Mitä todella tapahtuu – työyhteisöjen systeemis-psykodynaamiset ilmiöt ja niihin vaikuttaminen (2022-2023)

– valmennus inhimillisen potentiaalin hyödyntämisestä

Työyhteisöissä selitetään usein onnistumiset ja takaiskut yksilöiden ominaisuuksilla. Huomiokykymme kohdistuu helposti hahmotettavaan. Meillä on taipumusta yksinkertaistaa asioita. Etsimme syy-seuraus-suhteita. Näin toimiessamme kadotamme yhteisön yhteisen toiminnan vaikutukset tuloksiin. Emme hahmota monimutkaisten kytkeytymisten merkityksiä.

”Mitä todella tapahtuu” -valmennus haastaa syventymään sekä siihen, ”mikä ei ole näkyvää”, ”mikä on koettua ja mikä nousee historiasta” että siihen ”mitä voisi olla” ja ”mikä olisi mahdollista”. Tarkastelemme työyhteisöjen systeemisiä ja psykodynaamisia ilmiöitä ja niihin vaikuttamista. Valmennus ohjaa tunnistamaan, miten kokemukset, tunteet ja mielikuvat vaikuttavat meihin. Mikä energisoi? Mikä ahdistaa ja mikä lamaa? Miten syntyvät yllättävät lopputulemat? Valmennus kutsuu mukaan hahmottamaan, ihmettelemään, ymmärtämään sekä oppimaan.

Työyhteisöt rakentuvat yksilöistä ja yhteistoiminnasta. Jokainen meistä tuo mukanaan ainutlaatuisuutensa, kokemuksensa ja historiansa. Kytkeytyessämme toisten kanssa syntyy potentiaalien kenttä. Kieli, kulttuuri ja kyky kuvitteluun, assosiatiivisuuteen, metaforien ja mielikuvien käyttöön yhdistävät ja antavat välineitä luovuuteen ja uusien mahdollisuuksien hahmottamiseen ja tunnistamiseen. Työyhteisöt eivät ole historiansa tai tarinoidensa tuotteita – yksilöiden ja yhteisöjen kyky kuvitteluun mahdollistaa vanhan varioinnin ja uuden synnyttämisen. Yhteisöjen ja systeemien uusiutuminen on, kuten niiden syntyminenkin, kietoutunut ja sidoksissa yksilöiden uusiutumiseen.

Valmennus tähtää inhimillisen potentiaalin hyödyntämiseen. Varjoihin jäävä, ääneen lausumaton moniselitteisyys tai kokemuksista välähdyksinä virittyvät tunteet ovat kaikki palautettavissa yhteisön voimavaroiksi. Tiedostamattoman ja sattumanvaraisen kohtaaminen määrittelevät tilanteen uudella tavalla ja saattavat saada sekä yhteisön että meidät itsemme toimimaan arvaamattomalla ja ehkä epämiellyttävällä tavalla. Jäämme helposti toistamaan omia sisäisiä kaavojamme, jollemme tietoisesti pyri laajentamaan ymmärrystä itsestämme ja laajemminkin inhimillisestä toiminnasta.  Siis siitä, kuinka ihmisen luonto, inhimillinen kerroksellisuus, psykodynaamisuus ja assosiatiivisuus vaikuttavat ja myös tukevat johtamis-, ohjaus- ja kehittämistyötä.

”Mitä todella tapahtuu – työyhteisöjen systeemiset ja psykodynaamiset ilmiöt ja niihin vaikuttaminen” -valmennuksessa hyödynnetään osallistujien käytännön työn kysymyksiä. Työskentelyissä haetaan uusia näkökulmia ja jäsennetään kokemuksia teorioihin ja ohjelman tiedolliseen pohjaan nojautuen. Prosessimainen rakenne mahdollistaa uusien toimintatapojen ja välineistön hahmottamisen ja kokeilemisen oman työn vaikuttavuuden tueksi.

Osallistujien kokemuksia:

– Havahduin uuteen tapaan katsella työyhteisöä ja sen toimintaa.

– Valmennuksen myötä pysähdyin miettimään psykologisen tason ilmiöitä ja merkityksiä, pinnan alla olevia ajattelun, tunteiden ja kokemusten prosesseja. Teorioiden tarkastelu antoi käsitteitä ja välineitä ymmärtää työyhteisöä ja tuki omaa toimintaani.

– Keskustelut muiden johtamistyötä tekevien kanssa olivat erittäin tärkeitä – sain tukea muilta, koin, että en ole yksin ja löysin vaihtoehtoja.

– Oli todella erittäin tärkeää, että otin nämä päivät aikaa itselleni ja oman työni kehittämiseen.

Dialogisen valmennuksen työskentelytavoista:

Valmennuksen aikana työskennellään sekä työstä nousevien kysymysten kanssa että konkretisoivia harjoituksia käyttäen. Hyödynnetään ohjaajien laajaa menetelmä- ja ohjausosaamista ja osallistujien tiedollista ja taidollista perustaa. Työskentely perustuu tietoiskuihin ja erilaisiin toiminnallisiin, kokemuksellisiin ja assosiatiivisiin harjoituksiin, jotka auttavat hahmottamaan ilmiöitä ja mahdollistavat niiden tarkastelun uusien toimintatapojen tunnistamiseksi.

Osallistujista ja ohjaajista muodostuu oma oppimisyhteisö, ekosysteemi, joka tukee kunkin osaamisidentiteetin vahvistumista ja muodostumista. Tämän yhteisöllisen työskentelyn myötä tulee mahdolliseksi tunnistaa myös inhimillisille systeemeille ominaisia assosiatiivisia, toiminnallisia ja psykodynaamisia puolia, niiden vaikutuksia ja merkitystä oman toiminnan kannalta. Ohjaajien työskentely toimii mallina myös omalle ohjaustyölle. 

Valmennusprosessin oleellinen osa on siihen kuuluva henkilökohtainen coaching-ohjaus.

– Henkilökohtainen coaching-työskentely osui täydellisesti oikeaan kohtaan, auttoi jäsentämään hankalaa kokemusta ja avasi silmäni. Sain välineitä ajatella toisin, uskon, että löydän jatkossakin uusia tapoja reagoida. 

Valmennuksen rakenne ja toteutus

”Mitä todella tapahtuu – työyhteisöjen systeemiset ja psykodynaamiset ilmiöt ja niihin vaikuttaminen” – valmennus on reilun puolen vuoden mittainen ohjattu prosessi henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita sekä ymmärtämään inhimillisen toiminnan perusluonnetta että löytämään keinoja ja toimintatapoja työskennellä näiden kysymysten kanssa kehittämis-, johtamis -ja ohjaustyössä. 

Kokonaisuus muodostuu kahdesta kahden päivän seminaarista ja niitä täydentävistä neljästä verkkotyöpajasta ja henkilökohtaisesta coaching-ohjauksesta. Seminaarien teemat: 

 1. 17.-18.11.2022 Työyhteisöjen systeemis-psykodynaamiset ilmiöt – yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen tasolta.  Minkä kanssa työskentelemme? Mihin ja miten voimme vaikuttaa? Kuinka luomme ja vahvistamme yhteisöllisyyttä, adaptiivisuutta ja identiteettityötä?
 2. 30.-31.3.2023 Henkilökohtaisen käyttöteorian ja osaamisidentiteetin, oman ja yhteisöjen, vahvistaminen. Kuinka minä vaikutan ympäristööni? Kuinka minuun vaikutetaan? Miten vahvistan omaa toimijuuttani? 

Valmennuskokonaisuuteen sisältyvät verkkotyöpajat totutetaan teams-työskentelyinä, kuten myös henkilökohtainen coaching-ohjaus. Työpajojen alustavat päivämäärät (kaikki klo 14-16): 12.12.2022,18.1.2023, 7.2.2023. ja 7.3.2023. Työpajoissa hyödynnetään ja syvennetään sekä ilmiöiden havainnointia ja niiden merkitysten tunnistamista että keinoja vaikuttaa ja ohjata uuden muotoutumista oman työn haasteissa. 

Valmennuksen vetäjinä ovat Atso Juote KM, Organisaatioanalyytikko FINOD, Työnohjaaja STOry ja Leadership coach sekä Terttu Malo Vaativan erityistason organisaatiokonsultti (MA in AOC), Organisaatioanalyytikko FINOD ja Executive coach (The Tavistock Institute).

Koulutuksen hinta: 1200€ (+alv)

Valmennuksen seminaarit toteutetaan Helsingissä. 

Koulutukseen hakeminen: 31.10.2022 mennessä

Lisätiedot: Terttu Malo, terttu.malo@taiteoy.fi p.0407646744

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)