Mitä organisaatioissa todella tapahtuu?

 • Miten voimme vaikuttaa näkymättömiin ilmiöihin?
 • Miten voit harppauttaa fasilitointisi vaikuttavuuden? 
Valmennuksen taustaa ja ajattelua

Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja toiminnassa voidaan tunnistaa kerroksisuutta ja ei-näkyviä rakenteita, jännitteisyyttä ja voimia. Käytännössä minkään organisaation, sosiaalisen systeemin tai ryhmän toimintaa ei voida organisoida, suunnitella tai ohjata niin tarkasti, että se olisi täysin ennakoitavaa tai yllätyksetöntä. Organisaation jäsenten keskinäisessä ja eri organisaatioiden välisessä kanssakäymisessä ja vuorovaikutuksessa vaikuttavat aina inhimillisen toiminnan perusluonteesta nousevat ei-näkyvät elementit – tunteet, kokemukset, asenteet, oletukset, arvot, normit, tulkinnat, tilannetekijät, sattumat, perinteet, ennakkoluulot, globaalit ilmiöt, trendit jne. Inhimillinen toiminta on aina sekä näkyvää, tiedostettua ja ennakoitavaa että peitettyä, arvaamatonta ja sattumalta muotoutuvaa. Organisaatioiden ja sosiaalisten systeemien toiminta saa vaikuttavuutensa ja merkityksensä juuri näiden ei–niin-tietoisten ja näkyvien prosessien kautta.

Varsin tuttu tilanne itse kullekin on esimerkiksi se, että jotain sovittiin tehtäväksi, mutta jostain syystä se ei tullutkaan valmiiksi. Tutunkin henkilön aiemmasta poikkeava käyttäytyminen käynnistää meissä erilaisia tunteita, tulkintoja, hämmennystä tai huolta. Rauhallinen tilanne päättyykin räjähdykseen. Jääkiekon maailmanmestaruuden voittaminen synnyttää pakahduttavan ilon ja onnistumisen riemun katsojissa. 

Kuinka organisaatiot ja sosiaaliset systeemit uusiutuvat?

Näihin tekijöihin, ilmiöihin, prosessoitumiseen, rakenteisiin ja dynamiikkaan voi kuitenkin päästä kiinni. Ne voidaan tunnistaa, niitä voidaan havainnoida ja kokemuksellisesti tavoittaa. Niiden vaikutukset, erilaiset merkitykset ja vaihtoehtoiset tulkinnat voidaan sanoittaa yhdessä ja yhteisöllisesti – samoilla välineillä, joilla ne syntyvätkin – yhdessä, yhteisöllisesti ja vuorovaikutuksessa. Inhimillinen toiminta ei myöskään ole täysin hallitsematonta tai arvaamatonta.

Kehittämistyössä ryhmät voidaan saada toimimaan, organisaatiot saavuttamaan tavoitteensa, verkostot tuottamaan ratkaisuja ongelmiin, yhteiskehittämään, luomaan käytäntö- ja intressiyhteisöjä, ohittamaan ristiriitoja ja rakentamaan uutta.

Organisaatioiden kehittäminen, uusiutuminen ja kehittyminen perustuvat sekä tietoiseen, tavoitteelliseen ja tahdon ohjaamaan työhön että inhimillisen toiminnan yhteisösuuntautuneiden puolien vahvistamiseen ja houkutteluun tavoitteiden tueksi. Ja lopulta, on hyvä varautua vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. 

Koulutuksen rakenne ja toteutus

”Mitä organisaatioissa todella tapahtuu”- koulutus on reilun puolen vuoden mittainen kokonaisuus henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään inhimillisen toiminnan perusluonnetta ja sen huomioimisen merkitystä kehittämis- ja ohjaustyössä. Koulutuksesta hyötyvät erityisesti fasilitoijat ja kehittämistyön asiantuntijat, jotka haluavat syventää osaamistaan sosiaalisten systeemien psykodynamiikan ja kompleksisuuden huomioimisessa osana uusiutumis-, johtamis- ja muutostyötä.

Kokonaisuus muodostuu kahdesta kahden päivän seminaarista ja niitä täydentävistä neljästä verkkotyöpajasta koulutusprosessin edetessä. Seminaarien teemat ovat:

1. Sosiaalisten systeemien kompleksisuus, dynamiikka ja psykodynamiikka 4.-5.11.2020

 • arjessa, kehittämis- ja ohjaustyössä
 • ohjaajan, fasilitoijan ja konsultin kokemuksena ja orientaation perustana

2. Sosiaalisten systeeminen ei- näkyvät rakenteet, prosessit ja muotoutuminen sekä tilannetekijöiden vaikutus 21.-22.4.2021

 • arjessa, kehittämis- ja ohjaustyössä
 • ohjaajan, fasilitoijan ja konsultin kokemuksena ja orientaation perustana

Seminaarien työskentely perustuu sekä tietoiskuihin että erilaisiin toiminnallisiin, kokemuksellisiin ja taidepainotteisiin harjoituksiin. Verkkotyöpajoissa hyödynnetään ja syvennetään dynaamisten ja psykodynaamisten ilmiöiden havainnointia ja niiden merkityksen ja tulkintojen sanoittamista sekä sovelletaan opittua omaan työhön ja työkäytäntöihin.  

Mitä organisaatioissa todella tapahtuu? – koulutuksen vetäjinä ovat Executive coach ja organisaatiokonsultti Jarmo Manner ja Organisaatiokonsultti ja työnohjaaja Terttu Malo.

Tarkempaa tietoa koulutuksesta elokuussa.

Ilmoittautuminen

Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Yhteisöohjautuvuus -verkkovalmennusohjelma 4.11.2020-13.4.2021

Ohjelman tarkoitus

 • Tutustuttaa yhteisöohjautuvuuden kehikkoon ja organisoitumisen ajattelumalleihin
 • Vastata kysymykseen: miten meistä tulisi yhteisö/itseohjautuva organisaatio ja mitä se tarkoittaa meille?
 • Tarjota eväitä ja malleja yhteisöohjautuvuuden kehittymisen tueksi omassa organisaatiossa
 • Ymmärtää yhteistyön järjestämisen lainalaisuuksia – myös kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta

Kenelle ohjelma on tarkoitettu?

 • Niille jotka kehittävät omasta organisaatiostaan itseohjautuvampaa
 • Niille jotka auttavat muita kehittymään kohti itseohjautuvuutta

Mitä ohjelmasta saa?

