Systeemisen työotteen metodit 2022

Hyödynnä työssäsi systeemisen työtavan metodeja!

Systeeminen ajattelu ja siihen liittyvät työtavat muodostavat konsultointityölle rikkaan monien mahdollisuuksien menetelmällisen kokonaisuuden. Tämä valmennus tarjoaa kehittäjille ja konsulteille tapoja ymmärtää miten soveltaa ja kokeilla näitä metodeja omassa työssään ja ajattelussaan.

Ymmärtämällä ja omaksumalla erilaisia systeemisiä metodeja voi kehittäjä edistää niin organisaatioiden strategisen ajattelun ja toiminnan uudistumista kuin yhteisöllisesti kestävämmän organisaatiokulttuurin rakentumista tai metodeja voi soveltaa työnohjausprosesseissa.

Systeemisesti toimiva ammattilainen pyrkii aina luomaan yhteistyössä ymmärrystä systeemeistä joiden kanssa toimii ja joiden ongelmiin ja ratkaisuihin hän pyrkii vaikuttamaan. Nopeiden ratkaisujen sijaan jäsennetään systeemin toimijoita ja toiminnan dynamiikkaa ja luodaan edellytyksiä systeemille löytää kestäviä ja toimivia ratkaisuja suhteessa ympäristöönsä. Siksi haluamme ohjelmassa kehittää jokaisen osallistujan kykyjä jäsentää systeemien toimintaa yhdessä sen muiden toimijoiden kanssa siten että henkilöt voivat auttaa organisaatioita irrottautumaan jumeistaan ja ongelmistaan. Systeemisten metodien avulla edistetään oppivien ja muutoksissa adaptiivisesti kehittyvien rganisaatioiden ja verkotojen syntymistä.

Systeeminen työote tarkoittaa laaja joukkoa menetelmiä, joita eri käytäntöyhteisöissä ja teoriasuuntauksissa on vuosien ajan kehitelty. Metanoia Insituutti käykin jatkuvaa säännöllistä vuoropuhelua useiden merkittävien systeemisten ajatteluyhteisöjen kanssa eri puolilla maailmaa..

Systeemisen työotteen metodit -ohjelma on viiden päivän muodostama kokonaisuus, jonka kautta voit perehtyä erilaisiin systeemisiin työtapoihin ja metodeihin. Oppiminen tapahtuu yhdistämällä teoriapainotteisia  lähipäiviä käytännön työn reflektointiin pienryhmissä sekä vetäjien toteuttamissa sparraus tapaamisissa. Valmennuksen fokus on syvennytään systeemiseen kehittämisosaamisen edistämiseen kunkin käytännön tilanteiden kautta. Ohjelma tarjoaa upean paikan metodien kokeiluun ja integrointiin omaan kehittämis- ja konsultointityöhön.

Ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti Systeemisen prosessikonsultointi-ohjelman suorittaneille, mutta mukaan voidaan valita myös muita systeemisyyteen työssään perehtyneitä kehittämistyön ammattilaisia.

Ohjelman teemat ja ajankohdat ovat:

1.  Kuinka nähdä systeemejä – systeemien kartoittaminen
9-10.6.2022 (2 pv)

Tavoitteena sisäistää metodeja joilla tehdään näkyväksi systeemin toimijoita ja niiden suhteita sekä kokonaisuutta.

 • Systeemien kartoittamisen ja visualisoinnin välineet
 • Systeemiajattelijan/kehittäjän rutiinit
 • Warm Data ajattelutapa ja metodit

2.  Systeemien dynamiikan jäsentäminen  2.9.2022

Tavoitteena opetella metodeja joilla tehdä näkyväksi systeemin muuttumista

 • Systeemien kehittyminen ajassa sekä paradoksien ja jännitteiden kohtaaminen kehittäjän työvälineinä, Human Systems Dynamics mallit.
 • Kertomukset systeemin jäsentäjinä ja yhteisten merkitysten rakentamisen työtavat

3.  Systeemisen itseuudistumisen tukeminen 17.10.2022

Tavoitteena rakentaa systeemien oppimiselle ja itseuudistumiselle edellytyksiä luovia prosesseja.

 • Systeemien oppimiskyvyn kehittäminen sekä emergenssin huomioiminen ja siitä hyötyminen
 • Systeeminen innovaatio ja systeemisen muotoilun menetelmät

4. Systeemianalyysin laboratorio 9.12.2022  

Tavoitteena syventyä osallistujien omien caseprosessien analyysiin ja metodologiseen kehittämiseen.

Valmennus sisältää lisäksi:

Pienryhmätyöskentelyä 6 x 1 t

Henkilökohtainen sparraus 2 x 1t /osallistuja.

Omatoiminen menetelmiin perhetyminen anettujen aineistojen pohjalta

Ohjelma harjoittaa eri suunnista tulevien systeemisten metodien käyttöön omassa työssä. Voit olla organisaation sisäinen tai ulkoinen kehittäjä, työnohjaaja tai johtaja hyötyäksesi näistä menetelmistä.

Ohjelmassa hyödynnetään yhteistyökumppani Humap Softwaren kehittämää HowSpace alustaa, joka mahdollistaa systeemin (tässä opiskelijaryhmän) sisäisen keskustelun ja tästä muodostuvan jatkumon näkemisen. Alustan kehittämisessä systeeminen orientaatio on ollut keskeinen ja sen käyttö ohjelmassa antaa kokemuksen digitaalisten työkalujen käytöstä systeemeihin vaikuttamisessa.

Ohjelman työpäivät toteutetaan Helsingissä.

Ohjelman kouluttajina toimivat Psykologi, Organisaatiokonsultti Jukka-Pekka Heikkilä,
Psykologi, Organisaatioanalyytikko Risto Puutio.
Lisätiedot: Jukka-Pekka puh. 040 5651439, Risto puh. 0400 545 519

Ohjelman hinta on 2400 € + alv. Ilmoittautuminen 1.6.2022 mennessä. Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelman toteutusta koskeviin muutoksiin. 4.6.2022 jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta.

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)