Systeeminen konsultointi – verkkovalmennus 12.9-12.12.2022

Systeeminen ilmiöiden ymmärtäminen edellyttää yksittäisratkaisuja laajemman kokonaisuuden tarkastelua. Kehittämistyö alkaa ilmiöitä ja systeemejä ylläpitävien tekijöiden tunnistamisella ja etenee kohti systeemisen muotoilun mahdollisuuksia.
Tämä valmennus tarjoaa perusteita systeemisen ajattelun ymmärtämiseen sekä esittelee keinoja vaikuttaa kokonaisvaltaiseen muuttumiseen .

KEHITY AMMATTILAISENA HANKKIMALLA SYSTEEMISTÄ OSAAMISTA!

Systeeminen konsultointi -verkkokurssi on johdantokurssi  systeemiseen kehittämisajatteluun. Valmennus koostuu neljästä webinaarista (a’ 3 h), verkkoalustatyöskentelystä ja kirjallisuuteen tutustumisesta. 

Valmennuksessa paneudut systeemisen ajattelun ydinkäsitteisiin ja systeemisyyteen konsultaatiotyön ajattelukehyksenä. Kurssilla opit myös systeemisiä metodeita omaan työhön sovellettavaksi. Kussakin webinaarissa tutustutaan sekä systeemiseen käsitteistöön että johonkin konsultoinnin metodiseen sovellukseen

Verkkokurssin webinaarien ajankohdat ja teemat ovat:
 1. Systeemisen ajattelun periaatteet 12.9.2022 (9-12)
            –  Systeemisen ajattelun peruskäsitteet
            –  Systeeminen näkökulma konsultointityöhön
            –  Mihin tilanteisiin tai asioihin systeemistä ajattelua voi soveltaa?
    2.   Systeeminen muuttuminen 10.10.2022 (9-12)
           – Kuinka hahmottaa muutosta systeemisesti?
           – Kompleksisten systeemien kehittyminen ja dynamiikka
           – Kuinka edistää systeemien kehittymistä ja oppimista konsulttina?

    3. Ajattelumallit  ja systeemien rakentuminen 7.11.2022 (9-12)

          – Ajattelumallit ja niiden koordinoituminen kehittämistyön keskiössä
          – Ekosysteemiajattelu, toimintakulttuurien kehittyminen ja kestävästi kehittyvät systeemit
          – Ajattelumallit mallien merkitys strategiselle ja dialogiselle työotteelle konsultoinnissa
          – Refleksiivinen oppiminen ja konsultti osana systeemiä

   4. Kieli ja vuorovaikutus 12.12.2022 (9-12)

          – Kieli ja metaforat systeemisessä ajattelussa  
          – Konsultaatiotyö merkitysten rakentamisena
          – Kieleen perustuvat työtavat konsultoinnissa
Valmentajina ja webinaarien ohjaajina toimivat Jukka-Pekka Heikkilä ja Risto Puutio. Molemmat ovat kokeneita systeemisten konsultointimenetelmien soveltajia ja ohjaajia. He ovat suorittaneet yliopistotutkinnon systeemisestä työottesta (University of Bedfordshire, UK) ja toimineet yhteistyössä kompleksisten systeemien kehittämiseen liittyen HSD Instituutin, TAOS Instituutin sekä Cabrera Lab:n (USA) kanssa. Kumpikin kouluttaja omaa pitkän perehtyneisyyden prosessikonsultoinnin erityiskysymyksiin ja toimivat konsultointityön ohella organisaatioiden kehittämisen tutkijoina.
Osallistumismaksu 690 € + alv.  veloitetaan kurssin käynnistyessä. 
Ohjelma liittyy mahdollisuus oman työn kehittämiskonsultaatioihin (erikseen sovittuna)
Tiedustelut Jukka-Pekka 040-565 1439 (tai etunimi.sukunimi(at)metanoiainsituutti.fi)
Ilmoittautuminen 5.9.2022. mennessä, sen jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Järjestäjä pidättää oikeuden kurssia koskeviin muutoksiin.

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

  Mitä todella tapahtuu – työyhteisöjen systeemis-psykodynaamiset ilmiöt ja niihin vaikuttaminen (2022-2023)

  – valmennus inhimillisen potentiaalin hyödyntämisestä

  Työyhteisöissä selitetään usein onnistumiset ja takaiskut yksilöiden ominaisuuksilla. Huomiokykymme kohdistuu helposti hahmotettavaan. Meillä on taipumusta yksinkertaistaa asioita. Etsimme syy-seuraus-suhteita. Näin toimiessamme kadotamme yhteisön yhteisen toiminnan vaikutukset tuloksiin. Emme hahmota monimutkaisten kytkeytymisten merkityksiä.

  ”Mitä todella tapahtuu” -valmennus haastaa syventymään sekä siihen, ”mikä ei ole näkyvää”, ”mikä on koettua ja mikä nousee historiasta” että siihen ”mitä voisi olla” ja ”mikä olisi mahdollista”. Tarkastelemme työyhteisöjen systeemisiä ja psykodynaamisia ilmiöitä ja niihin vaikuttamista. Valmennus ohjaa tunnistamaan, miten kokemukset, tunteet ja mielikuvat vaikuttavat meihin. Mikä energisoi? Mikä ahdistaa ja mikä lamaa? Miten syntyvät yllättävät lopputulemat? Valmennus kutsuu mukaan hahmottamaan, ihmettelemään, ymmärtämään sekä oppimaan.

  Työyhteisöt rakentuvat yksilöistä ja yhteistoiminnasta. Jokainen meistä tuo mukanaan ainutlaatuisuutensa, kokemuksensa ja historiansa. Kytkeytyessämme toisten kanssa syntyy potentiaalien kenttä. Kieli, kulttuuri ja kyky kuvitteluun, assosiatiivisuuteen, metaforien ja mielikuvien käyttöön yhdistävät ja antavat välineitä luovuuteen ja uusien mahdollisuuksien hahmottamiseen ja tunnistamiseen. Työyhteisöt eivät ole historiansa tai tarinoidensa tuotteita – yksilöiden ja yhteisöjen kyky kuvitteluun mahdollistaa vanhan varioinnin ja uuden synnyttämisen. Yhteisöjen ja systeemien uusiutuminen on, kuten niiden syntyminenkin, kietoutunut ja sidoksissa yksilöiden uusiutumiseen.

  Valmennus tähtää inhimillisen potentiaalin hyödyntämiseen. Varjoihin jäävä, ääneen lausumaton moniselitteisyys tai kokemuksista välähdyksinä virittyvät tunteet ovat kaikki palautettavissa yhteisön voimavaroiksi. Tiedostamattoman ja sattumanvaraisen kohtaaminen määrittelevät tilanteen uudella tavalla ja saattavat saada sekä yhteisön että meidät itsemme toimimaan arvaamattomalla ja ehkä epämiellyttävällä tavalla. Jäämme helposti toistamaan omia sisäisiä kaavojamme, jollemme tietoisesti pyri laajentamaan ymmärrystä itsestämme ja laajemminkin inhimillisestä toiminnasta.  Siis siitä, kuinka ihmisen luonto, inhimillinen kerroksellisuus, psykodynaamisuus ja assosiatiivisuus vaikuttavat ja myös tukevat johtamis-, ohjaus- ja kehittämistyötä.

  ”Mitä todella tapahtuu – työyhteisöjen systeemiset ja psykodynaamiset ilmiöt ja niihin vaikuttaminen” -valmennuksessa hyödynnetään osallistujien käytännön työn kysymyksiä. Työskentelyissä haetaan uusia näkökulmia ja jäsennetään kokemuksia teorioihin ja ohjelman tiedolliseen pohjaan nojautuen. Prosessimainen rakenne mahdollistaa uusien toimintatapojen ja välineistön hahmottamisen ja kokeilemisen oman työn vaikuttavuuden tueksi.

  Osallistujien kokemuksia:

  – Havahduin uuteen tapaan katsella työyhteisöä ja sen toimintaa.