 • Uudentyyppisen kehikon työyhteisön toiminnan jäsentämiseen
 • Valmiuksia ymmärtää kokonaisuuksien ja suhteiden kehittämistä (yksilöiden kehittämisen sijaan)
 • Työvälineitä yhteisöohjautuvuuden kehittämisprosessiin

Ohjelman kokonaisuus / rakenne & toteutustapa

 • Yhteensä kuusi kolmen tunnin webinaaria sisältäen kehittämiskokeilun tuottaman oppimisen arvioinnin (5 x 3 h. + 3 h.)
 • Omakohtainen yhteisöohjautuvuuden kehittämiskokeilu
 • Mahdollisuus erillisiin konsultaatioihin oman organisaation kehittämisessä

Pedagogiikka (kuinka tässä opitaan)

 • Verkossa tapahtuvat työpajat ja luennot, 
 • Oman toiminnan reflektointi ja oppimispäiväkirja
 • Kehittämiskokeilun toteuttaminen
 • Vertaissparraukset
 • Oppimateriaalien kautta itseopiskelu:
  • Videot
  • Kirjat: Salovaara, P. (2020). Johtopäätös. Yhteisöt ja organisaatiot pomokulttuurin jälkeen. Helsinki: Teos., Heikkilä, J.-P. & Puutio, R. (2020). Systeemiset metodit – ajattelumalleja konsultaatiotyöhön. Jyväskylä: Metanoiainstituutti. 
 • Kokonaisuuden hyväksytystä suorittamisesta saa todistuksen (ammatillinen jatkokoulutus)

Ajankohdat

 • Verkkotyöpajat 1 kk välein
 • Aloitus ke 4.11. klo 9-12, seuraavat päivät: ti 8.12. klo 12-15, ti 12.1. klo 9-12, ti 9.2. klo 9-12, ti 9.3. klo 9-12 ja ti 13.4. klo 9-12.

Hinta

 • 1250€+alv/osallistuja
 • Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu 3 tai useampia, hinta 950€+alv/osallistuja
 • Mahdollisuus konsultointiin erikseen sovittaessa

Kouluttajat

– Risto Puutio, PsT, Metanoiainstituutti ja Perttu Salovaara, FT, Renesans Consulting/Tampereen yliopisto

Ohjelman sisällöt:

1. JAKSO: Kuinka olemme tottuneet hahmottamaan ihmisten yhteistyön järjestymistä? (”katse peiliin”)

  • Organisoitumisen ja johtamisen peruskäsitteitä
  • Organisoitumiseen liittyviä uskomuksia

2. JAKSO: Mitä ympärillämme tapahtuu  (”katse ulospäin”)

 •   Kuinka rakenteet ohjaavat järjestäytymistä?
 •   Kuinka käytänteet uusintavat rakenteita?
 •   Millaisia prosesseja järjestymiseen liittyy?

3. JAKSO: Mitä historian ja kulttuurintutkimus voivat kertoa meille yhteisöohjautuvuudesta (”katse taaksepäin”)

 •   Autonomia, yhteisöllisyys ja hierarkia ihmisyhteisöissä
 •   Miksi hierarkia dominoi ja ”valtafiksaatio” domnoivat kulttuurissamme?

4. JAKSO: Millaisia yhteisödynaamisia ilmiöitä liittyy organisoitumiseen ja kuinka ne ilmenevät? (”katse sisäänpäin”)

 •   Ryhmissä rakentuvat suhteet ja niissä ilmenevät emootiot 
 •   Autonomisuus ja auktoriteetti vastakkain?
 •   Vapaaehtoisen solidaarisuuden ja yhteistyön merkitys
 •   Psykologinen turvallisuus organisoitumisen ehtona

5. JAKSO: Millaisia avautumia syntyy kun vakiintuneet (perinteiset) käsitykset murtuvat? (”katse eteenpäin”)

 •   Itseohjautuvasti organisoiminen
 •   Muutoksen ristiriita  (episodimaisuudesta prosessimaisuuteen)
 •   ”Näemme asiat samana vaikka ne muuttuvat”
 •   Kuinka edetä  yhteisöohjautuvuuden matkalla?
 •   Muodonmuutoksen tapahtuminen 

6. JAKSO: Kehittämiskokeilujen tulokset

 •   Mistä lähdimme, kuinka hahmotimme kokeilun fokuksen?
 •   Mitä havaintoja kokeilu tuotti, mitä käytäntöä se muutti ja mitä yhteisöllistä oppimista
 •   Mitä ovat oman organisaatiomme / asiakkuudemme seuraavat askeleet?

Ilmoittautuminen

Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Systeeminen konsultointi -verkkokurssi 22.9-15.12.

Aikamme ilmiöiden ymmärtäminen edellyttää yksittäisratkaisuja laajemman kokonaisuuden eli systeemitason tarkastelua. Voidaksemme vaikuttaa ilmiöön, meidän on tunnistettava systeemiä ylläpitävien osien suhteita ja vuorovaikutusta. Systeemisyys tarjoaa ajattelumalleja kokonaisuuksien tunnistamiseen ja keinoja muuttumisen ehtoihin vaikuttamiseen. 

Kehity ammattilaisena hankkimalla systeemistä osaamista!

Systeeminen konsultointi -verkkokurssi on johdantokurssi  systeemiseen kehittämisajatteluun. Valmennus koostuu neljästä webinaarista (a’ 3 h), verkkoalustatyöskentelystä ja kirjallisuuteen tutustumisesta. 

Valmennuksessa paneudut systeemisen ajattelun ydinkäsitteisiin ja systeemisyyteen konsultaatiotyön ajattelukehyksenä. Kurssilla opit myös systeemisiä metodeita omaan työhön sovellettavaksi. Kussakin webinaarissa tutustutaan sekä systeemiseen käsitteistöön että johonkin konsultoinnin metodiseen sovellukseen

Verkkokurssin webinaarien ajankohdat ja teemat ovat:
 1. Systeemisen ajattelun periaatteet 22.9. (9-12)
            –  Systeemisen ajattelun peruskäsitteet
            –  Systeeminen näkökulma konsultointityöhön
            –  Mihin tilanteisiin tai asioihin systeemistä ajattelua voi soveltaa?
    2.   Systeeminen muuttuminen 22.10. (9-12)
           – Kuinka hahmottaa muutosta systeemisesti?
           – Kuinka kompleksiset systeemit kehittyvät
           – Kuinka systeemin oppimista voi edistää?

    3. Ajattelumallit  ja systeemien rakentuminen 17.11. (9-12)

          – Systeemiset ajattelumallit (mielenmallit) organisaatioiden hahmottamisessa
          – Ekosysteemiajattelu ja toimintakulttuurien kehittyminen
          – Mielenmallien merkitys systeemiselle ja dialogiselle työotteelle konsultoinnissa
          – Refleksiivinen oppiminen ja konsultti osana systeemiä

   4. Kieli ja vuorovaikutus 15.12. (9-12)

          – Systeemit kielessä ja vuorovaikutuksessa elävänä liikkeenä 
          – Konsultaatiotyö merkitysten rakentamisena
          – Kieleen perustuvat työtavat konsultoinnissa
Valmentajina ja webinaarien ohjaajina toimivat Risto Puutio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Molemmat ovat kokeneita systeemisten konsultointimenetelmien soveltajia ja ohjaajia. He ovat suorittaneet yliopistotutkinnon systeemisestä työottesta (University of Bedfordshire, UK) ja opiskelleet monin tavoin kompleksisten systeemien kehittämistä esim yhteistyössä HSD Instituutin (USA) kanssa. Kumpikin kouluttaja omaa perehtyneisyyden prosessikonsultoinnin erityiskysymyksiin ja toimii konsultointityön ohella organisaation kehittämisen tutkijana.
Osallistumismaksu 650 € + alv.  veloitetaan kurssin käynnistyessä. 
Ohjelma liittyy mahdollisuus oman työn kehittämiskonsultaatioihin (erikseen sovittuna)
Tiedustelut Risto 0400-545 519, Jukka-Pekka 040-565 1439 (tai etunimi.sukunimi(at)metanoiainsituutti.fi)
Ilmoittautuminen 1.9. mennessä. 8.9 jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Järjestäjä pidättää oikeuden kurssia koskeviin muutoksiin.

