Organisaatiodramaturgian peruskoulutus 5.3.-23.4.2022

Copyright Pieter Brueghel the Elder [Public domain]

Organisaatiodramaturgia on dramaturgisen ajattelun ja dramaturgisten työvälineiden soveltamista työnohjauksessa, konsultaatiossa ja kehittämistyössä. Draaman dynamiikkaan perehdyttämällä organisaatiodramaturginen työote opettaa näkemään työelämän usein paradoksaalisten jännitteiden luovan potentiaalin organisaatioiden kehittämisessä. 

Dramaturgian taju on hereillä oloa jatkuvasti tapahtuvalle muuttumiselle. Tekemällä jännitteet näkyviksi draamallisina vastavoimina organisaatiodramaturgia kuljettaa kokonaisuutta, organisaation draamaa, uuteen suuntaan. Organisaatiodramaturgia yhdistää draaman viisautta moderniin systeemi- ja kompleksisuusajatteluun. Ammennamme kulttuurimme juurilta ymmärrystä aikamme suuriin murroksiin. 

MITÄ KOULUTUKSESSA TAPAHTUU? 

Koulutus johdattaa sinut askel askeleelta dramaturgian keskeisten käsitteiden ymmärtämiseen ja soveltamiseen organisaatioilmiöihin. Organisaatiodramaturgisen työotteen avulla opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden muutostilanteita ja tekemään organisaatiodramaturgisia hypoteeseja suunnittelutyön tueksi. Tutkimme, mikä on konfliktien draamallinen luonne ja hahmotamme organisaatioiden siirtymätilanteita dramaturgisina käännekohtina, joissa avautuu mahdollisuus toiminnan suunnan muuttamiselle ja uudistumiselle. Saat työvälineitä ammatillisten roolien tietoiseen draamalliseen työstämiseen ulkoisen ja sisäisen maailman yhteensovittamisena.

MITÄ KOULUTUKSESTA SAAT?

 • Opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden siirtymä- ja konfliktitilanteita draamallisina jännitteinä, jotka mahdollistavat organisaatiossa oppimisen ja uudistumisen.
 • Organisaatiodramaturgian avulla pystyt tunnistamaan organisaation vanhoja, vakiintuneita käsikirjoituksia ja saat uudenlaisia työvälineitä systeemisten muutosten tukemiseen.
 • Peilaat oman työelämäsi tai ohjaamasi/johtamasi organisaation tilanteita klassikkodraamojen kohtauksiin ja antiikin myytteihin ja kehität näin organisaatiodramaturgista havaintokykyäsi.
 • Pääset tutkimaan organisatorisia rooleja näyttelijäntyön lähtökohdista käsin. Opit havaitsemaan roolien eri tasoja, tahdonsuuntia ja motiiveja. Ammattiroolien tietoinen työstäminen on syvällistä muutostyötä.
 • Voit tuoda yhteiseen oppimisprosessiin oman tapauskertomuksesi tai itseäsi kiinnostavan työelämäaiheen, jota työstämme organisaatiodramaturgisten harjoitusten avulla.
 • Organisaatiodramaturgian peruskoulutuksen käyneet voivat osallistua Organisaatiodramaturgian jatkokoulutukseen. 

KENELLE?

 • Työnohjaajille, organisaatioiden kehittäjille ja esimiehille.
 • Kaikille, joita kiinnostaa työelämän dramaturginen tutkiminen ja kehittäminen.

Kokemisemme ja havaintomme ovat perustaltaan dramaturgisesti jäsentyviä. Tästä syystä kaikilla ihmisillä on intuitiivista dramaturgista tietoa ja ymmärrystä. Sisäinen dramaturgian tajumme luo hyvät edellytykset organisaatiodramaturgisen työotteen omaksumiselle.

OHJELMA JA KOULUTUSPÄIVÄT

Organisaatiodramaturgian perusteet 5.3. – 23.4.2022

1. Organisaatiodramaturgia: työnohjaus ja konsultointi dramaturgisena työnä (5.3.)

2. Muutoksen dramaturgia (19.3.)

3. Ammatilliset roolit prosessina (9.4.)

4. Organisaatiodramaturgian anti työelämän murroksessa (22.4.)

5. Case-workshop (23.4.)

Kellonajat: lauantait 5.3, 19.3. ja 9.4. klo 10-16, pe-la 22.-23.4. klo 10-16.00.