  – Valmennuksen myötä pysähdyin miettimään psykologisen tason ilmiöitä ja merkityksiä, pinnan alla olevia ajattelun, tunteiden ja kokemusten prosesseja. Teorioiden tarkastelu antoi käsitteitä ja välineitä ymmärtää työyhteisöä ja tuki omaa toimintaani.

  – Keskustelut muiden johtamistyötä tekevien kanssa olivat erittäin tärkeitä – sain tukea muilta, koin, että en ole yksin ja löysin vaihtoehtoja.

  – Oli todella erittäin tärkeää, että otin nämä päivät aikaa itselleni ja oman työni kehittämiseen.

  Dialogisen valmennuksen työskentelytavoista:

  Valmennuksen aikana työskennellään sekä työstä nousevien kysymysten kanssa että konkretisoivia harjoituksia käyttäen. Hyödynnetään ohjaajien laajaa menetelmä- ja ohjausosaamista ja osallistujien tiedollista ja taidollista perustaa. Työskentely perustuu tietoiskuihin ja erilaisiin toiminnallisiin, kokemuksellisiin ja assosiatiivisiin harjoituksiin, jotka auttavat hahmottamaan ilmiöitä ja mahdollistavat niiden tarkastelun uusien toimintatapojen tunnistamiseksi.

  Osallistujista ja ohjaajista muodostuu oma oppimisyhteisö, ekosysteemi, joka tukee kunkin osaamisidentiteetin vahvistumista ja muodostumista. Tämän yhteisöllisen työskentelyn myötä tulee mahdolliseksi tunnistaa myös inhimillisille systeemeille ominaisia assosiatiivisia, toiminnallisia ja psykodynaamisia puolia, niiden vaikutuksia ja merkitystä oman toiminnan kannalta. Ohjaajien työskentely toimii mallina myös omalle ohjaustyölle. 

  Valmennusprosessin oleellinen osa on siihen kuuluva henkilökohtainen coaching-ohjaus.

  – Henkilökohtainen coaching-työskentely osui täydellisesti oikeaan kohtaan, auttoi jäsentämään hankalaa kokemusta ja avasi silmäni. Sain välineitä ajatella toisin, uskon, että löydän jatkossakin uusia tapoja reagoida. 

  Valmennuksen rakenne ja toteutus

  ”Mitä todella tapahtuu – työyhteisöjen systeemiset ja psykodynaamiset ilmiöt ja niihin vaikuttaminen” – valmennus on reilun puolen vuoden mittainen ohjattu prosessi henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita sekä ymmärtämään inhimillisen toiminnan perusluonnetta että löytämään keinoja ja toimintatapoja työskennellä näiden kysymysten kanssa kehittämis-, johtamis -ja ohjaustyössä. 

  Kokonaisuus muodostuu kahdesta kahden päivän seminaarista ja niitä täydentävistä neljästä verkkotyöpajasta ja henkilökohtaisesta coaching-ohjauksesta. Seminaarien teemat: 

  1. 17.-18.11.2022 Työyhteisöjen systeemis-psykodynaamiset ilmiöt – yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen tasolta.  Minkä kanssa työskentelemme? Mihin ja miten voimme vaikuttaa? Kuinka luomme ja vahvistamme yhteisöllisyyttä, adaptiivisuutta ja identiteettityötä?
  2. 30.-31.3.2023 Henkilökohtaisen käyttöteorian ja osaamisidentiteetin, oman ja yhteisöjen, vahvistaminen. Kuinka minä vaikutan ympäristööni? Kuinka minuun vaikutetaan? Miten vahvistan omaa toimijuuttani? 

  Valmennuskokonaisuuteen sisältyvät verkkotyöpajat totutetaan teams-työskentelyinä, kuten myös henkilökohtainen coaching-ohjaus. Työpajojen alustavat päivämäärät (kaikki klo 14-16): 12.12.2022,18.1.2023, 7.2.2023. ja 7.3.2023. Työpajoissa hyödynnetään ja syvennetään sekä ilmiöiden havainnointia ja niiden merkitysten tunnistamista että keinoja vaikuttaa ja ohjata uuden muotoutumista oman työn haasteissa. 

  Valmennuksen vetäjinä ovat Atso Juote KM, Organisaatioanalyytikko FINOD, Työnohjaaja STOry ja Leadership coach sekä Terttu Malo Vaativan erityistason organisaatiokonsultti (MA in AOC), Organisaatioanalyytikko FINOD ja Executive coach (The Tavistock Institute).

  Koulutuksen hinta: 1200€ (+alv)

  Valmennuksen seminaarit toteutetaan Helsingissä. 

  Koulutukseen hakeminen: 31.10.2022 mennessä

  Lisätiedot: Terttu Malo, terttu.malo@taiteoy.fi p.0407646744

   Henkilötiedot

   Nimi (*)

   Syntymävuosi

   Ammatti

   Katuosoite

   Postinumero ja -toimipaikka

   Puhelinnumero (*)

   Sähköposti (*)

   Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

   Nimi

   Osoite

   Postinumero ja -toimipaikka

   Puhelinnumero

   Sähköposti

   Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

   Organisaatioanalyyttinen konsulttivalmennus 2022-2024

   Organisaatioanalyyttinen konsulttivalmennus tarjoaa vankan pohjan nähdä, ymmärtää ja soveltaa systeemistä, psykodynaamista ja yhteisödynaamista ajattelua sekä erillisiä metodeja omaan konsultaatiotyöhönsä. Valmennus perustuu tutkituille työtavoille, joilla edistetään organisaatioiden monimuotoista kehittymistä muutosten ja jännitteiden keskellä.
   Konsultointimallien kehittyminen tapahtuu yhdessä organisaatioiden uudelleen muotoutumisen kanssa. Yhteistä nopeissa muutoksissa ja ennakoimattomuudessa menestymiselle on kyvykkyys oppia ja valmius hyödyntää opittua.
   Organisaatioanalyyttinen konsulttikoulutus kestää 1,5 vuotta. Aika jakautuu kolmeen konsultointityötä kehittävään vaiheeseen.
   Ensimmäinen vaihe keskittyy tunnistamaan ja ymmärtämään niitä toimintaympäristöjä ja suhteita joiden osaksi konsultaatiotyö sijoittuu. Miten rakennetaan yhteinen konteksti työskentelylle.
   Toisessa vaiheessa huomion kohteena on konsultointiprosessien vaikuttavuus ja sen eri tasoiset seuraukset, joita asiakkaan toiminnassa ilmenee niin henkilö, yhteisö kuin verkostotasoilla.
   Kolmannessa vaiheessa syvennetään konsultoinnin menetelmien ja metodien ymmärtämistä ja soveltamista asiakastyön haasteisiin.

   Valmennuksen toteutus:

   Valmennus toteutuu vuosien 2022-2024 aikana, sisältäen yhteensä 18 valmennuspäivää (9 x 2pv:n valmennusjaksoissa).
   Jokainen osallistuja syventyy valmennuksen aikana omien konsultointikäytäntöjensä kehittämiseen pienryhmissä (yhteensä 15 pienryhmän tapaamista).
   Henkilökohtaisia valmentajien vetämiä coachingtapaamisia on jokaisella osallistujalla 6. Niiden tavoitteena on edistää valmennuksen sisältämien ajattelumallien omaksusmista suhteessa osallistujan omiin ajattelu- ja toimintatapoihin konsultoinnissa.
   Ohjelma sisältö rakentuu kolmesta päänäkökulmasta: 1) Konsultoinnin kontekstien hahmottaminen 2) Vaikuttavuudesta huolehtiminen 3) Konsultoinnin metodien soveltaminen.

   Konsultoinnin kontekstit

   1. jakso: 19-20.9.2022

   • Konsultoinnin ja kehittämisen ajattelumallit ja systeemiset rakenteet.
   • Organisaatiot ja organisoituminen, organisaatioanalyysi.
   • Johdanto systeemiseen ajatteluun, sosioanalyysi ja yhteisödynamiikkaan.

   2. jakso: 14-15.11.2022

   • Konsultin identiteetti, itseymmärrys ja henkilökohtainen osaaminen.
   • Konsultin työote eri orientaatioissa.
   • Konsultoinnin kieli ja oppimisyhteisöt.

