Työnohjauksen syventävä jatkokoulutus 2022 (20 op.)

Koulutuksen tarkoituksena on syventää työnohjaajien ammatillista osaamista, antaa tuoreita näkökulmia asiakastyöhön ja uudistaa työnohjaajien ammatillista identiteettiä. Koulutus tarjoaa työnohjaajalle  uusia teoreettisia käsitteitä organisaatioanalyyttisestä viitekehyksestä, jotka mahdollistavat havaita ja jäsentää monimutkaisia ilmiöitä sekä tehdä uusia tulkintoja. Organisaatioanalyyttisessä viitekehyksessä asiakkaan työnohjauksellisia case kertomuksia tarkastellaan kompleksisena tapahtumana, jossa risteävät mielen, suhteiden, vuorovaikutuksen ja laajempien systeemien kokonaisuus.

Ohjelmassa opiskellaan työtapoja, jotka edesauttavat monitasoisten systeemien ja prosessien ymmärtämistä ja niihin vaikuttamista jatkuvasti muuttuvissa työelämän ympäristöissä. Ohjelma syventää henkilökohtaisia valmiuksia toimia työnohjaajan roolista käsin koko asiakasorganisaatiosysteemin kehittäjänä.

Ohjelma sisältää alustuksia, työnohjauksissa esiin tulleiden ilmiöiden tunnistamista ja käsitteellistämistä, oman työnohjaustyön tutkimista, kliniikka-työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä jaksojen välissä, kirjallisuuteen paneutumista ja oppimisalustalla toimimista.

Jakso 1/ 4.2.2022 Organisaatioanalyyttinen (OA)viitekehys työnohjauksessa
– Mitä uutta OA viitekehys tuo työnohjaukseen?
– Työn muutos ja organisaatioiden nopea uudistuminen haastaa myös työnohjausta.

Jakso 2/ 25.3.2022 Organisaatio-osaaminen (organisoitumisesta) 

– Kuinka hahmottaa erilaisten organisoitumisten todellisuutta ja systeemejä monipuolisesti?
– Kuinka tasapainoilla yksilön ja organisaationäkökulman välillä?
– Millaisia dynaamisia tekijöitä organisoitumiseen liittyy?

Jakso 3/ 29.4.2022 Systeemin suhteiden ja vuorovaikutuksen tutkiminen työnohjauksessa
 Millä tavoin työnohjaus edesauttaa systeemissä tapahtuvaa kytkeytymistä?
– Millaisia työkaluja vuorovaikutustutkimus tarjoaa työnohjaajalle?
– Millaisia työkaluja organisaatioanalyyttisen viitekehys tarjoaa työnohjaajalle?

Jakso 4/ 16.6.2022 Psykodynamiikka, mielen ja merkitysten maailma.
– Kannattelutehtävän merkitys työnohjauksessa.
– Kuinka hyödyntää tunteita tiedon lähteenä?
– Tunteet ja merkitys suhteet kokemusten jäsentäjinä.

Jakso 5/ 26.5.2022 Ryhmädynamiikka ja itseorganisoituminen

– Kuinka ymmärtää monimutkaista kokonaisuutta oman kokemuksen kautta?
– Kuinka tunnistaa ja säädellä yhteisön itsessä herättämiä tunteita?
– Kuinka tunnistaa oman mielen harhaanjohtavia olettamuksia?
– Kuinka kääntää hankalia tunteita herättävät tilanteet henkilökohtaiseksi kasvuksi?

Jakso 6/ 25.-28.8.2022 Organisaatiodynamiikka (Tavistock -seminaari, internaatti)

– Organisaatiotodellisuus kokemuksena.
– Organisoituminen mielen sisäisenä ja ulkoisena tapahtumisena
– Itsetuntemuksen merkitys suhdetyössä

Jakso 7/ Kompleksisuusajattelu työnohjaajan työkaluna.
– Kuinka hahmottaa asiakkaiden kertomuksista kompleksisuutta?
– Kompleksisuusajattelun käsitteet työnohjaajan hypoteesien lähtökohtana.
– Miten työnohjaaja toimii käytännössä?

Jakso 8/Työnohjaus johtamisen tukena + ohjelman päätös

– Kuinka työnohjaus voi tukea organisaation yhteisohjautuvuutta?
– Kuinka työnohjauksessa rakentaa johtajan kasvua tukevaa vuoropuhelua?
– Systeemiset kokonaisuudet työnohjauksessa.
– Ohjelman päättymisen ja oppimisen jatkamisen kysymyksiä.

Hinta 3500 € + alv. Hinta sisältää seminaarit ja koulutusmateriaalit. Internaattijakson majoitus- ja täysihoitokulut (n. 450 €) osallistuja maksaa erikseen. Laskutus kahdessa erässä, myös kuukausittainen laskutus mahdollinen.

Ohjelman pääkouluttajina toimivat Marianne Tensing LitM, työnohjaaja STOry, organisaatioanalyytikko, TRO ja Risto Puutio PsT, organisaatioanalyytikko, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), TRO, työnohjaaja STOry.

Lisätietoja saa Marianne Tensingilta, p. 044 298 6977 ja Risto Puutiolta, p. 0400 545 519.

Ilmoittautuminen

  Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

  Henkilötiedot

  Nimi (pakollinen)

  Titteli / tehtävänimike

  Organisaatio

  Kotiosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Laskutusosoite (mikäli eri kuin osoitteesi)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Kuvaa lyhyesti ammatillinen tilanteesi ja motiivisi osallistua ohjelmaan

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)