Työnohjauksen peruskoulutus (60 op) 2024-2026

Työnohjauksesta on tullut merkittävä väylä sekä työyhteisöjen että työntekijöiden henkilökohtaisen uudistumiseen. Se on yhä tärkeämpi työmuoto nykyisessä, monella tavoin uudelleen muotoutuvassa työelämässä. Työnohjaus tarjoaa aina mahdollisuuden ympäröivän todellisuuden jäsentämiseen ja siinä suunnistamiseen.

Organisaatiokokonaisuutta, sen osia ja suhteita avaavat keskustelut työnohjausryhmässä luovat yhteistä ymmärrystä, mikä on omiaan sujuvoittamaan yhteistyötä. Työnohjaus auttaa jokaista arvioimaan ja näkemään työtään ja sen merkitystä osana kokonaisuutta ja löytämään parhaat mahdolliset tavat vastata omasta toiminnastaan.

Työnohjaus siis tarkoittaa työrooliin, työyhteisöön ja organisaatioon liittyvien kysymysten, ajatusten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksessa ohjattava saa tilaisuuden oman työnsä, toimintatapojensa ja yhteistyösuhteidensa tutkimiseen ja kehittämiseen.

Koulutuksen tarkoitus

Työnohjauksen peruskoulutuksen tarkoituksena on tarjota osallistujille perustiedot ja -valmiudet yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaukseen.

Metanoia Instituutin Työnohjauksen peruskoulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry (STOry) antamat koulutussuositukset, joten koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on oikeus toimia työnohjaajana.

Kenelle ohjelma soveltuu

Työnohjauksen peruskoulutus on suunniteltu sinulle, joka haluat kehittää ohjaustaitojasi tavoitteenasi työskennellä työnohjaajana. Se soveltuu myös kaikille johto- tai esihenkilötehtävissä oleville henkilöille, jotka haluavat lisätä organisaatioymmärrystään ja vuorovaikutustaitojaan.

Ohjelma antaa sinulle

 • pätevyyden toimia työnohjaajana ja oikeuden käyttää työnohjaaja OA (organisaatioanalyyttinen orientaatio) nimikettä
 • taitoa ja rohkeutta ohjata yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä haastavissa muutosprosesseissa.
 • keinoja tukea ammatillisen identiteetin uudistumisprosessia
 • ymmärrystä ihmisen ja organisaation toiminnasta
 • välineitä luoda organisaatioihin tutkivia tiloja, jotka johtavat tarkoituksenmukaiseen uudelleenorganisoitumiseen
 • työkaluja kompleksisten systeemisten hahmottamiseen ja kehittämiseen

Koulutusohjelman sisältö ja ajankohdat

Jakso 1 26-27.1.2024
Mitä työnohjaus on?
– työelämän murros, kehittymisen suuntia
– työnohjauksen merkitys työelämässä
– työnohjauksen perinteet

Jakso 2  15.-16.3.2024
Ihmiskäsitykset
– käsitykset oppimisesta ja kehityksestä
– kokemuksellinen oppiminen ja reflektointi

Jakso 3  17.-18.5.2024
Psykodynamiikka ja vuorovaikutus
– mielen psykodynamiikka /mielen rakenteet
– suhde ja prosessi
– työnohjaajan container-funktio

Jakso 4  
Arvot, identiteetti ja ammatillinen kasvu
– arvojen merkitys identiteetin rakentumiselle
– työnohjaus ammatillisen kasvun edistäjänä

Jakso 5  
Dialogi, kieli ja kysymykset työnohjauksessa
– kielen merkitys todellisuuden rakentajana
– merkitysten tutkiminen
– tutkivan dialogin taidot

Jakso 6  
Ryhmädynamiikka
– ryhmän rakentumisen dynamiikka
– ryhmäilmiöt

Jakso 7
Systeemisen näkökulman perusteet
– miten systeemit rakentuvat
– systeemien hahmottaminen
– systeemisyyden peruskäsitteet

Jakso 8
Dynaamiset kompleksiset systeemit
– mitä kompleksisuudella tarkoitetaan työnohjauksessa

Jakso 9
Johtajuus ja johtaminen
– johtamisen periaatteet ja funktiot
– kompleksisen systeemin johtaminen
– luovien kontekstien rakentaminen

Jakso 10
Organisaatioanalyyttinen työnohjaus
– kokonaisuuksien hahmottamisen menetelmiä
– organisaation rakenteiden merkitys
– tunteet tiedon tuojina

Jakso 11
Konfliktit ja jännitteet työnohjauksessa
– konfliktit, ristiriidat, häiriöt
– ilkeät /pirulliset ongelmat
– konkretisoivat, visualisoivat menetelmät

Jakso 12
Työnohjauksen eettiset kysymykset
– työnohjauksen eettisiä ristiriitoja ja sudenkuoppia
– lopputöiden esittely

Jakso 13  Päätösseminaari

Työskentelymuodot

Ohjelmaan valituilla työskentelytavoilla tähdätään sekä teoreettisen osaamisen kartuttamiseen että käytännön menetelmien harjaannuttamiseen. Ohjelmassa työskennellään tavoitteesta riippuen koko ryhmässä, eri kokoonpanoissa ja itsenäisesti.

Työskentelymuodot:

 • lähiopetuspäivät (30)
 • vertaistyöskentely
 • työnohjausharjoittelu/asiakkaiden ohjaus (yksilö ja ryhmä)
 • omakohtainen työnohjaus/saatu työnohjaus
 • työnohjauksen työnohjaus
 • kirjallisuuden perehtyminen
 • reflektiivinen kirjoittaminen
 • lopputyö
 • työskentely oppimisalustalla.

Koulutusohjelman hinta

Kouluksen hinta on 6800 € + 24 % alv. Se voidaan laskuttaa useassa erässä, tarvittaessa myös kerran kuukaudessa 2,5 vuoden aikana.

Hinta sisältää opetuksen lähiopetuspäivinä, opiskelumateriaalit, verkkotyöskentelyn oppimisalustalla sekä opetukseen liittyvät henkilökohtaiset ohjaukset. Tavistock-seminaarin täysihoidon kustannukset osallistuja maksaa erikseen.

Koulutuksen paikka

Koulutus toteutetaan Helsingissä ja muutamat jaksot etätyöskentelynä.

Pääkouluttajat

Marianne Tensing (LitM) työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko ja -konsultti FINOD. TRO.

Marianne on toiminut päätoimisena kouluttajana, työnohjaajana ja organisaatiokonsulttina vuodesta 2003 ja kartuttanut ammattitaitoaan lukuisissa ohjausprosesseissa eri toimialoilla. Metanoia Instituutin työnohjaajien kouluttajana hän toimii vuodesta 2011. Praktiikan ohella Mariannelle on tärkeä ymmärtää työnohjauksen teoreettisia taustoja. Hänen erityinen kiinnostuksen kohde on työnohjauksen organisaatioanalyyttinen viitekehys, joka linkittää yhteen ja pyrkii ymmärtämään yksilön kokemusta organisaation dynaamisen todellisuuden valossa. Koulutustehtävä opettaa aina myös sen tekijää: Marianne kokee saavansa jatkuvasti uusia vivahteita omaan työhönsä muun muassa työnohjaajien työnohjaajana. Ammatillisen kehittymisen kannalta ovat hänelle tärkeitä myös Metanoia Instituutin yhteistyöverkostot, joista keskeisiä ovat FINOD, OPUS ja TIHR.

Atso Juote, (KM) työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko ja -konsultti FINOD, tutkija.

Atsolla on 20 vuoden kokemus työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana toimimisesta. Työnohjaajana ja konsulttina hän on tehnyt töitä niin johtoryhmien, työryhmienkin kuin yksittäisten esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Työnohjaajana Atso on kiinnostunut ihmisen mielestä ja sen kytköksistä ihmisten välisiin suhteisiin ja dynamiikkaan. Ryhmiin ja organisoitumiseen liittyvät ilmiöt ovat Atson työn ytimessä. Organisaatioanalyyttinen ajattelu merkitsee hänelle kykyä tarkastella yksilöä ja yhteisöjä monien eri organisaatioteorioiden valossa. Arviointitutkijana Atso on kirjoittanut yli 40 artikkelia ja raporttia työyhteisöjen kehittämisestä ja muutostilanteista.  Atso Juote toimii aktiivisesti kansainvälisessä ryhmädynaamisessa liikkeessä ja hänellä on laajat kansainväliset kontaktit.

Riitta Ylikomi (PsM) on psykologi, työnohjaaja STORY, psykoterapeutti (VET), kouluttajapsykoterapeutti (psykoanalyyttinen ja traumapsykologinen viitekehys)

Riitta on toiminut 20 vuotta kehittämistehtävissä mm. sote-alan järjestöjen moniammatillisissa tiimeissä. Koulutus, konsultaatio ja työnohjaus ovat kuuluneet hänen tehtäviinsä läpi vuosien. Nykyään Riitta toimii päätoimisena työnohjaajana.  Organisaatioanalyyttinen viitekehys inspiroi häntä pohtimaan yhteyksiä yksilön kokemuksen, ryhmien ja organisaatioiden toiminnan sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden välillä. Riitan erityinen kiinnostuksen kohde on eläytymis- ja empatiakyvyn merkitys työn prosesseissa. Tampereen yliopiston väitöskirjatutkijana hän osallistuu turvapaikkapuhuttelun vuorovaikutuksen ja käytänteiden monitieteiseen analyysiin.

Ohjelmassa vierailevat myös

Risto Puutio (PsT, MSc, TRO) on organisaatioanalyytikko, työ- ja organisaatioiden erikoispsykologi, työnohjaaja (STORY), tutkija ja tietokirjailija. Hänen intohimonsa on  ymmärtää ihmisten välisen organisoitumisen, luovan työskentelyn ja  yhteistyön ehtoja. Risto haluaa edistää organisaatioiden systeemidynamiikan tuntemusta ja organisaatiohin kätkeytyvien potentiaalien tunnistamista.

Jukka-Pekka Heikkilä (PsM, MSc) toimii organisaatiokonsulttien ja -kehittäjien työnohjaajana (STORY) Hän on erikoistunut soveltamaan kompleksuusajattelun tarjoamia mahdollisuuksia jatkuvasti muuttuvien organisaatioiden kehittymishaasteisiin.

Hakeminen ja lisätiedot

Koulutusohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka jälkeen haastattelemme kaikki osallistujat. Edellytämme osallistumista koko ohjelmaan.

Ilmoittautuminen 15.12.2023 mennessä, sen jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Järjestäjä pidättää oikeuden kurssia koskeviin muutoksiin.Varaamme oikeuden koulutusohjelman päivämäärien muutoksiin.

Huom! Koulutusohjelman aikana opiskelijat saavat alennuksen Metanoian muista seminaareista, tapahtumisista ja konferensseista.

Lisätietoja ohjelmasta Marianne Tensing puh. 0442986977 marianne.tensing@metanoiainstituutti.fi

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Peruskoulutus ja tiedot aiemmista työnohjauskoulutuksista

  Mikä sai sinut kiinnostumaan Metanoia Instituutin työnohjauksen peruskoulutuksesta?

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)