   3. jakso: 23-24.1.2023

   • Konsultointisuhteen luominen ja sen merkitys.
   • Konsultoinnin prosessit ja rakenteet.

   Vaikuttavuus konsultoinnissa

   4.  jakso: 20-21.3.2023

   • Miten vaikuttavuus rakentuu?
   • Theory of change ajattelumalli, miten muuttuminen tapahtuu.
   • Miten systeemisyyden, psykodynamiikkan ja yhteisödynamiikkan ajattelu- ja toimintamallit tavoittavat muutosta?

   5. jakso: 29-30.5.2023

   • Prosessikonsultointi ja dialogisten kehittämismenetelmien vaikuttavuus.
   • Jännitteiden ja paradoksien kohtaaminen.
   • Konsultin luova työskentely muutosprosessin muokkaajana.

   6. jakso: 4.-5.9.2023

   • Konsultointiprosessien oppiva arviointi
   • Adaptiivisuus, resilienssi, transformatiivinen muutos
   • Vaikuttavuuden mittaaminen

   Konsultoinnin metodien soveltaminen

   7. jakso: 23-24.10.2023

   • Missä tilanteissa ja miten soveltaa erilaisia konsultoinnin menetelmiä (Toiminnalliset, kokemukselliselliset, systeemiset, sosioanalyyttiset, tarinalliset, draamalliset menetelmät)
   • Milloin voit käyttää ja milloin ei?
   • Miten huomioida eri menetelmien riskejä ja vahvuuksia
   • Fasilitointiosaaminen

   8. jakso: 11-12.12.2023

   • Syventyminen systeemisiin menetelmiin
   • Systeeminen tilannekuva ja systeemikarttojen hyödyntäminen
   • Systeeeminen organisaatiomuotoilu

   9. jakso: 12-13.2.2024

   • Sosioanalyyttiset menetelmät, fasilitointi ja soveltaminen
   • Ohjelman lopputyö: oman konsultointiotteen kuvaaminen ja caseanalyysi
   Konsultti on organisaation voimavara, jonka oma uusiutuminen, kyky liittyä joustavasti, jopa tilannekohtaisesti, muotoutuviin asiakkaan toiminnallisiin, virtuaalisiin ja assosiatiivisiin prosesseihin ja systeemiseen rakentumiseen, mahdollistaa vaikuttavan yhteistyön syntymisen. Konsultin valta ja mandaatti toimia on asiakkaan määrittämä ja siten konsultin toiminta on oikeutettua vain niin kauan kuin hän työllään tukee asiakkaan uusiutumista.

   Konsulttina toimiminen edellyttää ymmärrystä erilaisista systeemisistä rakenteista ja prosesseista. Konsultti tarvitsee kykyä kohdata inhimillisen toiminnan monimuotoisuutta sekä yksilöiden että ryhmien ja yhteisöjen tasolla, sekä näkyvien että toimintaa ohjaavien psyykkisten, mielen sisäisten ja kokemuksellisten rakenteiden tasolla. Voidakseen toimia asiakkaan kannalta vaikuttavalla tavalla, konsultin on hahmotettava sekä organisaatioiden että organisoitumisen, sekä toimialan että toimintakulttuurin ja sekä paikallisten että globaalien trendien ja riippuvuussuhteiden synnyttämiä ilmiöitä, rakenteita ja potentiaalia.

   Organisaatioanalyyttinen konsulttivalmennusohjelma merkitsee sitoutumista oppimiseen. Puolentoista vuoden mittainen ohjelma tuo mukanaan mahdollisuuden verkostoitua ja käyttää omaa ammatillista perusosaamista yhtenä konsultointiosaamisen kulmakivenä. Konsultointivalmennuksen perusta muodostuu tämän lisäksi kolmesta keskeisestä elementistä. Konsultoinnin kontekstien hahmottamisesta ja niiden merkityksen ymmärtämisestä, konsultoinnin vaikuttavuudesta ja konsultoinnin metodien ja prosessien soveltamisesta.

   Valmennusohjelmaan osallistuminen merkitsee myös konsultoinnin ammattilaisten verkostoihin liittymistä. Ohjelmaan oleellisena osana kuuluu käytännön harjoittelu ja oman konsultointikäytännön rakentuminen. Sisäisenä konsulttina merkitykselliset haasteet voivat nousta yhteisödynamiikasta ja toimintakulttuurista.

   Metanoian Organisaatioanalyyttisen konsulttivalmennuksen kaikki ohjaajat ovat kokeneita konsultteja, joilla jokaisella on oma erityisosaamisalueensa. He ohjaavat myös opiskelijoiden henkilökohtaisen kehittymisen tueksi toteutettavia työskentelyitä.

   Konsultiksi kouluttautumisen matka on antoisa ja vaativa, ilman vahvaa valmiutta työskentelyyn uutta ei synny eikä oppiminen juurru osaksi omaa työtä, käyttöteorioita ja asiakasprosesseja.

   Haku ohjelmaan touko-elokuussa 2022 (sisältää haastattelun)

   Valmennuksen koordinaattoireina toimivat: Terttu Malo (Organisaatioanalyytikko), Jukka-Pekka Heikkilä (Psykologi, MSc),  Risto Puutio (Organisaatioanalyytikko, PsT, MsC) Atso Juote (Organisaatioanalyytikko) ja Marianne Tensing (Organisaatioanalyytikko)

   Soita ja kysy, niin kerromme mielellämme lisää ohjelmasta:
   Terttu Malo: 040 764 6744, terttu.malo@metanoiainstituutti.fi
   Jukka-Pekka Heikkilä: 040 5651439, jukka-pekka.heikkila@metanoiainstituutti.fi
   Hinta 5800€ + 24%alv
   Ohjelmaan ilmoittautuneet osallistuvat ensin haastatteluihin. Täytä alla oleva lomake niin sovimme kanssasi haastattelut touko- kesäkuun aikana.

    Henkilötiedot

    Nimi (*)

    Syntymävuosi

    Ammatti

    Katuosoite

    Postinumero ja -toimipaikka

    Puhelinnumero (*)

    Sähköposti (*)

    Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

    Nimi

    Osoite

    Postinumero ja -toimipaikka

    Puhelinnumero

    Sähköposti

    Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

    Organisaatioanalyytikoiden kouliintumispolku 2022-26

    Ohjelma on tarkoitettu kokeneille kehittäjille, työnohjaajille ja konsulteille, jotka haluavat syventää ammatillista identiteettiään senioreina sekä integroida jo hankittua osaamistaan jatkuvasti muuttuvan työelämän toimijoina. Prosessi kutsuu syvästi henkilökohtaiseen työskentelyyn ja oppimiseen ja johtaa organisaatioanalyytikko-nimikkeen saamiseen.  Kouliintumispolulla:

    • Perehdyt organisaatiotyön ilmiöihin ja niiden ymmärtämisen käsitteisiin osallistumalla   koulutusryhmän seminaareihin 4 kertaa vuodessa kolmen vuoden ajan
    • Saat omaan konsultaatio- ja työnohjaustyöhösi mentoroinnin kahdelta eri seniorilta neljän vuoden aikana
    • Tulet osaksi Metanoian tapahtumia; saat maksuttoman osallistuminen seminaareihin ja mahdollisuuksien mukaan tilaisuuden toimia kouluttajana metanoia-tapahtumissa ja koulutusohjelmissa
    • Pääset mukaan Metanoian kansainväliseen verkostoon
    • Harjoitat konsultoinin taitoja pienryhmässä
    • Tutkit omaa työtäsi ja työhön liittyvää ajatteluasi kirjoittamalla

    Prosessi alkaa oman työelämäaseman ja ammatti-identiteetin tutkimisella ja jo kuljettujen ammatillisten polkujen kartoittamisella. Kolmen ensimmäisen vuoden opiskelu rakentuu tämän pohjalta suuntautuen eri metodien ja työtapojen opiskeluun. Neljäntenä vuotena laaditaan oma organisaationalyytikko-portfolio, joka tekee näkyväksi omaa oppimista ja osaamista kehittämistyössä. 

