Työnohjauksen peruskoulutus (60 op) 2021-2023

Työnohjaus on vuosien varrella kasvanut merkittäväksi ajattelufoorumiksi organisaatioissa, työyhteisöissä, tiimeissä sekä johtajien tueksi yksilötyönohjauksissa.  Se on erityisen tärkeä työmuoto nykyisessä, monella tavoin uudelleen muotoutuvassa maailmassa. Työnohjausprosessi tarkoittaa, että kerran kuukaudessa noin pari tuntia on mahdollista pysähtyä ajattelemaan ja tunnustelemaan, miten itse kullakin menee? Miten menee tiimillä tai yksiköllä tai koko organisaatiolla? Tällaiset kokonaisuutta, sen osia ja suhteita hahmottavat keskustelut luovat porukoissa yhteistä linjaa ja piirtävät punaista lankaa kaiken tekemisten keskelle ja ympärille. Tuloksena jokainen pystyy liittämään oman työnsä yhteiseen kokonaisuuteen.

Työnohjaaja, joka ymmärtää kompleksisten systeemien dynamiikkaa ja vuorovaikutuksen vaikuttavuutta ihmistenvälisessä kanssakäymisessä, tuo keskusteluihin uusia näkökulmia ja jäsennyksiä sekä auttaa asiakasta tunnistamaan yhteisössä meneillä olevia ilmiöitä. Näiden ilmiöiden tunnistaminen ja niiden vaikutusten ennakointi auttavat asiakasta navigoimaan tässä jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Organisaatioanalyyttisessa työnohjaajien peruskoulutuksessa opiskellaan uusia teoreettisia hahmotuksia ja luodaan työnohjaajan tukemana ymmärrystä asiakasorganisaatioiden arkeen.

Koulutuksen tarkoitus

Työnohjauksen peruskoulutuksen tarkoituksena on välittää osallistujille perustiedot ja -taidot yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksesta. Koulutuksen aikana osallistujat opiskelevat työnohjauksen keskeisiä teoreettisia ja menetelmällisiin kysymyksiä sekä harjoittelevat työnohjaajan ammatillisia taitoja.
Koulutus perustuu organisaatioanalyyttiseen orientaatioon, joka sisältää ajankohtaisia teorioita sekä ihmisen mielen että työn ja organisaatioiden muutosten ymmärtämisestä. Koulutus antaa metodisia työkaluja yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen ohjaukseen.

Käytyäsi ohjelman Sinulla on muodolliset valmiudet toimia työnohjaajana. Voit halutessasi hakea Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenyyttä. Koulutusohjelma täyttää STOry:n antamat koulutussuositukset.

Kenelle ohjelma soveltuu

Koulutusohjelma soveltuu Sinulle, joka haluat kehittää ohjaustaitojasi ja aiot työskennellä työnohjaajana. Se soveltuu myös kaikille johtotehtävissä oleville henkilöille, jotka haluavat lisätä organisaatioymmärrystään ja vuorovaikutustaitojaan ihmisten johtamiseen.

Ohjelma antaa Sinulle…

 • uuden ammatin ja pätevyyden harjoittaa työnohjaajan työtä erilaisissa organisaatioissa
 • henkistä rohkeutta, taitoja ja osaamista ohjata yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä haastavissa muutosprosesseissa
 • syvempää ymmärrystä ihmisen ja organisaation toiminnasta
 • välineitä luoda organisaatioihin tutkivia tiloja, jotka johtavat myönteiseen uudelleenorganisoitumiseen
 • erilaisia ajattelumalleja, joiden avulla voit hahmottaa systeemisiä kokonaisuuksia
 • ymmärrystä kompleksisten systeemien (organisaatioiden) kehittämisen logiikasta
 • välineitä tukea ihmistä ammatillisten identiteettien uudistumisprosessissa
 • oikeuden käyttää työnohjaaja OA (organisaatioanalyyttinen orientaatio) nimikettä.

Koulutusohjelman sisältö ja ajankohdat

Korona-pandemian vuoksi aloitamme koulutuksen ZOOM:n välityksellä ja siirrymme live-tapahtumiin, kun tilanne maassa on turvallinen.