ILMOITTAUTUMISLOMAKE:

Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Organisaatiodramaturgian jatkokoulutus 14.11.-12.12.2020

Copyright “Shakspeare – Tempest, act 1, scene 1”, G. Romneyn maalaus B. Smithin kaivertamana, v. 1797. Library of Congress’s Prints and Photographs division

Organisaation käsittäminen jatkuvasti muuntuvana prosessina on dialogisen organisaatioiden kehittämisen perusajatus. Dramaturginen lähestymistapa organisaatioihin tarjoaa mahdollisuuden ammentaa dialogisuuden lähteiltä. Draama ja demokratia syntyivät antiikin Kreikassa toisiinsa kietoutuneina. Käsitellessään sekä tragedian että komedian keinoin moraalisia, sosiaalisia ja poliittisia aiheita synnytti teatteri yhteisöllistä tietoisuutta ja kykyä työstää kompleksisia ongelmia. Teatterin juuriin palaamalla voimme tavoittaa dialogisuuden ydintä.

Organisaatiodramaturgian jatkokoulutuksessa syvennetään dramaturgista ymmärrystä ja osaamista organisaatioiden kehittämisessä. Klassisen draaman keskeiset elementit (dialogi, katharsis, mimesis) tähtäävät yhteisöllisen tietoisuuden lisäämiseen. Sovellamme käsitteitä työelämän paradoksaalisten jännitteiden ymmärtämiseen ja organisaation dialogisuuden kehittämiseen.    

Työelämään liittyvät perusjännitteet ovat ajassamme voimakkaassa liikkeessä ja uudelleen jäsentymisen tilassa. Elämme siirtymän ja murroksen aikaa. Väestönmuutos, ilmastonmuutos, tekoäly ja globaalin systeemin haavoittuvuus haastavat organisaatiot tuntemattoman äärelle. Kun ollaan aidosti uuden äärellä, joudutaan menneisyyskin kertomaan uudestaan. Draama on perustaltaan rajalla olon, muotoutumisen ja murroksen kuvausta. 

Koulutuksen workshop-osiossa tutkimme työelämän murroksesta nousevaa uutta tässä ja nyt, käytännön esimerkkien kautta. Työstämme case-materiaaleja dramaturgian käsitteiden ja draamallisen ajattelun avulla. Kurssilla saat valmiudet luovaan, symbolisen tason työskentelyyn, joka mahdollistaa organisaatiossa tietoisemman systeemisten muutosten ymmärtämisen ja tukemisen. Draamallinen lähestymistapa mahdollistaa vaikeiltakin tuntuvien aiheiden käsittelyn.

OHJELMA

1.   Syvädramaturgia: draama, dialogisuus ja organisaatiot (la 14.11. klo 10 – 17) 

2.   Case Workshop -webinaari (pe-la 27.–28.11. klo 10 – 16)

3.   Kohti tietoisempaa työelämää (la 12.12. klo 10 – 17)

KENELLE

Koulutus on tarkoitettu Organisaatiodramaturgian perusteet -kurssin käyneille tai vastaavat tiedot kouluttajan muilla kursseilla omaksuneille. 

KOULUTTAJA

Kouluttajana ohjelmassa toimii dramaturgi ja työnohjaaja (STOry) Helena Ihala. Organisaatiodramaturgia on hänen kehittämänsä työote, jossa uudella tavalla yhdistetään dramaturgian keskeiset käsitteet ja draaman teoria työnohjaus- ja konsultaatiotyöhön. Ihala on nimetty organisaatiodramaturgian kehittäjäksi muun muassa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 4/2016 ”Taiteen menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa”. Metanoiassa Helena on järjestänyt koulutuksia organisaatiodramaturgiasta v. 2014 lähtien.

 

Paikka: Lallukan taiteilijakoti (Apollonkatu 13, Helsinki) + webinaarityöskentely. 

Koulutus voidaan tarvittaessa toteuttaa kokonaan webinaareina.

Hinta: 1190 euroa + alv. Aamu- ja iltapäiväkahvit sisältyvät hintaan.

Ilmoittautuminen 16.10. mennessä

Tiedustelut: Dramaturgi, työnohjaaja Helena Ihala, helena.ihala@metanoiainstituutti.fi, puh. 0443507144.

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Henkilötiedot

Nimi (*)

Syntymävuosi

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Organisaatiodramaturgian peruskoulutus 12.9.–7.11.2020

Copyright Pieter Brueghel the Elder [Public domain]

Organisaatiodramaturgia on dramaturgisen ajattelun ja dramaturgisten työvälineiden soveltamista työnohjauksessa, konsultaatiossa ja kehittämistyössä. Dramaturgian taju on hereillä oloa jatkuvasti tapahtuvalle muuttumiselle. Draaman dynamiikkaan perehdyttämällä organisaatiodramaturginen työote opettaa näkemään työelämän jännitteiden luovan potentiaalin organisaatioiden kehittämisessä.  

Organisaatiodramaturgia yhdistää draaman viisautta moderniin systeemi- ja kompleksisuusajatteluun. 

Koulutuksen tavoitteena on organisaatioiden ja organisoitumisen draamallinen ymmärtäminen kehittämistyön välineenä. Tekemällä jännitteet näkyviksi draamallisina vastavoimina organisaatiodramaturgia kuljettaa kokonaisuutta, organisaation draamaa, uuteen suuntaan.

MITÄ KOULUTUKSESSA TAPAHTUU? 

Koulutus johdattaa sinut askel askeleelta dramaturgian peruskäsitteiden ymmärtämiseen ja soveltamiseen organisaatioilmiöihin. Organisaatiodramaturgisen työotteen avulla opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden muutostilanteita ja tekemään organisaatiodramaturgisia hypoteeseja suunnittelutyön tueksi. Tutkimme, mikä on konfliktien draamallinen luonne, mistä ne muodostuvat ja miten niitä voi organisaatiodramaturgisin työvälinein hedelmällisesti työstää. Hahmotamme organisaatioiden siirtymätilanteita draamallisina käännekohtina, joissa avautuu mahdollisuus toiminnan suunnan muuttamiselle ja uudistumiselle. Erityisesti koulutuksessa kiinnitetään huomiota organisaatioiden ja työelämän kompleksisten ilmiöiden (mm. ennakoimattomuus, polkuriippuvuus, ns. viheliäiset ongelmat) jäsentämiseen rakentavalla tavalla ja niiden syvälliseen huomioimiseen suunnittelu- ja kehittämistyössä.

MITÄ KOULUTUKSESTA SAAT?

 • Opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden siirtymä- ja konfliktitilanteita draamallisina jännitteinä, jotka mahdollistavat organisaatiossa oppimisen ja uudistumisen. 
 • Organisaatiodramaturgian avulla pystyt tunnistamaan organisaation vanhoja, vakiintuneita käsikirjoituksia ja saat uudenlaisia työvälineitä systeemisten muutosten tukemiseen.
 • Peilaat oman työelämäsi tai ohjaamasi/johtamasi organisaation tilanteita klassikkodraamojen kohtauksiin ja antiikin myytteihin ja kehität näin organisaatiodramaturgista havaintokykyäsi.
 • Pääset tutkimaan organisatorisia rooleja näyttelijäntyön lähtökohdista käsin. Opit havaitsemaan roolien eri tasoja, tahdonsuuntia ja motiiveja. Ammattiroolien tietoinen työstäminen on syvällistä muutostyötä.
 • Voit tuoda yhteiseen oppimisprosessiin oman tapauskertomuksesi tai itseäsi kiinnostavan työelämäaiheen, jota työstämme organisaatiodramaturgisten harjoitusten avulla.
 • Organisaatiodramaturgian peruskoulutuksen käyneet voivat osallistua Organisaatiodramaturgian jatkokoulutukseen.

KENELLE?

 • Työnohjaajille, organisaatioiden kehittäjille ja esimiehille.
 • Kaikille, joita kiinnostaa työelämän dramaturginen tutkiminen ja kehittäminen.

Kokemisemme ja havaintomme ovat perustaltaan dramaturgisesti jäsentyviä. Tästä syystä kaikilla ihmisillä on intuitiivista dramaturgista tietoa ja ymmärrystä. Sisäinen dramaturgian tajumme luo hyvät edellytykset organisaatiodramaturgisen työotteen omaksumiselle.

OHJELMA JA KOULUTUSPÄIVÄT

 1. Organisaatiodramaturgian ja organisaatiodramaturgisen työotteen perusteet (12.9.)
 2. Muutoksen dramaturgia ja organisaatiodramaturgian työvälineet konflikti- ja siirtymätilanteissa (19.9.)
 3. Organisaatiodramaturgi kehittämistyön erityisosaajana (3.10.)
 4. CASE WORKSHOP -webinaari (24.10.) 
 5. Organisaatiodramaturginen työote työelämän murroksessa (7.11.)

       Kellonajat: klo 10-17, webinaari 24.10. klo 10-16 

TAUSTA

Organisaatiodramaturgia on dramaturgi ja työnohjaaja (STOry) Helena Ihalan työnohjaus- ja konsultaatiotyöhön kehittämä työote, jossa uudella tavalla yhdistetään dramaturgian keskeiset käsitteet ja draaman teoria organisaatioiden kehittämiseen ja työnohjaukseen. Organisaatiodramaturgian juuret ovat antiikin Kreikan teatterissa, filosofiassa ja demokratiassa. Lue Helenan blogikirjoitus draaman, dialogisuuden ja työelämän yhteyksistä täältä.

Ihala on nimetty organisaatiodramaturgian kehittäjäksi muun muassa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 4/2016 ”Taiteen menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa”. Metanoiassa Helena on järjestänyt koulutuksia organisaatiodramaturgiasta v. 2014 lähtien. Suomessa ei ole järjestetty koulutusta organisaatiodramaturgisesta työotteesta ennen häntä. Lue myös Helenan blogikirjoitukset ”Niin kuin tää olis Shakespearea” tästä ja ”Tragedian taju” tästä.

Paikka: Lallukan taiteilijakoti, Apollonkatu 13 A, 00100 Helsinki. 

Case Workshop 24.10. järjestetään webinaarina. 

Koulutus voidaan tarvittaessa järjestää kokonaan webinaarina.

Hinta: 1490 euroa + alv. sisältäen seminaaripäivien opetuksen, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä ohjauksen päivien välillä tapahtuvaan työskentelyyn.

Ilmoittautuminen 17.8. mennessä

Early bird -hinta 1290 euroa voimassa 30.6. asti.

28.8. jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitamme 50% osallistumismaksusta.

Lisätiedot: Helena Ihala, puh. 0443507144, helena.ihala@metanoiainstituutti.fi

KOULUTUKSESTA SANOTTUA

”Parasta olivat uudet käsitteet ja uusi ajattelumaailma, ne olivat hyödyllisiä, uteliaisuutta herättäviä ja suoraan sovellettavia omiin toimintaympäristöihin. 

– Jari Kalavainen (Koulutuspäällikkö/opettajankoulutus)

”Työnäyttämöt avautuivat kuin uudenlaisessa valaistuksessa.” 

– Soile Kero (Työnohjaaja, Werka kehitys Oy) 

 ”Työelämän ja draaman yhdistämisestä saa todella paljon.”

 – Markku Tynkkynen (Johtamisen ja työnohjauksen kouluttaja)

                                  

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Henkilötiedot

Nimi (*)

Syntymävuosi

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Dialoginen ja systeeminen prosessikonsulttikoulutus 2021-22 (35 op)

HUOM. OHJELMAN ALOITUS SIIRTYNYT TAMMIKUULLE 2021

Ohjelman tarkoituksena on valmentaa osallistujia toimimaan prosessikonsultteina ja lisätä heidän valmiuksiaan ja kykyään kohdata organisaatioympäristöjen monimuotoisia ja usein jännitteisiä asetelmia. Ohjelma vahvistaa kykyä hahmottaa ja jäsentää tämän päivän työelämän ilmiöitä sekä taitoa toimia kompleksisissa tilanteissa.

Ohjelman viitekehys muodostuu vuoropuhelusta kolmen eri orientaation välillä. Nämä ovat (1) dialogisuus, (2) systeemisyys, ja (3) organisaatiodynaaminen ajattelu. Ohjelmassa opiskellaan kykyä rakentaa prosesseja, joissa yhteensovitetaan eri lähestymistapoja tarpeenmukaisesti.

Ohjelma on tarkoitettu ammattilaisille, jotka ovat tekemisissä erilaisten työelämän systeemien ja niiden kehittämisen kanssa. Se soveltuu täydennyskoulutukseksi esimerkiksi työnohjaajille, henkilöstön kehittäjille ja konsulteille.

Ohjelma toteutuu prosessikoulutuksena, joka koostuu ryhmän yhteisistä lähiopetusjaksoista, kokemuksellisesta Tavistock-seminaarista, kahdesta vapaavalintaisesta seminaarista, vertaisryhmätyöskentelystä ja itsenäisestä opiskelusta sekä interventiivisistä kokeiluista organisaatioasiakkaan ympäristössä ja tämän pohjalta tehtävästä reflektiotyöstä.

Lähiopetusjaksot ovat yhden tai kahden päivän tapahtumia, jotka koostuvat teoreettisen tiedon ja organisaatioiden reaalimaailman kysymysten yhteensovittamisesta, kokemuksellisista työskentelyistä, konsultatiivisten taitojen harjoittelusta ja case-työskentelyistä. Kokemukselliset menetelmät ohjelmassa ovat työtapoja, joissa asioita tutkitaan oman kokemuksen havainnoinnin, jakamisen ja yhteisen tarkastelun kautta.

