SYSTEEMINEN PROSESSIKONSULTOINTI (2022) 10.2-9.9

PEREHDY SYSTEEMISEEN TYÖTAPAAN ORGANISAATION KEHITTÄMISESSÄ!

Ohjelma antaa kokonaiskuvan systeemisestä työtavasta ja sen soveltamisesta organisaatioiden kehittämisessä. Ohjelma valmentaa konsultoivan työtavan hyödyntämiseen prosessikonsultoinnin ideoita ja käytäntöjä soveltaen ja antaa käsitteellisiä välineitä hahmottaa monimutkaisia organisaatiokysymyksiä.
Ohjelma perustuu laajaan teoreettiseen ajatteluun ja käytännön soveltamiskokemuksiin systeemien toiminnasta. Ohjelma tuo uutta tutkimustietoa organisaatioiden toiminnan ymmärtämiseen ja konsultaatiotyön käytännön kysymyksiin. Ohjelma integroi käytännön ja teorian ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi!

Ohjelma tuo tarjolle Metanoian yhteistyökumppaneiden, HSD Instituutin ja TAOS Instituutin tuottamaa tietämystä systeemien toiminnasta.

KÄYTÄNTÖ- JA ILMIÖLÄHTÖISYYS

Ohjelmassa työskennellään käytännön kysymysten ja ilmiöiden kautta prosessikonsultoinnin ja sen systeemisiä sovellusmuotoja hyödyntäen. Osallistujat tutkivat omassa työssään kohtaamiaan ilmiöitä ja he saavat tuoda oman organisaationsa ja työnsä tilanteita ohjelmaan tutkittavaksi. Ohjelma tarjoaa runsaasti menetelmällisiä virikkeitä omaan työhön sovellettavaksi. Opiskeluun kytketään myös soveltavan taiteen työtapoja.

OHJELMAN RAKENNE

Ohjelma muodostuu vuoden 2020 aikana seitsemästä lähipäivästä. Lähipäivien teemoja, jäsennyksiä ja menetelmiä sovelletaan oman työn arkeen. Tätä tukee opiskelutyöpareina työskentely (8×2 h) sekä pienryhmätyöskentely (4 x 1,5 h). Opiskelua koordinoi prosessikonsultointiin sopiva digitaalinen yhteistyöalusta Howspace. Ohjelma tarjoaa ajankohtaisen, tutkimustietoon perustuvan lukemiston, johon perehdytään itsenäisesti jaksojen välillä.

JAKSOJEN SISÄLLÖT JA AJANKOHDAT

 1. Systeeminen ajattelu organisaatioiden ymmärtämisen ja kehittämisen lähtökohtana (10-11.2.2022)

Ensimmäisellä jaksolla perehdytään ohjelman ajattelutapaan ja viitekehykseen. Sen aikana kysymme:

 • Kuinka hahmottaa maailmaa systeeminä ja alati liikkeessä olevana tapahtumisena?
 • Miten ymmärtää organisaatioita sosiaalisina prosesseina?
 • Millaisen lähtökohdan organisoituvien systeemien viitekehys luo kehittämistoiminnalle?
 • Millaisin periaattein ja työkäytännöin prosessikonsultointi tapahtuu?
 1. Prosessikonsultaatio ja kompleksisuus organisaatiossa (24.3.2022)

Toisen jakson aikana jatkamme prosessikonsultoinnin idean äärellä ensimmäisen jakson jälkeistä     parityöskentelyä ja verkkokeskustelua hyödyntäen. Paneudumme kompleksisuuden peruskäsitteisiin.    Jaksolla kysymme:

 • Mitä on itseorganisoituminen ja millaisin ehdoin se tapahtuu?
 • Mitä organisaatioiden ja toimintaympäristöjen nopeat ja ennakoimattomat muutokset merkitsevät kehittämisen ja konsultoinnin kannalta?
 • Mikä merkitys ilmantuvilla häiriöillä on systeemin evoluutiossa?
 • Kuinka dialogiset ideat ovat muuttaneet prosessikonsultoinnin työmuotoja ja luoneet uutta konsultoivan työn paradigmaa (Dialogical OD)?
 1. Tiedon ja merkitysten luominen konsultoinnin tehtävänä (29.4.2022)

Kolmannella jaksolla syvennymme organisaatiota ohjaavan tiedon tuottamisen kysymyksiin ja syntymiseen vuorovaikutusprosesseissa. Tarkastelemme organisaatioita jatkuvasti muovautuvina ajattelun, ymmärryksen ja toiminnan tiloina eli prosesseina. Tutkimme vuorovaikutusta merkitystyönä, johon konsultoinnilla voidaan osallistua ja vaikuttaa. Jaksoa pohjustaa parityöskentely ja verkossa käyty pienryhmäkeskustelu. Jaksolla kysymme:

 • Kuinka kieli luo maailmaa ja tietoa siitä?
 • Millaisin eri tavoin organisaatioita voi hahmottaa ja mitä siitä seuraa?
 • Miten konsultointi kytkeytyy organisaation tietoa tuottavassa systeemissä?
 • Kuinka konsultoinnissa voidaan synnyttää refleksiivisiä prosesseja?
 1. Konsultointi keskusteluna (3.6.2022)

Neljännen jakson myötä ohjelmassa tutkitaan konsultointia keskustelujen rakentamisena ja keskustelutilanteiden ohjaamisena. Erittelemme keskustelujen vuorovaikutuksen ilmiöitä. Pohjana on jaksojen välillä tehty parityöskentely ja verkossa käyty ryhmäkeskustelu. Jaksolla kysymme:

 • Millaisia keskustelurakenteita konsultoinnissa voi toteuttaa ja mitä ne synnyttävät organisaation välisissä suhteissa?
 • Kuinka konsultointikeskusteluja voi ymmärtää yksityiskohtien kautta?
 • Kuinka konsultti voi vaikuttaa systeemiin metakommunikatiivisen puheen avulla?
 • Miten omaa keskustelutaitoa voi kehittää?
 1. Systeemin kehittymisen ohjaaminen  (8-9.9.2022)

Viides lähijakso integroi ohjelman aikana esiteltyjä käsitteellisiä aineksia ja luo siltaa käytettyjen työtapojen soveltamiseen systeemin kehittämisen ohjaamisessa. Jakso luo kokonaiskuvan systeemin kehittymisen käännekohdista ja prosessista . Jaksolla kysymme:

 • Millaisia säätelytehtäviä kehittämisen osapuolille muodostuu prosessin eri vaihiessa?
 • Kuinka ylläpitää prosessia avoimena itseorganisoitumisen tilana?
 • Millaisin keinoin prosessimaista työtä voi arvioida ja kuinka arviointi saadaan palvelemaan kehittämistä?
 • Millaisia soveltamisen mahdollisuuksia ohjelman prosessityöskentely on avannut?
 • Mitä prosessin jälkeen?

