Työnohjauksen peruskoulutus (60 op) 2020-2022


Koulutuksen tarkoitus

Työnohjauksen peruskoulutuksen tarkoituksena on välittää osallistujille perustiedot ja -taidot yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksesta. Koulutuksen aikana osallistujat opiskelevat työnohjauksen keskeisiä teoreettisia ja menetelmällisiin kysymyksiä sekä harjoittelevat työnohjaajan ammatillisia taitoja.
Koulutus perustuu organisaatioanalyyttiseen orientaatioon, joka sisältää erilaisia teorioita sekä ihmisen mielen että työn ja organisaatioiden muutosten ymmärtämiseen. Koulutus antaa metodisia työkaluja yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen ohjaukseen.

Käytyäsi ohjelman Sinulla on muodolliset valmiudet toimia työnohjaajana ja lisäksi halutessasi mahdollisuus hakea Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenyyttä. Koulutusohjelma täyttää niin laajuudelta kuin sisällöltä STOry:n antamat koulutussuositukset.

Kenelle ohjelma soveltuu

Koulutusohjelma soveltuu Sinulle, joka olet kiinnostunut omien ohjaustaitojesi kehittämisestä ja aiot tulevaisuudessa työskennellä työnohjaajana. Samalla se soveltuu myös kaikille johtotehtävissä oleville henkilöille, jotka haluavat opiskella ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja, dialogisuutta ja saada lisää ymmärrystä sekä ihmisen mielen että organisaation dynamiikasta.

Ohjelma antaa Sinulle…

 • uuden ammatin ja pätevyyden harjoittaa työnohjaajan työtä erilaisissa organisaatioissa
 • mahdollisuuden osallistua organisaatioiden järjestämää työnohjaajien kilpailutuksissa ja saada töitä
 • henkistä rohkeutta, taitoja ja osaamista ohjata yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä haastavissa muutosprosesseissa
 • syvempää ymmärrystä ihmisen mielen toiminnasta
 • välineitä luoda organisaatioihin tutkivia tiloja, jonka jälkeen uudelleenorganisoituminen voi tapahtua
 • erilaisia ajattelumalleja, joiden avulla voit hahmottaa systeemisiä kokonaisuuksia
 • ymmärrystä kompleksisten systeemien/organisaatioiden kehittämisen logiikasta
 • välineitä tukea ihmistä ammatillisten identiteettien uudistumisprosessissa
 • oikeuden käyttää työnohjaaja OA (organisaatioanalyyttinen orientaatio) nimikettä.

Koulutusohjelman sisältö

Lähiopetuspäiviä on yhteensä 30. Ohjelma alkaa helmikuussa 2020 ja päättyy kesäkuussa 2022. Päivien sisältöalueet ja ajankohdat ovat seuraavat:

 1. Seminaari 7.-8.2.2020 Mitä työnohjaus on?
  • Työelämän murros, kehittymisen suuntia, työnohjauksen historia.
  • Työnohjauksen tarkoitus, merkitys, moninaisuus.
  • Työnohjaajan rooli, kyvyt, taidot.
  • Organisaatioanalyyttinen työnohjaus.
 2. Seminaari 3.-4.4.2020 Työnohjaus-systeemi
  • Työnohjaussuhde ja -prosessi.
  • Tutkiva ja analysoiva työote.
 3. Seminaari 22.-23.5.2020 Ihmisen mieli ja kokemuksellinen oppiminen.
  • Ihmismielen psykodynamiikkaa
  • Kokemuksellinen oppiminen
  • Kokemus, kokemuksen erittely
  • Reflektiivinen työskentely
 4. Seminaari Ryhmädynamiikka
  • Ryhmän kehittymisen vaiheet
  • Ryhmän perusolettamustilat
  • Ryhmäilmiöt
  • Ohjaajan työ ryhmässä, ohjausvinkkeja.
 5. Seminaari Dialogi, kieli, kysymykset, ilmaisut työnohjauksessa
  • Dialogin käsite ja tehtävä
  • Kielen merkitys
 6. Seminaari Ammatillinen kasvu ja identiteetti
  • Työnohjaajan kasvupolut
  • Identiteettien merkitys työroolien rakentamisessa
 7. Seminaari Dynaamiset kompleksiset systeemit
  • Systeemisyys ja organisaatioajattelu
  • Systeemien kompleksisuus: miten sitä hahmottaa?
 8. Seminaari Organisaatio prosessina
  • Dynaaminen organisoituminen
  • Itseorganisoitumisen periaatteet ja käytännöt
 9. Seminaari Johtaminen ja johtajuus
  • Kompleksisen systeemin johtaminen
  • Johtajuus organisoitumisen palveluksessa
 10. Seminaari Organisaatioanalyyttinen työnohjaus
  • Organisaation rajojen ja rakenteiden analysointi
  • Perustehtävän tutkiminen
  • Työnohjaajan ajattelumallit
 11. Seminaari Työnohjauksen eettiset periaatteet
  • Työnohjaajan suhteet tilaajaan ja ohjattavaan
  • Työnohjaajan suhde itseensä
 12. Seminaari Konfliktit ja jännitteet työnohjauksessa
  • Konfliktit, ristiriidat, häiriöt.
  • Ilkeät konfliktit
  • Sisäiset ja ulkoiset konfliktit
 13. Seminaari Työnohjauksen menetelmät
  • Tutkiva työote, keskustelu
  • Tilanteiden tutkiminen toiminnallisilla menetelmillä
 14. Seminaari Työnohjauksen ajankohtaisia kysymyksiä v2022
 15. Seminaari Työnohjauksen ajankohtaisia kysymyksiä v2022

Koulutusohjelman kokonaisuuteen kuuluu näiden seminaaripäivien lisäksi ajankohtaisia tapahtumia, valinnaisia seminaareja ja konferensseja. Esimerkiksi Listening Post, Social Dreaming, Tavistock seminaari.