Ohjelman laajuus on 35 op. Lähiopetus (20 op), vapaavalintaiset seminaarit (4 op),  vertaisryhmä (3 op), kirjallisuus & opetusvideot (3 op), interventiivinen kokeilu (3 op) ja sen pohjalta tehtävä reflektiotyö (2 op)

Ohjelman lähipäivät toteutetaan Helsingissä

Jaksojen päivämäärät ja teemat 

 1. Jakso 15.-16.1.2021 Koulutusprosessin aloitus. Viitekehykset vuoropuhelussa.
 2. Jakso 1.3.2021   Organisaatio mielessä – kuinka hahmottaa organisaatiota?
 3. Jakso 30.4.2021 Konsultaatiosuhde 1. Kuinka luoda suhdetta organisaatioon
 4. Jakso 19.-22.8. Teemaseminaari (Tavistock-tapahtuma)
 5. Jakso  27.9.2021 Osallisuus ja organisaatiodynamiikka – mitä itsestä voi nähdä osana suurta systeemiä?
 6. Jakso 4.-5-11.2021 Konsultaatiosuhde 2. Yhteistyösuhteen jännitteitä
 7. Jakso 13.12.2021  Konsultaatiosuhde 3. Kuinka ylläpitää muuttumiselle avointa tilaa?
 8. Jakso 13.-14.1.2022 Oman konsultaatio ”käsialan” tunnistaminen ja konsultti-identiteetti
 9. Jakso  3.-4.3.2022  Päättöseminaari

Lähijaksojen lisäksi osallistuja valitsee oman kiinnostuksensa pohjalta kaksi vapaavalintaisista seminaareista järjestäjien tarjonnasta.

Ohjelman hinta: Ohjelman perushinta on 6000€ + alv, joka sisältää lähijaksojen (Jaksot 1-9, yht. 16 pv) opetuksen, oppimisalustan ja materiaalit. Perushinta ei sisällä ruokailuja eikä mahdollisia majoituksia. Perushinnan lisäksi osallistuja maksaa kouluttajayhteisöjen tarjonnasta valitsemansa kaksi erillistä 2 op:n laajuista seminaaria kunkin seminaarijärjestäjän taksan mukaisesti (vapaavalintaiset seminaari yhteensä n. 1200 € ).  Ohjelman kokonaishinta määräytyy siten sen mukaisesti, mitä vapaavalintaisia seminaareja osallistuja tekee.

Ohjelmaan haetaan oheisella lomakkeella. Haku 15.11.2020 mennessä . Hakijoiden haastattelut 19.12.2020. Valituille ilmoitetaan opiskelupaikasta joulukuussa 2020. Ohjelma alkaa tammikuussa 2021.

Ohjelma toteutetaan Dialogic Oy:n ja Metanoia Instituutin yhteistyönä. Sen pääkouluttajina toimivat Jorma Ahonen ja Risto Puutio. Myös vierailevia kouluttajia.

Lisätiedot: Risto 0400-545 519, Jorma  040-500 0275

 

 

 

 

 

 

Hae ohjelmaan

Warm Data Lab Host Training 15.6-17.6 ja 31.8-2.9.2020

Welcome to 2 x 2,5 day course led by Nora Bateson and accredited by the International Bateson Institute.

First module  15.6-17.6.2020 

Second module  31.8-2.9.2020

First module: online

Second module: Helsinki or online

 

Warm Data are contextual and relational information about complex systems.In other words, warm data involve transcontextual information about the interrelationships that integrate a complex system, as well as interwoven complex systems.

Warm Data Labs are group processes, which illustrate interdependency and generate understandings of systemic patterns for people with no previous exposure to systems theory. Warm Data Labs enable new societal responses to complex challenges.

 

Why

Warm Data Lab hosting is a critical qualification for leaders, business professionals, educators, healers, social and environmental activists and anyone who longs to live in a more harmonious and joyful world. As a Warm Data Lab host you will see and feel differently. You will understand more deeply and model better behaviour. You will have a skill set to lead others in ways that are radically different from traditional ways of intervening to effect change.

Because of our conditioning, we are too often unwittingly part of the problem, despite our best intentions. Diving deeply into the Warm Data Lab experience, we are more likely to become part of the solution.

What

The training is a rich blend of theory and practice, both of which are essential to a deep grounding and upskilling to run Warm Data Labs.

During the course, you’ll learn about:

 • The structure, timing and form of the Warm Data Lab process, including troubleshooting, guidelines of what not to do, etc.
 • Setting up, hosting and facilitating the group through the process.
  1. How to set up the questions and contexts.
  2. How to support the group during the Lab
  3. The post session process, including how to facilitate the discussion of practical application and provide follow-up support.
  4. The theory behind Warm Data, including but not limited to patterns that connect, Bertrand Russel’s Logical Levels, difference that makes a difference, mutual learning and calibration (Symmathesy), iterative multi-modal learning, autopoeisis (Varella and Maturana), Mind (G. Bateson), systems and complexity theory, ecology of communication, double bind, conscious purpose, epistemological frames, change in complex systems, interdependency, transcontextual processes, improvisation/sense-making, and more.

As a certified Warm Data Lab host, you can:

 • Facilitate Warm Data Labs on any topic, anywhere in the world
 • Join an international community of Warm Data Lab hosts
 • Gain access to an online Warm Data Lab platform to share insights
 • Meet online monthly with other Warm Data Lab hosts from around the world
 • Participate in occasional online refresher courses on the theory

When you complete the requirements of this training, you will receive a certificate issued by the International Bateson Institute—a social-benefit thinking group—based in Sweden.

Cost

Early bird: 1500€ (before 14.4.2020) / Regular: 1700€ +alv

Trainer

Nora Bateson is an award-winning filmmaker, writer and educator, Founder and President of the International Bateson Institute, and has run over one hundred Warm Data Labs around the world. Building on the legacy of her renowned father, Gregory Bateson, her work integrates the sciences, the arts and professional knowledge. Nora’s purpose is neither to promote an ideology nor to offer a solution to personal and world problems. Instead, she helps us look at our world anew, so that we discover fresh patterns of connection and information, previously invisible to us. She calls this information ‘warm data’.

Nora Bateson, Gregory Bateson & William Bateson

https://batesoninstitute.org

Ilmoittautuminen

Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (pakollinen)

Titteli / tehtävänimike

Organisaatio

Kotiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Laskutusosoite (mikäli eri kuin osoitteesi)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Lisätiedot

Työnohjauksen jatkokoulutus 2021 Helsinki

 

Koulutuksen tarkoituksena on syventää osallistujien ammatillista osaamista, antaa uusia näkökulmia asiakastyöhön ja uudistaa työnohjaajien ammatillista identiteettiä. Koulutus tarjoaa työnohjaajalle  uusia teoreettisia käsitteitä organisaatioanalyyttisestä viitekehyksestä, jotka mahdollistavat havaita ja jäsentää monimutkaisia ilmiöitä sekä tehdä uusia tulkintoja. Organisaatioanalyyttisessä viitekehyksessä asiakkaan työnohjauksellisia case kertomuksia tarkastellaan kompleksisena tapahtumana, jossa risteävät mielen, suhteiden, vuorovaikutuksen ja laajempien systeemien kokonaisuus. Ohjelma sisältää internaatti-luonteisen Tavistock -seminaarin (4 päivää).

