Työnohjauksen peruskoulutus (60 op) 2023-2025

Työnohjaus on vuosien varrella kasvanut merkittäväksi ajattelufoorumiksi organisaatioissa, työyhteisöissä, tiimeissä sekä johtajien tueksi yksilötyönohjauksissa.  Se on erityisen tärkeä työmuoto nykyisessä, monella tavoin uudelleen muotoutuvassa maailmassa. Työnohjausprosessi tarkoittaa, että kerran kuukaudessa noin pari tuntia on mahdollista pysähtyä ajattelemaan ja tunnustelemaan, miten itse kullakin menee? Miten menee tiimillä tai yksiköllä tai koko organisaatiolla? Tällaiset kokonaisuutta, sen osia ja suhteita hahmottavat keskustelut luovat porukoissa yhteistä linjaa ja piirtävät punaista lankaa kaiken tekemisten keskelle ja ympärille. Tuloksena jokainen pystyy liittämään oman työnsä yhteiseen kokonaisuuteen.

Työnohjaaja, joka ymmärtää kompleksisten systeemien dynamiikkaa ja vuorovaikutuksen vaikuttavuutta ihmistenvälisessä kanssakäymisessä, tuo keskusteluihin uusia näkökulmia ja jäsennyksiä sekä auttaa asiakasta tunnistamaan yhteisössä meneillä olevia ilmiöitä. Näiden ilmiöiden tunnistaminen ja niiden vaikutusten ennakointi auttavat asiakasta navigoimaan tässä jatkuvasti muuttuvassa työelämässä.

Organisaatioanalyyttisessa työnohjaajien peruskoulutuksessa opiskellaan uusia teoreettisia hahmotuksia ja luodaan työnohjaajan tukemana ymmärrystä asiakasorganisaatioiden arkeen.

Koulutuksen tarkoitus

Työnohjauksen peruskoulutuksen tarkoituksena on välittää osallistujille perustiedot ja -taidot yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksesta. Koulutuksen aikana osallistujat opiskelevat työnohjauksen keskeisiä teoreettisia ja menetelmällisiin kysymyksiä sekä harjoittelevat työnohjaajan ammatillisia taitoja.
Koulutus perustuu organisaatioanalyyttiseen orientaatioon, joka sisältää ajankohtaisia teorioita sekä ihmisen mielen että työn ja organisaatioiden muutosten ymmärtämisestä. Koulutus antaa metodisia työkaluja yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen ohjaukseen.

Käytyäsi ohjelman Sinulla on osaamisen lisäksi myös muodolliset valmiudet toimia työnohjaajana. Voit halutessasi hakea Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenyyttä. Koulutusohjelma täyttää STOry:n antamat koulutussuositukset.

Kenelle ohjelma soveltuu

Koulutusohjelma soveltuu Sinulle, joka haluat kehittää ohjaustaitojasi ja aiot työskennellä työnohjaajana. Se soveltuu myös kaikille johtotehtävissä oleville henkilöille, jotka haluavat lisätä organisaatioymmärrystään ja vuorovaikutustaitojaan ihmisten johtamiseen.

Ohjelma antaa Sinulle…

 • uuden ammatin ja pätevyyden harjoittaa työnohjaajan työtä erilaisissa organisaatioissa
 • henkistä rohkeutta, taitoja ja osaamista ohjata yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä haastavissa muutosprosesseissa
 • syvempää ymmärrystä ihmisen ja organisaation toiminnasta
 • välineitä luoda organisaatioihin tutkivia tiloja, jotka johtavat myönteiseen uudelleenorganisoitumiseen
 • erilaisia ajattelumalleja, joiden avulla voit hahmottaa systeemisiä kokonaisuuksia
 • ymmärrystä kompleksisten systeemien (organisaatioiden) kehittämisen logiikasta
 • välineitä tukea ihmistä ammatillisten identiteettien uudistumisprosessissa
 • oikeuden käyttää työnohjaaja OA (organisaatioanalyyttinen orientaatio) nimikettä.

