Työnohjauksen peruskoulutus (60 op) 2024-2026

Työnohjauksesta on tullut merkittävä väylä sekä työyhteisöjen että työntekijöiden henkilökohtaiseen uudistumiseen. Se on yhä tärkeämpi työmuoto nykyisessä, monella tavoin uudelleen muotoutuvassa työelämässä. Työnohjaus tarjoaa aina mahdollisuuden ympäröivän todellisuuden jäsentämiseen ja siinä suunnistamiseen.

Organisaatiokokonaisuutta, sen osia ja suhteita avaavat keskustelut työnohjausryhmässä luovat yhteistä ymmärrystä, mikä on omiaan sujuvoittamaan yhteistyötä. Työnohjaus auttaa jokaista arvioimaan ja näkemään työtään ja sen merkitystä osana kokonaisuutta ja löytämään parhaat mahdolliset tavat vastata omasta toiminnastaan.

Työnohjaus siis tarkoittaa työhön, työrooliin, työyhteisöön ja organisaatioon liittyvien kysymysten, ajatusten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjauksessa ohjattava saa tilaisuuden oman työnsä, toimintatapojensa ja yhteistyösuhteidensa tutkimiseen ja kehittämiseen.

Koulutuksen tarkoitus

Työnohjauksen peruskoulutuksen tarkoituksena on tarjota osallistujille perustiedot ja -valmiudet yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaukseen.

Metanoia Instituutin Työnohjauksen peruskoulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry (STOry) antamat koulutussuositukset, joten koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on oikeus toimia työnohjaajana.

Kenelle ohjelma soveltuu

Työnohjauksen peruskoulutus on suunniteltu sinulle, joka haluat kehittää ohjaustaitojasi tavoitteenasi työskennellä työnohjaajana. Se soveltuu myös kaikille johto- tai esihenkilötehtävissä oleville henkilöille, jotka haluavat lisätä organisaatioymmärrystään ja vuorovaikutustaitojaan.

Ohjelma antaa sinulle

 • pätevyyden toimia työnohjaajana ja oikeuden käyttää työnohjaaja OA (organisaatioanalyyttinen orientaatio) nimikettä
 • taitoa ja rohkeutta ohjata yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä haastavissa muutosprosesseissa
 • keinoja tukea ammatillisen identiteetin uudistumisprosessia
 • ymmärrystä ihmisen ja organisaation toiminnasta
 • välineitä luoda organisaatioihin tutkivia tiloja, jotka johtavat tarkoituksenmukaiseen uudelleenorganisoitumiseen
 • työkaluja kompleksisten systeemisten hahmottamiseen ja kehittämiseen.

Koulutusohjelman sisältö ja ajankohdat

Jakso 1 | Työelämän murros ja työnohjauksen merkitys
8.-9.3.2024
– työelämän kehittymisen suuntia
– työnohjauksen teoreettiset lähtökohdat

Jakso 2 | Ihmiskäsitys työnohjauksen perustana
3.-4.5.2024
– käsitys oppimisesta ja kehityksestä
– kokemuksellinen oppiminen ja reflektion merkitys

Jakso 3 | Arvot, identiteetti ja ammatillinen kasvu
7.-8.6.2024
– arvojen merkitys identiteetin rakentumiselle
– työnohjaus ammatillisen kasvun edistäjänä

Jakso 4 | Psykodynamiikka ja vuorovaikutus
6.-7.9.2024
– mielen rakenteet ja dynamiikka
– Työnohjauksen suhde ja prosessi

Jakso 5 | Kielen merkitys todellisuuden rakentajana
4.-5.10.2024

– dialogi, sanojen merkitysten tutkiminen
– tutkiva työote

Jakso 6 | Ryhmädynamiikka
15.-16.11.2024
– ryhmän rakentumisen dynamiikka
– ryhmäilmiöt

Jakso 7 | Systeemisen näkökulman perusteet
24.-25.1.2025
– miten systeemit rakentuvat
– systeemien hahmottaminen
– systeemisyyden peruskäsitteet