PAIKKA

Ohjelman lähitapaamiset toteutetaan Helsingin keskustassa sekä etätyöskentely Howspace työtilassa. (Paikka tarkentuu lähempänä toteutusta)

KOULUTTAJAT

Ohjelman kouluttajina ja työskentelyn ohjaajina toimivat Risto Puutio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Molemmat ovat suorittaneet yliopistotutkinnon systeemisestä työottesta (University of Bedfordshire, UK) ja opiskelleet kompleksisten systeemien tuntemusta HSD Instituutin (USA) ohjelmassa. Kumpikin kouluttaja omaa perehtyneisyyden prosessikonsultoinnin erityiskysymyksiin ja toimii konsultointityön ohella organisaation kehittämisen tutkijana.

HINTA

Ohjelman hinta on 2900€ + alv. Hinta sisältää lähijaksojen opetuksen sekä ohjauksen seminaaripäivien välillä tapahtuvaan työskentelyyn. Hinta ei sisällä majoitus- tai ruokailukuluja eikä oheiskirjallisuutta hankinnasta syntyviä kuluja. Hinta maksetaan kahdessa erässä.

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT

Ohjelmaan voi ilmoittautua 21.1.2022 saakka. Lisätietoja antavat Risto Puutio p. O400-545519 (risto.puutio@metanoiainstituutti.fi) ja Jukka-Pekka Heikkilä, p. 040-5651439 (jukka-pekka.heikkla@metanoiainstituutti.fi). 1.1.2021 jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitamme 50% osallistumismaksusta.

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

  KOORDINAATIOKAAOKSEN KONSULTOINTI – verkkokoulutus 1.11-29.11.2021

  Lähes kaikki suuret organisaatiot ajautuvat koordinaatiokaaokseen, siiloutuneeseen organisaatioon jossa keskijohto ei enää kykene koordinoimaan ylierikoistuneita tekijöitä.

  Silloin, itsestäänselvästi, organisaation kehittämistä pyritään toteuttamaan kulttuurinmukaisella tavalla. Toiset päättävät ja toiset suunnittelevat. Vielä toisten edellytetään menevän ja muuttavan vielä toisten käyttäytymisen. Monet näistä pelureista ovat ulkopuolisia ja tilapäisiä, yksilöitä tai suuria johdon konsulttifirmoja.

  Siiloutunut keskijohto tilaa palvelua erikoistuneilta konsulteilta: työkaluja, prosessin kehitystä, organisaatiokonsultointia ja viimeaikoina jotain ketterää. Valitettavasti kapea-alainen konsultointi vain lisää koordinaatiokaaosta.

  MITÄ TEHDÄ TOISIN?

  Tarvitsemme yli roolien ja yli organisaatiorajojen ulottuvan verkoston, jossa omat työntekijät pureutuvat siihen mitä organisaatiossamme oikeasti tapahtuu. He analysoivat työtodellisuutta yhdessä; teknologia, prosessi, organisaatio, liiketoiminta, jne. He tarvitsevat lahjakkuutta, aikaa, tuuria ja korkealuokkaista tukea. Syntyvä tietämys sekä verkosto muodostuvat korvaamattoman arvokkaaksi ylimmälle johdolle.

  Kolmessa 1.5 tunnin virtuaalitapaamisessa keskustelemme teoriasta, jaamme osallistujien kokemuksia, sekä hahmottelemme parempia tapoja auttaa organisaatioita.
  Verkkovalmennuksen ajankohdat ovat: ma 1.11, ma 15.11 ja ma 29.11 klo 15-16:30.

  1. MIKSI KONSULTOINTI EPÄONNISTUU KOORDINAATIOKAAOKSESSA?

  • Koordinaatiokaaoksen mekanismeja ja näkökulmia
  • Ketteryys demystifioituna – selittää pettymyksiä
  • Analysoidaan osallistujien nähtyjä ja koettuja tapauksia

  Oppimistavoitteet:

  • Koordinaatiokaaoksen ymmärrys monesta näkökulmasta
  • Kyky omin sanoin selittää koordinaatiokaaos ja sen seuraukset

  2. MITÄ TEHDÄ KOORDINAATIOKAAOKSESSA?

  • Mitä apua organisaatio ja yksilöt tarvitsevat?
  • Valmentajayhteisön (kehittäjäyhteisön) periaatteet
  • Suuret ja hyvin suuret organisaatiot
  • Valmentajayhteisö rinnakaisena oppimisrakenteena (Parallel learning organization / E.Schein)
  • Analysoidaan miten ehdotettu ratkaisu sopii osallistujien tapauksiin

  Oppimistavoitteena ymmärtää:

  • Organisaation keskeiset rakenteelliset vaikeudet, jotka estävät koordinaatiokaaoksen korjaamisen
  • Eri roolien tarpeet
  • Kuinka sisäinen valmentajayhteisö vastaa em. tarpeisiin

  3. KUINKA RAKENTAA ORGANISAATION SISÄINEN VALMENTAJAYHTEISÖ?

  • Käytännön polku
  • Konsulttien rooli
  • Oppiminen osaksi perustyötä
  • Esimerkkejä organisaatioanalyyseistä

  Oppimistavoite:

  • Oman keinovalikoiman kehittäminen
  • Polkuja syventää osaamista

  Kustannukset:
  Verkkovalmennus 400€ + alv

  Ilmoittautuminen 25.10 menessä.

  Valmentajana DI Ari Tikka. Hän on tutkinnon jälkeen tehnyt 10 vuotta teknistä laskentaa, ohjelmistonkehitystä sekä tuotteenhallintaa. 1997 lähtien hän toimi organisaation kehittäjänä sekä toteutti valmennusohjelmia parityönä kokeneiden ammattilaisten kanssa. 2005 Ari valmensi ketterää muutosta Nokia Networksin tukitiimin jäsenenä tunnettujen kansainvälisten valmentajien kanssa. Viimeiset kolme vuotta Ari valmensi päätoimisesti agile pohjaista ketterää muutosta Saksassa asiakkaina Flixbus sekä BMW.
  Tarkemmin http://coordinationchaos.com tai kirja Nyman, Tikka, Turunen: “Koordinaatiokaaos”.