Koulutusohjelman sisältö ja ajankohdat

 1. Seminaari  17.-18.2.2023 Mitä työnohjaus on? 
  • Työelämän murros, kehittymisen suuntia
  • Työnohjauksen merkitys työelämässä
  • Työnohjauksen perinteet
 2. Seminaari 21.-22.4.2023 Ihmiskäsitykset
  • Käsitykset oppimisesta ja kehityksestä
  • Kokemuksellinen oppiminen ja reflektointi
 3. Seminaari  9.-10.6.2023 Psykodynamiikka ja vuorovaikutus
  • Mielen psykodynamiikka /mielen rakenteet
  • Suhde ja prosessi
  • Työnohjaajan container -funktio
 4. 24.-27.8.2023 Tavostock seminaari (4.päivän internaatti)
 5. Seminaari  22.-23.9.2023 Arvot, identiteetti ja ammatillinen kasvu
  • Arvojen merkitys identiteetin rakentumiselle
  • Työnohjaus ammatillisen kasvun edistäjänä
 6. Seminaari  24.-25.11.2023 Dialogi, kieli ja kysymykset työnohjauksessa
  • Kielen merkitys todellisuuden rakentajana
  • Merkitysten tutkiminen
  • Dialogin taidot
 7. Seminaari  26.-27.1.2024 Ryhmädynamiikka
  • Ryhmän rakentumisen dynamiikka
  • Ryhmäilmiöt
 8. Seminaari  Systeemisen näkökulman perusteet
  • Miten systeemit rakentuvat?
  • Systeemien hahmottaminen
  • Systeemisyyden peruskäsitteet
 9. Seminaari  Dynaamiset kompleksiset systeemit
  • Mitä kompleksisuus tarkoittaa?
 10. Seminaari  Johtajuus ja johtaminen 
  • Johtamisen periaatteet ja funktiot
  • Kompleksisen systeemin johtaminen
  • Luovien kontekstien rakentaminen
 11. Seminaari  Organisaatioanalyyttinen työnohjaus
  • Kokonaisuuksien hahmottamisen menetelmiä
  • Organisaation rakenteiden merkitys
  • Tunteet tiedon tuojina
 12. Seminaari  Konfliktit ja jännitteet työnohjauksessa
  • Konfliktit, ristiriidat, häiriöt.
  • Ilkeät /pirulliset ongelmat
  • Konkretisoivat, visualisoivat menetelmät
 13. Seminaari  Työnohjauksen etiikka ja estetiikka
  • Työnohjauksen eettiset kysymykset
  • Työnohjauksen eettisiä ristiriitoja ja sudenkuoppia
  • STORY:n eettinen neuvottelukunta
 14. Seminaari  Päätösseminaari

Koulutusohjelman kokonaisuuteen sisältyy myös internaattimuotoinen (4 päivää) Tavistock-seminaari. Tavistock-seminaariin liittyvät majoitus- ja ruokailukustannukset. laskutetaan koulutuksen perusmaksun lisäksi.

Työskentelymuodot

Ohjelmassa on käytössä monipuoliset työskentelytavat, jotka perustuvat niin yhteiseen kuin yksilölliseen työskentelyyn sekä teoriaosaamisen että käytännön metodien ja kokemusten kartuttamiseen.
Työskentelymuodot: (1) Lähiopetuspäivät 30p, (2) vertaistyöskentely, (3) työnohjaus-harjoittelu/asiakkaiden ohjaus, (4) omakohtainen työnohjaus/saatu työnohjaus (yksilö ja ryhmän), (5) työnohjauksen työnohjaus, (6) kirjallisuuden itsenäinen opiskelu, (7) reflektiivinen kirjoittaminen, (8) lopputyö, (9) työskentely oppimisalustalla.

Koulutusohjelman kustannukset

Kouluksen hinta on 6800 € + 24 % alv. Koulutusohjelman kustannusten laskutuksen voi jakaa useampaan erään, myös kuukausittainen laskutus 2,5 vuoden aikana on mahdollinen.

Hinta sisältää opetuksen lähiopetuspäivillä, Tavistock seminaarin, opiskelumateriaalit, verkkotyöskentelyn oppimisalustalla sekä henkilökohtaiset ohjaukset.

Tämän lisäksi osallistujat hankkivat ja kustantavat itse oman henkilökohtaisen työnohjauksensa sekä Tavistock-seminaarin täysihoidon.

Koulutuksen paikka

Koulutus toteutetaan Helsingissä tai poikkeustilanteessa myös verkon välityksellä.

Kouluttajat

Metanoian työnohjauksen ohjelmassa toimivat kouluttajina alan ”raskaan sarjaan” ammattilaiset. Kaikilla on runsaasti tieto-taitoa työnohjaustyöstä, nykyorganisaatioiden uusista kehittymistrendeistä sekä haastavan uudistumis- ja muutostyön metodeista.

Kouluttajat toimivat myös laajalti kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa: FINOD (Suomi), OPUS (UK), The Tavistock institute (UK), Group Relation verkosto, The TAOS institute (USA), The Human Systems Dynamics Institute (USA), IL NODO (Italia), Pary Center for New Learning (Italy).

Työnohjaaja peruskoulutuksen käynneillä on mahdollista tulla osaksi näitä verkostoja ja jatkaa itsenäisesti omaa ammatillista kehittymistä.

Pääkouluttajat:

Marianne Tensing LitM, työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko, työnohjaajien kouluttaja.

