Organisaatioanalyyttinen Konsultointi Valmennus 2024-2025

Organisaatioanalyyttinen konsulttivalmennus tarjoaa vankan pohjan nähdä, ymmärtää ja soveltaa systeemistä, psykodynaamista ja yhteisödynaamista ajattelua sekä erillisiä metodeja omaan konsultaatiotyöhönsä. Valmennus perustuu tutkituille työtavoille, joilla edistetään organisaatioiden monimuotoista kehittymistä muutosten ja jännitteiden keskellä.
Konsultointimallien kehittyminen tapahtuu yhdessä organisaatioiden uudelleen muotoutumisen kanssa. Yhteistä nopeissa muutoksissa ja ennakoimattomuudessa menestymiselle on organisaatioiden kyvykkyys oppia ja valmius hyödyntää opittua.
Organisaatioanalyyttinen konsulttikoulutus kestää 1,5 vuotta. Aika jakautuu kolmeen konsultointityötä kehittävään vaiheeseen.
Ensimmäinen vaihe keskittyy tunnistamaan ja ymmärtämään niitä toimintaympäristöjä ja suhteita joiden osaksi konsultaatiotyö sijoittuu. Miten rakennetaan yhteinen konteksti työskentelylle.
Toisessa vaiheessa huomion kohteena on konsultointiprosessien vaikuttavuus ja niiden ilmeneminen asiakkaan toiminnassa niin henkilö, yhteisö kuin verkostotasoilla.
Kolmannessa vaiheessa syvennetään konsultoinnin menetelmien ja metodien ymmärtämistä ja soveltamista asiakastyön haasteisiin.

Valmennuksen toteutus:

Valmennus toteutuu vuosien 2022-2024 aikana, sisältäen yhteensä 18 valmennuspäivää (9 x 2pv:n valmennusjaksoissa).
Jokainen osallistuja syventyy valmennuksen aikana omien konsultointikäytäntöjensä kehittämiseen pienryhmissä (yhteensä 15 pienryhmän tapaamista).
Henkilökohtaisia valmentajien vetämiä coachingtapaamisia on jokaisella osallistujalla 8. Niiden tavoitteena on edistää valmennuksen sisältämien ajattelumallien omaksumista suhteessa osallistujan omiin ajattelu- ja toimintatapoihin konsultoinnissa.
Ohjelma sisältö rakentuu kolmesta päänäkökulmasta: 1) Konsultoinnin kontekstien hahmottaminen 2) Vaikuttavuudesta huolehtiminen 3) Konsultoinnin metodien soveltaminen.

Konsultoinnin kontekstit

1. jakso: 16-17.9.2024

 • Konsultoinnin ja kehittämisen ajattelumallit ja systeemiset rakenteet.
 • Organisaatiot ja organisoituminen, organisaatioanalyysi.
 • Johdanto systeemiseen ajatteluun, sosioanalyysi ja yhteisödynamiikkaan.

2. jakso: 17-18.10.2024

 • Konsultin identiteetti, itseymmärrys ja henkilökohtainen osaaminen.
 • Konsultin työote eri orientaatioissa.
 • Konsultoinnin kieli ja oppimisyhteisöt.

3. jakso: 25-26.11.2024

 • Konsultointisuhteen luominen ja sen merkitys.
 • Konsultoinnin prosessit ja rakenteet.
 • Konsultin ja konsultoinnin valta.

Vaikuttavuus konsultoinnissa

4.  jakso: 20.-21.1.2025

 • Miten vaikuttavuus rakentuu?
 • Theory of change ajattelumalli, miten muuttuminen tapahtuu.
 • Miten systeemisyyden, psykodynamiikkan ja yhteisödynamiikkan ajattelu- ja toimintamallit tavoittavat muutosta?

5. jakso: 3-4.3.2025

 • Prosessikonsultointi ja dialogisten kehittämismenetelmien vaikuttavuus.
 • Jännitteiden ja paradoksien kohtaaminen.
 • Konsultin luova työskentely muutosprosessin muokkaajana.

6. jakso: 21-22.4.2025

 • Konsultointiprosessien oppiva arviointi
 • Adaptiivisuus, resilienssi, transformatiivinen muutos
 • Vaikuttavuuden mittaaminen

Konsultoinnin metodien soveltaminen

7. jakso: 2-3.6.2025

 • Missä tilanteissa ja miten soveltaa erilaisia konsultoinnin menetelmiä (Toiminnalliset, kokemukselliselliset, systeemiset, sosioanalyyttiset, tarinalliset, draamalliset menetelmät)
 • Milloin voit käyttää ja milloin ei?
 • Miten huomioida eri menetelmien riskejä ja vahvuuksia
 • Fasilitointiosaaminen

8. jakso: 8-9.9.2025

 • Syventyminen systeemisiin menetelmiin
 • Systeeminen tilannekuva ja systeemikarttojen hyödyntäminen
 • Systeeeminen organisaatiomuotoilu

9. jakso: 24-25.12.2025

 • Sosioanalyyttiset menetelmät, fasilitointi ja soveltaminen
 • Ohjelman lopputyö: oman konsultointiotteen kuvaaminen ja caseanalyysi
Konsultti on organisaation voimavara, jonka oma uusiutuminen, kyky liittyä joustavasti, jopa tilannekohtaisesti, muotoutuviin asiakkaan toiminnallisiin, virtuaalisiin ja assosiatiivisiin prosesseihin ja systeemiseen rakentumiseen, mahdollistaa vaikuttavan yhteistyön syntymisen. Konsultin valta ja mandaatti toimia on asiakkaan määrittämä ja siten konsultin toiminta on oikeutettua vain niin kauan kuin hän työllään tukee asiakkaan uusiutumista.

Konsulttina toimiminen edellyttää ymmärrystä erilaisista systeemisistä rakenteista ja prosesseista. Konsultti tarvitsee kykyä kohdata inhimillisen toiminnan monimuotoisuutta sekä yksilöiden että ryhmien ja yhteisöjen tasolla, sekä näkyvien että toimintaa ohjaavien psyykkisten, mielen sisäisten ja kokemuksellisten rakenteiden tasolla. Voidakseen toimia asiakkaan kannalta vaikuttavalla tavalla, konsultin on hahmotettava sekä organisaatioiden että organisoitumisen, sekä toimialan että toimintakulttuurin ja sekä paikallisten että globaalien trendien ja riippuvuussuhteiden synnyttämiä ilmiöitä, rakenteita ja potentiaalia.

Organisaatioanalyyttinen konsulttivalmennusohjelma merkitsee sitoutumista oppimiseen. Puolentoista vuoden mittainen ohjelma tuo mukanaan mahdollisuuden verkostoitua ja käyttää omaa ammatillista perusosaamista yhtenä konsultointiosaamisen kulmakivenä. Konsultointivalmennuksen perusta muodostuu tämän lisäksi kolmesta keskeisestä elementistä. Konsultoinnin kontekstien hahmottamisesta ja niiden merkityksen ymmärtämisestä, konsultoinnin vaikuttavuudesta ja konsultoinnin metodien ja prosessien soveltamisesta.

Valmennusohjelmaan osallistuminen merkitsee myös konsultoinnin ammattilaisten verkostoihin liittymistä. Ohjelmaan oleellisena osana kuuluu käytännön harjoittelu ja oman konsultointikäytännön rakentuminen. Sisäisenä konsulttina merkitykselliset haasteet voivat nousta yhteisödynamiikasta ja toimintakulttuurista.

Metanoian Organisaatioanalyyttisen konsulttivalmennuksen kaikki ohjaajat ovat kokeneita konsultteja, joilla jokaisella on oma erityisosaamisalueensa. He ohjaavat myös opiskelijoiden henkilökohtaisen kehittymisen tueksi toteutettavia työskentelyitä.

Konsultiksi kouluttautumisen matka on antoisa ja vaativa, ilman vahvaa valmiutta työskentelyyn uutta ei synny eikä oppiminen juurru osaksi omaa työtä, käyttöteorioita ja asiakasprosesseja.

Haku ohjelmaan auki toukokuuhun 2024 asti (sisältää haastattelun)

Valmennuksen koordinaattoireina toimivat: Terttu Malo (Organisaatioanalyytikko), Jukka-Pekka Heikkilä (Psykologi, MSc),  Risto Puutio (Organisaatioanalyytikko, PsT, MsC) Atso Juote (Organisaatioanalyytikko) ja Marianne Tensing (Organisaatioanalyytikko)

Soita ja kysy, niin kerromme mielellämme lisää ohjelmasta:
Terttu Malo: 040 764 6744, terttu.malo@metanoiainstituutti.fi
Jukka-Pekka Heikkilä: 040 5651439, jukka-pekka.heikkila@metanoiainstituutti.fi
Hinta 5800€ + 24%alv
Ohjelmaan ilmoittautuneet osallistuvat ensin haastatteluihin. Täytä alla oleva lomake niin sovimme kanssasi haastattelut touko- kesäkuun aikana.

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lisätiedot

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)