    Prosessi alkaa oman työelämäaseman ja ammatti-identiteetin tutkimisella ja jo kuljettujen ammatillisten polkujen kartoittamisella. Kolmen ensimmäisen vuoden opiskelu rakentuu tämän pohjalta suuntautuen eri metodien sekä työtapojen opiskeluun. Neljäntenä vuotena laaditaan organisaationalyytikko-portfolio, joka tekee näkyväksi omaa oppimista ja osaamista organisaatioiden kehittämistyössä.

    Prosessi poikkea perinteisestä koutusohjelmasta siinä, että se tarjoaa tilaa oman työn ja työuran reflektiiviseen tutkimiseen sekä oman kasvun kannalta olennaisten kysymysten tunnistamiseen. Jokainen opiskelija tekee valintoja omien oppimisisältöjen suhteen ja siten on mukana koulutusyhteisön itseorganisoitumisessa. 

    Kouliintumispolulla harjaannutettavia taitoja ovat:

    • Organisaatiosilmä. Kyky hahmottaa organisaatiota ympäristönsä kanssa kehittyvänä prosessina sekä tunnistaa niihin liittyviä dynaamisia ilmiöitä. Kyky nähdä ja ajatella kriittisesti organisoituneen toiminnan taustalla olevia ajattelumalleja.
    • Kannattelukyky. Kyky sietää yhteisöjen toimintaan liittyviä epävarmuuksia. Kyky osallistua muutostyöhön tavalla, joka edistää organisaatioiden jäsenten kyvykkyyttä tarkastella ja ymmärtää jännitteitä niin systeemitason toiminnan kuin yhteisön jäsenten tuottaman dynamiikan ilmentyminä. Kyky luoda kuuntelevaa tilaa ympäristöihin, joissa moniäänisyyttä siedetään huonosti.
    • Uudistumiskyky. Rohkeus riskinottoon ja kehityksellisten häiriöiden tuottamiseen asiakassysteemeille. Valmius heittäytyä prosesseihin, jotka haastavat myös itselle tuttuja käytänteitä.
    • Reflektiiviset taidot. Kyky katsoa omaa toimintaa osana systeemiä ja ymmärtää oman hahmottamistavan subjektiivista luonnetta. Kyky vaihtaa tarkastelun näkökulmia ja kysyä uusia kysymyksiä. Valmius oman itsen kuunteluun ja henkilökohtaisen elävyyden ylläpitäminen.
    • Esteettiset valmiudet. Kyky tutkia todellisuutta ja kuvitella tulossa olevaa taiteen keinoin. Kyky organisaation dramaturgiseen hahmottamiseen.

    Koulutuksen laajuus on 80 opintopistettä.  

    Ohjelman hinta:  4500 €  + alv / vuosi  kolmelta ensimmäiseltä vuodelta ja 2500 € + alv neljänneltä vuodelta. 

    Kouluttajat ja mentorit: Jukka-Pekka Heikkä, Atso Juote, Terttu Malo, Marianne Tensing, Timo Totro, Helena Ihala sekä Risto Puutio + erilliset kouluttajavieraat

    Ohjelma alkaa syyskuussa 2022.  Haku päättyy 15.9.2022. Yksilölliset keskustelut hakijoiden kanssa ilmoittautumisen jälkeen.

    Ensimmäiset kokoontumiset: 24.-26.11.2022, 16.-17.2.2023, 4.-5.5.2023

     Henkilötiedot

     Nimi (*)

     Syntymävuosi

     Ammatti

     Katuosoite

     Postinumero ja -toimipaikka

     Puhelinnumero (*)

     Sähköposti (*)

     Motiivini hakea ohjelmaan

     Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

     Nimi

     Osoite

     Postinumero ja -toimipaikka

     Puhelinnumero

     Sähköposti

     Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

     Systeemisen työotteen metodit 2022-23

     Hyödynnä työssäsi systeemisen työtavan metodeja!

     Systeeminen ajattelu ja siihen liittyvät menetelmälliset työtavat muodostavat konsultointityölle rikkaan monien mahdollisuuksien kokonaisuuden. Tämä valmennus tarjoaa kehittäjille ja konsulteille tapoja perehtyä systeemisen ajattelun analyysiin sekä oppia soveltamaan systeemisiä metodeja omassa työssä.

     Ymmärtämällä ja omaksumalla erilaisia systeemisiä metodeja voi kehittäjä edistää niin organisaatioiden strategisen ajattelun ja toiminnan uudistumista kuin yhteisöllisesti kestävämmän organisaatiokulttuurin rakentumista. Systeemisen ajattelun analyysi ja useat metodit soveltuvat hyvin myös työnohjausprosessien työvälineiksi.

     Systeemisesti toimiva ammattilainen pyrkii aina luomaan ymmärrystä yhteisistä ajattelumalleista, jotka toimivat systeemien taustalla ja joiden luomiin ongelmiin ja ratkaisuihin hän pyrkii vaikuttamaan. Nopeiden ratkaisujen sijaan jäsennetään systeemin toimijoita ja toiminnan dynamiikkaa ja luodaan edellytyksiä systeemille löytää kestäviä ja toimivia ratkaisuja suhteessa ympäristöönsä.

     Haluamme ohjelmassa kehittää jokaisen osallistujan kykyjä jäsentää systeemien toimintaa niin, että he voivat auttaa organisaatioita uusien suuntien ja mahdollisuuksien synnyttämisessä kompleksisten jumien tai ongelmien keskellä. Systeemisten metodit avulla kehittyy muutoksissa adaptiivisesti toimivia organisaatioita ja verkostoja.

     Systeeminen kehittäminen sisältää laajan joukon menetelmiä, joita eri käytäntöyhteisöissä ja teoriasuuntauksissa on viime vuosikymmenten aikana luotu. Metanoia Insituutti käykin jatkuvaa säännöllistä vuoropuhelua useiden merkittävien systeemisten ajatteluyhteisöjen kanssa eri puolilla maailmaa..

     Systeemisen työotteen metodit -ohjelma on viiden päivän muodostama tiivis kokonaisuus, jonka kautta voit perehtyä erilaisiin systeemisiin työtapoihin ja metodeihin. Oppiminen tapahtuu yhdistämällä teoriapainotteisia  lähipäiviä käytännön työn reflektointiin pienryhmissä sekä vetäjien toteuttamissa sparraus tapaamisissa. Valmennuksessa pyritään systeemiseen kehittämisosaamisen edistämiseen kunkin käytännön työtilanteiden kautta. Ohjelma tarjoaa upean paikan erilaisten metodien kokeiluun ja integrointiin.

     Ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti Systeemisen prosessikonsultointi-ohjelman suorittaneille, mutta mukaan voidaan valita myös muita systeemisyyteen työssään perehtyneitä kehittämistyön ammattilaisia.

     Ohjelman teemat ja ajankohdat ovat:

     1.  Kuinka nähdä systeemejä – systeemien kartoittaminen
     8-9.12 2022 

     Tavoitteena sisäistää systeemisen ajattelun elementit sekä metodeja joilla kartoitetaan systeemin toimijoita ja niiden suhteita sekä systeemin kokonaisuutta.

     • Systeemiajattelun analyysi
     • Systeemien kartoittamisen ja visualisoinnin välineet
     • Systeemiajattelijan/kehittäjän rutiinit
     • Warm Data ajattelutapa ja metodit

     2.  Systeemien dynamiikan jäsentäminen  27.1.2023

     Tavoitteena opetella metodeja joilla tehdä näkyväksi systeemin muuttumista

     • Systeemien kehittyminen ajassa sekä paradoksien ja jännitteiden kohtaaminen kehittäjän työvälineinä, Human Systems Dynamics mallit.
     • Kertomukset systeemin jäsentäjinä ja yhteisten merkitysten rakentamisen työtavat

     3.  Systeemisen itseuudistumisen tukeminen 17.3.2023

     Tavoitteena rakentaa systeemien oppimiselle ja itseuudistumiselle edellytyksiä luovia prosesseja.

     • Systeemien oppimiskyvyn kehittäminen sekä emergenssin huomioiminen ja siitä hyötyminen
     • Systeeminen innovaatio ja systeemisen muotoilun menetelmät

     4. Systeemianalyysin laboratorio 21.4.2023  

     Tavoitteena syventyä osallistujien omien caseprosessien analyysiin ja metodologiseen kehittämiseen.