  Ilmoittautuminen

   Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

   Henkilötiedot

   Nimi (pakollinen)

   Titteli / tehtävänimike

   Organisaatio

   Kotiosoite

   Postinumero ja -toimipaikka

   Puhelinnumero (pakollinen)

   Sähköposti (pakollinen)

   Laskutusosoite (mikäli eri kuin osoitteesi)

   Nimi

   Osoite

   Postinumero ja -toimipaikka

   Puhelinnumero

   Sähköposti

   Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

   Systeeminen konsultointi -verkkokurssi 30.8-20.12 2021

    

    

   Aikamme ilmiöiden ymmärtäminen edellyttää yksittäisratkaisuja laajemman kokonaisuuden
   eli systeemitason tarkastelua.Voidaksemme vaikuttaa ilmiöön,
   meidän on tunnistettava systeemiä ylläpitävien osien suhteita ja vuorovaikutusta.
   Systeemisyys tarjoaa ajattelumalleja kokonaisuuksien tunnistamiseen ja keinoja muuttumisen ehtoihin vaikuttamiseen. 

   KEHITY AMMATTILAISENA HANKKIMALLA SYSTEEMISTÄ OSAAMISTA!

   Systeeminen konsultointi -verkkokurssi on johdantokurssi  systeemiseen kehittämisajatteluun. Valmennus koostuu neljästä webinaarista (a’ 3 h), verkkoalustatyöskentelystä ja kirjallisuuteen tutustumisesta. 

   Valmennuksessa paneudut systeemisen ajattelun ydinkäsitteisiin ja systeemisyyteen konsultaatiotyön ajattelukehyksenä. Kurssilla opit myös systeemisiä metodeita omaan työhön sovellettavaksi. Kussakin webinaarissa tutustutaan sekä systeemiseen käsitteistöön että johonkin konsultoinnin metodiseen sovellukseen

   Verkkokurssin webinaarien ajankohdat ja teemat ovat:
   1. Systeemisen ajattelun periaatteet 30.8.2021 (9-12)
               –  Systeemisen ajattelun peruskäsitteet
               –  Systeeminen näkökulma konsultointityöhön
               –  Mihin tilanteisiin tai asioihin systeemistä ajattelua voi soveltaa?
       2.   Systeeminen muuttuminen 4.10.2021 (9-12)
              – Kuinka hahmottaa muutosta systeemisesti?
              – Kompleksisten systeemien kehittyminen ja dynamiikka
              – Kuinka edistää systeemien kehittymistä ja oppimista konsulttina?

       3. Ajattelumallit  ja systeemien rakentuminen 8.11.2021 (9-12)

             – Systeemiset ajattelumallit (mielenmallit) organisaatioiden hahmottamisessa
             – Ekosysteemiajattelu, toimintakulttuurien kehittyminen ja kestävästi kehittyvät systeemit
             – Mielenmallien merkitys systeemiselle ja dialogiselle työotteelle konsultoinnissa
             – Refleksiivinen oppiminen ja konsultti osana systeemiä

      4. Kieli ja vuorovaikutus 20.12.2021 (9-12)

             – Systeeminen kieli ja sen käyttäminen vuorovaikutuksessa 
             – Konsultaatiotyö merkitysten rakentamisena
             – Kieleen perustuvat työtavat konsultoinnissa
   Valmentajina ja webinaarien ohjaajina toimivat Risto Puutio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Molemmat ovat kokeneita systeemisten konsultointimenetelmien soveltajia ja ohjaajia. He ovat suorittaneet yliopistotutkinnon systeemisestä työottesta (University of Bedfordshire, UK) ja opiskelleet monin tavoin kompleksisten systeemien kehittämistä esim yhteistyössä HSD Instituutin (USA) kanssa. Kumpikin kouluttaja omaa perehtyneisyyden prosessikonsultoinnin erityiskysymyksiin ja toimii konsultointityön ohella organisaation kehittämisen tutkijana.
   Osallistumismaksu 690 € + alv.  veloitetaan kurssin käynnistyessä. 
   Ohjelma liittyy mahdollisuus oman työn kehittämiskonsultaatioihin (erikseen sovittuna)
   Tiedustelut Risto 0400-545 519, Jukka-Pekka 040-565 1439 (tai etunimi.sukunimi(at)metanoiainsituutti.fi)
   Ilmoittautuminen 22.8.2021. mennessä. 22.8. jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Järjestäjä pidättää oikeuden kurssia koskeviin muutoksiin.
   Ilmoittautuminen

    Henkilötiedot

    Nimi (*)

    Syntymävuosi

    Ammatti

    Katuosoite

    Postinumero ja -toimipaikka

    Puhelinnumero (*)

    Sähköposti (*)

    Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

    Nimi

    Osoite

    Postinumero ja -toimipaikka

    Puhelinnumero

    Sähköposti

    Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

    Sovella systeemiajattelua – konsulttityön casetyöpajat syksy 2021

    Case työpajoissa perehdymme osallistujien asiakas/case tilanteisiin tutkien miten soveltaa niissä systeemisiä metodeja. 

    Työpajasarjaan kuuluu 6 pienryhmän (4-5 hlö) tapaamista
    Työpajoissa tutkitaan systeemistä konsultointia kolmesta näkökulmasta:
    1) syvennytään katsomaan casetilanteita systeemisestä näkökulmasta
    2) perehdytään erilaisiin systeemisiin metodeihin joilla hahmotetaan systeemin dynamiikkaa
    3) jäsennetään systeemistä konsultointia kokonaisvaltaisena prosessina

    Työpajojen 1-2 tärkein haaste on tutkia miten oppia konsulttina/työnohjaajana aktiivisesti parantamaan kykyä nähdä asiat systeemeinä. Kuinka toimia niin että saa enemmän tietoa ja ymmärrystä asiakkaan toiminnasta systeeminä?

    Työpajojen 3-4 tärkein haaste on tutkia kuinka luoda ymmärrystä asiakastilanteen systeemin ainutlaatuisesta dynamiikkasta. Miten ymmärtää casetilanteen elävyyttä suhteessa omaan toimintaan konsulttina/työnohjaajana. Miten systeemi toimii? Millaisia ilmiöitä syntyy? Miten systeemiin elävyys vaikuttaa siihen itseensä ja ympäristöön?

    Työpajojen 5-6 tärkein haaste on syventyä rakentamaan konsultointiprosessista johdonmukainen, kestävästi kehittyvä ja oppiva systeemi. Miten ja missä oppiminen taphtuu systeemissä? Millaisia seurauksia oppimisella on? Millaisia menetelmiä soveltaa? Miten neuvotella asiakkaan kanssa prosessista ja luoda siitä metodisesti koherentti kokonaisuus?