Jakso 8 | Dynaamiset kompleksiset systeemit
7.-8.3.2025
– miten työnohjaaja jäsentää asiakkaan työsysteemejä ja kompleksisuutta.
– asiakkaan työprosessien tutkiminen

Jakso 9 | Johtajuus ja johtaminen
11.-12.4.2025
– johtamisen uudet funktiot
– kompleksisen systeemin johtaminen
– luovien kontekstien rakentaminen

Jakso 10 | Organisaatioanalyyttinen työnohjaus
6.-7.6.2025
– kokonaisuuksien hahmottamisen menetelmiä
– organisaation rakenteiden merkitys
– tunteet tiedon tuojina

Jakso 11 | Tavistock-seminaari
21.-24.8.2025
– 4 päivän internaatti
– ryhmädynamiikkaa kokemuksellisesti
– oman toiminnan tiedostaminen ryhmässä

Jakso 12-13 | Konfliktit ja jännitteet työnohjauksessa
26.-27.9.2025
– konfliktit, ristiriidat, häiriöt
– ilkeät /pirulliset ongelmat
– konkretisoivat, visualisoivat menetelmät

Jakso 14 | Kokemuksellinen oppiminen
7.-8.11.2025
– lopputöiden esittely

Jakso 15 | Päätösseminaari
30.-31.1.2026

– koulutusprosessin päättäminen

Työskentelymuodot

Ohjelmaan valituilla työskentelytavoilla tähdätään sekä teoreettisen osaamisen kartuttamiseen että käytännön menetelmien harjaannuttamiseen. Ohjelmassa työskennellään tavoitteesta riippuen koko ryhmässä, eri kokoonpanoissa ja itsenäisesti.

Työskentelymuodot:

 • lähiopetuspäivät (30)
 • vertaistyöskentely
 • työnohjausharjoittelu/asiakkaiden ohjaus (yksilö ja ryhmä)
 • omakohtainen työnohjaus/saatu työnohjaus
 • työnohjauksen työnohjaus
 • kirjallisuuden perehtyminen
 • reflektiivinen kirjoittaminen
 • lopputyö
 • työskentely oppimisalustalla.

Koulutusohjelman hinta

Kouluksen hinta on 6 500 € + alv 24 %. Se voidaan laskuttaa useassa erässä, tarvittaessa myös kerran kuukaudessa 2 vuoden aikana. Hinta sisältää opetuksen lähiopetuspäivinä, opiskelumateriaalit, verkkotyöskentelyn oppimisalustalla sekä opetukseen liittyvät henkilökohtaiset ohjaukset. Osallistuja maksaa koulutusjaksojen 12 ja 13 liittyvän internaattiluonteisen Tavistock-seminaarin täysihoidon kustannukset erikseen koulutushinnan lisäksi. Tarkempia tietoja täysihoidon hinnasta saamme vuoden 2025 alussa.

Koulutuspaikka

Koulutus toteutetaan Helsingissä ja muutamat jaksot etätyöskentelynä.

Kouluttajat

Marianne Tensing (LitM) työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko ja -konsultti FINOD. TRO.

Marianne toimii tällä hetkellä päätoimisena työnohjaajana ja työnohjaajien kouluttajana. Hän on kartuttanut ammattitaitoaan vuodesta 2003 lukuisissa ohjausprosesseissa eri toimialoilla. Metanoia Instituutissa Marianne on toiminut työnohjaajien kouluttajana vuodesta 2011. Tällä hetkellä hänen kiinnostuksensa kohdistuu työnohjauksen organisaatioanalyyttiseen orientaatioon, joka linkittää yhteen yksilön kokemuksellisen diskurssin ja työorganisaation kompleksisen todellisuuden. Oman jatkuvan ammatillisen identiteetin kehittymisen kannalta Marianne arvostaa Metanoia Instituutin kollegayhteisöä ja ammatillisia verkostoja, joista keskeisimpiä ovat FINOD, STOry, OPUS, Il Nodo ja TIHR.