Työskentelymuodot

Ohjelmassa on käytössä monipuoliset työskentelytavat, jotka perustuvat niin yhteiseen kuin yksilölliseen työskentelyyn sekä teoriaosaamisen että käytännön metodien ja kokemusten kartuttamiseen.
Työskentelymuodot: (1) Lähiopetuspäivät 30p, (2) vertaistyöskentely, (3) työnohjaus-harjoittelu/asiakkaiden ohjaus, (4) omakohtainen työnohjaus/saatu työnohjaus (yksilö ja ryhmän), (5) työnohjauksen työnohjaus, (6) kirjallisuuden itsenäinen opiskelu, (7) reflektiivinen kirjoittaminen, (8) lopputyö, (9) työskentely HOWSPACE oppimisalustalla.

Koulutusohjelman kustannukset

Koulutusohjelman hinta on 5900€. (+24%alv). Laskutuksen voi jakaa useampaan erään 2,5v aikana. Hinta sisältää opetuksen lähiopetuspäivillä ja verkkotyöskentelyn HOWSPACE -ympäristössä sekä henkilökohtaisen opiskeluohjauksen ja opiskelumateriaalit. Tämän ohjelman lisäksi osallistujat hankkivat ja kustantavat itse oman henkilökohtaisen työnohjauksensa. Koulutuksellinen työnohjausprosessi sisältyy ohjelman hintaan.

Koulutuksen paikka


Koulutus toteutetaan Helsingissä, Pikku Huopalahdessa, Korpaanmäentie 36 LT 3.

Kouluttajat

Metanoian työnohjauksen ohjelmassa toimivat kouluttajina alan “raskaan sarjaan”  kuuluvat ammattilaiset. Kaikilla on runsaasti tieto-taitoa työnohjaustyöstä, nykyorganisaatioiden uusista kehittymistrendeistä sekä haastavan uudistumis- ja muutostyön metodeista. Kouluttajat toimivat laajalti kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa: FINOD (Suomi), OPUS (UK), The Tavistock institute(UK), Group Relation verkosto, The TAOS institute (USA), The Human Systems Dynamics Institute (USA), IL NODO (Italia), Pary Center for New Learning (Italy).  Työnohjaaja peruskoulutuksen käynneillä on mahdollista tulla osaksi näitä verkostoja ja jatkaa itsenäisesti omaa ammatillista kehittymistä.

 

Pääkouluttajina toimivat Marianne Tensing, LiM, työnohjaaja (STORY), organisaatiokonsultti (FINOD), TRO ja Atso Juote, KM, työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko ja -konsultti FINOD, tutkija.

Marianne on toiminut vuodesta 2000 lähtien kouluttajana, konsulttina ja työnohjaajana erilaisissa organisaatioissa. Koska hän on yhdistänyt työssään teoreettista työtä ja esimiesten, asiantuntijoiden sekä johtoryhmien ja moniammatillisten tiimien työnohjauksia, on hänelle syntynyt merkittävää tietotaitoa ymmärtää organisaatioiden, ryhmien ja yksilöiden kompleksista dynamiikkaa. Marianne on kiinnostunut erityisesti ihmisen kokemuksen ja mielen organisoitumisen sekä organisaation puolelta tulevan strategisen toiminnan suhteen ymmärtämisestä. Hän on myös kirjoittanut ja toimittanut aiheesta useita kirjoja Metanoia-kirjasarjaan. Ammatillista osaamista Marianne täydentää järjestelmällisesti kansainvälisessä Group Relations -verkostossa.

Atsolla on 20 vuoden kokemus työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana toimimisesta. Työnohjaajana ja konsulttina hän on tehnyt töitä niin johtoryhmien, työryhmienkin kuin yksittäisten esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Työnohjaajana Atso on kiinnostunut ihmisen mielestä ja sen kytköksistä ihmisten välisiin suhteisiin ja dynamiikkaan. Ryhmiin ja organisoitumiseen liittyvät ilmiöt ovat Atson työn ytimessä. Organisaatioanalyyttinen ajattelu merkitsee hänelle kykyä tarkastella yksilöä ja yhteisöjä monien eri organisaatioteorioiden valossa. Arviointitutkijana Atso on kirjoittanut yli 40 artikkelia ja raporttia työyhteisöjen kehittämisestä ja muutostilanteista.  Atso Juote toimii aktiivisesti kansainvälisessä ryhmädynaamisessa liikkeessä ja hänellä on laajat kansainväliset kontaktit.

Koulutuksessa vierailevat:

Risto Puutio (PsT, MSc, TRO) on organisaatioanalyytikko, työ- ja organisaatioiden erikoispsykologi, työnohjaaja (STORY), tutkija ja tietokirjailija. Hänen intohimonsa on  ymmärtää ihmisten välisen organisoitumisen, luovan työskentelyn ja  yhteistyön ehtoja. Risto haluaa edistää organisaatioiden systeemidynamikan tuntemusta ja organisaatiohin kätkeytyvien potentiaalien tunnistamista.

Jukka-Pekka Heikkilä (PsM, MSc) toimii organisaatiokonsulttien ja -kehittäjien työnohjaajana (STORY) ja kouluttajana sekä Humap Consultation Oy:ssä että Metanoia Oy:ssä. Hän on erikoistunut soveltamaan kompleksuusajattelun tarjoamia mahdollisuuksia jatkuvasti muuttuvien organisaatioiden kehittymishaasteisiin.