Jokainen päivä muodostaa temaattisen kokonaisuuden, johon voi osallistua myös erikseen. Case-työskentelyyn painottuva pe-la 22.-23.4. muodostaa yhden teemaseminaarin.

TAUSTA

Organisaatiodramaturgia on dramaturgi ja työnohjaaja (STOry) Helena Ihalan työnohjaus- ja konsultaatiotyöhön kehittämä työote, jossa uudella tavalla yhdistetään dramaturgian keskeiset käsitteet ja draaman teoria organisaatioiden kehittämiseen ja työnohjaukseen. Organisaatiodramaturgian juuret ovat antiikin Kreikan teatterissa, filosofiassa ja demokratiassa. Lue Helenan blogikirjoitus draaman, dialogisuuden ja työelämän yhteyksistä täältä.

Ihala on nimetty organisaatiodramaturgian kehittäjäksi muun muassa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 4/2016 ”Taiteen menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa”. Metanoiassa Helena on järjestänyt koulutuksia organisaatiodramaturgiasta v. 2014 lähtien. Suomessa ei ole järjestetty koulutusta organisaatiodramaturgisesta työotteesta ennen häntä. Lue myös Helenan blogikirjoitukset ”Niin kuin tää olis Shakespearea” tästä ja ”Tragedian taju” tästä.

Paikka: Koulutus toteutetaan webinaarina.

Hinta: 1375 euroa + alv. sisältäen seminaaripäivien opetuksen sekä ohjauksen päivien välillä tapahtuvaan työskentelyyn.

Ilmoittautuminen peruskoulutukseen 11.2.2022 mennessä.

17.2. jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitamme 50 % osallistumismaksusta.

Lisätiedot: Helena Ihala, puh. 0443507144, helena.ihala@metanoiainstituutti.fi

 

KOULUTUKSESTA SANOTTUA

”Parasta olivat uudet käsitteet ja uusi ajattelumaailma, ne olivat hyödyllisiä, uteliaisuutta herättäviä ja suoraan sovellettavia omiin toimintaympäristöihin. 

– Jari Kalavainen, Koulutuspäällikkö/opettajankoulutus

”Työnäyttämöt avautuivat kuin uudenlaisessa valaistuksessa.” 

-Soile Kero, Työnohjaaja, Werka kehitys Oy 

 ”Työelämän ja draaman yhdistämisestä saa todella paljon.”

-Markku Tynkkynen, Johtamisen ja työnohjauksen kouluttaja, Kirkon koulutuskeskus

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

  Työnohjauksen peruskoulutus (60 op) 2023-2025

  Työnohjaus on vuosien varrella kasvanut merkittäväksi ajattelufoorumiksi organisaatioissa, työyhteisöissä, tiimeissä sekä johtajien tueksi yksilötyönohjauksissa.  Se on erityisen tärkeä työmuoto nykyisessä, monella tavoin uudelleen muotoutuvassa maailmassa. Työnohjausprosessi tarkoittaa, että kerran kuukaudessa noin pari tuntia on mahdollista pysähtyä ajattelemaan ja tunnustelemaan, miten itse kullakin menee? Miten menee tiimillä tai yksiköllä tai koko organisaatiolla? Tällaiset kokonaisuutta, sen osia ja suhteita hahmottavat keskustelut luovat porukoissa yhteistä linjaa ja piirtävät punaista lankaa kaiken tekemisten keskelle ja ympärille. Tuloksena jokainen pystyy liittämään oman työnsä yhteiseen kokonaisuuteen.

  Työnohjaaja, joka ymmärtää kompleksisten systeemien dynamiikkaa ja vuorovaikutuksen vaikuttavuutta ihmistenvälisessä kanssakäymisessä, tuo keskusteluihin uusia näkökulmia ja jäsennyksiä sekä auttaa asiakasta tunnistamaan yhteisössä meneillä olevia ilmiöitä. Näiden ilmiöiden tunnistaminen ja niiden vaikutusten ennakointi auttavat asiakasta navigoimaan tässä jatkuvasti muuttuvassa työelämässä.