 1. Seminaari 22.-23.10.2021 Mitä työnohjaus on? 
  • Mitä on organisaatioanalyyttinen työnohjaus?
  • Työelämän murros, kehittymisen suuntia
  • Työnohjauksen aloittaminen
  • Luottamuksen kysymykset
 2. Seminaari 3.-4.12.2021 Työnohjaus-systeemi 
  • Työnohjaussuhde ja -prosessi
  • Havainnointi ja kuuntelu
 3. Seminaari 21.-22.1.2022 Ammatillinen kasvu ja identiteetti 
  • Identiteettityö ja sen merkitys työroolien rakentamisessa
  • Työnohjaajan ammatilliset kasvupolut
 4. Seminaari 25.-26.3.2022 Ihmisen mieli ja kokemuksellinen oppiminen
  • Ihmismielen psykodynamiikkaa
  • Kokemuksellinen oppiminen ja reflektiivinen työskentely
  • Yksilötyönohjaus
 5. Seminaari 20.-21.5.2022 Dialogi, kieli ja kysymykset työnohjauksessa
  • Dialogin käsite ja tehtävä
  • Kielen merkitys ja tarinallisuus työnohjaus-suhteessa
 6. Seminaari 2.-3.9.2022 Ryhmädynamiikka
  • Ryhmän kehitys ja ilmiöt
  • Ohjaajan työ ryhmässä
  • Ryhmätyönohjaus
 7. Seminaari 7.-8.10.2022 Dynaamiset kompleksiset systeemit
  • Organisaatioiden systeemisyys
  • Systeemien hahmottaminen?
  • Työyhteisön työnohjaus
 8. Seminaari 25.-26.11.2022 Johtajuus ja johtaminen 
  • Kompleksisen systeemin johtaminen
  • Auktoriteettisuhteet
 9. Seminaari 27.-28.1.2023 Organisaatio prosessina
  • Yhdessäorganisoitumisen periaatteet ja käytännöt
  • Dynaaminen organisoituminen
  • Avososiometria
 10. Seminaari 24.-25.3.2023 Organisaatioanalyyttinen työnohjaus
  • Organisaation rakenteiden merkitys
  • Perustehtävän ja rajojen tutkiminen
  • Tunteet tiedon tuojina
 11. Seminaari25.-26.5.2023  Konfliktit ja jännitteet työnohjauksessa
  • Konfliktit, ristiriidat, häiriöt.
  • Ilkeät /pirulliset ongelmat
  • Konkretisoivat, visualisoivat menetelmät
 12. Seminaari  1.-2.9.2023 Työnohjauksen etiikka ja estetiikka
  • Työnohjauksen eettiset kysymykset
  • Estetiikka työnohjaussuhteessa
  • Työnohjausprosessin päättäminen
 13. Seminaari  Päätösseminaari

Koulutusohjelman kokonaisuuteen kuuluu näiden seminaaripäivien lisäksi ajankohtaisia tapahtumia, valinnaisia seminaareja ja konferensseja, esimerkiksi Listening Post -seminaari ja internaattimuotoinen (4 päivää) Tavistock-seminaari. Tavistock-seminaariin liittyvät majoitus- ja ruokailukustannukset (noin 400 €) laskutetaan koulutuksen perusmaksun lisäksi.

Työskentelymuodot

Ohjelmassa on käytössä monipuoliset työskentelytavat, jotka perustuvat niin yhteiseen kuin yksilölliseen työskentelyyn sekä teoriaosaamisen että käytännön metodien ja kokemusten kartuttamiseen.
Työskentelymuodot: (1) Lähiopetuspäivät 30p, (2) vertaistyöskentely, (3) työnohjaus-harjoittelu/asiakkaiden ohjaus, (4) omakohtainen työnohjaus/saatu työnohjaus (yksilö ja ryhmän), (5) työnohjauksen työnohjaus, (6) kirjallisuuden itsenäinen opiskelu, (7) reflektiivinen kirjoittaminen, (8) lopputyö, (9) työskentely HOWSPACE- oppimisalustalla.

Koulutusohjelman kustannukset

Kouluksen hinta on 6400 € + 24 % alv. Koulutusohjelman kustannusten laskutuksen voi jakaa useampaan erään, myös kuukausittainen laskutus 2 vuoden aikana on mahdollinen.

Hinta sisältää opetuksen lähiopetuspäivillä, opiskelumateriaalit, verkkotyöskentelyn HOWSPACE-ympäristössä sekä henkilökohtaisen ohjauksen. Tämän lisäksi osallistujat hankkivat ja kustantavat itse oman henkilökohtaisen työnohjauksensa sekä Tavistock-seminaarin ylläpitokustannukset.

Koulutuksen paikka

Koulutus toteutetaan Helsingissä tai COVID19-tilanteen poikkeusjärjestelyistä johtuen myös verkossa.

