Dialoginen ja systeeminen prosessikonsulttikoulutus 2020-22 (35 op)

 

Ohjelman tarkoituksena on valmentaa osallistujia toimimaan prosessikonsultteina ja lisätä heidän valmiuksiaan ja kykyään kohdata organisaatioympäristöjen monimuotoisia ja usein jännitteisiä asetelmia. Ohjelma vahvistaa kykyä hahmottaa ja jäsentää tämän päivän työelämän ilmiöitä sekä taitoa toimia kompleksisissa tilanteissa.

Ohjelman viitekehys muodostuu vuoropuhelusta kolmen eri orientaation välillä. Nämä ovat (1) dialogisuus, (2) systeemisyys, ja (3) organisaatiodynaaminen ajattelu. Ohjelmassa opiskellaan kykyä rakentaa prosesseja, joissa yhteensovitetaan eri lähestymistapoja tarpeenmukaisesti.

Ohjelma on tarkoitettu ammattilaisille, jotka ovat tekemisissä erilaisten työelämän systeemien ja niiden kehittämisen kanssa. Se soveltuu täydennyskoulutukseksi esimerkiksi työnohjaajille, henkilöstön kehittäjille ja konsulteille.

Ohjelma toteutuu prosessikoulutuksena, joka koostuu ryhmän yhteisistä lähiopetusjaksoista, kokemuksellisesta Tavistock-seminaarista, kahdesta vapaavalintaisesta seminaarista, vertaisryhmätyöskentelystä ja itsenäisestä opiskelusta sekä interventiivisistä kokeiluista organisaatioasiakkaan ympäristössä ja tämän pohjalta tehtävästä reflektiotyöstä.

Lähiopetusjaksot ovat yhden tai kahden päivän tapahtumia, jotka koostuvat teoreettisen tiedon ja organisaatioiden reaalimaailman kysymysten yhteensovittamisesta, kokemuksellisista työskentelyistä, konsultatiivisten taitojen harjoittelusta ja case-työskentelyistä. Kokemukselliset menetelmät ohjelmassa ovat työtapoja, joissa asioita tutkitaan oman kokemuksen havainnoinnin, jakamisen ja yhteisen tarkastelun kautta.

Ohjelman laajuus on 35 op. Lähiopetus (20 op), vapaavalintaiset seminaarit (4 op),  vertaisryhmä (3 op), kirjallisuus & opetusvideot (3 op), interventiivinen kokeilu (3 op) ja sen pohjalta tehtävä reflektiotyö (2 op)

Ohjelman lähipäivät toteutetaan Helsingissä

Jaksojen päivämäärät ja teemat

  1. Jakso 27.-28.8.2020 Koulutusprosessin aloitus. Viitekehykset vuoropuhelussa.
  2. Jakso 16.10.2020Organisaatio mielessä – kuinka hahmottaa organisaatiota?
  3. Jakso 27.11.2020 Muuttuvan työelämän paradokseja – kuinka toimia jännitteisissä systeemeissä?
  4. Jakso 15.-16.1.2021 Konsultatiivisen suhteen rakentuminen – kuinka hahmottaa asiakassysteemikokonaisuutta ja kytkeytyä sen eri puoliin?
  5. Jakso 5.3.2021 Konsultaatiotilanteiden rakentaminen ja johtaminen
  6. Jakso 30.42021. Konsultaatiosuhteen kysymyksiä – kuinka ylläpitää muuttumiselle avointa tilaa
  7. Jakso: 7.6.   Oman konsultaatio-otteen, ”käsialan” tunnistaminen
  8. Jakso 19.-22.8   Teemaseminaari (Tavistock-tapahtuma)
  9. Jakso 27.9. 2021 Osallisuus ja organisaatiodynamiikka – mitä itsestä voi nähdä osana suurta systeemiä?
  10. Jakso 4.-5.11.2021 Päätösseminaari

Lähijaksojen lisäksi osallistuja valitsee oman kiinnostuksensa pohjalta kaksi vapaavalintaisista seminaareista järjestäjien tarjonnasta.

Ohjelman hinta: Ohjelman perushinta on 6000€ + alv, joka sisältää lähijaksojen (1-10) opetuksen, oppimisalustan ja materiaalit. Perushinta ei sisällä ruokailuja eikä mahdollisia majoituksia. Perushinnan lisäksi osallistuja maksaa kouluttajayhteisöjen tarjonnasta valitsemansa kaksi erillistä 2 op:n laajuista seminaaria kunkin seminaarijärjestäjän taksan mukaisesti (vapaavalintaiset seminaari yhteensä n. 1200 € ).  Ohjelman kokonaishinta määräytyy siten sen mukaisesti, mitä vapaavalintaisia seminaareja osallistuja tekee.

Ohjelmaan haetaan oheisella lomakkeella. Haku 30.4.2020 mennessä . Hakijoiden haastattelut 27.5.2020. Valituille ilmoitetaan opiskelupaikasta kesäkuussa 2020.

Ohjelma toteutetaan Dialogic Oy:n ja Metanoia Instituutin yhteistyönä. Sen pääkouluttajina toimivat Jorma Ahonen ja Risto Puutio. Myös vierailevia kouluttajia.

Lisätiedot: Risto 0400-545 519, Jorma  040-500 0275

 

 

 

 

 

 

Hae ohjelmaan