Timo Totro (TT, HuK) on organisaatioanalyytikko FINOD, seniori työnohjaaja STORY, tietokirjailija. Työnohjaustyön ja kouluttamistyön lisäksi hän on kirjoittanut runsaasti artikkeleita eri julkaisuihin sekä kirjoja organisaatioiden muutostyöstä. Viimeinen kirja “Jumala prosessissa…”, ilmestyi 2018 lopussa, analysoi Matti Hyrkin elämäntyötä ja ajattelua.

Leila Keski-Luopa (YTT) psykologi, psykoanalyytikko ja ryhmä-psykoanalyytikko, tietokirjailija. Leilan työ työnohjauksen alalla on monipuolinen. Viime vuonna 2018 valmistui hänen väitöskirjansa “Kohti kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa…”. Hänen edellinen kirja “Työnohjaus vai Superviisaus …”  on laajasti luetuin ja muuttunut jo työnohjaustyön klassikkokirjaksi.

Hakeminen ja lisätiedot

Koulutusohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka jälkeen haastattelemme kaikki osallistujat. Edellytämme osallistumista koko ohjelmaan. Koulutukseen valitaan max16 osallistujaa. Varaamme oikeuden koulutusohjelman päivämäärien muutoksiin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.1.2020.

Huom. Koulutusohjelman aikana opiskelijat saavat 20% alennuksen Metanoian muista seminaareista, tapahtumisista ja konferensseista.

Lisätietoja ohjelmasta Marianne Tensing puh. 0442986977

Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Syntymävuosi

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Peruskoulutus ja tiedot aiemmista työnohjauskoulutuksista

Mikä sai sinut kiinnostumaan Metanoia Instituutin työnohjaajien koulutuksesta?

Systeemisen työotteen metodit (2019)

Hyödynnä työssäsi systeemisen työtavan metodeja!

Systeemisyys on tapaa ajatella ja hahmottaa asioiden muodostamia kokonaisuuksia sekä käytäntöjä, jotka auttavat systeemiä sisäiseen ja ulkoiseen vuoropuheluun. Systeemisen ammattilaisen, konsultin, työnohjaajan tai johtajan voi tunnistaa tämän kyvystä esittää kysymyksiä, jotka avaavat näkemään kokonaisuutta, suhteita ja vuorovaikutusta. Systeeminen työote on myös joukko menetelmiä, joita eri käytäntöyhteisöissä on vuosien ajan kehitelty. Metanoia Insituutti on vuoropuhelussa maailmassa merkittävien systeemisten ajatteluyhteisöjen kanssa.

Systeemisen työotteen metodit -ohjelma on viiden päivän muodostama kokonaisuus, jonka kautta voi perehtyä erilaisiin systeemisiin työtapoihin ja metodeihin. Ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti Systeemisen prosessikonsultointi-ohjelman suorittaneille, mutta mukaan voidaan valita myös muita systeemisyyteen työssään perehtyneitä ammattilaisia.

Ohjelman teemat ja ajankohdat ovat:

1.  Syteeminen organisaatioanalyysi 21-22.3.2019 (2 pv)

–   Ekosysteemit ja verkostojen vuorovaikutuksen jäsentäminen

–  Systeemikarttojen rakentaminen

–  Warm Data -työtapa

2.  Dialoginen OD ja merkityksen rakentamisen työtavat (CMM) 17.5.2019

3.   Human Systems Dynamics -metodologiat ja työtavat 13.9.2019

4. Analyysilaboratorio 29.11.2019  (omien työprosessien analyysia ryhmänä)

Ohjelma harjoittaa eri suunnista tulevien systeemisten metodien käyttöön omassa työssä. Voit olla organisaation sisäinen tai ulkoinen kehittäjä, työnohjaaja tai johtaja hyötyäksesi näistä menetelmistä.

Ohjelmassa hyödynnetään yhteistyökumppani Humap Softwaren kehittämää HowSpace alustaa, joka mahdollistaa systeemin (tässä opiskelijaryhmän) sisäisen keskustelun ja tästä muodostuvan jatkumon näkemisen. Alustan kehittämisessä systeeminen orientaatio on ollut keskeinen ja sen käyttö ohjelmassa antaa kokemuksen digitaalisten työkalujen käytöstä systeemeihin vaikuttamisessa.

Ohjelman työpäivät toteutetaan Helsingissä.

Ohjelman kouluttajina toimivat Jukka-Pekka Heikkilä ja Risto Puutio. Lisätiedot: Jukka-Pekka puh. 040 5651439, Risto puh. 0400 545 519

Ilmoittautuminen

Ohjelman hinta on 2400 € + alv. Ilmoittautuminen 1.3.2019 mennessä. Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelman toteutusta koskeviin muutoksiin.

Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Organisaatiodramaturgian peruskoulutus 16.2.-1.6.2019

(c) National Galleries of Scotland; Supplied by The Public Catalogue Foundation

Metanoian ensimmäisistä organisaatiodramaturgian koulutuksista v. 2014-2015 ja Organisaatiodramaturgian pilotti-ohjelmasta v. 2016 saimme hyviä kokemuksia ja runsaasti hyvää palautetta, mikä kannusti meitä edelleen kehittämään ohjelmaa nyt esillä olevaksi kokonaisuudeksi.

Organisaatiot rakentuvat kommunikaatiossa ja elävät merkityksissä. Organisaatiodramaturgia mahdollistaa organisaation hahmottamisen sen eri teemoista ja jännitekentistä muodostuvana omalakisena merkitysten kokonaisuutena, fiktiivisenä maailmana. Tämä mahdollistaa organisaatiossa uudenlaisen oppimisen. Fiktion mahdollisuuksista ammentava organisaatiodramaturginen työote on vahva ja kiinnostava kehittämisen tapa.