     Valmennus sisältää lisäksi:

     Pienryhmätyöskentelyä 6 x 1 t

     Henkilökohtainen case-sparraus 2 x 1t /osallistuja.

     Omatoiminen menetelmiin perhetyminen anettujen aineistojen pohjalta

     Ohjelma harjoittaa eri suunnista tulevien systeemisten metodien käyttöön omassa työssä. Voit olla organisaation sisäinen tai ulkoinen kehittäjä, työnohjaaja tai johtaja hyötyäksesi näistä menetelmistä.

     Ohjelmassa hyödynnetään yhteistyökumppani Humap Softwaren kehittämää HowSpace alustaa, joka mahdollistaa systeemin (tässä opiskelijaryhmän) sisäisen keskustelun ja tästä muodostuvan jatkumon näkemisen. Alustan kehittämisessä systeeminen orientaatio on ollut keskeinen ja sen käyttö ohjelmassa antaa kokemuksen digitaalisten työkalujen käytöstä systeemeihin vaikuttamisessa.

     Ohjelman työpäivät toteutetaan Helsingissä.

     Ohjelman kouluttajina toimivat Psykologi, Organisaatiokonsultti Jukka-Pekka Heikkilä,
     Psykologi, Organisaatioanalyytikko Risto Puutio.
     Lisätiedot: Jukka-Pekka puh. 040 5651439, Risto puh. 0400 545 519

     Ohjelman hinta on 2400 € + alv. Ilmoittautuminen 1.12.2022 mennessä. Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelman toteutusta koskeviin muutoksiin. 4.6.2022 jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta.

      Henkilötiedot

      Nimi (*)

      Syntymävuosi

      Ammatti

      Katuosoite

      Postinumero ja -toimipaikka

      Puhelinnumero (*)

      Sähköposti (*)

      Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

      Nimi

      Osoite

      Postinumero ja -toimipaikka

      Puhelinnumero

      Sähköposti

      Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

      Organisaatiodramaturgian peruskoulutus 5.3.-23.4.2022

      Copyright Pieter Brueghel the Elder [Public domain]

      Organisaatiodramaturgia on dramaturgisen ajattelun ja dramaturgisten työvälineiden soveltamista työnohjauksessa, konsultaatiossa ja kehittämistyössä. Draaman dynamiikkaan perehdyttämällä organisaatiodramaturginen työote opettaa näkemään työelämän usein paradoksaalisten jännitteiden luovan potentiaalin organisaatioiden kehittämisessä. 

      Dramaturgian taju on hereillä oloa jatkuvasti tapahtuvalle muuttumiselle. Tekemällä jännitteet näkyviksi draamallisina vastavoimina organisaatiodramaturgia kuljettaa kokonaisuutta, organisaation draamaa, uuteen suuntaan. Organisaatiodramaturgia yhdistää draaman viisautta moderniin systeemi- ja kompleksisuusajatteluun. Ammennamme kulttuurimme juurilta ymmärrystä aikamme suuriin murroksiin. 

      MITÄ KOULUTUKSESSA TAPAHTUU? 

      Koulutus johdattaa sinut askel askeleelta dramaturgian keskeisten käsitteiden ymmärtämiseen ja soveltamiseen organisaatioilmiöihin. Organisaatiodramaturgisen työotteen avulla opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden muutostilanteita ja tekemään organisaatiodramaturgisia hypoteeseja suunnittelutyön tueksi. Tutkimme, mikä on konfliktien draamallinen luonne ja hahmotamme organisaatioiden siirtymätilanteita dramaturgisina käännekohtina, joissa avautuu mahdollisuus toiminnan suunnan muuttamiselle ja uudistumiselle. Saat työvälineitä ammatillisten roolien tietoiseen draamalliseen työstämiseen ulkoisen ja sisäisen maailman yhteensovittamisena.

      MITÄ KOULUTUKSESTA SAAT?

      • Opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden siirtymä- ja konfliktitilanteita draamallisina jännitteinä, jotka mahdollistavat organisaatiossa oppimisen ja uudistumisen.
      • Organisaatiodramaturgian avulla pystyt tunnistamaan organisaation vanhoja, vakiintuneita käsikirjoituksia ja saat uudenlaisia työvälineitä systeemisten muutosten tukemiseen.
      • Peilaat oman työelämäsi tai ohjaamasi/johtamasi organisaation tilanteita klassikkodraamojen kohtauksiin ja antiikin myytteihin ja kehität näin organisaatiodramaturgista havaintokykyäsi.
      • Pääset tutkimaan organisatorisia rooleja näyttelijäntyön lähtökohdista käsin. Opit havaitsemaan roolien eri tasoja, tahdonsuuntia ja motiiveja. Ammattiroolien tietoinen työstäminen on syvällistä muutostyötä.
      • Voit tuoda yhteiseen oppimisprosessiin oman tapauskertomuksesi tai itseäsi kiinnostavan työelämäaiheen, jota työstämme organisaatiodramaturgisten harjoitusten avulla.
      • Organisaatiodramaturgian peruskoulutuksen käyneet voivat osallistua Organisaatiodramaturgian jatkokoulutukseen. 

      KENELLE?

      • Työnohjaajille, organisaatioiden kehittäjille ja esimiehille.
      • Kaikille, joita kiinnostaa työelämän dramaturginen tutkiminen ja kehittäminen.

      Kokemisemme ja havaintomme ovat perustaltaan dramaturgisesti jäsentyviä. Tästä syystä kaikilla ihmisillä on intuitiivista dramaturgista tietoa ja ymmärrystä. Sisäinen dramaturgian tajumme luo hyvät edellytykset organisaatiodramaturgisen työotteen omaksumiselle.

      OHJELMA JA KOULUTUSPÄIVÄT

      Organisaatiodramaturgian perusteet 5.3. – 23.4.2022

      1. Organisaatiodramaturgia: työnohjaus ja konsultointi dramaturgisena työnä (5.3.)

      2. Muutoksen dramaturgia (19.3.)

      3. Ammatilliset roolit prosessina (9.4.)

      4. Organisaatiodramaturgian anti työelämän murroksessa (22.4.)

      5. Case-workshop (23.4.)

      Kellonajat: lauantait 5.3, 19.3. ja 9.4. klo 10-16, pe-la 22.-23.4. klo 10-16.00.

      Jokainen päivä muodostaa temaattisen kokonaisuuden, johon voi osallistua myös erikseen. Case-työskentelyyn painottuva pe-la 22.-23.4. muodostaa yhden teemaseminaarin.

      TAUSTA

      Organisaatiodramaturgia on dramaturgi ja työnohjaaja (STOry) Helena Ihalan työnohjaus- ja konsultaatiotyöhön kehittämä työote, jossa uudella tavalla yhdistetään dramaturgian keskeiset käsitteet ja draaman teoria organisaatioiden kehittämiseen ja työnohjaukseen. Organisaatiodramaturgian juuret ovat antiikin Kreikan teatterissa, filosofiassa ja demokratiassa. Lue Helenan blogikirjoitus draaman, dialogisuuden ja työelämän yhteyksistä täältä.

      Ihala on nimetty organisaatiodramaturgian kehittäjäksi muun muassa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 4/2016 ”Taiteen menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa”. Metanoiassa Helena on järjestänyt koulutuksia organisaatiodramaturgiasta v. 2014 lähtien. Suomessa ei ole järjestetty koulutusta organisaatiodramaturgisesta työotteesta ennen häntä. Lue myös Helenan blogikirjoitukset ”Niin kuin tää olis Shakespearea” tästä ja ”Tragedian taju” tästä.

      Paikka: Koulutus toteutetaan webinaarina.

      Hinta: 1375 euroa + alv. sisältäen seminaaripäivien opetuksen sekä ohjauksen päivien välillä tapahtuvaan työskentelyyn.

      Ilmoittautuminen peruskoulutukseen 11.2.2022 mennessä.

      17.2. jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitamme 50 % osallistumismaksusta.

