Mitä todella tapahtuu – työyhteisöjen systeemis-psykodynaamiset ilmiöt ja niihin vaikuttaminen (2024)

– valmennus inhimillisen potentiaalin hyödyntämisestä

Työyhteisöissä selitetään usein onnistumiset ja takaiskut yksilöiden ominaisuuksilla. Huomiokykymme kohdistuu helposti hahmotettavaan ja usein vain yksittäisten henkilöiden työhön. Näin toimiessamme kadotamme yhteisen tekemisen merkityksen ja sen vaikutukset.

”Mitä todella tapahtuu” – valmennus haastaa syventymään siihen, mikä ei ole näkyvää. Tarkastelemme työyhteisöjen systeemisiä ja psykodynaamisia ilmiöitä ja niihin vaikuttamista. Valmennus ohjaa tunnistamaan, miten kokemukset, tunteet ja mielikuvat vaikuttavat meihin. Mikä energisoi, ahdistaa tai lamaa? Miten syntyvät yllättävät lopputulemat?

Ennakoimattoman kohtaaminen määrittelee tilanteen uudella tavalla ja saattaa saada sekä yhteisön että meidät itsemme toimimaan arvaamattomalla ja ehkä epämiellyttävällä tavalla. Jäämme helposti toistamaan omia sisäisiä kaavojamme, vaikeissa tilanteissa turvaudumme tuttuun ja totuttuun. Uusien vaihtoehtojen löytäminen edellyttää tietoista pyrkimystä laajentaa ymmärrystä itsestämme ja toimintaa ohjaavista prosesseista, muotoutumisesta ja dynamiikasta.

”Mitä todella tapahtuu” tähtää inhimillisen potentiaalin hyödyntämiseen. Ääneen lausumaton moniselitteisyys ja kokemuksista virittyvät tunteet ovat kaikki palautettavissa yhteisön voimavaroiksi. Valmennus kutsuu mukaan ihmettelemään, ymmärtämään ja oppimaan.

Osallistujien kokemuksia:

– Havahduin uuteen tapaan katsella työyhteisöä ja sen toimintaa.

– Valmennuksen myötä pysähdyin miettimään psykologisen tason ilmiöitä ja merkityksiä, pinnan alla olevia ajattelun, tunteiden ja kokemusten prosesseja. Teorioiden tarkastelu antoi käsitteitä ja välineitä ymmärtää työyhteisöä ja tuki omaa toimintaani.

– Keskustelut muiden johtamistyötä tekevien kanssa olivat erittäin tärkeitä – sain tukea muilta, koin, että en ole yksin ja löysin vaihtoehtoja.

– Oli todella erittäin tärkeää, että otin nämä päivät aikaa itselleni ja oman työni kehittämiseen.

 

Dialogisen valmennuksen työskentelytavoista:

Valmennuksen aikana työskennellään sekä työstä nousevien kysymysten pohjalta että konkretisoivia harjoituksia käyttäen. Työskentely perustuu tietoiskuihin ja erilaisiin toiminnallisiin, kokemuksellisiin ja assosiatiivisiin harjoituksiin, jotka auttavat hahmottamaan ilmiöitä ja mahdollistavat niiden tarkastelun uusien toimintatapojen tunnistamiseksi.

Valmennusprosessin oleellinen osa on siihen kuuluva henkilökohtainen coaching-ohjaus.

– Henkilökohtainen coaching-työskentely osui täydellisesti oikeaan kohtaan, auttoi jäsentämään hankalaa kokemusta ja avasi silmäni. Sain välineitä ajatella toisin, uskon, että löydän jatkossakin uusia tapoja reagoida. 

 

Valmennuksen rakenne ja toteutus

”Mitä todella tapahtuu – työyhteisöjen systeemiset ja psykodynaamiset ilmiöt ja niihin vaikuttaminen” –on reilun puolen vuoden mittainen ohjattu prosessi henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita sekä ymmärtämään inhimillisen toiminnan perusluonnetta että löytämään keinoja ja toimintatapoja työskennellä näiden kysymysten kanssa kehittämis-, johtamis – ja ohjaustyössä.

 

Kokonaisuus muodostuu kahdesta kahden päivän seminaarista ja niitä täydentävistä neljästä verkkotyöpajasta ja henkilökohtaisesta coaching-ohjauksesta. Seminaarien teemat

 

 • Työyhteisöjen systeemis-psykodynaamiset ilmiöt – yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen tasolta.Minkä kanssa työskentelemme? Mihin ja miten voimme vaikuttaa? Kuinka luomme ja vahvistamme yhteisöllisyyttä, adaptiivisuutta ja identiteettityötä?
 • Henkilökohtaisen käyttöteorian ja osaamisidentiteetin, oman ja yhteisöjen, vahvistaminen. Kuinka minä vaikutan ympäristööni? Kuinka minuun vaikutetaan? Miten vahvistan omaa toimijuuttani?

Valmennuskokonaisuuteen sisältyvät verkkotyöpajat toteutetaan teams-työskentelyinä, kuten myös henkilökohtainen coaching-ohjaus. Työpajoissa hyödynnetään ja syvennetään sekä ilmiöiden havainnointia ja niiden merkitysten tunnistamista että keinoja vaikuttaa ja ohjata uuden muotoutumista oman työn haasteissa.

Työpajojen ja lähijaksojen päivämäärät:

 • lähijakso 7.-8.12.2023 Helsinki
 • I Verkkotyöpaja : 18.1.2024 klo 14.00 – 16.00
 • II Verkkotyöpaja: 14.3.2024. klo 14.00 – 16.00
 • III Verkkotyöpaja:11.4.2024 klo 14.00 – 16.00
 • IV Verkkotyöpaja: 16.5.2024 klo 14.00 – 16.00
 • lähijakso 12.-13.6.2024 Helsinki

Valmennuksen vetäjinä ovat Atso Juote KM, Organisaatioanalyytikko FINOD, Työnohjaaja STOry ja Leadership coach sekä Terttu Malo Vaativan erityistason organisaatiokonsultti (MA in AOC), Organisaatioanalyytikko FINOD ja Executive coach (The Tavistock Institute).

Koulutuksen hinta: 1200€ (+alv)

Valmennuksen seminaarit toteutetaan Helsingissä.

Lisätiedot: Terttu Malo, terttu.malo@taiteoy.fi p.0407646744

 

 

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)