Atso Juote (KM) työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko ja -konsultti FINOD, tutkija.

Atsolla on 20 vuoden kokemus työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana toimimisesta. Työnohjaajana ja konsulttina hän on tehnyt töitä niin johtoryhmien, työryhmienkin kuin yksittäisten esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Työnohjaajana Atso on kiinnostunut ihmisen mielestä ja sen kytköksistä ihmisten välisiin suhteisiin ja dynamiikkaan. Ryhmiin ja organisoitumiseen liittyvät ilmiöt ovat Atson työn ytimessä. Organisaatioanalyyttinen ajattelu merkitsee hänelle kykyä tarkastella yksilöä ja yhteisöjä monien eri organisaatioteorioiden valossa. Arviointitutkijana Atso on kirjoittanut yli 40 artikkelia ja raporttia työyhteisöjen kehittämisestä ja muutostilanteista.  Atso Juote toimii aktiivisesti kansainvälisessä ryhmädynaamisessa liikkeessä ja hänellä on laajat kansainväliset kontaktit.

Riitta Ylikomi (PsM) on psykologi, työnohjaaja STORY, psykoterapeutti (VET), kouluttajapsykoterapeutti (psykoanalyyttinen ja traumapsykologinen viitekehys)

Riitta on toiminut 20 vuotta kehittämistehtävissä mm. sote-alan järjestöjen moniammatillisissa tiimeissä. Koulutus, konsultaatio ja työnohjaus ovat kuuluneet hänen tehtäviinsä läpi vuosien. Nykyään Riitta toimii päätoimisena työnohjaajana.  Organisaatioanalyyttinen viitekehys inspiroi häntä pohtimaan yhteyksiä yksilön kokemuksen, ryhmien ja organisaatioiden toiminnan sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden välillä. Riitan erityinen kiinnostuksen kohde on eläytymis- ja empatiakyvyn merkitys työn prosesseissa. Tampereen yliopiston väitöskirjatutkijana hän osallistuu turvapaikkapuhuttelun vuorovaikutuksen ja käytänteiden monitieteiseen analyysiin.

Ohjelmassa vierailevat myös

Risto Puutio (PsT, MSc, TRO) on organisaatioanalyytikko, työ- ja organisaatioiden erikoispsykologi, työnohjaaja (STORY), tutkija ja tietokirjailija. Hänen intohimonsa on  ymmärtää ihmisten välisen organisoitumisen, luovan työskentelyn ja  yhteistyön ehtoja. Risto haluaa edistää organisaatioiden systeemidynamiikan tuntemusta ja organisaatiohin kätkeytyvien potentiaalien tunnistamista.

Jukka-Pekka Heikkilä (PsM, MSc) toimii organisaatiokonsulttien ja -kehittäjien työnohjaajana (STORY). Hän on erikoistunut soveltamaan kompleksuusajattelun tarjoamia mahdollisuuksia jatkuvasti muuttuvien organisaatioiden kehittymishaasteisiin.

Hakeminen ja lisätiedot

Koulutusohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka jälkeen haastattelemme kaikki osallistujat. Edellytämme osallistumista koko ohjelmaan.

Ilmoittautuminen 1.3.2024 mennessä, sen jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Järjestäjä pidättää oikeuden kurssia koskeviin muutoksiin. Varaamme oikeuden koulutusohjelman päivämäärien muutoksiin.

Huom! Koulutusohjelman aikana opiskelijat saavat alennuksen Metanoian muista seminaareista, tapahtumista ja konferensseista.

Lisätietoja:
Marianne Tensing, puh. 0442986977 (marianne.tensing@metanoiainstituutti.fi)

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Peruskoulutus ja tiedot aiemmista työnohjauskoulutuksista

  Mikä sai sinut kiinnostumaan Metanoia Instituutin työnohjauksen peruskoulutuksesta?

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)