  Organisaatioanalyyttisessa työnohjaajien peruskoulutuksessa opiskellaan uusia teoreettisia hahmotuksia ja luodaan työnohjaajan tukemana ymmärrystä asiakasorganisaatioiden arkeen.

  Koulutuksen tarkoitus

  Työnohjauksen peruskoulutuksen tarkoituksena on välittää osallistujille perustiedot ja -taidot yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksesta. Koulutuksen aikana osallistujat opiskelevat työnohjauksen keskeisiä teoreettisia ja menetelmällisiin kysymyksiä sekä harjoittelevat työnohjaajan ammatillisia taitoja.
  Koulutus perustuu organisaatioanalyyttiseen orientaatioon, joka sisältää ajankohtaisia teorioita sekä ihmisen mielen että työn ja organisaatioiden muutosten ymmärtämisestä. Koulutus antaa metodisia työkaluja yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen ohjaukseen.

  Käytyäsi ohjelman Sinulla on osaamisen lisäksi myös muodolliset valmiudet toimia työnohjaajana. Voit halutessasi hakea Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenyyttä. Koulutusohjelma täyttää STOry:n antamat koulutussuositukset.

  Kenelle ohjelma soveltuu

  Koulutusohjelma soveltuu Sinulle, joka haluat kehittää ohjaustaitojasi ja aiot työskennellä työnohjaajana. Se soveltuu myös kaikille johtotehtävissä oleville henkilöille, jotka haluavat lisätä organisaatioymmärrystään ja vuorovaikutustaitojaan ihmisten johtamiseen.

  Ohjelma antaa Sinulle…

  • uuden ammatin ja pätevyyden harjoittaa työnohjaajan työtä erilaisissa organisaatioissa
  • henkistä rohkeutta, taitoja ja osaamista ohjata yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä haastavissa muutosprosesseissa
  • syvempää ymmärrystä ihmisen ja organisaation toiminnasta
  • välineitä luoda organisaatioihin tutkivia tiloja, jotka johtavat myönteiseen uudelleenorganisoitumiseen
  • erilaisia ajattelumalleja, joiden avulla voit hahmottaa systeemisiä kokonaisuuksia
  • ymmärrystä kompleksisten systeemien (organisaatioiden) kehittämisen logiikasta
  • välineitä tukea ihmistä ammatillisten identiteettien uudistumisprosessissa
  • oikeuden käyttää työnohjaaja OA (organisaatioanalyyttinen orientaatio) nimikettä.

  Koulutusohjelman sisältö ja ajankohdat

  1. Seminaari  17.-18.2.2023 Mitä työnohjaus on? 
   • Työelämän murros, kehittymisen suuntia
   • Työnohjauksen merkitys työelämässä
   • Työnohjauksen perinteet
  2. Seminaari 21.-22.4.2023 Ihmiskäsitykset
   • Käsitykset oppimisesta ja kehityksestä
   • Kokemuksellinen oppiminen ja reflektointi
  3. Seminaari  9.-10.6.2023 Psykodynamiikka ja vuorovaikutus
   • Mielen psykodynamiikka /mielen rakenteet
   • Suhde ja prosessi
   • Työnohjaajan container -funktio
  4. 24.-27.8.2023 Tavostock seminaari (4.päivän internaatti)
  5. Seminaari  22.-23.9.2023 Arvot, identiteetti ja ammatillinen kasvu
   • Arvojen merkitys identiteetin rakentumiselle
   • Työnohjaus ammatillisen kasvun edistäjänä
  6. Seminaari  24.-25.11.2023 Dialogi, kieli ja kysymykset työnohjauksessa
   • Kielen merkitys todellisuuden rakentajana
   • Merkitysten tutkiminen
   • Dialogin taidot
  7. Seminaari  26.-27.1.2024 Ryhmädynamiikka
   • Ryhmän rakentumisen dynamiikka
   • Ryhmäilmiöt
  8. Seminaari  Systeemisen näkökulman perusteet
   • Miten systeemit rakentuvat?
   • Systeemien hahmottaminen
   • Systeemisyyden peruskäsitteet
  9. Seminaari  Dynaamiset kompleksiset systeemit
   • Mitä kompleksisuus tarkoittaa?
  10. Seminaari  Johtajuus ja johtaminen 
   • Johtamisen periaatteet ja funktiot
   • Kompleksisen systeemin johtaminen
   • Luovien kontekstien rakentaminen
  11. Seminaari  Organisaatioanalyyttinen työnohjaus
   • Kokonaisuuksien hahmottamisen menetelmiä
   • Organisaation rakenteiden merkitys
   • Tunteet tiedon tuojina
  12. Seminaari  Konfliktit ja jännitteet työnohjauksessa
   • Konfliktit, ristiriidat, häiriöt.
   • Ilkeät /pirulliset ongelmat
   • Konkretisoivat, visualisoivat menetelmät
  13. Seminaari  Työnohjauksen etiikka ja estetiikka
   • Työnohjauksen eettiset kysymykset
   • Työnohjauksen eettisiä ristiriitoja ja sudenkuoppia
   • STORY:n eettinen neuvottelukunta
  14. Seminaari  Päätösseminaari

