Systeemisen työotteen metodit 2022-23

Hyödynnä työssäsi systeemisen työtavan metodeja!

Systeeminen ajattelu ja siihen liittyvät menetelmälliset työtavat muodostavat konsultointityölle rikkaan monien mahdollisuuksien kokonaisuuden. Tämä valmennus tarjoaa kehittäjille ja konsulteille tapoja perehtyä systeemisen ajattelun analyysiin sekä oppia soveltamaan systeemisiä metodeja omassa työssä.

Ymmärtämällä ja omaksumalla erilaisia systeemisiä metodeja voi kehittäjä edistää niin organisaatioiden strategisen ajattelun ja toiminnan uudistumista kuin yhteisöllisesti kestävämmän organisaatiokulttuurin rakentumista. Systeemisen ajattelun analyysi ja useat metodit soveltuvat hyvin myös työnohjausprosessien työvälineiksi.

Systeemisesti toimiva ammattilainen pyrkii aina luomaan ymmärrystä yhteisistä ajattelumalleista, jotka toimivat systeemien taustalla ja joiden luomiin ongelmiin ja ratkaisuihin hän pyrkii vaikuttamaan. Nopeiden ratkaisujen sijaan jäsennetään systeemin toimijoita ja toiminnan dynamiikkaa ja luodaan edellytyksiä systeemille löytää kestäviä ja toimivia ratkaisuja suhteessa ympäristöönsä.

Haluamme ohjelmassa kehittää jokaisen osallistujan kykyjä jäsentää systeemien toimintaa niin, että he voivat auttaa organisaatioita uusien suuntien ja mahdollisuuksien synnyttämisessä kompleksisten jumien tai ongelmien keskellä. Systeemisten metodit avulla kehittyy muutoksissa adaptiivisesti toimivia organisaatioita ja verkostoja.

Systeeminen kehittäminen sisältää laajan joukon menetelmiä, joita eri käytäntöyhteisöissä ja teoriasuuntauksissa on viime vuosikymmenten aikana luotu. Metanoia Insituutti käykin jatkuvaa säännöllistä vuoropuhelua useiden merkittävien systeemisten ajatteluyhteisöjen kanssa eri puolilla maailmaa..

Systeemisen työotteen metodit -ohjelma on viiden päivän muodostama tiivis kokonaisuus, jonka kautta voit perehtyä erilaisiin systeemisiin työtapoihin ja metodeihin. Oppiminen tapahtuu yhdistämällä teoriapainotteisia  lähipäiviä käytännön työn reflektointiin pienryhmissä sekä vetäjien toteuttamissa sparraus tapaamisissa. Valmennuksessa pyritään systeemiseen kehittämisosaamisen edistämiseen kunkin käytännön työtilanteiden kautta. Ohjelma tarjoaa upean paikan erilaisten metodien kokeiluun ja integrointiin.

Ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti Systeemisen prosessikonsultointi-ohjelman suorittaneille, mutta mukaan voidaan valita myös muita systeemisyyteen työssään perehtyneitä kehittämistyön ammattilaisia.

Ohjelman teemat ja ajankohdat ovat:

1.  Kuinka nähdä systeemejä – systeemien kartoittaminen
8-9.12 2022 

Tavoitteena sisäistää systeemisen ajattelun elementit sekä metodeja joilla kartoitetaan systeemin toimijoita ja niiden suhteita sekä systeemin kokonaisuutta.

 • Systeemiajattelun analyysi
 • Systeemien kartoittamisen ja visualisoinnin välineet
 • Systeemiajattelijan/kehittäjän rutiinit
 • Warm Data ajattelutapa ja metodit

2.  Systeemien dynamiikan jäsentäminen  27.1.2023

Tavoitteena opetella metodeja joilla tehdä näkyväksi systeemin muuttumista

 • Systeemien kehittyminen ajassa sekä paradoksien ja jännitteiden kohtaaminen kehittäjän työvälineinä, Human Systems Dynamics mallit.
 • Kertomukset systeemin jäsentäjinä ja yhteisten merkitysten rakentamisen työtavat

3.  Systeemisen itseuudistumisen tukeminen 17.3.2023

Tavoitteena rakentaa systeemien oppimiselle ja itseuudistumiselle edellytyksiä luovia prosesseja.

 • Systeemien oppimiskyvyn kehittäminen sekä emergenssin huomioiminen ja siitä hyötyminen
 • Systeeminen innovaatio ja systeemisen muotoilun menetelmät

4. Systeemianalyysin laboratorio 21.4.2023  

Tavoitteena syventyä osallistujien omien caseprosessien analyysiin ja metodologiseen kehittämiseen.

Valmennus sisältää lisäksi:

Pienryhmätyöskentelyä 6 x 1 t

Henkilökohtainen case-sparraus 2 x 1t /osallistuja.

Omatoiminen menetelmiin perhetyminen anettujen aineistojen pohjalta

Ohjelma harjoittaa eri suunnista tulevien systeemisten metodien käyttöön omassa työssä. Voit olla organisaation sisäinen tai ulkoinen kehittäjä, työnohjaaja tai johtaja hyötyäksesi näistä menetelmistä.

Ohjelmassa hyödynnetään yhteistyökumppani Humap Softwaren kehittämää HowSpace alustaa, joka mahdollistaa systeemin (tässä opiskelijaryhmän) sisäisen keskustelun ja tästä muodostuvan jatkumon näkemisen. Alustan kehittämisessä systeeminen orientaatio on ollut keskeinen ja sen käyttö ohjelmassa antaa kokemuksen digitaalisten työkalujen käytöstä systeemeihin vaikuttamisessa.

Ohjelman työpäivät toteutetaan Helsingissä.

Ohjelman kouluttajina toimivat Psykologi, Organisaatiokonsultti Jukka-Pekka Heikkilä,
Psykologi, Organisaatioanalyytikko Risto Puutio.
Lisätiedot: Jukka-Pekka puh. 040 5651439, Risto puh. 0400 545 519

Ohjelman hinta on 2400 € + alv. Ilmoittautuminen 1.12.2022 mennessä. Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelman toteutusta koskeviin muutoksiin. 1.12. 2022 jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta.

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)