Ohjelmassa opiskellaan työtapoja, jotka edesauttavat monitasoisten systeemien ja prosessien ymmärtämistä ja niihin vaikuttamista jatkuvasti muuttuvissa työelämän ympäristöissä. Ohjelma syventää henkilökohtaisia valmiuksia toimia työnohjaajan roolista käsin koko asiakasorganisaatiosysteemin kehittäjänä.

Ohjelma sisältää alustuksia, teoreettisten käsitteiden pohdintaa, työnohjauksissa esiin tulleiden ilmiöiden tunnistamista ja käsitteellistämistä, oman työnohjaustyön tutkimista, kliniikka-työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä jaksojen välissä, kirjallisuuteen paneutumista ja oppimisalustalla toimimista.

Lähiopiskelun ajankohdat:

Jakso 1/  14.1.2021 Organisaatioanalyyttinen (OA)viitekehys työnohjauksessa
– Mitä uutta OA viitekehys tuo työnohjaukseen?
– Työn muutos ja organisaatioiden nopea uudistuminen haastaa myös työnohjausta.

Jakso 2/  19.3.2021 Organisaatio-osaaminen (organisoitumisesta) 

– Kuinka hahmottaa organisaatiotodellisuutta monipuolisesti?
– Kuinka tasapainoilla yksilö-ja organisaationäkökulman välillä?
– Millaisia dynaamisia tekijöitä organisoitumiseen liittyy?

Jakso 3/ 21.5.2021 Systeemin suhteiden ja vuorovaikutuksen tutkiminen työnohjauksessa
 Millä tavoin työnohjaus edesauttaa systeemissä tapahtuvaa kytkeytymistä?
– Millaisia työkaluja vuorovaikutustutkimus tarjoaa työnohjaajalle?
– Millaisia työkaluja organisaatioanalyyttisen viitekehys tarjoaa työnohjaajalle?

Jakso 4/ 19.-22.8.2021 Ryhmädynamiikka ja itseorganisoituminen, Tavistock seminaari

– Kuinka ymmärtää monimutkaista kokonaisuutta oman kokemuksen kautta?
– Kuinka tunnistaa ja säädellä yhteisön itsessä herättämiä tunteita?
– Kuinka tunnistaa oman mielen harhaanjohtavia olettamuksia?
– Kuinka kääntää hankalia tunteita herättävät tilanteet henkilökohtaiseksi kasvuksi?

Jakso 5/ 10.9.2021  Psykodynamiikka, mielen ja merkitysten maailma.
– Kannattelutehtävän merkitys työnohjauksessa.
– Kuinka hyödyntää tunteita tiedon lähteenä?
– Jäsentymättömät kokemukset työnohjaajan haasteena.

Jakso 6/ Kompleksisuusajattelu työnohjaajan työkaluna.
– Kuinka hahmottaa asiakkaiden kertomuksista kompleksisuutta?
– Kompleksisuusajattelun käsitteet työnohjaajan hypoteesien lähtökohtana.

Jakso 7/ Työnohjaus johtamisen tukena

– Kuinka työnohjaus voi tukea organisaation yhteisohjautuvuutta?
– Kuinka työnohjauksessa rakentaa johtajan kasvua tukevaa vuoropuhelua?

Ohjelman pääkouluttajina toimivat Marianne Tensing LitM, työnohjaaja STOry, organisaatiokonsultti FINOD, TRO, organisaatioanalyytikko (kand) ja Risto Puutio PsT, organisaatioanalyytikko, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), TRO, organisaatiokonsultti FINOD, työnohjaaja STOry..

Lisätietoja saa Marianne Tensingilta, p. 044 298 6977 ja Risto Puutiolta, p. 0400 545 519.

Ilmoittautuminen

Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (pakollinen)

Titteli / tehtävänimike

Organisaatio

Kotiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Laskutusosoite (mikäli eri kuin osoitteesi)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Kuvaa lyhyesti ammatillinen tilanteesi ja motiivisi osallistua ohjelmaan

Työnohjauksen peruskoulutus 60 op 2021-2022

 


Työnohjaus on vuosien varrella kasvanut merkittäväksi ajattelufoorumiksi organisaatioissa, työyhteisöissä, tiimeissä sekä johtajien tueksi yksilötyönohjauksissa.  Se on erityisen tärkeä työmuoto nykyisessä, monella tavoin uudelleen muotoutuvassa maailmassa. Työnohjausprosessi tarkoittaa, että kerran kuukaudessa noin pari tuntia on mahdollista pysähtyä ajattelemaan ja tunnustelemaan, miten itse kullakin menee? Miten menee tiimillä tai yksiköllä tai koko organisaatiolla? Tällaiset kokonaisuutta, sen osia ja suhteita hahmottavat keskustelut luovat porukoissa yhteistä linjaa ja piirtävät punaista lankaa kaiken tekemisten keskelle ja ympärille. Tuloksena jokainen pystyy liittämään oman työnsä yhteiseen kokonaisuuteen.

Työnohjaaja, joka ymmärtää kompleksisten systeemien dynamiikkaa ja vuorovaikutuksen vaikuttavuutta ihmistenvälisessä kanssakäymisessä, tuo keskusteluihin uusia näkökulmia ja jäsennyksiä sekä auttaa asiakasta tunnistamaan yhteisössä meneillä olevia ilmiöitä. Näiden ilmiöiden tunnistaminen ja niiden vaikutusten ennakointi auttavat asiakasta navigoimaan tässä jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Organisaatioanalyyttisessa työnohjaajien peruskoulutuksessa opiskellaan uusia teoreettisia hahmotuksia ja luodaan työnohjaajan tukemana ymmärrystä asiakasorganisaatioiden arkeen.

Koulutuksen tarkoitus

Työnohjauksen peruskoulutuksen tarkoituksena on välittää osallistujille perustiedot ja -taidot yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksesta. Koulutuksen aikana osallistujat opiskelevat työnohjauksen keskeisiä teoreettisia ja menetelmällisiin kysymyksiä sekä harjoittelevat työnohjaajan ammatillisia taitoja.
Koulutus perustuu organisaatioanalyyttiseen orientaatioon, joka sisältää erilaisia teorioita sekä ihmisen mielen että työn ja organisaatioiden muutosten ymmärtämiseen. Koulutus antaa metodisia työkaluja yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen ohjaukseen.

Käytyäsi ohjelman Sinulla on muodolliset valmiudet toimia työnohjaajana ja lisäksi halutessasi mahdollisuus hakea Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenyyttä. Koulutusohjelma täyttää niin laajuudelta kuin sisällöltä STOry:n antamat koulutussuositukset.

Kenelle ohjelma soveltuu

Koulutusohjelma soveltuu Sinulle, joka olet kiinnostunut omien ohjaustaitojesi kehittämisestä ja aiot tulevaisuudessa työskennellä työnohjaajana. Samalla se soveltuu myös kaikille johtotehtävissä oleville henkilöille, jotka haluavat opiskella ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja, dialogisuutta ja saada lisää ymmärrystä sekä ihmisen mielen että organisaation dynamiikasta.