  Koulutusohjelman kokonaisuuteen sisältyy myös internaattimuotoinen (4 päivää) Tavistock-seminaari. Tavistock-seminaariin liittyvät majoitus- ja ruokailukustannukset. laskutetaan koulutuksen perusmaksun lisäksi.

  Työskentelymuodot

  Ohjelmassa on käytössä monipuoliset työskentelytavat, jotka perustuvat niin yhteiseen kuin yksilölliseen työskentelyyn sekä teoriaosaamisen että käytännön metodien ja kokemusten kartuttamiseen.
  Työskentelymuodot: (1) Lähiopetuspäivät 30p, (2) vertaistyöskentely, (3) työnohjaus-harjoittelu/asiakkaiden ohjaus, (4) omakohtainen työnohjaus/saatu työnohjaus (yksilö ja ryhmän), (5) työnohjauksen työnohjaus, (6) kirjallisuuden itsenäinen opiskelu, (7) reflektiivinen kirjoittaminen, (8) lopputyö, (9) työskentely oppimisalustalla.

  Koulutusohjelman kustannukset

  Kouluksen hinta on 6800 € + 24 % alv. Koulutusohjelman kustannusten laskutuksen voi jakaa useampaan erään, myös kuukausittainen laskutus 2,5 vuoden aikana on mahdollinen.

  Hinta sisältää opetuksen lähiopetuspäivillä, Tavistock seminaarin, opiskelumateriaalit, verkkotyöskentelyn oppimisalustalla sekä henkilökohtaiset ohjaukset.

  Tämän lisäksi osallistujat hankkivat ja kustantavat itse oman henkilökohtaisen työnohjauksensa sekä Tavistock-seminaarin täysihoidon.

  Koulutuksen paikka

  Koulutus toteutetaan Helsingissä tai poikkeustilanteessa myös verkon välityksellä.

  Kouluttajat

  Metanoian työnohjauksen ohjelmassa toimivat kouluttajina alan ”raskaan sarjaan” ammattilaiset. Kaikilla on runsaasti tieto-taitoa työnohjaustyöstä, nykyorganisaatioiden uusista kehittymistrendeistä sekä haastavan uudistumis- ja muutostyön metodeista.

  Kouluttajat toimivat myös laajalti kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa: FINOD (Suomi), OPUS (UK), The Tavistock institute (UK), Group Relation verkosto, The TAOS institute (USA), The Human Systems Dynamics Institute (USA), IL NODO (Italia), Pary Center for New Learning (Italy).

  Työnohjaaja peruskoulutuksen käynneillä on mahdollista tulla osaksi näitä verkostoja ja jatkaa itsenäisesti omaa ammatillista kehittymistä.

  Pääkouluttajat:

  Marianne Tensing LitM, työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko, työnohjaajien kouluttaja.

  Marianne on toiminut työnohjaajana, organisaatiokonsulttina ja kouluttajana vuodesta 2003. Työnohjaajana hän on tehnyt töitä niin yksilöiden, ryhmien kuin työyhteisöjen kanssa ohjannut esimiehiä, johtajia ja johtoryhmiä erityyppisissä organisaatioissa.  Marianne on kiinnostunut ihmismielen ja kokemuksen organisoitumisen prosessista ja erityisesti organisaatioiden muutostilanteissa. Organisaatioanalyyttinen orientaatio merkitsee hänelle kyvykkyyttä tarkastella yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä kompleksisina psykodynaamisina systeemeinä. Ammatillista osaamista Marianne täydentää kansainvälisissä Group Relation -verkostoissa, lähinnä OPUS:ssa ja TIHR:ssa

  Atso Juote, KM, työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko ja -konsultti FINOD, tutkija.

  Atsolla on 20 vuoden kokemus työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana toimimisesta. Työnohjaajana ja konsulttina hän on tehnyt töitä niin johtoryhmien, työryhmienkin kuin yksittäisten esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Työnohjaajana Atso on kiinnostunut ihmisen mielestä ja sen kytköksistä ihmisten välisiin suhteisiin ja dynamiikkaan. Ryhmiin ja organisoitumiseen liittyvät ilmiöt ovat Atson työn ytimessä. Organisaatioanalyyttinen ajattelu merkitsee hänelle kykyä tarkastella yksilöä ja yhteisöjä monien eri organisaatioteorioiden valossa. Arviointitutkijana Atso on kirjoittanut yli 40 artikkelia ja raporttia työyhteisöjen kehittämisestä ja muutostilanteista.  Atso Juote toimii aktiivisesti kansainvälisessä ryhmädynaamisessa liikkeessä ja hänellä on laajat kansainväliset kontaktit.

  Riitta Ylikomi (PsM) on psykologi, työnohjaaja STORY, psykoterapeutti (VET), kouluttajapsykoterapeutti (psykoanalyyttinen ja traumapsykologinen viitekehys)

  Riitta on toiminut 20 vuotta kehittämistehtävissä mm. sote-alan järjestöjen moniammatillisissa tiimeissä. Koulutus, konsultaatio ja työnohjaus ovat kuuluneet hänen tehtäviinsä läpi vuosien. Nykyään Riitta toimii päätoimisena työnohjaajana.  Organisaatioanalyyttinen viitekehys inspiroi häntä pohtimaan yhteyksiä yksilön kokemuksen, ryhmien ja organisaatioiden toiminnan sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden välillä. Riitan erityinen kiinnostuksen kohde on eläytymis- ja empatiakyvyn merkitys työn prosesseissa. Tampereen yliopiston väitöskirjatutkijana hän osallistuu turvapaikkapuhuttelun vuorovaikutuksen ja käytänteiden monitieteiseen analyysiin.

  Ohjelmassa vierailevat myös

  Risto Puutio (PsT, MSc, TRO) on organisaatioanalyytikko, työ- ja organisaatioiden erikoispsykologi, työnohjaaja (STORY), tutkija ja tietokirjailija. Hänen intohimonsa on  ymmärtää ihmisten välisen organisoitumisen, luovan työskentelyn ja  yhteistyön ehtoja. Risto haluaa edistää organisaatioiden systeemidynamiikan tuntemusta ja organisaatiohin kätkeytyvien potentiaalien tunnistamista.

  Jukka-Pekka Heikkilä (PsM, MSc) toimii organisaatiokonsulttien ja -kehittäjien työnohjaajana (STORY) Hän on erikoistunut soveltamaan kompleksuusajattelun tarjoamia mahdollisuuksia jatkuvasti muuttuvien organisaatioiden kehittymishaasteisiin.

  Hakeminen ja lisätiedot

  Koulutusohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka jälkeen haastattelemme kaikki osallistujat. Edellytämme osallistumista koko ohjelmaan. Varaamme oikeuden koulutusohjelman päivämäärien muutoksiin.

  Huom. Koulutusohjelman aikana opiskelijat saavat alennuksen Metanoian muista seminaareista, tapahtumisista ja konferensseista.

  Lisätietoja ohjelmasta Marianne Tensing puh. 0442986977 marianne.tensing@metanoiainstituutti.fi

   Henkilötiedot

   Nimi (*)

   Syntymävuosi

   Ammatti

   Katuosoite

   Postinumero ja -toimipaikka

   Puhelinnumero (*)

   Sähköposti (*)

   Peruskoulutus ja tiedot aiemmista työnohjauskoulutuksista

   Mikä sai sinut kiinnostumaan Metanoia Instituutin työnohjauksen peruskoulutuksesta?

   Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

   Nimi

   Osoite

   Postinumero ja -toimipaikka

   Puhelinnumero

   Sähköposti

   Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)