      Lisätiedot: Helena Ihala, puh. 0443507144, helena.ihala@metanoiainstituutti.fi

       

      KOULUTUKSESTA SANOTTUA

      ”Parasta olivat uudet käsitteet ja uusi ajattelumaailma, ne olivat hyödyllisiä, uteliaisuutta herättäviä ja suoraan sovellettavia omiin toimintaympäristöihin. 

      – Jari Kalavainen, Koulutuspäällikkö/opettajankoulutus

      ”Työnäyttämöt avautuivat kuin uudenlaisessa valaistuksessa.” 

      -Soile Kero, Työnohjaaja, Werka kehitys Oy 

       ”Työelämän ja draaman yhdistämisestä saa todella paljon.”

      -Markku Tynkkynen, Johtamisen ja työnohjauksen kouluttaja, Kirkon koulutuskeskus

       Henkilötiedot

       Nimi (*)

       Syntymävuosi

       Ammatti

       Katuosoite

       Postinumero ja -toimipaikka

       Puhelinnumero (*)

       Sähköposti (*)

       Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

       Nimi

       Osoite

       Postinumero ja -toimipaikka

       Puhelinnumero

       Sähköposti

       Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

       SYSTEEMINEN PROSESSIKONSULTOINTI (2022-2023)

       PEREHDY SYSTEEMISEEN TYÖTAPAAN ORGANISAATION KEHITTÄMISESSÄ!

       Ohjelma antaa kokonaiskuvan systeemisestä työtavasta ja sen soveltamisesta organisaatioiden kehittämisessä. Ohjelma valmentaa konsultoivan työtavan hyödyntämiseen prosessikonsultoinnin ideoita ja käytäntöjä soveltaen ja antaa käsitteellisiä välineitä hahmottaa monimutkaisia organisaatiokysymyksiä.
       Ohjelma perustuu laajaan teoreettiseen ajatteluun ja käytännön soveltamiskokemuksiin systeemien toiminnasta. Ohjelma tuo uutta tutkimustietoa organisaatioiden toiminnan ymmärtämiseen ja konsultaatiotyön käytännön kysymyksiin. Ohjelma integroi käytännön ja teorian ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi!

       Ohjelma tuo tarjolle Metanoian yhteistyökumppaneiden, HSD Instituutin ja TAOS Instituutin tuottamaa tietämystä systeemien toiminnasta.

       KÄYTÄNTÖ- JA ILMIÖLÄHTÖISYYS

       Ohjelmassa työskennellään käytännön kysymysten ja ilmiöiden kautta prosessikonsultoinnin ja sen systeemisiä sovellusmuotoja hyödyntäen. Osallistujat tutkivat omassa työssään kohtaamiaan ilmiöitä ja he saavat tuoda oman organisaationsa ja työnsä tilanteita ohjelmaan tutkittavaksi. Ohjelma tarjoaa runsaasti menetelmällisiä virikkeitä omaan työhön sovellettavaksi. Opiskeluun kytketään myös soveltavan taiteen työtapoja.

       OHJELMAN RAKENNE

       Ohjelma muodostuu seitsemästä lähipäivästä. Lähipäivien teemoja, jäsennyksiä ja menetelmiä sovelletaan oman työn arkeen. Tätä tukee opiskelutyöpareina työskentely (8 × 2 h) sekä pienryhmätyöskentely (4 x 1,5 h). Opiskelua koordinoi prosessikonsultointiin sopiva digitaalinen yhteistyöalusta Howspace. Ohjelma tarjoaa ajankohtaisen, tutkimustietoon perustuvan lukemiston, johon perehdytään itsenäisesti jaksojen välillä.

       JAKSOJEN SISÄLLÖT JA AJANKOHDAT

       1. Systeeminen ajattelu organisaatioiden ymmärtämisen ja kehittämisen lähtökohtana
        (6-7.10)

       Ensimmäisellä jaksolla perehdytään ohjelman ajattelutapaan ja viitekehykseen. Sen aikana kysymme:

       • Kuinka hahmottaa maailmaa systeeminä ja alati liikkeessä olevana tapahtumisena?
       • Miten ymmärtää organisaatioita sosiaalisina prosesseina?
       • Millaisen lähtökohdan organisoituvien systeemien viitekehys luo kehittämistoiminnalle?
       • Millaisin periaattein ja työkäytännöin prosessikonsultointi tapahtuu?
       1. Prosessikonsultaatio ja kompleksisuus organisaatiossa (2.12.2022)

       Toisen jakson aikana jatkamme prosessikonsultoinnin idean äärellä ensimmäisen jakson jälkeistä     parityöskentelyä ja verkkokeskustelua hyödyntäen. Paneudumme kompleksisuuden peruskäsitteisiin.    Jaksolla kysymme:

       • Mitä on itseorganisoituminen ja millaisin ehdoin se tapahtuu?
       • Mitä organisaatioiden ja toimintaympäristöjen nopeat ja ennakoimattomat muutokset merkitsevät kehittämisen ja konsultoinnin kannalta?
       • Mikä merkitys ilmantuvilla häiriöillä on systeemin evoluutiossa?
       • Kuinka dialogiset ideat ovat muuttaneet prosessikonsultoinnin työmuotoja ja luoneet uutta konsultoivan työn paradigmaa (Dialogical OD)?
       1. Tiedon ja merkitysten luominen konsultoinnin tehtävänä (20.1.2023)

       Kolmannella jaksolla syvennymme organisaatiota ohjaavan tiedon tuottamisen kysymyksiin ja syntymiseen vuorovaikutusprosesseissa. Tarkastelemme organisaatioita jatkuvasti muovautuvina ajattelun, ymmärryksen ja toiminnan tiloina eli prosesseina. Tutkimme vuorovaikutusta merkitystyönä, johon konsultoinnilla voidaan osallistua ja vaikuttaa. Jaksoa pohjustaa parityöskentely ja verkossa käyty pienryhmäkeskustelu. Jaksolla kysymme:

       • Kuinka kieli luo maailmaa ja tietoa siitä?
       • Millaisin eri tavoin organisaatioita voi hahmottaa ja mitä siitä seuraa?
       • Miten konsultointi kytkeytyy organisaation tietoa tuottavassa systeemissä?
       • Kuinka konsultoinnissa voidaan synnyttää refleksiivisiä prosesseja?
       1. Konsultointi keskusteluna (3.3.2023)

       Neljännen jakson myötä ohjelmassa tutkitaan konsultointia keskustelujen rakentamisena ja keskustelutilanteiden ohjaamisena. Erittelemme keskustelujen vuorovaikutuksen ilmiöitä. Pohjana on jaksojen välillä tehty parityöskentely ja verkossa käyty ryhmäkeskustelu. Jaksolla kysymme:

       • Millaisia keskustelurakenteita konsultoinnissa voi toteuttaa ja mitä ne synnyttävät organisaation välisissä suhteissa?
       • Kuinka konsultointikeskusteluja voi ymmärtää yksityiskohtien kautta?
       • Kuinka konsultti voi vaikuttaa systeemiin metakommunikatiivisen puheen avulla?
       • Miten omaa keskustelutaitoa voi kehittää?
       1. Systeemin kehittymisen ohjaaminen  (30-31.3.2023)

       Viides lähijakso integroi ohjelman aikana esiteltyjä käsitteellisiä aineksia ja luo siltaa käytettyjen työtapojen soveltamiseen systeemin kehittämisen ohjaamisessa. Jakso luo kokonaiskuvan systeemin kehittymisen käännekohdista ja prosessista. Jaksolla kysymme:

       • Millaisia säätelytehtäviä kehittämisen osapuolille muodostuu prosessin eri vaihiessa?
       • Kuinka ylläpitää prosessia avoimena itseorganisoitumisen tilana?
       • Millaisin keinoin prosessimaista työtä voi arvioida ja kuinka arviointi saadaan palvelemaan kehittämistä?
       • Millaisia soveltamisen mahdollisuuksia ohjelman prosessityöskentely on avannut?
       • Mitä prosessin jälkeen?