Marianne on toiminut työnohjaajana, organisaatiokonsulttina ja kouluttajana vuodesta 2003. Työnohjaajana hän on tehnyt töitä niin yksilöiden, ryhmien kuin työyhteisöjen kanssa ohjannut esimiehiä, johtajia ja johtoryhmiä erityyppisissä organisaatioissa.  Marianne on kiinnostunut ihmismielen ja kokemuksen organisoitumisen prosessista ja erityisesti organisaatioiden muutostilanteissa. Organisaatioanalyyttinen orientaatio merkitsee hänelle kyvykkyyttä tarkastella yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä kompleksisina psykodynaamisina systeemeinä. Ammatillista osaamista Marianne täydentää kansainvälisissä Group Relation -verkostoissa, lähinnä OPUS:ssa ja TIHR:ssa

Atso Juote, KM, työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko ja -konsultti FINOD, tutkija.

Atsolla on 20 vuoden kokemus työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana toimimisesta. Työnohjaajana ja konsulttina hän on tehnyt töitä niin johtoryhmien, työryhmienkin kuin yksittäisten esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Työnohjaajana Atso on kiinnostunut ihmisen mielestä ja sen kytköksistä ihmisten välisiin suhteisiin ja dynamiikkaan. Ryhmiin ja organisoitumiseen liittyvät ilmiöt ovat Atson työn ytimessä. Organisaatioanalyyttinen ajattelu merkitsee hänelle kykyä tarkastella yksilöä ja yhteisöjä monien eri organisaatioteorioiden valossa. Arviointitutkijana Atso on kirjoittanut yli 40 artikkelia ja raporttia työyhteisöjen kehittämisestä ja muutostilanteista.  Atso Juote toimii aktiivisesti kansainvälisessä ryhmädynaamisessa liikkeessä ja hänellä on laajat kansainväliset kontaktit.

Riitta Ylikomi (PsM) on psykologi, työnohjaaja STORY, psykoterapeutti (VET), kouluttajapsykoterapeutti (psykoanalyyttinen ja traumapsykologinen viitekehys)

Riitta on toiminut 20 vuotta kehittämistehtävissä mm. sote-alan järjestöjen moniammatillisissa tiimeissä. Koulutus, konsultaatio ja työnohjaus ovat kuuluneet hänen tehtäviinsä läpi vuosien. Nykyään Riitta toimii päätoimisena työnohjaajana.  Organisaatioanalyyttinen viitekehys inspiroi häntä pohtimaan yhteyksiä yksilön kokemuksen, ryhmien ja organisaatioiden toiminnan sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden välillä. Riitan erityinen kiinnostuksen kohde on eläytymis- ja empatiakyvyn merkitys työn prosesseissa. Tampereen yliopiston väitöskirjatutkijana hän osallistuu turvapaikkapuhuttelun vuorovaikutuksen ja käytänteiden monitieteiseen analyysiin.

Ohjelmassa vierailevat myös

Risto Puutio (PsT, MSc, TRO) on organisaatioanalyytikko, työ- ja organisaatioiden erikoispsykologi, työnohjaaja (STORY), tutkija ja tietokirjailija. Hänen intohimonsa on  ymmärtää ihmisten välisen organisoitumisen, luovan työskentelyn ja  yhteistyön ehtoja. Risto haluaa edistää organisaatioiden systeemidynamiikan tuntemusta ja organisaatiohin kätkeytyvien potentiaalien tunnistamista.

Jukka-Pekka Heikkilä (PsM, MSc) toimii organisaatiokonsulttien ja -kehittäjien työnohjaajana (STORY) Hän on erikoistunut soveltamaan kompleksuusajattelun tarjoamia mahdollisuuksia jatkuvasti muuttuvien organisaatioiden kehittymishaasteisiin.

Hakeminen ja lisätiedot

Koulutusohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka jälkeen haastattelemme kaikki osallistujat. Edellytämme osallistumista koko ohjelmaan.

Ilmoittautuminen 15.1.2023 mennessä, sen jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Järjestäjä pidättää oikeuden kurssia koskeviin muutoksiin.Varaamme oikeuden koulutusohjelman päivämäärien muutoksiin.

Huom! Koulutusohjelman aikana opiskelijat saavat alennuksen Metanoian muista seminaareista, tapahtumisista ja konferensseista.

Lisätietoja ohjelmasta Marianne Tensing puh. 0442986977 marianne.tensing@metanoiainstituutti.fi

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Peruskoulutus ja tiedot aiemmista työnohjauskoulutuksista

  Mikä sai sinut kiinnostumaan Metanoia Instituutin työnohjauksen peruskoulutuksesta?

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)