Ohjelma antaa Sinulle…

 • uuden ammatin ja pätevyyden harjoittaa työnohjaajan työtä erilaisissa organisaatioissa
 • mahdollisuuden osallistua organisaatioiden järjestämää työnohjaajien kilpailutuksissa ja saada töitä
 • henkistä rohkeutta, taitoja ja osaamista ohjata yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä haastavissa muutosprosesseissa
 • syvempää ymmärrystä ihmisen mielen toiminnasta
 • välineitä luoda organisaatioihin tutkivia tiloja, jonka jälkeen uudelleenorganisoituminen voi tapahtua
 • erilaisia ajattelumalleja, joiden avulla voit hahmottaa systeemisiä kokonaisuuksia
 • ymmärrystä kompleksisten systeemien/organisaatioiden kehittämisen logiikasta
 • välineitä tukea ihmistä ammatillisten identiteettien uudistumisprosessissa
 • oikeuden käyttää työnohjaaja OA (organisaatioanalyyttinen orientaatio) nimikettä.

Koulutusohjelman sisältö

Seminaarien ajankohdat ja sisältöalueet:

 1. Seminaari 19.-20.2.2021 Mitä työnohjaus on?
  • Mitä on organisaatioanalyyttinen työnohjaus?
  • Työelämän murros, kehittymisen suuntia.
  • Työnohjauksen aloittaminen
  • Luottamuksen kysymykset
 2. Seminaari 9.-10.4.2021 Työnohjaus-systeemi
  • Työnohjaussuhde ja -prosessi.
  • Havainnointi ja kuuntelu
 3. Seminaari 14.-15.5.2021 Ihmisen mieli ja kokemuksellinen oppiminen.
  • Ihmismielen psykodynamiikkaa
  • Kokemuksellinen oppiminen ja reflektiivinen työskentely
  • Yksilötyönohjaus
 4. Seminaari 19.-22.8.2021 Ryhmädynamiikka -Tavistock seminaari
  • Tavistock seminaari 4 päivää (internaatti)
  • Ryhmän kehitys ja ilmiöt
  • Ohjaajan työ ryhmässä
  • Ryhmätyönohjaus
 5. Seminaari 1.-2.10.2021 Dialogi, kieli, kysymykset, ilmaisut työnohjauksessa.
  • Dialogin käsite ja tehtävä.
  • Kielen merkitys ja tarinallisuus työnohjaus-suhteessa
 6. Seminaari 12.-13.11.2021 Ammatillinen kasvu ja identiteetti
  • Työnohjaajan ammatilliset kasvupolut
  • Identiteettityö ja sen merkitys työroolien rakentamisessa
 7. Listening Post -seminaari (tammikuun alussa)
 8. Seminaari 28.-29.1.2022 Dynaamiset kompleksiset systeemit
  • Organisaatioiden systeemisyys
  • Systeemien hahmottamisen kartat?
  • Työyhteisön työnohjaus
 9. Seminaari 25.-26.2.2022 Organisaatio prosessina
  • Dynaaminen organisoituminen
  • Yhdessäorganisoitumisen periaatteet ja käytännöt
  • Avososiometria
 10. Seminaari 8.-9.4.2022 Johtaminen ja johtajuus
  • Kompleksisen systeemin johtaminen
  • Auktoriteettisuhteet
 11. Seminaari 20.-21.5.2022 Organisaatioanalyyttinen työnohjaus
  • Organisaation rajojen ja rakenteiden merkitys
  • Perustehtävän tutkiminen
  • Tunteet tiedon tuojina
 12. Seminaari 19.-20.8. 2022 Konfliktit ja jännitteet työnohjauksessa
  • Konfliktit, ristiriidat, häiriöt.
  • Ilkeät /pirulliset konfliktit
  • Konkretisoivat, visualisoivat menetelmät
 13. Seminaari  7.-8.10.2022 Työnohjauksen etiikka ja estetiikka
  • Työnohjauksen eettiset kysymykset
  • Estetiikka työnohjaussuhteessa
  • Työnohjausprosessin päättäminen
 14. Seminaari  25.-26.11.2022 Päätösseminaari

Koulutusohjelman kokonaisuuteen kuuluu näiden seminaaripäivien lisäksi ajankohtaisia tapahtumia, valinnaisia seminaareja ja konferensseja. Esimerkiksi Listening Post, Social Dreaming, Tavistock seminaari.

Työskentelymuodot

Ohjelmassa on käytössä monipuoliset työskentelytavat, jotka perustuvat niin yhteiseen kuin yksilölliseen työskentelyyn sekä teoriaosaamisen että käytännön metodien ja kokemusten kartuttamiseen.
Työskentelymuodot: (1) Lähiopetuspäivät 30p, (2) vertaistyöskentely, (3) työnohjaus-harjoittelu/asiakkaiden ohjaus, (4) omakohtainen työnohjaus/saatu työnohjaus (yksilö ja ryhmän), (5) työnohjauksen työnohjaus, (6) kirjallisuuden itsenäinen opiskelu, (7) reflektiivinen kirjoittaminen, (8) lopputyö, (9) työskentely HOWSPACE oppimisalustalla.

Koulutusohjelman kustannukset

Kouluksen hinta on 6400€ + alv%. Koulutusohjelman kustannusten laskutuksen voi jakaa useampaan erään, myös kuukausittainen laskutus 2v aikana on mahdollinen.

Hinta sisältää opetuksen lähiopetuspäivillä, opiskelumateriaalit, verkkotyöskentelyn HOWSPACE -ympäristössä sekä henkilökohtaisen ohjauksen. Tämän lisäksi osallistujat hankkivat ja kustantavat itse oman henkilökohtaisen työnohjauksensa ja Tavistock-seeminaarin ylläpitokustannukset.

Koulutuksen paikka


Koulutus toteutetaan Helsingissä, Pikku Huopalahdessa, Korpaanmäentie 36 LT 3.

Saapuminen Korppaanmäentien toimitilaan:

Raitiovaunulla: Raitiovaunu nro 10:n päätepysäkiltä kävellen n. 100 metriä.

Omalla autolla: Korppaanmäentiellä on maksuttomia 2h kadunvarsipaikkoja sekä Korppaanmäentien päässä pieni pysäköintialue.

Bussilla: Vihdintien ja Mannerheimintietä kulkevat bussit. Kävelymatka Mannerheimintieltä ja Vihdintieltä (Korppaanmäentie alkaa Mannerheimintieltä ja päättyy Vihdintielle).

Kouluttajat

Metanoian työnohjauksen ohjelmassa toimivat kouluttajina alan “raskaan sarjaan”  kuuluvat ammattilaiset. Kaikilla on runsaasti tieto-taitoa työnohjaustyöstä, nykyorganisaatioiden uusista kehittymistrendeistä sekä haastavan uudistumis- ja muutostyön metodeista. Kouluttajat toimivat laajalti kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa: FINOD (Suomi), OPUS (UK), The Tavistock institute(UK), Group Relation verkosto, The TAOS institute (USA), The Human Systems Dynamics Institute (USA), IL NODO (Italia), Pary Center for New Learning (Italy).  Työnohjaaja peruskoulutuksen käynneillä on mahdollista tulla osaksi näitä verkostoja ja jatkaa itsenäisesti omaa ammatillista kehittymistä.

Pääkouluttajina toimivat Marianne Tensing, LiM, työnohjaaja (STORY), organisaatiokonsultti (FINOD), TRO ja Atso Juote, KM, työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko ja -konsultti FINOD, tutkija.