    Työpajoissa yhdistyy aina casetilanteiden katsominen teorian ja käytännön näkökulmista. Pysähdymme ymmärtämään asiakatilanetta konsultoinnin ja systeemisten metodien soveltamisen näkökulmasta.

    Casetyöpajoissa on myös lyhyitä alustuksia systeemisistä menetelmistä ja alustajina voi toimia myös vierailijoita Metanoia Instituutin verkostosta. Alustusvierailijoista sovimme yhdessä ryhmän kanssa.

    Tapaamiset syksyn 2021 aikana sovitaan joko verkkotapaamisina tai kasvokkain, osallistujien toiveiden mukaan. Työpajojen 2-6 tapaamisajat sovitaan ryhmän jäsenten kesken. Tapaamiset noin kerran kuukaudessa ja tapaamisen kesto 2 t. Työpajojen ryhmäkoko on 3-5 henkilöä.

    Aloitus 1 ryhmä: 13.9 klo 16-18

    Aloitus 2 ryhmä: 25.10 klo 16-18

    Kustannukset 870€ (6 x 145€/tapaaminen)+ alv

    Ilmoittautuminen 3.9 mennessä.

    Työpajosarjan vetäjänä toimii Jukka-Pekka Heikkilä (psykologi, MSc, organisaatiokonsultti, FINOD). Hänellä on pitkä kokemus systeemisten menetelmien soveltamisesta konsultoinnissa sekä konsulttien kouluttamisesta.

    Lisätietoja: jukka-pekka.heikkila@metanoiainstituutti.fi

    Ilmoittautuminen

     Henkilötiedot

     Nimi (*)

     Syntymävuosi

     Ammatti

     Katuosoite

     Postinumero ja -toimipaikka

     Puhelinnumero (*)

     Sähköposti (*)

     Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

     Nimi

     Osoite

     Postinumero ja -toimipaikka

     Puhelinnumero

     Sähköposti

     Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

     Työnohjauksen syventävä jatkokoulutus 2022 (20 op.)

     Koulutuksen tarkoituksena on syventää osallistujien ammatillista osaamista, antaa uusia näkökulmia asiakastyöhön ja uudistaa työnohjaajien ammatillista identiteettiä. Koulutus tarjoaa työnohjaajalle  uusia teoreettisia käsitteitä organisaatioanalyyttisestä viitekehyksestä, jotka mahdollistavat havaita ja jäsentää monimutkaisia ilmiöitä sekä tehdä uusia tulkintoja. Organisaatioanalyyttisessä viitekehyksessä asiakkaan työnohjauksellisia case kertomuksia tarkastellaan kompleksisena tapahtumana, jossa risteävät mielen, suhteiden, vuorovaikutuksen ja laajempien systeemien kokonaisuus.

     Ohjelmassa opiskellaan työtapoja, jotka edesauttavat monitasoisten systeemien ja prosessien ymmärtämistä ja niihin vaikuttamista jatkuvasti muuttuvissa työelämän ympäristöissä. Ohjelma syventää henkilökohtaisia valmiuksia toimia työnohjaajan roolista käsin koko asiakasorganisaatiosysteemin kehittäjänä.

     Ohjelma sisältää alustuksia, teoreettisten käsitteiden pohdintaa, työnohjauksissa esiin tulleiden ilmiöiden tunnistamista ja käsitteellistämistä, oman työnohjaustyön tutkimista, kliniikka-työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä jaksojen välissä, kirjallisuuteen paneutumista ja oppimisalustalla toimimista.

     Jakso 1/ 4.2.2022 Organisaatioanalyyttinen (OA)viitekehys työnohjauksessa
     – Mitä uutta OA viitekehys tuo työnohjaukseen?
     – Työn muutos ja organisaatioiden nopea uudistuminen haastaa myös työnohjausta.

     Jakso 2/ 25.3.2022 Organisaatio-osaaminen (organisoitumisesta) 

     – Kuinka hahmottaa organisaatiotodellisuutta monipuolisesti?
     – Kuinka tasapainoilla yksilö-ja organisaationäkökulman välillä?
     – Millaisia dynaamisia tekijöitä organisoitumiseen liittyy?

     Jakso 3/ 29.3.2022 Systeemin suhteiden ja vuorovaikutuksen tutkiminen työnohjauksessa
      Millä tavoin työnohjaus edesauttaa systeemissä tapahtuvaa kytkeytymistä?
     – Millaisia työkaluja vuorovaikutustutkimus tarjoaa työnohjaajalle?
     – Millaisia työkaluja organisaatioanalyyttisen viitekehys tarjoaa työnohjaajalle?

     Jakso 4/ 26.5.2022 Ryhmädynamiikka ja itseorganisoituminen

     – Kuinka ymmärtää monimutkaista kokonaisuutta oman kokemuksen kautta?
     – Kuinka tunnistaa ja säädellä yhteisön itsessä herättämiä tunteita?
     – Kuinka tunnistaa oman mielen harhaanjohtavia olettamuksia?
     – Kuinka kääntää hankalia tunteita herättävät tilanteet henkilökohtaiseksi kasvuksi?

     Jakso 5/ 16.6.2022 Psykodynamiikka, mielen ja merkitysten maailma.
     – Kannattelutehtävän merkitys työnohjauksessa.
     – Kuinka hyödyntää tunteita tiedon lähteenä?
     – Jäsentymättömät kokemukset työnohjaajan haasteena

     Jakso 6/ Kompleksisuusajattelu työnohjaajan työkaluna.
     – Kuinka hahmottaa asiakkaiden kertomuksista kompleksisuutta?
     – Kompleksisuusajattelun käsitteet työnohjaajan hypoteesien lähtökohtana.

     Jakso 7/Työnohjaus johtamisen tukena + ohjelman päätös

     – Kuinka työnohjaus voi tukea organisaation yhteisohjautuvuutta?
     – Kuinka työnohjauksessa rakentaa johtajan kasvua tukevaa vuoropuhelua?
     – Systeemiset kokonaisuudet työnohjauksessa.
     – Ohjelman päättymisen ja oppimisen jatkamisen kysymyksiä.

     Lisää tietoa tulossa syksyllä 2021

     Ohjelman pääkouluttajina toimivat Marianne Tensing LitM, työnohjaaja STOry, organisaatioanalyytikko, organisaatiokonsultti FINOD, TRO ja Risto Puutio PsT, organisaatioanalyytikko, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), TRO, organisaatiokonsultti FINOD, työnohjaaja STOry..

     Lisätietoja saa Marianne Tensingilta, p. 044 298 6977 ja Risto Puutiolta, p. 0400 545 519.

     Ilmoittautuminen

      Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

      Henkilötiedot

      Nimi (pakollinen)

      Titteli / tehtävänimike

      Organisaatio

      Kotiosoite

      Postinumero ja -toimipaikka

      Puhelinnumero (pakollinen)

      Sähköposti (pakollinen)

      Laskutusosoite (mikäli eri kuin osoitteesi)

      Nimi

      Osoite

      Postinumero ja -toimipaikka

      Puhelinnumero

      Sähköposti

      Kuvaa lyhyesti ammatillinen tilanteesi ja motiivisi osallistua ohjelmaan

      Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

      Organisaatiodramaturgian peruskoulutus 11.9.-23.10.2021

      Copyright Pieter Brueghel the Elder [Public domain]

      Organisaatiodramaturgia on dramaturgisen ajattelun ja dramaturgisten työvälineiden soveltamista työnohjauksessa, konsultaatiossa ja kehittämistyössä. Draaman dynamiikkaan perehdyttämällä organisaatiodramaturginen työote opettaa näkemään työelämän usein paradoksaalisten jännitteiden luovan potentiaalin organisaatioiden kehittämisessä. 

      Dramaturgian taju on hereillä oloa jatkuvasti tapahtuvalle muuttumiselle. Tekemällä jännitteet näkyviksi draamallisina vastavoimina organisaatiodramaturgia kuljettaa kokonaisuutta, organisaation draamaa, uuteen suuntaan. Organisaatiodramaturgia yhdistää draaman viisautta moderniin systeemi- ja kompleksisuusajatteluun.

      MITÄ KOULUTUKSESSA TAPAHTUU? 

      Koulutus johdattaa sinut askel askeleelta dramaturgian keskeisten käsitteiden ymmärtämiseen ja soveltamiseen organisaatioilmiöihin. Organisaatiodramaturgisen työotteen avulla opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden muutostilanteita ja tekemään organisaatiodramaturgisia hypoteeseja suunnittelutyön tueksi. Tutkimme, mikä on konfliktien draamallinen luonne ja hahmotamme organisaatioiden siirtymätilanteita dramaturgisina käännekohtina, joissa avautuu mahdollisuus toiminnan suunnan muuttamiselle ja uudistumiselle. Saat työvälineitä ammatillisten roolien tietoiseen draamalliseen työstämiseen ulkoisen ja sisäisen maailman yhteensovittamisena.

      MITÄ KOULUTUKSESTA SAAT?

      • Opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden siirtymä- ja konfliktitilanteita draamallisina jännitteinä, jotka mahdollistavat organisaatiossa oppimisen ja uudistumisen.
      • Organisaatiodramaturgian avulla pystyt tunnistamaan organisaation vanhoja, vakiintuneita käsikirjoituksia ja saat uudenlaisia työvälineitä systeemisten muutosten tukemiseen.
      • Peilaat oman työelämäsi tai ohjaamasi/johtamasi organisaation tilanteita klassikkodraamojen kohtauksiin ja antiikin myytteihin ja kehität näin organisaatiodramaturgista havaintokykyäsi.
      • Pääset tutkimaan organisatorisia rooleja näyttelijäntyön lähtökohdista käsin. Opit havaitsemaan roolien eri tasoja, tahdonsuuntia ja motiiveja. Ammattiroolien tietoinen työstäminen on syvällistä muutostyötä.
      • Voit tuoda yhteiseen oppimisprosessiin oman tapauskertomuksesi tai itseäsi kiinnostavan työelämäaiheen, jota työstämme organisaatiodramaturgisten harjoitusten avulla.
      • Organisaatiodramaturgian peruskoulutuksen käyneet voivat osallistua Organisaatiodramaturgian jatkokoulutukseen. (Seuraava jatkokoulutus järjestetään marraskuussa 2021).

      KENELLE?

      • Työnohjaajille, organisaatioiden kehittäjille ja esimiehille.
      • Kaikille, joita kiinnostaa työelämän dramaturginen tutkiminen ja kehittäminen.

      Kokemisemme ja havaintomme ovat perustaltaan dramaturgisesti jäsentyviä. Tästä syystä kaikilla ihmisillä on intuitiivista dramaturgista tietoa ja ymmärrystä. Sisäinen dramaturgian tajumme luo hyvät edellytykset organisaatiodramaturgisen työotteen omaksumiselle.

      OHJELMA JA KOULUTUSPÄIVÄT

      1. Organisaatiodramaturgian ja organisaatiodramaturgisen työotteen perusteet (la 11.9.)
      2. Muutoksen dramaturgia ja organisaatiodramaturgian työvälineet konflikti- ja siirtymätilanteissa (la 25.9.)
      3. Ammatillisten roolien syventäminen näyttelijäntyön ja dramaturgian työvälinein: roolien prosessiluonne (la 9.10.)
      4. Case workshop (pe 22.10.)
      5. Organisaatiodramaturginen työote työelämän murroksessa (la 23.10.)

      Kellonajat: Kellonajat: lauantait 11.9., 25.9. ja 9.10. klo 10-17, pe-la 22.-23.10. klo 10-16.

      TAUSTA

      Organisaatiodramaturgia on dramaturgi ja työnohjaaja (STOry) Helena Ihalan työnohjaus- ja konsultaatiotyöhön kehittämä työote, jossa uudella tavalla yhdistetään dramaturgian keskeiset käsitteet ja draaman teoria organisaatioiden kehittämiseen ja työnohjaukseen. Organisaatiodramaturgian juuret ovat antiikin Kreikan teatterissa, filosofiassa ja demokratiassa. Lue Helenan blogikirjoitus draaman, dialogisuuden ja työelämän yhteyksistä täältä.

      Ihala on nimetty organisaatiodramaturgian kehittäjäksi muun muassa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 4/2016 ”Taiteen menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa”. Metanoiassa Helena on järjestänyt koulutuksia organisaatiodramaturgiasta v. 2014 lähtien. Suomessa ei ole järjestetty koulutusta organisaatiodramaturgisesta työotteesta ennen häntä. Lue myös Helenan blogikirjoitukset ”Niin kuin tää olis Shakespearea” tästä ja ”Tragedian taju” tästä.

      Paikka: Lallukan taiteilijakoti, Apollonkatu 13 A, 00100 Helsinki. Koulutus voidaan tarvittaessa järjestää kokonaan webinaarina.

      Hinta: 1490 euroa + alv. sisältäen seminaaripäivien opetuksen sekä ohjauksen päivien välillä tapahtuvaan työskentelyyn.

      Ilmoittautuminen 16.8. mennessä.

      27.8. jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitamme 50% osallistumismaksusta.

      Lisätiedot: Helena Ihala, puh. 0443507144, helena.ihala@metanoiainstituutti.fi

       

      KOULUTUKSESTA SANOTTUA

      ”Parasta olivat uudet käsitteet ja uusi ajattelumaailma, ne olivat hyödyllisiä, uteliaisuutta herättäviä ja suoraan sovellettavia omiin toimintaympäristöihin. 

      – Jari Kalavainen, Koulutuspäällikkö/opettajankoulutus

      ”Työnäyttämöt avautuivat kuin uudenlaisessa valaistuksessa.” 

      -Soile Kero, Työnohjaaja, Werka kehitys Oy 

       ”Työelämän ja draaman yhdistämisestä saa todella paljon.” 

      -Markku Tynkkynen, Johtamisen ja työnohjauksen kouluttaja

       

      Ilmoittautuminen

       Henkilötiedot

       Nimi (*)

       Syntymävuosi

       Ammatti

       Katuosoite

       Postinumero ja -toimipaikka

       Puhelinnumero (*)

       Sähköposti (*)

       Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

       Nimi

       Osoite

       Postinumero ja -toimipaikka

       Puhelinnumero

       Sähköposti

       Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

       Mitä organisaatioissa todella tapahtuu? (2021)

       Koulutus on siirretty syksylle 2021. Tarkemmasta ajankohdasta tulossa tietoa myöhemmin. 

        

       • Miten voimme vaikuttaa näkymättömiin ilmiöihin?
       • Miten voit harppauttaa fasilitointisi vaikuttavuuden? 
       Valmennuksen taustaa ja ajattelua

       Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja toiminnassa voidaan tunnistaa kerroksisuutta ja ei-näkyviä rakenteita, jännitteisyyttä ja voimia. Käytännössä minkään organisaation, sosiaalisen systeemin tai ryhmän toimintaa ei voida organisoida, suunnitella tai ohjata niin tarkasti, että se olisi täysin ennakoitavaa tai yllätyksetöntä. Organisaation jäsenten keskinäisessä ja eri organisaatioiden välisessä kanssakäymisessä ja vuorovaikutuksessa vaikuttavat aina inhimillisen toiminnan perusluonteesta nousevat ei-näkyvät elementit – tunteet, kokemukset, asenteet, oletukset, arvot, normit, tulkinnat, tilannetekijät, sattumat, perinteet, ennakkoluulot, globaalit ilmiöt, trendit jne. Inhimillinen toiminta on aina sekä näkyvää, tiedostettua ja ennakoitavaa että peitettyä, arvaamatonta ja sattumalta muotoutuvaa. Organisaatioiden ja sosiaalisten systeemien toiminta saa vaikuttavuutensa ja merkityksensä juuri näiden ei–niin-tietoisten ja näkyvien prosessien kautta.

       Varsin tuttu tilanne itse kullekin on esimerkiksi se, että jotain sovittiin tehtäväksi, mutta jostain syystä se ei tullutkaan valmiiksi. Tutunkin henkilön aiemmasta poikkeava käyttäytyminen käynnistää meissä erilaisia tunteita, tulkintoja, hämmennystä tai huolta. Rauhallinen tilanne päättyykin räjähdykseen. Jääkiekon maailmanmestaruuden voittaminen synnyttää pakahduttavan ilon ja onnistumisen riemun katsojissa. 

       Kuinka organisaatiot ja sosiaaliset systeemit uusiutuvat?

       Näihin tekijöihin, ilmiöihin, prosessoitumiseen, rakenteisiin ja dynamiikkaan voi kuitenkin päästä kiinni. Ne voidaan tunnistaa, niitä voidaan havainnoida ja kokemuksellisesti tavoittaa. Niiden vaikutukset, erilaiset merkitykset ja vaihtoehtoiset tulkinnat voidaan sanoittaa yhdessä ja yhteisöllisesti – samoilla välineillä, joilla ne syntyvätkin – yhdessä, yhteisöllisesti ja vuorovaikutuksessa. Inhimillinen toiminta ei myöskään ole täysin hallitsematonta tai arvaamatonta.

       Kehittämistyössä ryhmät voidaan saada toimimaan, organisaatiot saavuttamaan tavoitteensa, verkostot tuottamaan ratkaisuja ongelmiin, yhteiskehittämään, luomaan käytäntö- ja intressiyhteisöjä, ohittamaan ristiriitoja ja rakentamaan uutta.

       Organisaatioiden kehittäminen, uusiutuminen ja kehittyminen perustuvat sekä tietoiseen, tavoitteelliseen ja tahdon ohjaamaan työhön että inhimillisen toiminnan yhteisösuuntautuneiden puolien vahvistamiseen ja houkutteluun tavoitteiden tueksi. Ja lopulta, on hyvä varautua vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. 

       Koulutuksen rakenne ja toteutus

       ”Mitä organisaatioissa todella tapahtuu”- koulutus on reilun puolen vuoden mittainen kokonaisuus henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään inhimillisen toiminnan perusluonnetta ja sen huomioimisen merkitystä kehittämis- ja ohjaustyössä. Koulutuksesta hyötyvät erityisesti fasilitoijat ja kehittämistyön asiantuntijat, jotka haluavat syventää osaamistaan sosiaalisten systeemien psykodynamiikan ja kompleksisuuden huomioimisessa osana uusiutumis-, johtamis- ja muutostyötä.

       Kokonaisuus muodostuu kahdesta kahden päivän seminaarista ja niitä täydentävistä neljästä verkkotyöpajasta koulutusprosessin edetessä. Seminaarien teemat ovat:

       1. Sosiaalisten systeemien kompleksisuus, dynamiikka ja psykodynamiikka 

       • arjessa, kehittämis- ja ohjaustyössä
       • ohjaajan, fasilitoijan ja konsultin kokemuksena ja orientaation perustana

       2. Sosiaalisten systeeminen ei- näkyvät rakenteet, prosessit ja muotoutuminen sekä tilannetekijöiden vaikutus 

       • arjessa, kehittämis- ja ohjaustyössä
       • ohjaajan, fasilitoijan ja konsultin kokemuksena ja orientaation perustana

       Seminaarien työskentely perustuu sekä tietoiskuihin että erilaisiin toiminnallisiin, kokemuksellisiin ja taidepainotteisiin harjoituksiin. Verkkotyöpajoissa hyödynnetään ja syvennetään dynaamisten ja psykodynaamisten ilmiöiden havainnointia ja niiden merkityksen ja tulkintojen sanoittamista sekä sovelletaan opittua omaan työhön ja työkäytäntöihin.

       Webinaarien ajankohdat:

       Tietoa tulossa myöhemmin.

        

       Hinta: 1450€ + alv

       Mitä organisaatioissa todella tapahtuu? – koulutuksen vetäjinä ovat Executive coach ja organisaatiokonsultti Jarmo Manner ja Organisaatiokonsultti ja työnohjaaja Terttu Malo.

        

       Ilmoittautuminen

        Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

        Henkilötiedot

        Nimi (*)

        Puhelinnumero (*)

        Sähköposti (*)

        Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

        Nimi

        Osoite

        Postinumero ja -toimipaikka

        Puhelinnumero

        Sähköposti

        Systeeminen konsultointi -verkkokurssi 22.9-15.12.

        Aikamme ilmiöiden ymmärtäminen edellyttää yksittäisratkaisuja laajemman kokonaisuuden eli systeemitason tarkastelua. Voidaksemme vaikuttaa ilmiöön, meidän on tunnistettava systeemiä ylläpitävien osien suhteita ja vuorovaikutusta. Systeemisyys tarjoaa ajattelumalleja kokonaisuuksien tunnistamiseen ja keinoja muuttumisen ehtoihin vaikuttamiseen. 

        Kehity ammattilaisena hankkimalla systeemistä osaamista!

        Systeeminen konsultointi -verkkokurssi on johdantokurssi  systeemiseen kehittämisajatteluun. Valmennus koostuu neljästä webinaarista (a’ 3 h), verkkoalustatyöskentelystä ja kirjallisuuteen tutustumisesta. 

        Valmennuksessa paneudut systeemisen ajattelun ydinkäsitteisiin ja systeemisyyteen konsultaatiotyön ajattelukehyksenä. Kurssilla opit myös systeemisiä metodeita omaan työhön sovellettavaksi. Kussakin webinaarissa tutustutaan sekä systeemiseen käsitteistöön että johonkin konsultoinnin metodiseen sovellukseen

        Verkkokurssin webinaarien ajankohdat ja teemat ovat:
        1. Systeemisen ajattelun periaatteet 22.9. (9-12)
                    –  Systeemisen ajattelun peruskäsitteet
                    –  Systeeminen näkökulma konsultointityöhön
                    –  Mihin tilanteisiin tai asioihin systeemistä ajattelua voi soveltaa?
            2.   Systeeminen muuttuminen 22.10. (9-12)
                   – Kuinka hahmottaa muutosta systeemisesti?
                   – Kuinka kompleksiset systeemit kehittyvät
                   – Kuinka systeemin oppimista voi edistää?

            3. Ajattelumallit  ja systeemien rakentuminen 17.11. (9-12)

                  – Systeemiset ajattelumallit (mielenmallit) organisaatioiden hahmottamisessa
                  – Ekosysteemiajattelu ja toimintakulttuurien kehittyminen
                  – Mielenmallien merkitys systeemiselle ja dialogiselle työotteelle konsultoinnissa
                  – Refleksiivinen oppiminen ja konsultti osana systeemiä

           4. Kieli ja vuorovaikutus 15.12. (9-12)

                  – Systeemit kielessä ja vuorovaikutuksessa elävänä liikkeenä 
                  – Konsultaatiotyö merkitysten rakentamisena
                  – Kieleen perustuvat työtavat konsultoinnissa
        Valmentajina ja webinaarien ohjaajina toimivat Risto Puutio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Molemmat ovat kokeneita systeemisten konsultointimenetelmien soveltajia ja ohjaajia. He ovat suorittaneet yliopistotutkinnon systeemisestä työottesta (University of Bedfordshire, UK) ja opiskelleet monin tavoin kompleksisten systeemien kehittämistä esim yhteistyössä HSD Instituutin (USA) kanssa. Kumpikin kouluttaja omaa perehtyneisyyden prosessikonsultoinnin erityiskysymyksiin ja toimii konsultointityön ohella organisaation kehittämisen tutkijana.
        Osallistumismaksu 650 € + alv.  veloitetaan kurssin käynnistyessä. 
        Ohjelma liittyy mahdollisuus oman työn kehittämiskonsultaatioihin (erikseen sovittuna)
        Tiedustelut Risto 0400-545 519, Jukka-Pekka 040-565 1439 (tai etunimi.sukunimi(at)metanoiainsituutti.fi)
        Ilmoittautuminen 1.9. mennessä. 8.9 jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Järjestäjä pidättää oikeuden kurssia koskeviin muutoksiin.

        ILMOITTAUTUMISLOMAKE:

         Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

         Henkilötiedot

         Nimi (*)

         Puhelinnumero (*)

         Sähköposti (*)

         Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

         Nimi

         Osoite

         Postinumero ja -toimipaikka

         Puhelinnumero

         Sähköposti

         Organisaatiodramaturgian jatkokoulutus 13.11.-11.12.2021

         Copyright “Shakspeare – Tempest, act 1, scene 1”, G. Romneyn maalaus B. Smithin kaivertamana, v. 1797. Library of Congress’s Prints and Photographs division

         Organisaation käsittäminen jatkuvasti muuntuvana prosessina on dialogisen organisaatioiden kehittämisen perusajatus. Dramaturginen lähestymistapa organisaatioihin tarjoaa mahdollisuuden ammentaa dialogisuuden lähteiltä. Draama ja demokratia syntyivät antiikin Kreikassa toisiinsa kietoutuneina. Käsitellessään sekä tragedian että komedian keinoin moraalisia, sosiaalisia ja poliittisia aiheita synnytti teatteri yhteisöllistä tietoisuutta ja kykyä työstää kompleksisia ongelmia. Teatterin juuriin palaamalla voimme tavoittaa dialogisuuden ydintä.

         Organisaatiodramaturgian jatkokoulutuksessa syvennetään dramaturgista ymmärrystä ja osaamista organisaatioiden kehittämisessä. Klassisen draaman keskeiset elementit (dialogi, katharsis, mimesis) tähtäävät yhteisöllisen tietoisuuden lisäämiseen. Sovellamme käsitteitä työelämän paradoksaalisten jännitteiden ymmärtämiseen ja organisaation dialogisuuden kehittämiseen.    

         Työelämään liittyvät perusjännitteet ovat ajassamme voimakkaassa liikkeessä ja uudelleen jäsentymisen tilassa. Elämme siirtymän ja murroksen aikaa. Väestönmuutos, ilmastonmuutos, tekoäly ja globaalin systeemin haavoittuvuus haastavat organisaatiot tuntemattoman äärelle. Kun ollaan aidosti uuden äärellä, joudutaan menneisyyskin kertomaan uudestaan. Draama on perustaltaan rajalla olon, muotoutumisen ja murroksen kuvausta. 

         Koulutuksen workshop-osiossa tutkimme työelämän murroksesta nousevaa uutta tässä ja nyt, käytännön esimerkkien kautta. Työstämme case-materiaaleja dramaturgian käsitteiden ja draamallisen ajattelun avulla. Kurssilla saat valmiudet luovaan, symbolisen tason työskentelyyn, joka mahdollistaa organisaatiossa tietoisemman systeemisten muutosten ymmärtämisen ja tukemisen. Draamallinen lähestymistapa mahdollistaa vaikeiltakin tuntuvien aiheiden käsittelyn.

         OHJELMA

         1.   Syvädramaturgia: draama, dialogisuus ja organisaatiot (la 13.11.2021) 

         2.   Case Workshop -webinaari (pe-la 26.–27.11.2021)

         3.   Kohti tietoisempaa työelämää (la 11.12.2021)

         KENELLE?

         Organisaatioiden ja kehittämisen dramaturgiasta kiinnostuneille, esim. työnohjaajille, konsulteille ja esimiehille.

         Syksyllä 2021 järjestetään myös Organisaatiodramaturgian peruskoulutus, josta löydät lisää tietoa alla olevasta linkistä:

         Organisaatiodramaturgian peruskoulutus 11.9.-23.10.2021

         KOULUTTAJA

         Kouluttajana ohjelmassa toimii dramaturgi ja työnohjaaja (STOry) Helena Ihala. Organisaatiodramaturgia on hänen kehittämänsä työote, jossa uudella tavalla yhdistetään dramaturgian keskeiset käsitteet ja draaman teoria työnohjaus- ja konsultaatiotyöhön. Ihala on nimetty organisaatiodramaturgian kehittäjäksi muun muassa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 4/2016 ”Taiteen menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa”. Metanoiassa Helena on järjestänyt koulutuksia organisaatiodramaturgiasta v. 2014 lähtien.

          

         Paikka: Lallukan taiteilijakoti (Apollonkatu 13, Helsinki) + webinaarityöskentely. 

         Koulutus voidaan tarvittaessa toteuttaa kokonaan webinaareina.

         Hinta: 1190 euroa + alv. Aamu- ja iltapäiväkahvit sisältyvät hintaan.

         Ilmoittautuminen 16.10. mennessä

         Tiedustelut: Dramaturgi, työnohjaaja Helena Ihala, helena.ihala@metanoiainstituutti.fi, puh. 0443507144.

         ILMOITTAUTUMISLOMAKE

          Henkilötiedot

          Nimi (*)

          Syntymävuosi

          Ammatti

          Katuosoite

          Postinumero ja -toimipaikka

          Puhelinnumero (*)

          Sähköposti (*)

          Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

          Nimi

          Osoite

          Postinumero ja -toimipaikka

          Puhelinnumero

          Sähköposti

          Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

          Warm Data Lab Host Training 31.8-2.9.2020 ja 27-28.10

          Welcome to 2 x 2,5 day course led by Nora Bateson and accredited by the International Bateson Institute.

          First module 31.8-2.9.2020 + 2 x 1,5h online 

          Second module 27.10-28.10.2020

          Modules are in Helsinki or online, depending on corona situation.

          Warm Data are contextual and relational information about complex systems.In other words, warm data involve transcontextual information about the interrelationships that integrate a complex system, as well as interwoven complex systems.

          Warm Data Labs are group processes, which illustrate interdependency and generate understandings of systemic patterns for people with no previous exposure to systems theory. Warm Data Labs enable new societal responses to complex challenges.

           

          Why

          Warm Data Lab hosting is a critical qualification for leaders, business professionals, educators, healers, social and environmental activists and anyone who longs to live in a more harmonious and joyful world. As a Warm Data Lab host you will see and feel differently. You will understand more deeply and model better behaviour. You will have a skill set to lead others in ways that are radically different from traditional ways of intervening to effect change.

          Because of our conditioning, we are too often unwittingly part of the problem, despite our best intentions. Diving deeply into the Warm Data Lab experience, we are more likely to become part of the solution.

          What

          The training is a rich blend of theory and practice, both of which are essential to a deep grounding and upskilling to run Warm Data Labs.

          During the course, you’ll learn about:

          • The structure, timing and form of the Warm Data Lab process, including troubleshooting, guidelines of what not to do, etc.
          • Setting up, hosting and facilitating the group through the process.
           1. How to set up the questions and contexts.
           2. How to support the group during the Lab
           3. The post session process, including how to facilitate the discussion of practical application and provide follow-up support.
           4. The theory behind Warm Data, including but not limited to patterns that connect, Bertrand Russel’s Logical Levels, difference that makes a difference, mutual learning and calibration (Symmathesy), iterative multi-modal learning, autopoeisis (Varella and Maturana), Mind (G. Bateson), systems and complexity theory, ecology of communication, double bind, conscious purpose, epistemological frames, change in complex systems, interdependency, transcontextual processes, improvisation/sense-making, and more.

          As a certified Warm Data Lab host, you can:

          • Facilitate Warm Data Labs on any topic, anywhere in the world
          • Join an international community of Warm Data Lab hosts
          • Gain access to an online Warm Data Lab platform to share insights
          • Meet online monthly with other Warm Data Lab hosts from around the world
          • Participate in occasional online refresher courses on the theory

          When you complete the requirements of this training, you will receive a certificate issued by the International Bateson Institute—a social-benefit thinking group—based in Sweden.

          Cost

          Early bird: 1500€ (before 14.4.2020) / Regular: 1700€ +alv

          Trainer

          Nora Bateson is an award-winning filmmaker, writer and educator, Founder and President of the International Bateson Institute, and has run over one hundred Warm Data Labs around the world. Building on the legacy of her renowned father, Gregory Bateson, her work integrates the sciences, the arts and professional knowledge. Nora’s purpose is neither to promote an ideology nor to offer a solution to personal and world problems. Instead, she helps us look at our world anew, so that we discover fresh patterns of connection and information, previously invisible to us. She calls this information ‘warm data’.

          Nora Bateson, Gregory Bateson & William Bateson

          https://batesoninstitute.org

          Ilmoittautuminen

           Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

           Henkilötiedot

           Nimi (pakollinen)

           Titteli / tehtävänimike

           Organisaatio

           Kotiosoite

           Postinumero ja -toimipaikka

           Puhelinnumero (pakollinen)

           Sähköposti (pakollinen)

           Laskutusosoite (mikäli eri kuin osoitteesi)

           Nimi

           Osoite

           Postinumero ja -toimipaikka

           Puhelinnumero

           Sähköposti

           Lisätiedot