Kouluttajat

Metanoian työnohjauksen ohjelmassa toimivat kouluttajina alan “raskaan sarjaan” ammattilaiset. Kaikilla on runsaasti tieto-taitoa työnohjaustyöstä, nykyorganisaatioiden uusista kehittymistrendeistä sekä haastavan uudistumis- ja muutostyön metodeista. Kouluttajat toimivat laajalti kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa: FINOD (Suomi), OPUS (UK), The Tavistock institute(UK), Group Relation verkosto, The TAOS institute (USA), The Human Systems Dynamics Institute (USA), IL NODO (Italia), Pary Center for New Learning (Italy).  Työnohjaaja peruskoulutuksen käynneillä on mahdollista tulla osaksi näitä verkostoja ja jatkaa itsenäisesti omaa ammatillista kehittymistä.

Pääkouluttajana toimii Atso Juote, KM, työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko ja -konsultti FINOD, tutkija.

Atsolla on 20 vuoden kokemus työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana toimimisesta. Työnohjaajana ja konsulttina hän on tehnyt töitä niin johtoryhmien, työryhmienkin kuin yksittäisten esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Työnohjaajana Atso on kiinnostunut ihmisen mielestä ja sen kytköksistä ihmisten välisiin suhteisiin ja dynamiikkaan. Ryhmiin ja organisoitumiseen liittyvät ilmiöt ovat Atson työn ytimessä. Organisaatioanalyyttinen ajattelu merkitsee hänelle kykyä tarkastella yksilöä ja yhteisöjä monien eri organisaatioteorioiden valossa. Arviointitutkijana Atso on kirjoittanut yli 40 artikkelia ja raporttia työyhteisöjen kehittämisestä ja muutostilanteista.  Atso Juote toimii aktiivisesti kansainvälisessä ryhmädynaamisessa liikkeessä ja hänellä on laajat kansainväliset kontaktit.

Koulutuksessa vierailevat

Marianne on toiminut työnohjaajana, organisaatiokonsulttina ja kouluttajana vuodesta 2005. Työnohjaajana hän on tehnyt töitä niin yksilöiden, ryhmien kuin työyhteisöjen kanssa, ohjannut esimiehiä, johtajia ja johtoryhmiä erityyppisissä organisaatioissa.  Marianne on kiinnostunut ihmismielen ja kokemuksen organisoitumisen prosessista ja erityisesti organisaatioiden muutostilanteissa. Organisaatioanalyyttinen orientaatio merkitsee hänelle kyvykkyyttä tarkastella yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä kompleksisina psykodynaamisina systeemeinä. Ammatillista osaamista Marianne täydentää kansainvälisissä Group Relation -verkostoissa, lähinnä OPUS:ssa ja TIHR:ssa. 

Risto Puutio (PsT, MSc, TRO) on organisaatioanalyytikko, työ- ja organisaatioiden erikoispsykologi, työnohjaaja (STORY), tutkija ja tietokirjailija. Hänen intohimonsa on  ymmärtää ihmisten välisen organisoitumisen, luovan työskentelyn ja  yhteistyön ehtoja. Risto haluaa edistää organisaatioiden systeemidynamikan tuntemusta ja organisaatiohin kätkeytyvien potentiaalien tunnistamista.

Jukka-Pekka Heikkilä (PsM, MSc) toimii organisaatiokonsulttien ja -kehittäjien työnohjaajana (STORY) ja kouluttajana sekä Humap Consultation Oy:ssä että Metanoia Oy:ssä. Hän on erikoistunut soveltamaan kompleksuusajattelun tarjoamia mahdollisuuksia jatkuvasti muuttuvien organisaatioiden kehittymishaasteisiin.

Riitta Ylikomi (PsM) on psykologi, työnohjaaja (STORY), psykoterapeutti (VET). Työnohjaus-, psykoterapia- ja koulutustyön  lisäksi hän valmistelee väitöskirjaa Tampereen yliopistoon.

Hakeminen ja lisätiedot

Koulutusohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka jälkeen haastattelemme kaikki osallistujat. Edellytämme osallistumista koko ohjelmaan. Varaamme oikeuden koulutusohjelman päivämäärien muutoksiin. Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2021.

Huom. Koulutusohjelman aikana opiskelijat saavat 20 % alennuksen Metanoian muista seminaareista, tapahtumisista ja konferensseista.

Lisätietoja ohjelmasta Marianne Tensing puh. 0442986977 marianne.tensing@metanoiainstituutti.fi

  Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Peruskoulutus ja tiedot aiemmista työnohjauskoulutuksista

  Mikä sai sinut kiinnostumaan Metanoia Instituutin työnohjaajien koulutuksesta?