       PAIKKA

       Ohjelman lähitapaamiset toteutetaan Helsingin keskustassa sekä etätyöskentely Howspace-työtilassa. (Paikka tarkentuu lähempänä toteutusta.)

       KOULUTTAJAT

       Ohjelman kouluttajina ja työskentelyn ohjaajina toimivat Risto Puutio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Molemmat ovat suorittaneet yliopistotutkinnon systeemisestä työottesta (University of Bedfordshire, UK) ja opiskelleet kompleksisten systeemien tuntemusta HSD Instituutin (USA) ohjelmassa. Kumpikin kouluttaja omaa perehtyneisyyden prosessikonsultoinnin erityiskysymyksiin ja toimii konsultointityön ohella organisaation kehittämisen tutkijana.

       HINTA

       Ohjelman hinta on 2900€ + alv. Hinta sisältää lähijaksojen opetuksen sekä ohjauksen seminaaripäivien välillä tapahtuvaan työskentelyyn. Hinta ei sisällä majoitus- tai ruokailukuluja eikä oheiskirjallisuuden hankinnasta syntyviä kuluja. Hinta maksetaan kahdessa erässä.

       ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT

       Ohjelmaan voi ilmoittautua 30.9.2022 saakka. Lisätietoja antavat Risto Puutio p. 0400-545519 (risto.puutio@metanoiainstituutti.fi) ja Jukka-Pekka Heikkilä, p. 040-5651439 (jukka-pekka.heikkila@metanoiainstituutti.fi). 1.1.2022 jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitamme 50% osallistumismaksusta.

        Henkilötiedot

        Nimi (*)

        Syntymävuosi

        Ammatti

        Katuosoite

        Postinumero ja -toimipaikka

        Puhelinnumero (*)

        Sähköposti (*)

        Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

        Nimi

        Osoite

        Postinumero ja -toimipaikka

        Puhelinnumero

        Sähköposti

        Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

        Työnohjauksen syventävä jatkokoulutus 2022-23 (20 op.)

        Koulutuksen tarkoituksena on syventää työnohjaajien ammatillista osaamista, antaa tuoreita näkökulmia asiakastyöhön ja uudistaa työnohjaajien ammatillista identiteettiä. Koulutuksen organisaatioanalyyttinen viitekehys mahdollistaa kompleksisten  ilmiöiden tutkimisen ja niiden äärellä toimimisen. Ohjelmassa tarkastellaan osallistujien työnohjauksellisia case-kertomuksia systeemisenä ja kompleksisena tapahtumana, jossa risteävät mielen, suhteiden, vuorovaikutuksen ja laajempien systeemien kokonaisuus.

        Ohjelmassa opiskellaan työtapoja, jotka edesauttavat monitasoisten systeemien ja konkreettisten prosessien ymmärtämistä sekä niihin vaikuttamista muuttuvissa työelämän ympäristöissä. Ohjelma syventää henkilökohtaisia valmiuksia toimia työnohjaajan roolista käsin koko asiakasorganisaatiosysteemin kehittäjänä.

        Ohjelma sisältää alustuksia, työnohjauksissa esiin tulleiden ilmiöiden tunnistamista ja käsitteellistämistä, oman työnohjaustyön tutkimista, kliniikka-työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä jaksojen välissä, kirjallisuuden lukemista ja oppimisalustalla toimimista.

        Jakso 1 /27.-28.10.2022 (läsnä) Organisaatioanalyyttinen (OA)viitekehys työnohjauksessa 

        – Mitä uutta OA viitekehys tuo työnohjaukseen?
        – Työn muutos ja organisaatioiden nopea uudistuminen haastaa myös työnohjauksen.

        Jakso 2 /12.12.2022 (etänä) Organisaatio-osaaminen (organisoitumisesta)
        – Kuinka hahmottaa erilaisten organisoitumisten todellisuutta ja systeemejä monipuolisesti?
        – Kuinka tasapainoilla yksilön ja organisaationäkökulman välillä?
        – Millaisia dynaamisia tekijöitä organisoitumiseen liittyy?

        Jakso 3 /6.2.2023 (etänä) Psykodynamiikka, mielen ja merkitysten maailma.
        – Kannattelutehtävän merkitys työnohjauksessa.
        – Kuinka hyödyntää omia tunteita tiedon lähteenä?
        – Tunteet ja merkityssuhteet kokemusten jäsentäjinä.

        Jakso 4 /23.3.2023 (läsnä) Systeemin suhteiden ja vuorovaikutuksen tutkiminen työnohjauksessa
         Millä tavoin työnohjaus edesauttaa systeemissä tapahtuvaa kytkeytymistä?
        – Millaisia työkaluja vuorovaikutustutkimus tarjoaa työnohjaajalle?
        – Millaisia työkaluja organisaatioanalyyttisen viitekehys tarjoaa työnohjaajalle?

        Jakso 5 /8.5.2023 (etänä) Työnohjaus johtamisen tukena  
        – Kuinka työnohjaus voi tukea organisaation yhteisohjautuvuutta?
        – Kuinka työnohjauksessa rakentaa johtajan kasvua tukevaa vuoropuhelua?
        – Systeemiset kokonaisuudet työnohjauksessa.

        Jaksot 6 /24.-27.8.2023 (4.päivän internaatti )TAVISTOCK -SEMINAARI 

        – Minä systeemissä, systeemi minussa.
        – Organisaatiotodellisuus kokemuksena.
        – Organisoituminen mielen sisäisenä ja ulkoisena tapahtumisena.
        – Itsetuntemuksen merkitys.

        Jakso 7 /18.9.2023 webinaari klo 10-12 (etänä) Tavistock seminaarin purku (2h) 

        Jakso 8 /5.-6.10.2023 (läsnä) Ryhmädynamiikka ja itseorganisoituminen + ohjelman päätös / 2 päivä.
        – Kuinka ymmärtää monimutkaista kokonaisuutta oman kokemuksen kautta?
        – Kuinka tunnistaa ja säädellä yhteisön itsessä herättämiä tunteita?
        – Kuinka tunnistaa oman mielen harhaanjohtavia olettamuksia?
        – Kuinka kääntää hankalia tunteita herättävät tilanteet henkilökohtaiseksi kasvuksi?
        – Ohjelman päättymisen ja oppimisen jatkamisen kysymyksiä.

        Kustannukset. Koulutuksen ja Tavistock seminaarin yhteishinta on 3500 € + alv 24%.
        Tavistock -seminaarin internaattijakson täysihoitokulut (150€/vrk) osallistuja maksaa erikseen. Laskutus toiveiden mukaan erissä, myös kuukausittainen laskutus mahdollinen.

        Ohjelman pääkouluttajina toimivat Marianne Tensing LitM, työnohjaaja STOry, organisaatioanalyytikko, TRO ja Risto Puutio PsT, organisaatioanalyytikko, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), TRO, työnohjaaja STOry.

        Paikka. Lähipäivät toteutetaan Helsingissä.

        Lisätietoja saa Marianne Tensingilta, p. 044 298 6977 ja Risto Puutiolta, p. 0400 545 519.

         

        Ilmoittautuminen

        Ilmoittautuminen 1.10.2022 mennessä, sen jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Järjestäjä pidättää oikeuden kurssia koskeviin muutoksiin.

         Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

         Henkilötiedot

         Nimi (pakollinen)

         Titteli / tehtävänimike

         Organisaatio

         Kotiosoite

         Postinumero ja -toimipaikka

         Puhelinnumero (pakollinen)

         Sähköposti (pakollinen)

         Laskutusosoite (mikäli eri kuin osoitteesi)

         Nimi

         Osoite

         Postinumero ja -toimipaikka

         Puhelinnumero

         Sähköposti

         Kuvaa lyhyesti ammatillinen tilanteesi ja motiivisi osallistua ohjelmaan

         Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

         Organisaatiodramaturgian jatkokoulutus 7.5.-4.6.2022

         Copyright ”Shakspeare – Tempest, act 1, scene 1”, G. Romneyn maalaus B. Smithin kaivertamana, v. 1797. Library of Congress’s Prints and Photographs division

         Organisaation käsittäminen jatkuvasti muuntuvana prosessina on dialogisen organisaatioiden kehittämisen perusajatus. Dramaturginen lähestymistapa organisaatioihin tarjoaa mahdollisuuden ammentaa dialogisuuden lähteiltä. Draama ja demokratia syntyivät antiikin Kreikassa toisiinsa kietoutuneina. Käsitellessään sekä tragedian että komedian keinoin moraalisia, sosiaalisia ja poliittisia aiheita synnytti teatteri yhteisöllistä tietoisuutta ja kykyä työstää kompleksisia ongelmia. Teatterin juuriin palaamalla voimme tavoittaa dialogisuuden ydintä.

         Organisaatiodramaturgian jatkokoulutuksessa syvennetään dramaturgista ymmärrystä ja osaamista organisaatioiden kehittämisessä. Klassisen draaman keskeiset elementit (dialogi, katharsis, mimesis) tähtäävät yhteisöllisen tietoisuuden lisäämiseen. Sovellamme käsitteitä työelämän paradoksaalisten jännitteiden ymmärtämiseen ja organisaation dialogisuuden kehittämiseen.    

         Työelämään liittyvät perusjännitteet ovat ajassamme voimakkaassa liikkeessä ja uudelleen jäsentymisen tilassa. Elämme siirtymän ja murroksen aikaa. Väestönmuutos, ilmastonmuutos, tekoäly ja globaalin systeemin haavoittuvuus haastavat organisaatiot tuntemattoman äärelle. Kun ollaan aidosti uuden äärellä, joudutaan menneisyyskin kertomaan uudestaan. Draama on perustaltaan rajalla olon, muotoutumisen ja murroksen kuvausta. 

         Koulutuksen workshop-osiossa tutkimme työelämän murroksesta nousevaa uutta tässä ja nyt, käytännön esimerkkien kautta. Työstämme case-materiaaleja dramaturgian käsitteiden ja draamallisen ajattelun avulla. Kurssilla saat valmiudet luovaan, symbolisen tason työskentelyyn, joka mahdollistaa organisaatiossa tietoisemman systeemisten muutosten ymmärtämisen ja tukemisen. Draamallinen lähestymistapa mahdollistaa vaikeiltakin tuntuvien aiheiden käsittelyn.

         OHJELMA

         1. Syvädramaturgia: draama, dialogisuus ja organisaatiot (la 7.5.2022)
         2. Case Workshop -webinaari (pe-la 20.-21.5.2022)
         3. Kohti tietoisempaa työelämää (la 4.6.2022)

         KENELLE?

         Organisaatioiden ja kehittämisen dramaturgiasta kiinnostuneille, esim. työnohjaajille, konsulteille ja esimiehille.

         Syksyllä 2021 järjestetään myös Organisaatiodramaturgian peruskoulutus, josta löydät lisää tietoa alla olevasta linkistä:

         Organisaatiodramaturgian peruskoulutus 30.10.-4.12.2021

         KOULUTTAJA

         Kouluttajana ohjelmassa toimii dramaturgi ja työnohjaaja (STOry) Helena Ihala. Organisaatiodramaturgia on hänen kehittämänsä työote, jossa uudella tavalla yhdistetään dramaturgian keskeiset käsitteet ja draaman teoria työnohjaus- ja konsultaatiotyöhön. Ihala on nimetty organisaatiodramaturgian kehittäjäksi muun muassa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 4/2016 ”Taiteen menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa”. Metanoiassa Helena on järjestänyt koulutuksia organisaatiodramaturgiasta v. 2014 lähtien.

          

         Paikka: Lallukan taiteilijakoti (Apollonkatu 13, Helsinki) + webinaarityöskentely. 

         Koulutus voidaan tarvittaessa toteuttaa kokonaan webinaareina.

         Hinta: 1190 euroa + alv. Aamu- ja iltapäiväkahvit sisältyvät hintaan.

         Ilmoittautuminen 11.4.2022 mennessä.

         Tiedustelut: Dramaturgi, työnohjaaja Helena Ihala, helena.ihala@metanoiainstituutti.fi, puh. 0443507144.

         ILMOITTAUTUMISLOMAKE

          Henkilötiedot

          Nimi (*)

          Syntymävuosi

          Ammatti

          Katuosoite

          Postinumero ja -toimipaikka

          Puhelinnumero (*)

          Sähköposti (*)

          Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

          Nimi

          Osoite

          Postinumero ja -toimipaikka

          Puhelinnumero

          Sähköposti

          Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

          Warm Data Lab Host Training 31.8-2.9.2020 ja 27-28.10

          Welcome to 2 x 2,5 day course led by Nora Bateson and accredited by the International Bateson Institute.

          First module 31.8-2.9.2020 + 2 x 1,5h online 

          Second module 27.10-28.10.2020

          Modules are in Helsinki or online, depending on corona situation.

          Warm Data are contextual and relational information about complex systems.In other words, warm data involve transcontextual information about the interrelationships that integrate a complex system, as well as interwoven complex systems.

          Warm Data Labs are group processes, which illustrate interdependency and generate understandings of systemic patterns for people with no previous exposure to systems theory. Warm Data Labs enable new societal responses to complex challenges.

           

          Why

          Warm Data Lab hosting is a critical qualification for leaders, business professionals, educators, healers, social and environmental activists and anyone who longs to live in a more harmonious and joyful world. As a Warm Data Lab host you will see and feel differently. You will understand more deeply and model better behaviour. You will have a skill set to lead others in ways that are radically different from traditional ways of intervening to effect change.

          Because of our conditioning, we are too often unwittingly part of the problem, despite our best intentions. Diving deeply into the Warm Data Lab experience, we are more likely to become part of the solution.

          What

          The training is a rich blend of theory and practice, both of which are essential to a deep grounding and upskilling to run Warm Data Labs.

          During the course, you’ll learn about:

          • The structure, timing and form of the Warm Data Lab process, including troubleshooting, guidelines of what not to do, etc.
          • Setting up, hosting and facilitating the group through the process.
           1. How to set up the questions and contexts.
           2. How to support the group during the Lab
           3. The post session process, including how to facilitate the discussion of practical application and provide follow-up support.
           4. The theory behind Warm Data, including but not limited to patterns that connect, Bertrand Russel’s Logical Levels, difference that makes a difference, mutual learning and calibration (Symmathesy), iterative multi-modal learning, autopoeisis (Varella and Maturana), Mind (G. Bateson), systems and complexity theory, ecology of communication, double bind, conscious purpose, epistemological frames, change in complex systems, interdependency, transcontextual processes, improvisation/sense-making, and more.

          As a certified Warm Data Lab host, you can:

          • Facilitate Warm Data Labs on any topic, anywhere in the world
          • Join an international community of Warm Data Lab hosts
          • Gain access to an online Warm Data Lab platform to share insights
          • Meet online monthly with other Warm Data Lab hosts from around the world
          • Participate in occasional online refresher courses on the theory

          When you complete the requirements of this training, you will receive a certificate issued by the International Bateson Institute—a social-benefit thinking group—based in Sweden.

          Cost

          Early bird: 1500€ (before 14.4.2020) / Regular: 1700€ +alv

          Trainer

          Nora Bateson is an award-winning filmmaker, writer and educator, Founder and President of the International Bateson Institute, and has run over one hundred Warm Data Labs around the world. Building on the legacy of her renowned father, Gregory Bateson, her work integrates the sciences, the arts and professional knowledge. Nora’s purpose is neither to promote an ideology nor to offer a solution to personal and world problems. Instead, she helps us look at our world anew, so that we discover fresh patterns of connection and information, previously invisible to us. She calls this information ‘warm data’.

          Nora Bateson, Gregory Bateson & William Bateson

          https://batesoninstitute.org

          Ilmoittautuminen

           Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

           Henkilötiedot

           Nimi (pakollinen)

           Titteli / tehtävänimike

           Organisaatio

           Kotiosoite

           Postinumero ja -toimipaikka

           Puhelinnumero (pakollinen)

           Sähköposti (pakollinen)

           Laskutusosoite (mikäli eri kuin osoitteesi)

           Nimi

           Osoite

           Postinumero ja -toimipaikka

           Puhelinnumero

           Sähköposti

           Lisätiedot