Organisaatiodramaturginen työote auttaa ymmärtämään, millaisessa draamasysteemissä organisaatio elää. Se tekee näkyväksi organisaatiossa jatkuvasti vaikuttavan draaman, tarinat ja metaforat ja niiden kautta luo eri toimijoille yhteisen maaperän asioiden käsittelyyn. Kaikilla ihmisillä on intuitiivista dramaturgista tietoa ja ymmärrystä, sillä kokemisemme ja havaintomme ovat perustaltaan dramaturgisesti jäsentyviä. Myös mm. tragedia ja komedia edustavat yleisinhimillisiä kertomisen malleja, joihin pystymme helposti samaistumaan. Sisäinen dramaturgian tajumme luo hyvät edellytykset organisaatiodramaturgisen työotteen omaksumiselle.

Jännitteet ja ristiriidat ovat dramaturgian erityisaluetta – draama ja sen ratkaisut syntyvät niistä.  Organisaatiodramaturginen työote käynnistää organisaatiossa luovan, symbolisen tason työskentelyn, joka mahdollistaa jännitteiden hedelmällisen käsittelyn. Organisaatioiden muutoskyky (resilienssi) ja sopeutuminen (adaptaatiokyky) ovat suhteessa niiden kykyyn sietää ja työstää häiriöitä ja jännitteitä. Aivan kuten onnistuneessa draamassa  kaikki henkilöt työstävät näytelmän keskeistä ideaa tai sanomaa, auttaa organisaatiodramaturginen työskentely kehittämään organisaatiota kokonaisuutena.

Organisaatiodramaturginen työote soveltuu sekä organisaatiossa vallitsevien tilanteiden ja ilmiöiden tunnistamiseen että organisaation uudistamiseen. Organisaatiodramaturginen työskentely tuo esiin vanhat, vakiintuneet käsikirjoitukset ja kutsuu mukaan uusia potentiaalisia kertomuksia. Draaman eri lajeja ja lukutapoja hyödyntämällä se luo uusia konteksteja organisaatioiden tulkitsemiseen. Uudessa kontekstissa asetumme uudenlaisiin suhteisiin, jolloin pystymme tunnistamaan arkikokemustamme muotoilevia periaatteita ja vaikuttamaan niihin. Avaamalla mahdollisten tulkintojen ja merkitysten kenttää organisaatiodramaturgia auttaa kulkemaan kohti ainutkertaista organisaatiodraamaa.

Käsitteet: Organisaatiodramaturgia on dramaturgian keskeisten käsitteiden soveltamista organisaatioiden  dynamiikan ymmärtämiseksi. Se yhdistää draaman teorioita organisaatiotutkimuksen systeemi- ja kompleksisuusajatteluun. Organisaatiodramaturginen työote on organisaatiodramaturgian soveltamista konsultaatio-, kehitys- ja työnohjaustyöhön. Organisaatiodramaturgi on organisaatioiden kehittämisen ammattilainen, joka käyttää dramaturgian käsitteitä ja organisaatiodramaturgista työotetta organisaatioiden tutkimiseen, ymmärtämiseen ja uudelleen suuntaamiseen. Dramaturgia on järjestämisen ja muotoilun taitoa, jonka tavoite on vaikuttaa kokemuksiimme, ajatuksiimme  ja tunteisiimme.

Ohjelma

 1. 16.2. Organisaatiodramaturgian ja organisaatiodramaturgisen työotteen perusteet
 1. 16.3. Muutoksen dramaturgia ja organisaatiodramaturgian työvälineet konflikti- ja muutostilanteissa  
 1. 27.4. Aihe, motiivi, visio – organisaatiodramaturgi kehittämistyön erityisosaajana
 1. 1.6. Organisaatiodramaturginen työote työelämän murroksen ymmärtämisessä

Mitä koulutuksessa tapahtuu?

Organisaatiodramaturgian peruskoulutus johdattaa sinut askel askeleelta dramaturgian peruskäsitteiden ymmärtämiseen ja soveltamiseen organisaatioilmiöihin.  Organisaatio-dramaturgisen työotteen avulla opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden muutostilanteita ja tekemään organisaatiodramaturgisia hypoteeseja suunnittelutyön tueksi. Tutkimme, mikä on konfliktien draamallinen luonne, mistä ne muodostuvat ja miten niitä voi organisaatiodramaturgin työvälinein hedelmällisesti työstää. Hahmotamme organisaatioiden siirtymätilanteita draamallisina käännekohtina, joissa avautuu mahdollisuus toiminnan suunnan muuttamiselle ja uudistumiselle. Peilaamalla oman työelämäsi tai ohjaamasi/johtamasi organisaation tilanteita klassikkodraamojen kohtauksiin (mm. Shakespeare, Tšehov, Beckett) ja muuhun symboliseen materiaaliin kehität organisaatiodramaturgista intuitiotasi ja työotettasi työelämän, organisaatioiden ja työyhteisöjen uudenlaiseen kehittämiseen.

Paikka: Helsingin keskusta, ilmoitetaan myöhemmin.

Hinta: EARLY BIRD -hinta 680 euroa + alv., kun ilmoittaudut 16.11.2018 mennessä. Tämän jälkeen  750 euroa + alv. (17.11. 2018 lähtien). Ilmoittaudu viimeistään 20.1.2019 menneessä.

Kouluttajana ohjelmassa toimii dramaturgi ja työnohjaaja (STOry) Helena Ihala. Hän on uudella tavalla yhdistänyt dramaturgian peruskäsitteet ja draaman teorian organisaatioiden kehittämiseen ja työnohjaukseen. Organisaatiodramaturgia perustuu Ihalan kehitystyöhön ja pitkään kokemukseen dramaturgi-ohjaajana. Suomessa ei ole järjestetty koulutusta organisaatiodramaturgisesta työotteesta ennen häntä. Lue myös Helenan blogikirjoitus draaman, dialogisuuden ja työelämän yhteyksistä.

Lisätietoja: Helena Ihala puh. 0443507144

helena.ihala@metanoiainstituutti.fi

Ilmoittautuminen

Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Organisaatioanalyytikoiden® kouliintumispolku (4v)

Organisaatioanalyytikoiden kouliintumispolku on kokeneille organisaatiotyön ammattilaisille tarkoitettu kehittymisfoorumi. Kouliintumispolku tarjoaa tilan, tuen ja verkoston oman työotteen syventämiselle ja oman osaamisen integroimiselle ehjäksi seniori-identiteetiksi.  Ohjelman käyminen tuottaa oikeuden Organisaatioanalyytikko FINOD® nimikkeen käyttöön.

Perusajatus:  Kouliintumispolku rakentaa kyvykkyyttä organisaatioiden syvälliseen ja monipuoliseen ymmärtämiseen sekä taitoa niiden uutta luovaan kehittämiseen. Polku on paikka uudistaa omaa ammatillista identiteettiä ja kehittää herkkyyttä havaita asioita. Työskentelyä inspiroi systeemis-yhteisödynaaminen perusorientaatio, tutkiva työote, taiteellisuus  ja kriittinen reflektio. Osanottajien oman ainutlaatuisuuden tunnistaminen ja kirvoittaminen ovat työskentelyn lähtökohtana. Ohjelma on perusrakenteensa puitteissa itseorganisoituva prosessi, uutta luova tila.

Ohjelman sisältö: Ohjelma rakentuu teoreettisesta lukemis-, ajattelu- ja kirjoitustyöstä, case-työskentelystä, oman työkäytännön puitteissa tehtävästä soveltavasta ja tutkivasta työstä, omakohtaiseen uudistumiseen tähtäävästä työstä sekä yksilöllisestä taiteellisesta, tieteellisestä tai yhteiskunnallisesta toiminnasta. Sisältöä moninaistavat kaunokirjallisuus ja elokuvat ja muu taiteellinen työ. Myös joogaa ja sosiaalista mediaa käytetään hyväksi.

Laajuus: Polkukokonaisuuden yksilöllisen työskentelyn ohjeellinen laajuus on 120 op.  Tähän lasketaan kouliintumispolkuseminaarien lisäksi kaikki FINOD:n jäsenyyden jälkeen Metanoiassa käydyt seminaarit ja tapahtumat. Kouliintumispolut kestävät 4 vuotta, noin 12 päivää/vuosi. Toteutus on eri ympäristöissä Suomessa ja ulkomailla.

Edellytykset: Kouliintumispolulle hyväksymisen edellytyksenä on jo saavutettu ammattipätevyys, työkokemus sekä henkilökohtainen halu syventävään organisaatiotyöhön. Ohjelmaan hyväksytään haastattelun kautta.

Käytännön järjestelyistä: Kokeneista konsulteista muodostunut pilottiryhmä on aloittanut työskentelynsä 2010 ja ensimmäinen uusien opiskelijoiden sisäänotto tapahtui vuoden 2013 alussa. Ohjelman “slow-open”-rakenne mahdollistaa uusien osanottajien mukaantulon joustavasti. Ohjelmasta kiinnostuneilla on kuitenkin jo nyt mahdollisuus osasuoritusten ja kokemusten hankkimiseen Metanoian seminaarien kautta. Lukukausimaksu on 1250 € + alv + mahdolliset muut erikseen sovitut kulut (ulkomaiset matkat, ja erilliset kulut tms.). Osallistujilla on 50 %:n alennus Metanoian tapahtumiin, seminaareihin ja konferensseihin.

Ohjelman sisällön tuottamisesta vastaa pilottiryhmän konsultit ja erikseen ohjelmaan kutsutut seniorikonsultit Suomesta ja ulkomailta. Myös osallistujien oma panos ja tästä syntyvä itseorganisoituminen on toteutuksessa tärkeää.

Hakemukset: Ohjelmaan voi liittyä vapaamuotoisella hakemuksella. Se osoitetaan Risto Puutiolle Metanoia Instituuttiin. Hän antaa myös lisätietoja ohjelmasta kiinnostuneille.

Organisaatiokonsultoinnin syventävä koulutusohjelma konsulteille ja johtajille, ATP 2018-2020


Organisaatiokonsultoinnin syventävä koulutusohjelma  (ATP) tarjoaa konsulteille ja johdolle ammatillisen uusiutumisen ja oman ammatillisen identiteetin syventämisen paikan. Kaksivuotinen prosessi on monimuotoinen ja vaativa oppimisympäristö, jossa keskitytään ymmärtämään, luomaan toimintatapoja ja kehittämään jatkuvasti muuttuvia organisaatioita.

Organisaation toimintaympäristön murros tuottaa jatkuvaa uudistumisen vaadetta.  Johdon ja konsulttien haasteena kyetä tunnistamaan muuttumisen tilanteista nousevia ilmiöitä, tunteita ja prosesseja sekä  luoda edellytyksiä vaihtoehtoisille tavoille toimia. Ohjelmassa yhdistetään kompleksisten systeemien hahmotukset organisaatiodynaamiseen näkökulmaan. Organisaatiot nähdään jännitteisinä sosiaalisina systeemeinä, joita ohjaavat sekä näkyvät että piilossa olevat prosessit.

Ohjelman avulla:

 • Opit hahmottamaan kokemuksellisten työskentelytapojen kautta organisaatioiden monimutkaisuutta omakohtaisesti
 • Kehität  havainnointiherkkyyttäsi sekä kykyäsi tunnistaa uusia näkökulmia ja  ongelmien ratkaisemisen vaihtoehtoja.
 • Opit soveltamaan tutkivaa, kokonaisvaltaisen kysymisen työotetta omaan työhösi
 • Saat turvallisen ympäristön omalle persoonalliselle kasvulle ja ammatilliselle kehittymiselle.
 • Kytkeydyt Metanoian verkostoon ja sen myötä kansainvälisten yhteistyökumppaniemme tarjontaan ( The Tavistock Institute, TAOS Institute ja HSD Institute, Pari Center for new Learning)
 • Saat kokemuksen yhteisestä ryhmäprosessista ja uuden oppimisen matkasta vertaistesi ammattilaisten kanssa

”Erinomainen ymmärrystä lisäävä koulutuskokonaisuus, joka on antanut uutta sisältöä työhön. Hahmotan paremmin mahdollisuuteni työskennellä sisäisenä konsulttina”.

”Kouluttautuminen aukaisee usein ovia ja näkymää, mutta tässä koulutuksessa ovat auenneet pariovet ja näkymä on ollut rikastuttava ja valoa antava”.

”Koulutus on auttanut syventämään ymmärrystä organisaatioissa havaittavista ilmiöistä ja tuonut välineitä oman roolin löytämiseen erilaisilla johtamis- ja konsultointitehtävillä. Pienryhmätyöskentely, itsenäinen reflektointi ja soveltaminen sekä teoria ovat olleet hyvässä suhteessa”.

”Olen ammatillisella urallani käännekohdassa, siirtymässä johtamistehtävistäkonsultointiin. Ohjelma on selkiyttänyt valintojani ja vahvistanut ammatillista pohjaani muutoksen toteuttamiseksi”.

Ohjelman rakenne

Ohjelma on prosessi, jossa risteytyvät teoreettinen opiskelu, seminaarien kokemuksellinen työskentely, vertaisryhmässä tapahtuva jakaminen sekä henkilökohtaisella tasolla tapahtuva oman ammatillisen identiteetin pohdinta:

 

Seminaarien teemat 2018 alkavassa ohjelmassa:

OHJELMAN ORIENTAATIOTYÖPAJA (24.8., klo 9-12)

 1. ORGANISAATIOKONSULTOINTI JA JOHTAMINEN (29.-30.11.)
 2. SIIRTYMÄT JA IDENTITEETTITYÖ ORGANISAATIOISSA (31.1.-2.2. 2019)
 3. JOHTAJUUS JA RYHMÄILMIÖT – TAVISTOCK SEMINAARI (13.-16.6. 2019)
 4. SUURET SYSTEEMIT (3.-4.10.2019)
 5. ORGANISAATIOT JA PROSESSIKONSULTAATIO (12.-13.12.2019)
 6. SYSTEEMISET TYÖKÄYTÄNNÖT (12.-13.3.2020)
 7. KEHITTÄMISEN ESTETIIKKA JA ETIIKKA (11.-12.6.2020)
 8. AMMATILLISET VERKOSTOT (8.-9.10.2020)

Seminaarit pidetään pääkaupunkiseudulla. Seminaareista useimmat ovat kaksipäiväisiä (to-pe) ja muutamat kolmepäiväisiä (to-la).

Koulutusohjelman kouluttajat ja johto

• Terttu Malo (MA in AOC, KM, TRO, Organisaatiokonsultti FINOD)

• Risto Puutio (PsT, organisaatioanalyytikko FINOD)

• Kari Kurkela, professori,  ryhmäpsykoanalyytikko

• Jussi Kotkavirta, estetiikan dosentti, psykoanalyytikko

• Jukka-Pekka Heikkilä Organisaatiokonsultti FINOD, MSc, psykologi

Koulutuksen johtajina toimivat Terttu Malo ja Risto Puuto. Ohjelmassa hyödynnetään myös yhteistyökumppanien (The Tavistock Instute, TAOS Institute ja HSD Institute, Pari Center for new Learning) osaamista.

Ohjelman hinta koostuu yhtesseminaareista ja ohjauksesta (6400 €) sekä vapaavalinnaisista seminaareista (n. 2000 €). Hintoihin lisätään alv. Seminaarien ruokailut ja majoitukset eivät sisälly hintaan.

Hakeminen ja lisätiedot

Koulutusohjelmaan haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulisi käydä selville hakijan henkilötiedot, koulutukset, työkokemus sekä ohjelmaan liittyvät henkilökohtaiset erityistavoitteet. Hakemukset lähetetään osoitteella terttu.malo@metanoiainstituutti.fi tai risto.puutio@metanoiainsitituutti.fi  Lisätietoja ohjelmasta antaa Terttu Malo (p. 040 7646744) ja Risto Puutio (p.0400 545519)

Ohjelman hyväksytty suorittaminen antaa mahdollisuuden hakea Organisaatiodynamiikka FINOD ry:n jäsenyyttä ja siten oikeuden käyttää nimikettä Organisaatiokonsultti FINOD

Lataa esite:ATP 2018-20

Ilmoittautumislomake

Tiedot kerätään asiakasrekisteriä varten ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Syntymävuosi

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Ilmoittautumalla pääsen haastatteluun (en suoraan ohjelmaan)

 

Systeeminen prosessikonsultointi (2020)

Perehdy systeemiseen työtapaan organisaation kehittämisessä!

Ohjelma antaa kokonaiskuvan systeemisestä työtavasta ja sen soveltamisesta organisaatioiden kehittämisessä. Ohjelma valmentaa konsultoivan työtavan hyödyntämiseen prosessikonsultoinnin ideoita ja käytäntöjä soveltaen ja antaa käsitteellisiä välineitä hahmottaa monimutkaisia organisaatiokysymyksiä.
Ohjelma perustuu laajaan teoreettiseen ajatteluun ja käytännön soveltamiskokemuksiin systeemien toiminnasta. Ohjelma tuo uutta tutkimustietoa organisaatioiden toiminnan ymmärtämiseen ja konsultaatiotyön käytännön kysymyksiin. Ohjelma integroi käytännön ja teorian ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi!

Ohjelma tuo tarjolle Metanoian yhteistyökumppaneiden, HSD Instituutin ja TAOS Instituutin tuottamaa tietämystä systeemien toiminnasta.

Käytäntö- ja ilmiölähtöisyys

Ohjelmassa työskennellään käytännön kysymysten ja ilmiöiden kautta prosessikonsultoinnin ja sen systeemisiä sovellusmuotoja hyödyntäen. Osallistujat tutkivat omassa työssään kohtaamiaan ilmiöitä ja he saavat tuoda oman organisaationsa ja työnsä tilanteita ohjelmaan tutkittavaksi. Ohjelma tarjoaa runsaasti menetelmällisiä virikkeitä omaan työhön sovellettavaksi. Opiskeluun kytketään myös soveltavan taiteen työtapoja.

Ohjelman rakenne

Ohjelma muodostuu vuoden 2020 aikana seitsemästä lähipäivästä. Lähipäivien teemoja, jäsennyksiä ja menetelmiä sovelletaan oman työn arkeen. Tätä tukee opiskelutyöpareina työskentely (8×2 h) sekä pienryhmätyöskentely (4 x 1,5 h). Opiskelua tukee prosessikonsultointiin sopiva digitaalinen yhteistyöalusta. Ohjelma tarjoaa ajankohtaisen, tutkimustietoon perustuvan lukemiston, johon perehdytään itsenäisesti jaksojen välillä.

Jaksojen sisällöt ja ajankohdat

 1. Systeeminen ajattelu organisaatioiden ymmärtämisen ja kehittämisen lähtökohtana (16.-17.1.2020)

Ensimmäisellä jaksolla perehdytään ohjelman ajattelutapaan ja viitekehykseen. Sen aikana kysymme:

 • Kuinka hahmottaa maailmaa systeeminä ja alati liikkeessä olevana tapahtumisena?
 • Miten ymmärtää organisaatioita sosiaalisina prosesseina?
 • Millaisen lähtökohdan organisoituvien systeemien viitekehys luo kehittämistoiminnalle?
 • Millaisin periaattein ja työkäytännöin prosessikonsultointi tapahtuu?
 1. Prosessikonsultaatio ja kompleksisuus organisaatiossa (20.3.2020)

Toisen jakson aikana jatkamme prosessikonsultoinnin idean äärellä ensimmäisen jakson jälkeistä     parityöskentelyä ja verkkokeskustelua hyödyntäen. Paneudumme kompleksisuuden peruskäsitteisiin.    Jaksolla kysymme:

 • Mitä on itseorganisoituminen ja millaisin ehdoin se tapahtuu?
 • Mitä organisaatioiden ja toimintaympäristöjen nopeat ja ennakoimattomat muutokset merkitsevät kehittämisen ja konsultoinnin kannalta?
 • Mikä merkitys ilmantuvilla häiriöillä on systeemin evoluutiossa?
 • Kuinka dialogiset ideat ovat muuttaneet prosessikonsultoinnin työmuotoja ja luoneet uutta konsultoivan työn paradigmaa (Dialogical OD)?
 1. Tiedon ja merkitysten luominen konsultoinnin tehtävänä (15.5.2020)

Kolmannella jaksolla syvennymme organisaatiota ohjaavan tiedon tuottamisen kysymyksiin ja syntymiseen vuorovaikutusprosesseissa. Tarkastelemme organisaatioita jatkuvasti muovautuvina ajattelun, ymmärryksen ja toiminnan tiloina eli prosesseina. Tutkimme vuorovaikutusta merkitystyönä, johon konsultoinnilla voidaan osallistua ja vaikuttaa. Jaksoa pohjustaa parityöskentely ja verkossa käyty pienryhmäkeskustelu. Jaksolla kysymme:

 • Kuinka kieli luo maailmaa ja tietoa siitä?
 • Millaisin eri tavoin organisaatioita voi hahmottaa ja mitä siitä seuraa?
 • Miten konsultointi kytkeytyy organisaation tietoa tuottavassa systeemissä?
 • Kuinka konsultoinnissa voidaan synnyttää refleksiivisiä prosesseja?
 1. Konsultointi keskusteluna (4.9.2020)

Neljännen jakson myötä ohjelmassa tutkitaan konsultointia keskustelujen rakentamisena ja keskustelutilanteiden ohjaamisena. Erittelemme keskustelujen vuorovaikutuksen ilmiöitä. Pohjana on jaksojen välillä tehty parityöskentely ja verkossa käyty ryhmäkeskustelu. Jaksolla kysymme:

 • Millaisia keskustelurakenteita konsultoinnissa voi toteuttaa ja mitä ne synnyttävät organisaation välisissä suhteissa?
 • Kuinka konsultointikeskusteluja voi ymmärtää yksityiskohtien kautta?
 • Kuinka konsultti voi vaikuttaa systeemiin metakommunikatiivisen puheen avulla?
 • Miten omaa keskustelutaitoa voi kehittää?
 1. Systeemin kehittymisen ohjaaminen  (29.-30.10.2020)

Viides lähijakso integroi ohjelman aikana esiteltyjä käsitteellisiä aineksia ja luo siltaa käytettyjen työtapojen soveltamiseen systeemin kehittämisen ohjaamisessa. Jakso luo kokonaiskuvan systeemin kehittymisen käännekohdista ja prosessista . Jaksolla kysymme:

 • Millaisia säätelytehtäviä kehittämisen osapuolille muodostuu prosessin eri vaihiessa?
 • Kuinka ylläpitää prosessia avoimena itseorganisoitumisen tilana?
 • Millaisin keinoin prosessimaista työtä voi arvioida ja kuinka arviointi saadaan palvelemaan kehittämistä?
 • Millaisia soveltamisen mahdollisuuksia ohjelman prosessityöskentely on avannut?
 • Mitä prosessin jälkeen?

Paikka

Ohjelman lähijaksot toteutetaan Helsingin keskustassa tai sen tuntumassa. Kunkin jakson paikka ilmoitetaan lähemmin.

Kouluttajat

Ohjelman kouluttajina ja työskentelyn ohjaajina toimivat Risto Puutio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Molemmat ovat suorittaneet yliopistotutkinnon systeemisestä työottesta (University of Bedfordshire, UK) ja opiskelleet kompleksisten systeemien tuntemusta HSD Instituutin (USA) ohjelmassa. Kumpikin kouluttaja omaa perehtyneisyyden prosessikonsultoinnin erityiskysymyksiin ja toimii konsultointityön ohella organisaation kehittämisen tutkijana.

Hinta

Ohjelman hinta on 2900€ + alv. Hinta sisältää lähijaksojen opetuksen sekä ohjauksen seminaaripäivien välillä tapahtuvaan työskentelyyn. Hinta ei sisällä majoitus- tai ruokailukuluja eikä oheiskirjallisuutta hankinnasta syntyviä kuluja. Hinta maksetaan kahdessa erässä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Ohjelmaan ilmottautuminen 1.12.2019 saakka. Lisätietoja antavat Risto Puutio p. O400-545519 (risto.puutio@metanoiainstituutti.fi) ja Jukka-Pekka Heikkilä, p. 040-5651439 (jukka-pekka.heikkla@metanoiainstituutti.fi). 30.12.2019 jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitamme 50% osallistumismaksusta.

Ilmoittaudu koulutusohjelmaan

Osallistujat kertovat – mitä uutta ja tärkeää koit ohjelman tuoneen sinulle?

“Sain uuden viitekehyksen ja uusia työvälineitä työhöni. Oikeastaan kaikki oli tärkeää, koska koin saavani vastauksia asiakastyössä syntyviin kysymyksiin. Laitoin kaikkea omaksumaani heti käytäntöön.”

“Työkaluja. Systeeminen ja vuorovaikutussuhteiden muuttuminen on se “mekanismi”, jonka kautta asioita alkaa tapahtua.”

“Vahvuutta omaan työidentiteettiin. Uutta ajattelua omaan työhön ja asiakas-casehin. Uutta tulokulmaa, kuinka voin olla tukemassa eri organisaatioiden tarpeita niiden eri vaiheissa. Myös vaikeissakin vaiheissa.”

Systeemisen työotteen metodit (2020)

Hyödynnä työssäsi systeemisen työtavan metodeja!

Systeemisyys on tapaa ajatella ja hahmottaa asioiden muodostamia kokonaisuuksia sekä käytäntöjä, jotka auttavat systeemiä sisäiseen ja ulkoiseen vuoropuheluun. Systeemisen ammattilaisen, konsultin, työnohjaajan tai johtajan voi tunnistaa tämän kyvystä esittää kysymyksiä, jotka avaavat näkemään kokonaisuutta, suhteita ja vuorovaikutusta. Systeeminen työote on myös joukko menetelmiä, joita eri käytäntöyhteisöissä on vuosien ajan kehitelty. Metanoia Insituutti on vuoropuhelussa maailmassa merkittävien systeemisten ajatteluyhteisöjen kanssa.

Systeemisen työotteen metodit -ohjelma on viiden päivän muodostama kokonaisuus, jonka kautta voi perehtyä erilaisiin systeemisiin työtapoihin ja metodeihin. Ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti Systeemisen prosessikonsultointi-ohjelman suorittaneille, mutta mukaan voidaan valita myös muita systeemisyyteen työssään perehtyneitä ammattilaisia.

Ohjelman teemat ja ajankohdat ovat:

1.  Syteeminen organisaatioanalyysi 5.-6.3.2020 (2 pv)

–   Ekosysteemit ja verkostojen vuorovaikutuksen jäsentäminen

–  Systeemikarttojen rakentaminen

–  Warm Data -työtapa

2.  Dialoginen OD ja merkityksen rakentamisen työtavat (CMM) 5.6.2020

3.   Human Systems Dynamics -metodologiat ja työtavat 11.9.2020

4. Analyysilaboratorio 12-13.11.2020  (omien työprosessien analyysia ryhmänä)

Ohjelma harjoittaa eri suunnista tulevien systeemisten metodien käyttöön omassa työssä. Voit olla organisaation sisäinen tai ulkoinen kehittäjä, työnohjaaja tai johtaja hyötyäksesi näistä menetelmistä.

Ohjelmassa hyödynnetään yhteistyökumppani Humap Softwaren kehittämää HowSpace alustaa, joka mahdollistaa systeemin (tässä opiskelijaryhmän) sisäisen keskustelun ja tästä muodostuvan jatkumon näkemisen. Alustan kehittämisessä systeeminen orientaatio on ollut keskeinen ja sen käyttö ohjelmassa antaa kokemuksen digitaalisten työkalujen käytöstä systeemeihin vaikuttamisessa.

Ohjelman työpäivät toteutetaan Helsingissä.

Ohjelman kouluttajina toimivat Jukka-Pekka Heikkilä ja Risto Puutio. Lisätiedot: Jukka-Pekka puh. 040 5651439, Risto puh. 0400 545 519

Ilmoittautuminen

Ohjelman hinta on 2700 € + alv. Ilmoittautuminen 6.2.2020 mennessä. Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelman toteutusta koskeviin muutoksiin.

Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti