Organisaatioanalyyttinen konsulttivalmennus 2022-2023

Organisaatioanalyyttinen konsulttivalmennus tarjoaa vankan pohjan nähdä, ymmärtää ja soveltaa systeemistä, psykodynaamista ja yhteisödynaamista ajattelua sekä erillisiä metodeja omaan konsultaatiotyöhön,. Valmennus perustuu tutkituille työtavoille, joilla edistetään organisaatioiden monimuotoista kehittymistä muutosten ja jännitteiden keskellä.
Konsultointimallien kehittyminen tapahtuu yhdessä organisaatioiden uudelleen muotoutumisen kanssa. Yhteistä nopeissa muutoksissa ja ennakoimattomuudessa menestymiselle on kyvykkyys oppia ja valmius hyödyntää opittua.
Organisaatioanalyyttinen konsulttikoulutus kestää 1,5 vuotta ja aika jakautuu kolmeen konsultointityötä kehittävään vaiheeseen.
Ensimmäinen vaihe keskittyy konsultin käyttämiin menetelmiin, joiden avulla voi tunnistaa ja ymmärtää niitä konteksteja ja toimintaympäristön muutoksia,  joiden osaksi konsultaatiotyö sijoittuu.
Toisessa vaiheessa huomion kohteena on konsultointiprosessien vaikuttavuus ja sen eri tasoiset seuraukset, joita asiakkaan toiminnassa ilmenee niin henkilö, yhteisö kuin verkostotasoilla.
Kolmannessa syvennetään konsultoinnin menetelmien ja metodien ymmärtämistä ja soveltamista asiakastyön haasteissa.
Valmennuksen toteutus:
Valmennus toteutuu vuosien 2022-2023 aikana, sisältäen yhteensä 18 valmennuspäivää (9 x 2pv:n valmennusjaksoissa).
Jokainen osallistuja syventyy valmennuksen aikana omien konsultointikäytäntöjensä kehittämiseen pienryhmissä (yhteensä 15 pienryhmän tapaamista).
Henkilökohtaisia valmentajien vetämiä coachingtapaamisia on jokaisella osallistujalla 6. Niiden tavoitteena on edistää valmennuksen sisältämien ajattelumallien omaksusmista suhteessa osallistujan omiin ajattelu- ja toimintatapoihin konsultoinnissa.
Tarkennettu ohjelma Tammikuussa 2021.
Haku ohjelmaan touko-elokuussa 2022 (sisältää haastattelun)
Valmennuksen aloitus syyskuussa 2022
Valmennuksen koordinaattoireina toimivat: Terttu Malo, Jukka-Pekka Heikkilä (Psykologi, MSc)
Valmennuksen pääkouluttajina toimivat: Terttu Malo, Jukka-Pekka Heikkilä, Risto Puutio, Atso Juote ja Marianne Tensing
Lisätietoja:
Terttu Malo: 040 764 6744, terttu.malo@metanoiainstituutti.fi
Jukka-Pekka Heikkilä: 040 5651439, jukka-pekka.heikkila@metanoiainstituutti.fi
Hinta 5800€ + alv

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

  Organisaatioanalyytikoiden kouliintumispolku 2022-26

  Ohjelma on tarkoitettu kokeneille kehittäjille, työnohjaajille ja konsulteille, jotka haluavat syventää ammatillista identiteettiään senioreina sekä integroida jo hankittua osaamistaan jatkuvasti muuttuvan työelämän toimijoina. Prosessi kutsuu syvästi henkilökohtaiseen työskentelyyn ja oppimiseen. Sen aikana:

  • Perehdyt organisaatiotyön ilmiöihin ja niiden ymmärtämisen käsitteisiin osallistumalla   koulutusryhmän seminaareihin 4 kertaa vuodessa kolmen vuoden ajan
  • Opit organisaatioanalyyttista työotetta ja sen soveltamista tulemalla osaksi kouluttajayhteisöä  Metanoian tapahtumissa ja koulutusohjelmissa
  • Saat omaan konsultaatio- ja työnohjaustyöhösi mentoroinnin kahdelta eri seniorilta neljän vuoden aikana
  • Tulet osaksi Metanoian kansainvälistä verkostoa ja toimintaa
  • Harjoitat konsultoinin taitoja pienryhmässä

  Prosessi alkaa oman työelämäaseman ja ammatti-identiteetin tutkimisella ja jo kuljettujen ammatillisten polkujen kartoittamisella. Kolmen ensimmäisen vuoden opiskelu rakentuu tämän pohjalta suuntautuen eri metodien ja työtapojen opiskeluun. Neljäntenä vuotena laaditaan oma organisaationalyytikko-portfolio, joka tekee näkyväksi omaa oppimista ja osaamista kehittämistyössä. 

  Prosessi alkaa oman työelämäaseman ja ammatti-identiteetin tutkimisella ja jo kuljettujen ammatillisten polkujen kartoittamisella. Kolmen ensimmäisen vuoden opiskelu rakentuu tämän pohjalta suuntautuen eri metodien sekä työtapojen opiskeluun. Neljäntenä vuotena laaditaan organisaationalyytikko-portfolio, joka tekee näkyväksi omaa oppimista ja osaamista organisaatioiden kehittämistyössä.

  Prosessi poikkea perinteisestä koutusohjelmasta siinä, että se tarjoaa tilaa oman työn ja työuran reflektiiviseen tutkimiseen sekä oman kasvun kannalta olennaisten kysymysten tunnistamiseen. Jokainen opiskelija tekee valintoja omien oppimisisältöjen suhteen ja siten on mukana koulutusyhteisön itseorganisoitumisessa. 

  Kouliintumispolulla harjaannutettavia taitoja ovat:

  • Organisaatiosilmä. Kyky hahmottaa organisaatiota ympäristönsä kanssa kehittyvänä prosessina sekä tunnistaa niihin liittyviä dynaamisia ilmiöitä. Kyky nähdä ja ajatella kriittisesti organisoituneen toiminnan taustalla olevia ajattelumalleja.
  • Kannattelukyky. Kyky sietää yhteisöjen toimintaan liittyviä epävarmuuksia. Kyky osallistua muutostyöhön tavalla, joka edistää organisaatioiden jäsenten kyvykkyyttä tarkastella ja ymmärtää jännitteitä niin systeemitason toiminnan kuin yhteisön jäsenten tuottaman dynamiikan ilmentyminä. Kyky luoda kuuntelevaa tilaa ympäristöihin, joissa moniäänisyyttä siedetään huonosti.
  • Uudistumiskyky. Rohkeus riskinottoon ja kehityksellisten häiriöiden tuottamiseen asiakassysteemeille. Valmius heittäytyä prosesseihin, jotka haastavat myös itselle tuttuja käytänteitä.
  • Reflektiiviset taidot. Kyky katsoa omaa toimintaa osana systeemiä ja ymmärtää oman hahmottamistavan subjektiivista luonnetta. Kyky vaihtaa tarkastelun näkökulmia ja kysyä uusia kysymyksiä. Valmius oman itsen kuunteluun ja henkilökohtaisen elävyyden ylläpitäminen.
  • Esteettiset valmiudet. Kyky tutkia todellisuutta ja kuvitella tulossa olevaa taiteen keinoin. Kyky organisaation dramaturgiseen hahmottamiseen.

  Koulutuksen laajuus on 80 opintopistettä. 

  Ohjelman hinta:  4500 €  + alv / vuosi  kolmelta ensimmäiseltä vuodelta ja 2500 € + alv neljänneltä vuodelta. 

  Kouluttajat ja mentorit: Jukka-Pekka Heikkä, Atso Juote, Terttu Malo, Marianne Tensing, Timo Totro, Helena Ihala sekä Risto Puutio + erilliset kouluttajavieraat

  Ohjelma alkaa syyskuussa 2022.  Haku päättyy 15.4. Haastattelut toukokuun aikana. Tutustumiswebinaarit ohjelmasta kiinnostuneille  1.3. ja 12.4. klo 16.30-17.30

  ILMOTTAUDU WEBINAARIIN

   Henkilötiedot

   Nimi (*)

   Puhelinnumero (*)

   Sähköposti (*)

   Osallistun webinaariin (*)


   Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

   Systeemisen työotteen metodit 2022

   Hyödynnä työssäsi systeemisen työtavan metodeja!

   Systeeminen ajattelu ja siihen liittyvät työtavat muodostavat konsultointityölle rikkaan monien mahdollisuuksien menetelmällisen kokonaisuuden. Tämä valmennus tarjoaa kehittäjille ja konsulteille tapoja ymmärtää miten soveltaa ja kokeilla näitä metodeja omassa työssään ja ajattelussaan.

   Ymmärtämällä ja omaksumalla erilaisia systeemisiä metodeja voi kehittäjä edistää niin organisaatioiden strategisen ajattelun ja toiminnan uudistumista kuin yhteisöllisesti kestävämmän organisaatiokulttuurin rakentumista tai metodeja voi soveltaa työnohjausprosesseissa.

   Systeemisesti toimiva ammattilainen pyrkii aina luomaan yhteistyössä ymmärrystä systeemeistä joiden kanssa toimii ja joiden ongelmiin ja ratkaisuihin hän pyrkii vaikuttamaan. Nopeiden ratkaisujen sijaan jäsennetään systeemin toimijoita ja toiminnan dynamiikkaa ja luodaan edellytyksiä systeemille löytää kestäviä ja toimivia ratkaisuja suhteessa ympäristöönsä. Siksi haluamme ohjelmassa kehittää jokaisen osallistujan kykyjä jäsentää systeemien toimintaa yhdessä sen muiden toimijoiden kanssa siten että henkilöt voivat auttaa organisaatioita irrottautumaan jumeistaan ja ongelmistaan. Systeemisten metodien avulla edistetään oppivien ja muutoksissa adaptiivisesti kehittyvien rganisaatioiden ja verkotojen syntymistä.

   Systeeminen työote tarkoittaa laaja joukkoa menetelmiä, joita eri käytäntöyhteisöissä ja teoriasuuntauksissa on vuosien ajan kehitelty. Metanoia Insituutti käykin jatkuvaa säännöllistä vuoropuhelua useiden merkittävien systeemisten ajatteluyhteisöjen kanssa eri puolilla maailmaa..

   Systeemisen työotteen metodit -ohjelma on viiden päivän muodostama kokonaisuus, jonka kautta voit perehtyä erilaisiin systeemisiin työtapoihin ja metodeihin. Oppiminen tapahtuu yhdistämällä teoriapainotteisia  lähipäiviä käytännön työn reflektointiin pienryhmissä sekä vetäjien toteuttamissa sparraus tapaamisissa. Valmennuksen fokus on syvennytään systeemiseen kehittämisosaamisen edistämiseen kunkin käytännön tilanteiden kautta. Ohjelma tarjoaa upean paikan metodien kokeiluun ja integrointiin omaan kehittämis- ja konsultointityöhön.

   Ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti Systeemisen prosessikonsultointi-ohjelman suorittaneille, mutta mukaan voidaan valita myös muita systeemisyyteen työssään perehtyneitä kehittämistyön ammattilaisia.

   Ohjelman teemat ja ajankohdat ovat:

   1.  Kuinka nähdä systeemejä – systeemien kartoittaminen
   9-10.6.2022 (2 pv)

   Tavoitteena sisäistää metodeja joilla tehdään näkyväksi systeemin toimijoita ja niiden suhteita sekä kokonaisuutta.

   • Systeemien kartoittamisen ja visualisoinnin välineet
   • Systeemiajattelijan/kehittäjän rutiinit
   • Warm Data ajattelutapa ja metodit

   2.  Systeemien dynamiikan jäsentäminen  2.9.2022

   Tavoitteena opetella metodeja joilla tehdä näkyväksi systeemin muuttumista

   • Systeemien kehittyminen ajassa sekä paradoksien ja jännitteiden kohtaaminen kehittäjän työvälineinä, Human Systems Dynamics mallit.
   • Kertomukset systeemin jäsentäjinä ja yhteisten merkitysten rakentamisen työtavat

   3.  Systeemisen itseuudistumisen tukeminen 17.10.2022

   Tavoitteena rakentaa systeemien oppimiselle ja itseuudistumiselle edellytyksiä luovia prosesseja.

   • Systeemien oppimiskyvyn kehittäminen sekä emergenssin huomioiminen ja siitä hyötyminen
   • Systeeminen innovaatio ja systeemisen muotoilun menetelmät

   4. Systeemianalyysin laboratorio 9.12.2022  

   Tavoitteena syventyä osallistujien omien caseprosessien analyysiin ja metodologiseen kehittämiseen.

   Valmennus sisältää lisäksi:

   Pienryhmätyöskentelyä 6 x 1 t

   Henkilökohtainen sparraus 2 x 1t /osallistuja.

   Omatoiminen menetelmiin perhetyminen anettujen aineistojen pohjalta

   Ohjelma harjoittaa eri suunnista tulevien systeemisten metodien käyttöön omassa työssä. Voit olla organisaation sisäinen tai ulkoinen kehittäjä, työnohjaaja tai johtaja hyötyäksesi näistä menetelmistä.

   Ohjelmassa hyödynnetään yhteistyökumppani Humap Softwaren kehittämää HowSpace alustaa, joka mahdollistaa systeemin (tässä opiskelijaryhmän) sisäisen keskustelun ja tästä muodostuvan jatkumon näkemisen. Alustan kehittämisessä systeeminen orientaatio on ollut keskeinen ja sen käyttö ohjelmassa antaa kokemuksen digitaalisten työkalujen käytöstä systeemeihin vaikuttamisessa.

   Ohjelman työpäivät toteutetaan Helsingissä.

   Ohjelman kouluttajina toimivat Psykologi, Organisaatiokonsultti Jukka-Pekka Heikkilä,
   Psykologi, Organisaatioanalyytikko Risto Puutio.
   Lisätiedot: Jukka-Pekka puh. 040 5651439, Risto puh. 0400 545 519

   Ohjelman hinta on 2400 € + alv. Ilmoittautuminen 1.6.2022 mennessä. Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelman toteutusta koskeviin muutoksiin. 4.6.2022 jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta.

    Henkilötiedot

    Nimi (*)

    Syntymävuosi

    Ammatti

    Katuosoite

    Postinumero ja -toimipaikka

    Puhelinnumero (*)

    Sähköposti (*)

    Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

    Nimi

    Osoite

    Postinumero ja -toimipaikka

    Puhelinnumero

    Sähköposti

    Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

    Organisaatiodramaturgian peruskoulutus 5.3.-23.4.2022

    Copyright Pieter Brueghel the Elder [Public domain]

    Organisaatiodramaturgia on dramaturgisen ajattelun ja dramaturgisten työvälineiden soveltamista työnohjauksessa, konsultaatiossa ja kehittämistyössä. Draaman dynamiikkaan perehdyttämällä organisaatiodramaturginen työote opettaa näkemään työelämän usein paradoksaalisten jännitteiden luovan potentiaalin organisaatioiden kehittämisessä. 

    Dramaturgian taju on hereillä oloa jatkuvasti tapahtuvalle muuttumiselle. Tekemällä jännitteet näkyviksi draamallisina vastavoimina organisaatiodramaturgia kuljettaa kokonaisuutta, organisaation draamaa, uuteen suuntaan. Organisaatiodramaturgia yhdistää draaman viisautta moderniin systeemi- ja kompleksisuusajatteluun. Ammennamme kulttuurimme juurilta ymmärrystä aikamme suuriin murroksiin. 

    MITÄ KOULUTUKSESSA TAPAHTUU? 

    Koulutus johdattaa sinut askel askeleelta dramaturgian keskeisten käsitteiden ymmärtämiseen ja soveltamiseen organisaatioilmiöihin. Organisaatiodramaturgisen työotteen avulla opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden muutostilanteita ja tekemään organisaatiodramaturgisia hypoteeseja suunnittelutyön tueksi. Tutkimme, mikä on konfliktien draamallinen luonne ja hahmotamme organisaatioiden siirtymätilanteita dramaturgisina käännekohtina, joissa avautuu mahdollisuus toiminnan suunnan muuttamiselle ja uudistumiselle. Saat työvälineitä ammatillisten roolien tietoiseen draamalliseen työstämiseen ulkoisen ja sisäisen maailman yhteensovittamisena.

    MITÄ KOULUTUKSESTA SAAT?

    • Opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden siirtymä- ja konfliktitilanteita draamallisina jännitteinä, jotka mahdollistavat organisaatiossa oppimisen ja uudistumisen.
    • Organisaatiodramaturgian avulla pystyt tunnistamaan organisaation vanhoja, vakiintuneita käsikirjoituksia ja saat uudenlaisia työvälineitä systeemisten muutosten tukemiseen.
    • Peilaat oman työelämäsi tai ohjaamasi/johtamasi organisaation tilanteita klassikkodraamojen kohtauksiin ja antiikin myytteihin ja kehität näin organisaatiodramaturgista havaintokykyäsi.
    • Pääset tutkimaan organisatorisia rooleja näyttelijäntyön lähtökohdista käsin. Opit havaitsemaan roolien eri tasoja, tahdonsuuntia ja motiiveja. Ammattiroolien tietoinen työstäminen on syvällistä muutostyötä.
    • Voit tuoda yhteiseen oppimisprosessiin oman tapauskertomuksesi tai itseäsi kiinnostavan työelämäaiheen, jota työstämme organisaatiodramaturgisten harjoitusten avulla.
    • Organisaatiodramaturgian peruskoulutuksen käyneet voivat osallistua Organisaatiodramaturgian jatkokoulutukseen. 

    KENELLE?

    • Työnohjaajille, organisaatioiden kehittäjille ja esimiehille.
    • Kaikille, joita kiinnostaa työelämän dramaturginen tutkiminen ja kehittäminen.

    Kokemisemme ja havaintomme ovat perustaltaan dramaturgisesti jäsentyviä. Tästä syystä kaikilla ihmisillä on intuitiivista dramaturgista tietoa ja ymmärrystä. Sisäinen dramaturgian tajumme luo hyvät edellytykset organisaatiodramaturgisen työotteen omaksumiselle.

    OHJELMA JA KOULUTUSPÄIVÄT

    Organisaatiodramaturgian perusteet 5.3. – 23.4.2022

    1. Organisaatiodramaturgia: työnohjaus ja konsultointi dramaturgisena työnä (5.3.)

    2. Muutoksen dramaturgia (19.3.)

    3. Ammatilliset roolit prosessina (9.4.)

    4. Organisaatiodramaturgian anti työelämän murroksessa (22.4.)

    5. Case-workshop (23.4.)

    Kellonajat: lauantait 5.3, 19.3. ja 9.4. klo 10-17, pe-la 22.-23.4. klo 10-16.

    Jokainen päivä muodostaa temaattisen kokonaisuuden, johon voi osallistua myös erikseen. Case-työskentelyyn painottuva pe-la 22.-23.4. muodostaa yhden teemaseminaarin.

    TAUSTA

    Organisaatiodramaturgia on dramaturgi ja työnohjaaja (STOry) Helena Ihalan työnohjaus- ja konsultaatiotyöhön kehittämä työote, jossa uudella tavalla yhdistetään dramaturgian keskeiset käsitteet ja draaman teoria organisaatioiden kehittämiseen ja työnohjaukseen. Organisaatiodramaturgian juuret ovat antiikin Kreikan teatterissa, filosofiassa ja demokratiassa. Lue Helenan blogikirjoitus draaman, dialogisuuden ja työelämän yhteyksistä täältä.

    Ihala on nimetty organisaatiodramaturgian kehittäjäksi muun muassa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 4/2016 ”Taiteen menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa”. Metanoiassa Helena on järjestänyt koulutuksia organisaatiodramaturgiasta v. 2014 lähtien. Suomessa ei ole järjestetty koulutusta organisaatiodramaturgisesta työotteesta ennen häntä. Lue myös Helenan blogikirjoitukset ”Niin kuin tää olis Shakespearea” tästä ja ”Tragedian taju” tästä.

    Paikka: Koulutus toteutetaan webinaarina.

    Hinta: 1375 euroa + alv. sisältäen seminaaripäivien opetuksen sekä ohjauksen päivien välillä tapahtuvaan työskentelyyn.

    Ilmoittautuminen peruskoulutukseen 7.2.2022 mennessä.

    17.2. jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitamme 50 % osallistumismaksusta.

    Lisätiedot: Helena Ihala, puh. 0443507144, helena.ihala@metanoiainstituutti.fi

     

    KOULUTUKSESTA SANOTTUA

    ”Parasta olivat uudet käsitteet ja uusi ajattelumaailma, ne olivat hyödyllisiä, uteliaisuutta herättäviä ja suoraan sovellettavia omiin toimintaympäristöihin. 

    – Jari Kalavainen, Koulutuspäällikkö/opettajankoulutus

    ”Työnäyttämöt avautuivat kuin uudenlaisessa valaistuksessa.” 

    -Soile Kero, Työnohjaaja, Werka kehitys Oy 

     ”Työelämän ja draaman yhdistämisestä saa todella paljon.”

    -Markku Tynkkynen, Johtamisen ja työnohjauksen kouluttaja, Kirkon koulutuskeskus

     Henkilötiedot

     Nimi (*)

     Syntymävuosi

     Ammatti

     Katuosoite

     Postinumero ja -toimipaikka

     Puhelinnumero (*)

     Sähköposti (*)

     Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

     Nimi

     Osoite

     Postinumero ja -toimipaikka

     Puhelinnumero

     Sähköposti

     Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

     Systeeminen konsultointi -verkkovalmennus 17.1.-25.4.2022

     Aikamme ilmiöiden ymmärtäminen edellyttää yksittäisratkaisuja laajemman kokonaisuuden
     eli systeemitason tarkastelua.Voidaksemme vaikuttaa ilmiöön
     meidän on tunnistettava systeemiä ylläpitävien osien suhteita ja vuorovaikutusta.
     Systeemisyys tarjoaa ajattelumalleja kokonaisuuksien tunnistamiseen ja keinoja muuttumisen ehtoihin vaikuttamiseen.

     KEHITY AMMATTILAISENA HANKKIMALLA SYSTEEMISTÄ OSAAMISTA!

     Systeeminen konsultointi -verkkokurssi on johdantokurssi  systeemiseen kehittämisajatteluun. Valmennus koostuu neljästä webinaarista (a’ 3 h), verkkoalustatyöskentelystä ja kirjallisuuteen tutustumisesta. 

     Valmennuksessa paneudut systeemisen ajattelun ydinkäsitteisiin ja systeemisyyteen konsultaatiotyön ajattelukehyksenä. Kurssilla opit myös systeemisiä metodeita omaan työhön sovellettavaksi. Kussakin webinaarissa tutustutaan sekä systeemiseen käsitteistöön että johonkin konsultoinnin metodiseen sovellukseen

     Verkkokurssin webinaarien ajankohdat ja teemat ovat:
     1. Systeemisen ajattelun periaatteet 17.1.2022 (9-12)
                 –  Systeemisen ajattelun peruskäsitteet
                 –  Systeeminen näkökulma konsultointityöhön
                 –  Mihin tilanteisiin tai asioihin systeemistä ajattelua voi soveltaa?
         2.   Systeeminen muuttuminen 14.2.2022 (9-12)
                – Kuinka hahmottaa muutosta systeemisesti?
                – Kompleksisten systeemien kehittyminen ja dynamiikka
                – Kuinka edistää systeemien kehittymistä ja oppimista konsulttina?

         3. Ajattelumallit  ja systeemien rakentuminen 21.3.2022 (9-12)

               – Systeemiset ajattelumallit (mielenmallit) organisaatioiden hahmottamisessa
               – Ekosysteemiajattelu, toimintakulttuurien kehittyminen ja kestävästi kehittyvät systeemit
               – Mielenmallien merkitys systeemiselle ja dialogiselle työotteelle konsultoinnissa
               – Refleksiivinen oppiminen ja konsultti osana systeemiä

        4. Kieli ja vuorovaikutus 25.4.2022 (9-12)

               – Systeeminen kieli ja sen käyttäminen vuorovaikutuksessa 
               – Konsultaatiotyö merkitysten rakentamisena
               – Kieleen perustuvat työtavat konsultoinnissa
     Valmentajina ja webinaarien ohjaajina toimivat Risto Puutio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Molemmat ovat kokeneita systeemisten konsultointimenetelmien soveltajia ja ohjaajia. He ovat suorittaneet yliopistotutkinnon systeemisestä työottesta (University of Bedfordshire, UK) ja opiskelleet monin tavoin kompleksisten systeemien kehittämistä esim yhteistyössä HSD Instituutin (USA) kanssa. Kumpikin kouluttaja omaa perehtyneisyyden prosessikonsultoinnin erityiskysymyksiin ja toimii konsultointityön ohella organisaation kehittämisen tutkijana.
     Osallistumismaksu 690 € + alv.  veloitetaan kurssin käynnistyessä. 
     Ohjelma liittyy mahdollisuus oman työn kehittämiskonsultaatioihin (erikseen sovittuna)
     Tiedustelut Risto 0400-545 519, Jukka-Pekka 040-565 1439 (tai etunimi.sukunimi(at)metanoiainsituutti.fi)
     Ilmoittautuminen 5.1.2022. mennessä, sen jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Järjestäjä pidättää oikeuden kurssia koskeviin muutoksiin.

      Henkilötiedot

      Nimi (*)

      Puhelinnumero (*)

      Sähköposti (*)

      Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

      Nimi

      Osoite

      Postinumero ja -toimipaikka

      Puhelinnumero

      Sähköposti

      Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

      SYSTEEMINEN PROSESSIKONSULTOINTI (2022) 2.6-

      PEREHDY SYSTEEMISEEN TYÖTAPAAN ORGANISAATION KEHITTÄMISESSÄ!

      Ohjelma antaa kokonaiskuvan systeemisestä työtavasta ja sen soveltamisesta organisaatioiden kehittämisessä. Ohjelma valmentaa konsultoivan työtavan hyödyntämiseen prosessikonsultoinnin ideoita ja käytäntöjä soveltaen ja antaa käsitteellisiä välineitä hahmottaa monimutkaisia organisaatiokysymyksiä.
      Ohjelma perustuu laajaan teoreettiseen ajatteluun ja käytännön soveltamiskokemuksiin systeemien toiminnasta. Ohjelma tuo uutta tutkimustietoa organisaatioiden toiminnan ymmärtämiseen ja konsultaatiotyön käytännön kysymyksiin. Ohjelma integroi käytännön ja teorian ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi!

      Ohjelma tuo tarjolle Metanoian yhteistyökumppaneiden, HSD Instituutin ja TAOS Instituutin tuottamaa tietämystä systeemien toiminnasta.

      KÄYTÄNTÖ- JA ILMIÖLÄHTÖISYYS

      Ohjelmassa työskennellään käytännön kysymysten ja ilmiöiden kautta prosessikonsultoinnin ja sen systeemisiä sovellusmuotoja hyödyntäen. Osallistujat tutkivat omassa työssään kohtaamiaan ilmiöitä ja he saavat tuoda oman organisaationsa ja työnsä tilanteita ohjelmaan tutkittavaksi. Ohjelma tarjoaa runsaasti menetelmällisiä virikkeitä omaan työhön sovellettavaksi. Opiskeluun kytketään myös soveltavan taiteen työtapoja.

      OHJELMAN RAKENNE

      Ohjelma muodostuu vuoden 2022 aikana seitsemästä lähipäivästä. Lähipäivien teemoja, jäsennyksiä ja menetelmiä sovelletaan oman työn arkeen. Tätä tukee opiskelutyöpareina työskentely (8 × 2 h) sekä pienryhmätyöskentely (4 x 1,5 h). Opiskelua koordinoi prosessikonsultointiin sopiva digitaalinen yhteistyöalusta Howspace. Ohjelma tarjoaa ajankohtaisen, tutkimustietoon perustuvan lukemiston, johon perehdytään itsenäisesti jaksojen välillä.

      JAKSOJEN SISÄLLÖT JA AJANKOHDAT

      1. Systeeminen ajattelu organisaatioiden ymmärtämisen ja kehittämisen lähtökohtana
       (2-3.6.2022)

      Ensimmäisellä jaksolla perehdytään ohjelman ajattelutapaan ja viitekehykseen. Sen aikana kysymme:

      • Kuinka hahmottaa maailmaa systeeminä ja alati liikkeessä olevana tapahtumisena?
      • Miten ymmärtää organisaatioita sosiaalisina prosesseina?
      • Millaisen lähtökohdan organisoituvien systeemien viitekehys luo kehittämistoiminnalle?
      • Millaisin periaattein ja työkäytännöin prosessikonsultointi tapahtuu?
      1. Prosessikonsultaatio ja kompleksisuus organisaatiossa (26.8.2022)

      Toisen jakson aikana jatkamme prosessikonsultoinnin idean äärellä ensimmäisen jakson jälkeistä     parityöskentelyä ja verkkokeskustelua hyödyntäen. Paneudumme kompleksisuuden peruskäsitteisiin.    Jaksolla kysymme:

      • Mitä on itseorganisoituminen ja millaisin ehdoin se tapahtuu?
      • Mitä organisaatioiden ja toimintaympäristöjen nopeat ja ennakoimattomat muutokset merkitsevät kehittämisen ja konsultoinnin kannalta?
      • Mikä merkitys ilmantuvilla häiriöillä on systeemin evoluutiossa?
      • Kuinka dialogiset ideat ovat muuttaneet prosessikonsultoinnin työmuotoja ja luoneet uutta konsultoivan työn paradigmaa (Dialogical OD)?
      1. Tiedon ja merkitysten luominen konsultoinnin tehtävänä (7.10.2022)

      Kolmannella jaksolla syvennymme organisaatiota ohjaavan tiedon tuottamisen kysymyksiin ja syntymiseen vuorovaikutusprosesseissa. Tarkastelemme organisaatioita jatkuvasti muovautuvina ajattelun, ymmärryksen ja toiminnan tiloina eli prosesseina. Tutkimme vuorovaikutusta merkitystyönä, johon konsultoinnilla voidaan osallistua ja vaikuttaa. Jaksoa pohjustaa parityöskentely ja verkossa käyty pienryhmäkeskustelu. Jaksolla kysymme:

      • Kuinka kieli luo maailmaa ja tietoa siitä?
      • Millaisin eri tavoin organisaatioita voi hahmottaa ja mitä siitä seuraa?
      • Miten konsultointi kytkeytyy organisaation tietoa tuottavassa systeemissä?
      • Kuinka konsultoinnissa voidaan synnyttää refleksiivisiä prosesseja?
      1. Konsultointi keskusteluna (2.12.2022)

      Neljännen jakson myötä ohjelmassa tutkitaan konsultointia keskustelujen rakentamisena ja keskustelutilanteiden ohjaamisena. Erittelemme keskustelujen vuorovaikutuksen ilmiöitä. Pohjana on jaksojen välillä tehty parityöskentely ja verkossa käyty ryhmäkeskustelu. Jaksolla kysymme:

      • Millaisia keskustelurakenteita konsultoinnissa voi toteuttaa ja mitä ne synnyttävät organisaation välisissä suhteissa?
      • Kuinka konsultointikeskusteluja voi ymmärtää yksityiskohtien kautta?
      • Kuinka konsultti voi vaikuttaa systeemiin metakommunikatiivisen puheen avulla?
      • Miten omaa keskustelutaitoa voi kehittää?
      1. Systeemin kehittymisen ohjaaminen  (19-20.1.2023)

      Viides lähijakso integroi ohjelman aikana esiteltyjä käsitteellisiä aineksia ja luo siltaa käytettyjen työtapojen soveltamiseen systeemin kehittämisen ohjaamisessa. Jakso luo kokonaiskuvan systeemin kehittymisen käännekohdista ja prosessista. Jaksolla kysymme:

      • Millaisia säätelytehtäviä kehittämisen osapuolille muodostuu prosessin eri vaihiessa?
      • Kuinka ylläpitää prosessia avoimena itseorganisoitumisen tilana?
      • Millaisin keinoin prosessimaista työtä voi arvioida ja kuinka arviointi saadaan palvelemaan kehittämistä?
      • Millaisia soveltamisen mahdollisuuksia ohjelman prosessityöskentely on avannut?
      • Mitä prosessin jälkeen?

      PAIKKA

      Ohjelman lähitapaamiset toteutetaan Helsingin keskustassa sekä etätyöskentely Howspace-työtilassa. (Paikka tarkentuu lähempänä toteutusta.)

      KOULUTTAJAT

      Ohjelman kouluttajina ja työskentelyn ohjaajina toimivat Risto Puutio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Molemmat ovat suorittaneet yliopistotutkinnon systeemisestä työottesta (University of Bedfordshire, UK) ja opiskelleet kompleksisten systeemien tuntemusta HSD Instituutin (USA) ohjelmassa. Kumpikin kouluttaja omaa perehtyneisyyden prosessikonsultoinnin erityiskysymyksiin ja toimii konsultointityön ohella organisaation kehittämisen tutkijana.

      HINTA

      Ohjelman hinta on 2900€ + alv. Hinta sisältää lähijaksojen opetuksen sekä ohjauksen seminaaripäivien välillä tapahtuvaan työskentelyyn. Hinta ei sisällä majoitus- tai ruokailukuluja eikä oheiskirjallisuuden hankinnasta syntyviä kuluja. Hinta maksetaan kahdessa erässä.

      ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT

      Ohjelmaan voi ilmoittautua 19.5.2022 saakka. Lisätietoja antavat Risto Puutio p. 0400-545519 (risto.puutio@metanoiainstituutti.fi) ja Jukka-Pekka Heikkilä, p. 040-5651439 (jukka-pekka.heikkila@metanoiainstituutti.fi). 1.1.2022 jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitamme 50% osallistumismaksusta.

       Henkilötiedot

       Nimi (*)

       Syntymävuosi

       Ammatti

       Katuosoite

       Postinumero ja -toimipaikka

       Puhelinnumero (*)

       Sähköposti (*)

       Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

       Nimi

       Osoite

       Postinumero ja -toimipaikka

       Puhelinnumero

       Sähköposti

       Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

       Työnohjauksen syventävä jatkokoulutus 2022 (20 op.)

       Koulutuksen tarkoituksena on syventää työnohjaajien ammatillista osaamista, antaa tuoreita näkökulmia asiakastyöhön ja uudistaa työnohjaajien ammatillista identiteettiä. Koulutuksen organisaatioanalyyttinen viitekehys mahdollistaa kompleksisten  ilmiöiden tutkimisen ja niiden äärellä toimimisen. Ohjelmassa tarkastellaan osallistujien työnohjauksellisia case-kertomuksia kompleksisena tapahtumana, jossa risteävät mielen, suhteiden, vuorovaikutuksen ja laajempien systeemien kokonaisuus.

       Ohjelmassa opiskellaan työtapoja, jotka edesauttavat monitasoisten systeemien ja konkreettisten prosessien ymmärtämistä sekä niihin vaikuttamista muuttuvissa työelämän ympäristöissä. Ohjelma syventää henkilökohtaisia valmiuksia toimia työnohjaajan roolista käsin koko asiakasorganisaatiosysteemin kehittäjänä.

       Ohjelma sisältää alustuksia, työnohjauksissa esiin tulleiden ilmiöiden tunnistamista ja käsitteellistämistä, oman työnohjaustyön tutkimista, kliniikka-työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä jaksojen välissä, kirjallisuuden lukemista ja oppimisalustalla toimimista.

       NB! Koulutusohjelma käynnistyy syksyllä 2022 ja kestää n. vuoden.

       Jakso 1 Organisaatioanalyyttinen (OA)viitekehys työnohjauksessa
       – Mitä uutta OA viitekehys tuo työnohjaukseen?
       – Työn muutos ja organisaatioiden nopea uudistuminen haastaa myös työnohjauksen.

       Jakso 2 Organisaatio-osaaminen (organisoitumisesta)
       – Kuinka hahmottaa erilaisten organisoitumisten todellisuutta ja systeemejä monipuolisesti?
       – Kuinka tasapainoilla yksilön ja organisaationäkökulman välillä?
       – Millaisia dynaamisia tekijöitä organisoitumiseen liittyy?

       Jakso 3 Psykodynamiikka, mielen ja merkitysten maailma.
       – Kannattelutehtävän merkitys työnohjauksessa.
       – Kuinka hyödyntää omia tunteita tiedon lähteenä?
       – Tunteet ja merkityssuhteet kokemusten jäsentäjinä.

       Jakso 4 Systeemin suhteiden ja vuorovaikutuksen tutkiminen työnohjauksessa
        Millä tavoin työnohjaus edesauttaa systeemissä tapahtuvaa kytkeytymistä?
       – Millaisia työkaluja vuorovaikutustutkimus tarjoaa työnohjaajalle?
       – Millaisia työkaluja organisaatioanalyyttisen viitekehys tarjoaa työnohjaajalle?

       Jakso 5 Työnohjaus johtamisen tukena  
       – Kuinka työnohjaus voi tukea organisaation yhteisohjautuvuutta?
       – Kuinka työnohjauksessa rakentaa johtajan kasvua tukevaa vuoropuhelua?
       – Systeemiset kokonaisuudet työnohjauksessa.

       Jakso 6 Kompleksisuusajattelu työnohjaajan työkaluna.
       – Kuinka hahmottaa asiakkaiden kertomuksista kompleksisuutta?
       – Kompleksisuusajattelun käsitteet työnohjaajan hypoteesien lähtökohtana.
       – Miten työnohjaaja toimii käytännössä?

       TAVISTOCK -SEMINAARI 24.-27.8.2023 (internaatti)
       – Minä systeemissä, systeemi minussa.
       – Organisaatiotodellisuus kokemuksena.
       – Organisoituminen mielen sisäisenä ja ulkoisena tapahtumisena.
       – Itsetuntemuksen merkitys.

       Jakso 7 Ryhmädynamiikka ja itseorganisoituminen + ohjelman päätös (2 päivä)
       – Kuinka ymmärtää monimutkaista kokonaisuutta oman kokemuksen kautta?
       – Kuinka tunnistaa ja säädellä yhteisön itsessä herättämiä tunteita?
       – Kuinka tunnistaa oman mielen harhaanjohtavia olettamuksia?
       – Kuinka kääntää hankalia tunteita herättävät tilanteet henkilökohtaiseksi kasvuksi?
       – Ohjelman päättymisen ja oppimisen jatkamisen kysymyksiä.

       Kustannukset. Koulutuksen ja Tavistock seminaarin yhteishinta on 3500 € + alv 24%.
       Tavistock -seminaarin internaattijakson (4päivä) majoitus- ja täysihoitokulut (n. 450 €) osallistuja maksaa erikseen. Laskutus kolmessa erässä, myös kuukausittainen laskutus mahdollinen.

       Ohjelman pääkouluttajina toimivat Marianne Tensing LitM, työnohjaaja STOry, organisaatioanalyytikko, TRO ja Risto Puutio PsT, organisaatioanalyytikko, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), TRO, työnohjaaja STOry.

       Lisätietoja saa Marianne Tensingilta, p. 044 298 6977 ja Risto Puutiolta, p. 0400 545 519.

       Ilmoittautuminen

       Ilmoittautuminen 20.8.2022 mennessä, sen jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Järjestäjä pidättää oikeuden kurssia koskeviin muutoksiin.

        Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

        Henkilötiedot

        Nimi (pakollinen)

        Titteli / tehtävänimike

        Organisaatio

        Kotiosoite

        Postinumero ja -toimipaikka

        Puhelinnumero (pakollinen)

        Sähköposti (pakollinen)

        Laskutusosoite (mikäli eri kuin osoitteesi)

        Nimi

        Osoite

        Postinumero ja -toimipaikka

        Puhelinnumero

        Sähköposti

        Kuvaa lyhyesti ammatillinen tilanteesi ja motiivisi osallistua ohjelmaan

        Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

        Organisaatiodramaturgian jatkokoulutus 7.5.-4.6.2022

        Copyright ”Shakspeare – Tempest, act 1, scene 1”, G. Romneyn maalaus B. Smithin kaivertamana, v. 1797. Library of Congress’s Prints and Photographs division

        Organisaation käsittäminen jatkuvasti muuntuvana prosessina on dialogisen organisaatioiden kehittämisen perusajatus. Dramaturginen lähestymistapa organisaatioihin tarjoaa mahdollisuuden ammentaa dialogisuuden lähteiltä. Draama ja demokratia syntyivät antiikin Kreikassa toisiinsa kietoutuneina. Käsitellessään sekä tragedian että komedian keinoin moraalisia, sosiaalisia ja poliittisia aiheita synnytti teatteri yhteisöllistä tietoisuutta ja kykyä työstää kompleksisia ongelmia. Teatterin juuriin palaamalla voimme tavoittaa dialogisuuden ydintä.

        Organisaatiodramaturgian jatkokoulutuksessa syvennetään dramaturgista ymmärrystä ja osaamista organisaatioiden kehittämisessä. Klassisen draaman keskeiset elementit (dialogi, katharsis, mimesis) tähtäävät yhteisöllisen tietoisuuden lisäämiseen. Sovellamme käsitteitä työelämän paradoksaalisten jännitteiden ymmärtämiseen ja organisaation dialogisuuden kehittämiseen.    

        Työelämään liittyvät perusjännitteet ovat ajassamme voimakkaassa liikkeessä ja uudelleen jäsentymisen tilassa. Elämme siirtymän ja murroksen aikaa. Väestönmuutos, ilmastonmuutos, tekoäly ja globaalin systeemin haavoittuvuus haastavat organisaatiot tuntemattoman äärelle. Kun ollaan aidosti uuden äärellä, joudutaan menneisyyskin kertomaan uudestaan. Draama on perustaltaan rajalla olon, muotoutumisen ja murroksen kuvausta. 

        Koulutuksen workshop-osiossa tutkimme työelämän murroksesta nousevaa uutta tässä ja nyt, käytännön esimerkkien kautta. Työstämme case-materiaaleja dramaturgian käsitteiden ja draamallisen ajattelun avulla. Kurssilla saat valmiudet luovaan, symbolisen tason työskentelyyn, joka mahdollistaa organisaatiossa tietoisemman systeemisten muutosten ymmärtämisen ja tukemisen. Draamallinen lähestymistapa mahdollistaa vaikeiltakin tuntuvien aiheiden käsittelyn.

        OHJELMA

        1. Syvädramaturgia: draama, dialogisuus ja organisaatiot (la 7.5.2022)
        2. Case Workshop -webinaari (pe-la 20.-21.5.2022)
        3. Kohti tietoisempaa työelämää (la 4.6.2022)

        KENELLE?

        Organisaatioiden ja kehittämisen dramaturgiasta kiinnostuneille, esim. työnohjaajille, konsulteille ja esimiehille.

        Syksyllä 2021 järjestetään myös Organisaatiodramaturgian peruskoulutus, josta löydät lisää tietoa alla olevasta linkistä:

        Organisaatiodramaturgian peruskoulutus 30.10.-4.12.2021

        KOULUTTAJA

        Kouluttajana ohjelmassa toimii dramaturgi ja työnohjaaja (STOry) Helena Ihala. Organisaatiodramaturgia on hänen kehittämänsä työote, jossa uudella tavalla yhdistetään dramaturgian keskeiset käsitteet ja draaman teoria työnohjaus- ja konsultaatiotyöhön. Ihala on nimetty organisaatiodramaturgian kehittäjäksi muun muassa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 4/2016 ”Taiteen menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa”. Metanoiassa Helena on järjestänyt koulutuksia organisaatiodramaturgiasta v. 2014 lähtien.

         

        Paikka: Lallukan taiteilijakoti (Apollonkatu 13, Helsinki) + webinaarityöskentely. 

        Koulutus voidaan tarvittaessa toteuttaa kokonaan webinaareina.

        Hinta: 1190 euroa + alv. Aamu- ja iltapäiväkahvit sisältyvät hintaan.

        Ilmoittautuminen 11.4.2022 mennessä.

        Tiedustelut: Dramaturgi, työnohjaaja Helena Ihala, helena.ihala@metanoiainstituutti.fi, puh. 0443507144.

        ILMOITTAUTUMISLOMAKE

         Henkilötiedot

         Nimi (*)

         Syntymävuosi

         Ammatti

         Katuosoite

         Postinumero ja -toimipaikka

         Puhelinnumero (*)

         Sähköposti (*)

         Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

         Nimi

         Osoite

         Postinumero ja -toimipaikka

         Puhelinnumero

         Sähköposti

         Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

         Warm Data Lab Host Training 31.8-2.9.2020 ja 27-28.10

         Welcome to 2 x 2,5 day course led by Nora Bateson and accredited by the International Bateson Institute.

         First module 31.8-2.9.2020 + 2 x 1,5h online 

         Second module 27.10-28.10.2020

         Modules are in Helsinki or online, depending on corona situation.

         Warm Data are contextual and relational information about complex systems.In other words, warm data involve transcontextual information about the interrelationships that integrate a complex system, as well as interwoven complex systems.

         Warm Data Labs are group processes, which illustrate interdependency and generate understandings of systemic patterns for people with no previous exposure to systems theory. Warm Data Labs enable new societal responses to complex challenges.

          

         Why

         Warm Data Lab hosting is a critical qualification for leaders, business professionals, educators, healers, social and environmental activists and anyone who longs to live in a more harmonious and joyful world. As a Warm Data Lab host you will see and feel differently. You will understand more deeply and model better behaviour. You will have a skill set to lead others in ways that are radically different from traditional ways of intervening to effect change.

         Because of our conditioning, we are too often unwittingly part of the problem, despite our best intentions. Diving deeply into the Warm Data Lab experience, we are more likely to become part of the solution.

         What

         The training is a rich blend of theory and practice, both of which are essential to a deep grounding and upskilling to run Warm Data Labs.

         During the course, you’ll learn about:

         • The structure, timing and form of the Warm Data Lab process, including troubleshooting, guidelines of what not to do, etc.
         • Setting up, hosting and facilitating the group through the process.
          1. How to set up the questions and contexts.
          2. How to support the group during the Lab
          3. The post session process, including how to facilitate the discussion of practical application and provide follow-up support.
          4. The theory behind Warm Data, including but not limited to patterns that connect, Bertrand Russel’s Logical Levels, difference that makes a difference, mutual learning and calibration (Symmathesy), iterative multi-modal learning, autopoeisis (Varella and Maturana), Mind (G. Bateson), systems and complexity theory, ecology of communication, double bind, conscious purpose, epistemological frames, change in complex systems, interdependency, transcontextual processes, improvisation/sense-making, and more.

         As a certified Warm Data Lab host, you can:

         • Facilitate Warm Data Labs on any topic, anywhere in the world
         • Join an international community of Warm Data Lab hosts
         • Gain access to an online Warm Data Lab platform to share insights
         • Meet online monthly with other Warm Data Lab hosts from around the world
         • Participate in occasional online refresher courses on the theory

         When you complete the requirements of this training, you will receive a certificate issued by the International Bateson Institute—a social-benefit thinking group—based in Sweden.

         Cost

         Early bird: 1500€ (before 14.4.2020) / Regular: 1700€ +alv

         Trainer

         Nora Bateson is an award-winning filmmaker, writer and educator, Founder and President of the International Bateson Institute, and has run over one hundred Warm Data Labs around the world. Building on the legacy of her renowned father, Gregory Bateson, her work integrates the sciences, the arts and professional knowledge. Nora’s purpose is neither to promote an ideology nor to offer a solution to personal and world problems. Instead, she helps us look at our world anew, so that we discover fresh patterns of connection and information, previously invisible to us. She calls this information ‘warm data’.

         Nora Bateson, Gregory Bateson & William Bateson

         https://batesoninstitute.org

         Ilmoittautuminen

          Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

          Henkilötiedot

          Nimi (pakollinen)

          Titteli / tehtävänimike

          Organisaatio

          Kotiosoite

          Postinumero ja -toimipaikka

          Puhelinnumero (pakollinen)

          Sähköposti (pakollinen)

          Laskutusosoite (mikäli eri kuin osoitteesi)

          Nimi

          Osoite

          Postinumero ja -toimipaikka

          Puhelinnumero

          Sähköposti

          Lisätiedot

          Työnohjauksen peruskoulutus (60 op) 2023-2025

          Työnohjaus on vuosien varrella kasvanut merkittäväksi ajattelufoorumiksi organisaatioissa, työyhteisöissä, tiimeissä sekä johtajien tueksi yksilötyönohjauksissa.  Se on erityisen tärkeä työmuoto nykyisessä, monella tavoin uudelleen muotoutuvassa maailmassa. Työnohjausprosessi tarkoittaa, että kerran kuukaudessa noin pari tuntia on mahdollista pysähtyä ajattelemaan ja tunnustelemaan, miten itse kullakin menee? Miten menee tiimillä tai yksiköllä tai koko organisaatiolla? Tällaiset kokonaisuutta, sen osia ja suhteita hahmottavat keskustelut luovat porukoissa yhteistä linjaa ja piirtävät punaista lankaa kaiken tekemisten keskelle ja ympärille. Tuloksena jokainen pystyy liittämään oman työnsä yhteiseen kokonaisuuteen.

          Työnohjaaja, joka ymmärtää kompleksisten systeemien dynamiikkaa ja vuorovaikutuksen vaikuttavuutta ihmistenvälisessä kanssakäymisessä, tuo keskusteluihin uusia näkökulmia ja jäsennyksiä sekä auttaa asiakasta tunnistamaan yhteisössä meneillä olevia ilmiöitä. Näiden ilmiöiden tunnistaminen ja niiden vaikutusten ennakointi auttavat asiakasta navigoimaan tässä jatkuvasti muuttuvassa työelämässä.

          Organisaatioanalyyttisessa työnohjaajien peruskoulutuksessa opiskellaan uusia teoreettisia hahmotuksia ja luodaan työnohjaajan tukemana ymmärrystä asiakasorganisaatioiden arkeen.

          Koulutuksen tarkoitus

          Työnohjauksen peruskoulutuksen tarkoituksena on välittää osallistujille perustiedot ja -taidot yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksesta. Koulutuksen aikana osallistujat opiskelevat työnohjauksen keskeisiä teoreettisia ja menetelmällisiin kysymyksiä sekä harjoittelevat työnohjaajan ammatillisia taitoja.
          Koulutus perustuu organisaatioanalyyttiseen orientaatioon, joka sisältää ajankohtaisia teorioita sekä ihmisen mielen että työn ja organisaatioiden muutosten ymmärtämisestä. Koulutus antaa metodisia työkaluja yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen ohjaukseen.

          Käytyäsi ohjelman Sinulla on osaamisen lisäksi myös muodolliset valmiudet toimia työnohjaajana. Voit halutessasi hakea Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenyyttä. Koulutusohjelma täyttää STOry:n antamat koulutussuositukset.

          Kenelle ohjelma soveltuu

          Koulutusohjelma soveltuu Sinulle, joka haluat kehittää ohjaustaitojasi ja aiot työskennellä työnohjaajana. Se soveltuu myös kaikille johtotehtävissä oleville henkilöille, jotka haluavat lisätä organisaatioymmärrystään ja vuorovaikutustaitojaan ihmisten johtamiseen.

          Ohjelma antaa Sinulle…

          • uuden ammatin ja pätevyyden harjoittaa työnohjaajan työtä erilaisissa organisaatioissa
          • henkistä rohkeutta, taitoja ja osaamista ohjata yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä haastavissa muutosprosesseissa
          • syvempää ymmärrystä ihmisen ja organisaation toiminnasta
          • välineitä luoda organisaatioihin tutkivia tiloja, jotka johtavat myönteiseen uudelleenorganisoitumiseen
          • erilaisia ajattelumalleja, joiden avulla voit hahmottaa systeemisiä kokonaisuuksia
          • ymmärrystä kompleksisten systeemien (organisaatioiden) kehittämisen logiikasta
          • välineitä tukea ihmistä ammatillisten identiteettien uudistumisprosessissa
          • oikeuden käyttää työnohjaaja OA (organisaatioanalyyttinen orientaatio) nimikettä.

          Koulutusohjelman sisältö ja ajankohdat

          Korona-pandemian vuoksi aloitamme koulutuksen ZOOM:n välityksellä ja siirrymme live-tapahtumiin, kun tilanne maassa on turvallinen.

          1. Seminaari Mitä työnohjaus on? 
           • Mitä on organisaatioanalyyttinen työnohjaus?
           • Työelämän murros, kehittymisen suuntia
           • Työnohjauksen aloittaminen
           • Luottamuksen kysymykset
          2. Seminaari Työnohjaus-systeemi 
           • Työnohjaussuhde ja -prosessi
           • Havainnointi ja kuuntelu
          3. Seminaari  Ammatillinen kasvu ja identiteetti 
           • Identiteettityö ja sen merkitys työroolien rakentamisessa
           • Työnohjaajan ammatilliset kasvupolut
          4. Seminaari  Ihmisen mieli ja kokemuksellinen oppiminen
           • Ihmismielen psykodynamiikkaa
           • Kokemuksellinen oppiminen ja reflektiivinen työskentely
           • Yksilötyönohjaus
          5. Seminaari  Dialogi, kieli ja kysymykset työnohjauksessa
           • Dialogin käsite ja tehtävä
           • Kielen merkitys ja tarinallisuus työnohjaus-suhteessa
          6. Seminaari  Ryhmädynamiikka
           • Ryhmän kehitys ja ilmiöt
           • Ohjaajan työ ryhmässä
           • Ryhmätyönohjaus
          7. Seminaari  Dynaamiset kompleksiset systeemit
           • Organisaatioiden systeemisyys
           • Systeemien hahmottaminen?
           • Työyhteisön työnohjaus
          8. Seminaari  Johtajuus ja johtaminen 
           • Kompleksisen systeemin johtaminen
           • Auktoriteettisuhteet
          9. Seminaari  Organisaatio prosessina
           • Yhdessäorganisoitumisen periaatteet ja käytännöt
           • Dynaaminen organisoituminen
           • Avososiometria
          10. Seminaari  Organisaatioanalyyttinen työnohjaus
           • Organisaation rakenteiden merkitys
           • Perustehtävän ja rajojen tutkiminen
           • Tunteet tiedon tuojina
          11. Seminaari  Konfliktit ja jännitteet työnohjauksessa
           • Konfliktit, ristiriidat, häiriöt.
           • Ilkeät /pirulliset ongelmat
           • Konkretisoivat, visualisoivat menetelmät
          12. Seminaari  Työnohjauksen etiikka ja estetiikka
           • Työnohjauksen eettiset kysymykset
           • Estetiikka työnohjaussuhteessa
           • Työnohjausprosessin päättäminen
          13. Seminaari  Päätösseminaari

          Koulutusohjelman kokonaisuuteen sisältyy myös internaattimuotoinen (4 päivää) Tavistock-seminaari. Tavistock-seminaariin liittyvät majoitus- ja ruokailukustannukset (noin 400 €) laskutetaan koulutuksen perusmaksun lisäksi.

          Työskentelymuodot

          Ohjelmassa on käytössä monipuoliset työskentelytavat, jotka perustuvat niin yhteiseen kuin yksilölliseen työskentelyyn sekä teoriaosaamisen että käytännön metodien ja kokemusten kartuttamiseen.
          Työskentelymuodot: (1) Lähiopetuspäivät 30p, (2) vertaistyöskentely, (3) työnohjaus-harjoittelu/asiakkaiden ohjaus, (4) omakohtainen työnohjaus/saatu työnohjaus (yksilö ja ryhmän), (5) työnohjauksen työnohjaus, (6) kirjallisuuden itsenäinen opiskelu, (7) reflektiivinen kirjoittaminen, (8) lopputyö, (9) työskentely HOWSPACE- oppimisalustalla.

          Koulutusohjelman kustannukset

          Kouluksen hinta on 6400 € + 24 % alv. Koulutusohjelman kustannusten laskutuksen voi jakaa useampaan erään, myös kuukausittainen laskutus 2 vuoden aikana on mahdollinen.

          Hinta sisältää opetuksen lähiopetuspäivillä, opiskelumateriaalit, verkkotyöskentelyn HOWSPACE-ympäristössä sekä henkilökohtaisen ohjauksen. Tämän lisäksi osallistujat hankkivat ja kustantavat itse oman henkilökohtaisen työnohjauksensa sekä Tavistock-seminaarin ylläpitokustannukset.

          Koulutuksen paikka

          Koulutus toteutetaan Helsingissä tai COVID19-tilanteen poikkeusjärjestelyistä johtuen myös verkossa.

          Kouluttajat

          Metanoian työnohjauksen ohjelmassa toimivat kouluttajina alan ”raskaan sarjaan” ammattilaiset. Kaikilla on runsaasti tieto-taitoa työnohjaustyöstä, nykyorganisaatioiden uusista kehittymistrendeistä sekä haastavan uudistumis- ja muutostyön metodeista. Kouluttajat toimivat laajalti kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa: FINOD (Suomi), OPUS (UK), The Tavistock institute(UK), Group Relation verkosto, The TAOS institute (USA), The Human Systems Dynamics Institute (USA), IL NODO (Italia), Pary Center for New Learning (Italy).  Työnohjaaja peruskoulutuksen käynneillä on mahdollista tulla osaksi näitä verkostoja ja jatkaa itsenäisesti omaa ammatillista kehittymistä.

          Pääkouluttajat:

          Marianne Tensing LitM, työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko, työnohjaajien kouluttaja.

          Marianne on toiminut työnohjaajana, organisaatiokonsulttina ja kouluttajana vuodesta 2003. Työnohjaajana hän on tehnyt töitä niin yksilöiden, ryhmien kuin työyhteisöjen kanssa ohjannut esimiehiä, johtajia ja johtoryhmiä erityyppisissä organisaatioissa.  Marianne on kiinnostunut ihmismielen ja kokemuksen organisoitumisen prosessista ja erityisesti organisaatioiden muutostilanteissa. Organisaatioanalyyttinen orientaatio merkitsee hänelle kyvykkyyttä tarkastella yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä kompleksisina psykodynaamisina systeemeinä. Ammatillista osaamista Marianne täydentää kansainvälisissä Group Relation -verkostoissa, lähinnä OPUS:ssa ja TIHR:ssa

          Atso Juote, KM, työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko ja -konsultti FINOD, tutkija.

          Atsolla on 20 vuoden kokemus työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana toimimisesta. Työnohjaajana ja konsulttina hän on tehnyt töitä niin johtoryhmien, työryhmienkin kuin yksittäisten esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Työnohjaajana Atso on kiinnostunut ihmisen mielestä ja sen kytköksistä ihmisten välisiin suhteisiin ja dynamiikkaan. Ryhmiin ja organisoitumiseen liittyvät ilmiöt ovat Atson työn ytimessä. Organisaatioanalyyttinen ajattelu merkitsee hänelle kykyä tarkastella yksilöä ja yhteisöjä monien eri organisaatioteorioiden valossa. Arviointitutkijana Atso on kirjoittanut yli 40 artikkelia ja raporttia työyhteisöjen kehittämisestä ja muutostilanteista.  Atso Juote toimii aktiivisesti kansainvälisessä ryhmädynaamisessa liikkeessä ja hänellä on laajat kansainväliset kontaktit.

           

          Riitta Ylikomi (PsM) on psykologi, työnohjaaja STORY, psykoterapeutti (VET), kouluttajapsykoterapeutti (psykoanalyyttinen ja traumapsykologinen viitekehys)

          Riitta on toiminut 20 vuotta kehittämistehtävissä mm. sote-alan järjestöjen moniammatillisissa tiimeissä. Koulutus, konsultaatio ja työnohjaus ovat kuuluneet hänen tehtäviinsä läpi vuosien. Nykyään Riitta toimii päätoimisena työnohjaajana.  Organisaatioanalyyttinen viitekehys inspiroi häntä pohtimaan yhteyksiä yksilön kokemuksen, ryhmien ja organisaatioiden toiminnan sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden välillä. Riitan erityinen kiinnostuksen kohde on eläytymis- ja empatiakyvyn merkitys työn prosesseissa. Tampereen yliopiston väitöskirjatutkijana hän osallistuu turvapaikkapuhuttelun vuorovaikutuksen ja käytänteiden monitieteiseen analyysiin.

          Ohjelmassa vierailevat myös

          Risto Puutio (PsT, MSc, TRO) on organisaatioanalyytikko, työ- ja organisaatioiden erikoispsykologi, työnohjaaja (STORY), tutkija ja tietokirjailija. Hänen intohimonsa on  ymmärtää ihmisten välisen organisoitumisen, luovan työskentelyn ja  yhteistyön ehtoja. Risto haluaa edistää organisaatioiden systeemidynamiikan tuntemusta ja organisaatiohin kätkeytyvien potentiaalien tunnistamista.

          Jukka-Pekka Heikkilä (PsM, MSc) toimii organisaatiokonsulttien ja -kehittäjien työnohjaajana (STORY) Hän on erikoistunut soveltamaan kompleksuusajattelun tarjoamia mahdollisuuksia jatkuvasti muuttuvien organisaatioiden kehittymishaasteisiin.

          Hakeminen ja lisätiedot

          Koulutusohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka jälkeen haastattelemme kaikki osallistujat. Edellytämme osallistumista koko ohjelmaan. Varaamme oikeuden koulutusohjelman päivämäärien muutoksiin.

          Huom. Koulutusohjelman aikana opiskelijat saavat alennuksen Metanoian muista seminaareista, tapahtumisista ja konferensseista.

          Lisätietoja ohjelmasta Marianne Tensing puh. 0442986977 marianne.tensing@metanoiainstituutti.fi

           Henkilötiedot

           Nimi (*)

           Syntymävuosi

           Ammatti

           Katuosoite

           Postinumero ja -toimipaikka

           Puhelinnumero (*)

           Sähköposti (*)

           Peruskoulutus ja tiedot aiemmista työnohjauskoulutuksista

           Mikä sai sinut kiinnostumaan Metanoia Instituutin työnohjauksen peruskoulutuksesta?

           Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

           Nimi

           Osoite

           Postinumero ja -toimipaikka

           Puhelinnumero

           Sähköposti

           Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)