Marianne on toiminut vuodesta 2000 lähtien työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana erilaisissa organisaatioissa. Koska hän on yhdistänyt työssään teoreettista työtä ja esimiesten, asiantuntijoiden sekä johtoryhmien ja moniammatillisten tiimien työnohjauksia, on hänelle syntynyt merkittävää tietotaitoa ymmärtää organisaatioiden, ryhmien ja yksilöiden kompleksista dynamiikkaa. Marianne on kiinnostunut erityisesti ihmisen kokemuksen ja mielen organisoitumisen sekä organisaation puolelta tulevan strategisen toiminnan suhteen ymmärtämisestä. Hän on myös kirjoittanut ja toimittanut aiheesta kaksi kirjoaa Metanoia-kirjasarjaan. Ammatillista osaamista Marianne täydentää järjestelmällisesti kansainvälisessä Group Relations -verkostossa.

Atsolla on 20 vuoden kokemus työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana toimimisesta. Työnohjaajana ja konsulttina hän on tehnyt töitä niin johtoryhmien, työryhmienkin kuin yksittäisten esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Työnohjaajana Atso on kiinnostunut ihmisen mielestä ja sen kytköksistä ihmisten välisiin suhteisiin ja dynamiikkaan. Ryhmiin ja organisoitumiseen liittyvät ilmiöt ovat Atson työn ytimessä. Organisaatioanalyyttinen ajattelu merkitsee hänelle kykyä tarkastella yksilöä ja yhteisöjä monien eri organisaatioteorioiden valossa. Arviointitutkijana Atso on kirjoittanut yli 40 artikkelia ja raporttia työyhteisöjen kehittämisestä ja muutostilanteista.  Atso Juote toimii aktiivisesti kansainvälisessä ryhmädynaamisessa liikkeessä ja hänellä on laajat kansainväliset kontaktit.

Koulutuksessa vierailevat:

Risto Puutio (PsT, MSc, TRO) on organisaatioanalyytikko, työ- ja organisaatioiden erikoispsykologi, työnohjaaja (STORY), tutkija ja tietokirjailija. Hänen intohimonsa on  ymmärtää ihmisten välisen organisoitumisen, luovan työskentelyn ja  yhteistyön ehtoja. Risto haluaa edistää organisaatioiden systeemidynamikan tuntemusta ja organisaatiohin kätkeytyvien potentiaalien tunnistamista.

Jukka-Pekka Heikkilä (PsM, MSc) toimii organisaatiokonsulttien ja -kehittäjien työnohjaajana (STORY) ja kouluttajana sekä Humap Consultation Oy:ssä että Metanoia Oy:ssä. Hän on erikoistunut soveltamaan kompleksuusajattelun tarjoamia mahdollisuuksia jatkuvasti muuttuvien organisaatioiden kehittymishaasteisiin.

Timo Totro (TT, HuK) on organisaatioanalyytikko FINOD, seniori työnohjaaja STORY, tietokirjailija. Työnohjaustyön ja kouluttamistyön lisäksi hän on kirjoittanut runsaasti artikkeleita eri julkaisuihin sekä kirjoja organisaatioiden muutostyöstä. Viimeinen kirja “Jumala prosessissa…”, ilmestyi 2018 lopussa, analysoi Matti Hyrkin elämäntyötä ja ajattelua.

Hakeminen ja lisätiedot

Koulutusohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka jälkeen haastattelemme kaikki osallistujat. Edellytämme osallistumista koko ohjelmaan. Varaamme oikeuden koulutusohjelman päivämäärien muutoksiin.

Huom. Koulutusohjelman aikana opiskelijat saavat 20% alennuksen Metanoian muista seminaareista, tapahtumisista ja konferensseista.

Lisätietoja ohjelmasta Marianne Tensing puh. 0442986977 marianne.tensing@metanoiainstituutti.fi

Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Syntymävuosi

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Peruskoulutus ja tiedot aiemmista työnohjauskoulutuksista

Mikä sai sinut kiinnostumaan Metanoia Instituutin työnohjaajien koulutuksesta?

Systeemisen työotteen metodit (2021)

Hyödynnä työssäsi systeemisen työtavan metodeja!

Systeemisyys on tapaa ajatella ja hahmottaa asioiden muodostamia kokonaisuuksia sekä käytäntöjä, jotka auttavat systeemiä sisäiseen ja ulkoiseen vuoropuheluun. Systeemisen ammattilaisen, konsultin, työnohjaajan tai johtajan voi tunnistaa tämän kyvystä esittää kysymyksiä, jotka avaavat näkemään kokonaisuutta, suhteita ja vuorovaikutusta. Systeeminen työote on myös joukko menetelmiä, joita eri käytäntöyhteisöissä on vuosien ajan kehitelty. Metanoia Insituutti on vuoropuhelussa maailmassa merkittävien systeemisten ajatteluyhteisöjen kanssa.

Systeemisen työotteen metodit -ohjelma on viiden päivän muodostama kokonaisuus, jonka kautta voi perehtyä erilaisiin systeemisiin työtapoihin ja metodeihin. Ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti Systeemisen prosessikonsultointi-ohjelman suorittaneille, mutta mukaan voidaan valita myös muita systeemisyyteen työssään perehtyneitä ammattilaisia.

Ohjelman teemat ja ajankohdat ovat:

1.  Syteeminen organisaatioanalyysi 11.-12.2.2021 (2 pv)

–   Ekosysteemit ja verkostojen vuorovaikutuksen jäsentäminen

–  Systeemikarttojen rakentaminen

–  Warm Data -työtapa

2.  Dialoginen OD ja merkityksen rakentamisen työtavat (CMM) 25.3.2021

3.   Human Systems Dynamics -metodologiat ja työtavat 28.5.2021

4. Analyysilaboratorio 15.10.2021  (omien työprosessien analyysia ryhmänä)

Ohjelma harjoittaa eri suunnista tulevien systeemisten metodien käyttöön omassa työssä. Voit olla organisaation sisäinen tai ulkoinen kehittäjä, työnohjaaja tai johtaja hyötyäksesi näistä menetelmistä.

Ohjelmassa hyödynnetään yhteistyökumppani Humap Softwaren kehittämää HowSpace alustaa, joka mahdollistaa systeemin (tässä opiskelijaryhmän) sisäisen keskustelun ja tästä muodostuvan jatkumon näkemisen. Alustan kehittämisessä systeeminen orientaatio on ollut keskeinen ja sen käyttö ohjelmassa antaa kokemuksen digitaalisten työkalujen käytöstä systeemeihin vaikuttamisessa.

Ohjelman työpäivät toteutetaan Helsingissä.

Ohjelman kouluttajina toimivat Jukka-Pekka Heikkilä ja Risto Puutio. Lisätiedot: Jukka-Pekka puh. 040 5651439, Risto puh. 0400 545 519

Ilmoittautuminen

Ohjelman hinta on 2400 € + alv. Ilmoittautuminen 1.2.2021 mennessä. Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelman toteutusta koskeviin muutoksiin. 1.2.2021 jälkeen tehdyistä peruutuuksista veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta.

Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti