Työnohjauksen jatkokoulutus 2021 (20 op.)

 

Koulutuksen tarkoituksena on syventää osallistujien ammatillista osaamista, antaa uusia näkökulmia asiakastyöhön ja uudistaa työnohjaajien ammatillista identiteettiä. Koulutus tarjoaa työnohjaajalle  uusia teoreettisia käsitteitä organisaatioanalyyttisestä viitekehyksestä, jotka mahdollistavat havaita ja jäsentää monimutkaisia ilmiöitä sekä tehdä uusia tulkintoja. Organisaatioanalyyttisessä viitekehyksessä asiakkaan työnohjauksellisia case kertomuksia tarkastellaan kompleksisena tapahtumana, jossa risteävät mielen, suhteiden, vuorovaikutuksen ja laajempien systeemien kokonaisuus. Ohjelma sisältää internaatti-luonteisen Tavistock -seminaarin (4 päivää).

Ohjelmassa opiskellaan työtapoja, jotka edesauttavat monitasoisten systeemien ja prosessien ymmärtämistä ja niihin vaikuttamista jatkuvasti muuttuvissa työelämän ympäristöissä. Ohjelma syventää henkilökohtaisia valmiuksia toimia työnohjaajan roolista käsin koko asiakasorganisaatiosysteemin kehittäjänä.

Ohjelma sisältää alustuksia, teoreettisten käsitteiden pohdintaa, työnohjauksissa esiin tulleiden ilmiöiden tunnistamista ja käsitteellistämistä, oman työnohjaustyön tutkimista, kliniikka-työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä jaksojen välissä, kirjallisuuteen paneutumista ja oppimisalustalla toimimista.

Lähiopiskelun ajankohdat:

Jakso 1/  14.1.2021 Organisaatioanalyyttinen (OA)viitekehys työnohjauksessa
– Mitä uutta OA viitekehys tuo työnohjaukseen?
– Työn muutos ja organisaatioiden nopea uudistuminen haastaa myös työnohjausta.

Jakso 2/  19.3.2021 Organisaatio-osaaminen (organisoitumisesta) 

– Kuinka hahmottaa organisaatiotodellisuutta monipuolisesti?
– Kuinka tasapainoilla yksilö-ja organisaationäkökulman välillä?
– Millaisia dynaamisia tekijöitä organisoitumiseen liittyy?

Jakso 3/ 21.5.2021 Systeemin suhteiden ja vuorovaikutuksen tutkiminen työnohjauksessa
 Millä tavoin työnohjaus edesauttaa systeemissä tapahtuvaa kytkeytymistä?
– Millaisia työkaluja vuorovaikutustutkimus tarjoaa työnohjaajalle?
– Millaisia työkaluja organisaatioanalyyttisen viitekehys tarjoaa työnohjaajalle?

Jakso 4/ 19.-22.8.2021 Ryhmädynamiikka ja itseorganisoituminen, Tavistock seminaari

– Kuinka ymmärtää monimutkaista kokonaisuutta oman kokemuksen kautta?
– Kuinka tunnistaa ja säädellä yhteisön itsessä herättämiä tunteita?
– Kuinka tunnistaa oman mielen harhaanjohtavia olettamuksia?
– Kuinka kääntää hankalia tunteita herättävät tilanteet henkilökohtaiseksi kasvuksi?

Jakso 5/ 10.9.2021  Psykodynamiikka, mielen ja merkitysten maailma.
– Kannattelutehtävän merkitys työnohjauksessa.
– Kuinka hyödyntää tunteita tiedon lähteenä?
– Jäsentymättömät kokemukset työnohjaajan haasteena

Jakso 6/ 28.10.2021 Kompleksisuusajattelu työnohjaajan työkaluna.
– Kuinka hahmottaa asiakkaiden kertomuksista kompleksisuutta?
– Kompleksisuusajattelun käsitteet työnohjaajan hypoteesien lähtökohtana.

Jakso 7/ 18.-19.11.2021 Työnohjaus johtamisen tukena + ohjelman päätös

– Kuinka työnohjaus voi tukea organisaation yhteisohjautuvuutta?
– Kuinka työnohjauksessa rakentaa johtajan kasvua tukevaa vuoropuhelua?
– Systeemiset kokonaisuudet työnohjauksessa.
– Ohjelman päättymisen ja oppimisen jatkamisen kysymyksiä.

Hinta: Ohjelman hinta 2850 € + alv. sisältäen opetuksen koko ohjelman ajalta. Internaattijakson (Tavistock seminaari, jakso 4.) osalta osallistujat maksavat erikseen täysihoidosta (n. 450 €) koulutuspaikalle, Kulttuurikeskus Sofialle.

Ohjelman pääkouluttajina toimivat Marianne Tensing LitM, työnohjaaja STOry, organisaatiokonsultti FINOD, TRO, organisaatioanalyytikko (kand) ja Risto Puutio PsT, organisaatioanalyytikko, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), TRO, organisaatiokonsultti FINOD, työnohjaaja STOry..

Lisätietoja saa Marianne Tensingilta, p. 044 298 6977 ja Risto Puutiolta, p. 0400 545 519.

Ilmoittautuminen

Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (pakollinen)

Titteli / tehtävänimike

Organisaatio

Kotiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Laskutusosoite (mikäli eri kuin osoitteesi)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Kuvaa lyhyesti ammatillinen tilanteesi ja motiivisi osallistua ohjelmaan