SYSTEEMINEN PROSESSIKONSULTOINTI (2022) 10.2-9.9.

PEREHDY SYSTEEMISEEN TYÖTAPAAN ORGANISAATION KEHITTÄMISESSÄ!

Ohjelma antaa kokonaiskuvan systeemisestä työtavasta ja sen soveltamisesta organisaatioiden kehittämisessä. Ohjelma valmentaa konsultoivan työtavan hyödyntämiseen prosessikonsultoinnin ideoita ja käytäntöjä soveltaen ja antaa käsitteellisiä välineitä hahmottaa monimutkaisia organisaatiokysymyksiä.
Ohjelma perustuu laajaan teoreettiseen ajatteluun ja käytännön soveltamiskokemuksiin systeemien toiminnasta. Ohjelma tuo uutta tutkimustietoa organisaatioiden toiminnan ymmärtämiseen ja konsultaatiotyön käytännön kysymyksiin. Ohjelma integroi käytännön ja teorian ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi!

Ohjelma tuo tarjolle Metanoian yhteistyökumppaneiden, HSD Instituutin ja TAOS Instituutin tuottamaa tietämystä systeemien toiminnasta.

KÄYTÄNTÖ- JA ILMIÖLÄHTÖISYYS

Ohjelmassa työskennellään käytännön kysymysten ja ilmiöiden kautta prosessikonsultoinnin ja sen systeemisiä sovellusmuotoja hyödyntäen. Osallistujat tutkivat omassa työssään kohtaamiaan ilmiöitä ja he saavat tuoda oman organisaationsa ja työnsä tilanteita ohjelmaan tutkittavaksi. Ohjelma tarjoaa runsaasti menetelmällisiä virikkeitä omaan työhön sovellettavaksi. Opiskeluun kytketään myös soveltavan taiteen työtapoja.

OHJELMAN RAKENNE

Ohjelma muodostuu vuoden 2022 aikana seitsemästä lähipäivästä. Lähipäivien teemoja, jäsennyksiä ja menetelmiä sovelletaan oman työn arkeen. Tätä tukee opiskelutyöpareina työskentely (8 × 2 h) sekä pienryhmätyöskentely (4 x 1,5 h). Opiskelua koordinoi prosessikonsultointiin sopiva digitaalinen yhteistyöalusta Howspace. Ohjelma tarjoaa ajankohtaisen, tutkimustietoon perustuvan lukemiston, johon perehdytään itsenäisesti jaksojen välillä.

JAKSOJEN SISÄLLÖT JA AJANKOHDAT

 1. Systeeminen ajattelu organisaatioiden ymmärtämisen ja kehittämisen lähtökohtana (10.-11.2.2022)

Ensimmäisellä jaksolla perehdytään ohjelman ajattelutapaan ja viitekehykseen. Sen aikana kysymme:

 • Kuinka hahmottaa maailmaa systeeminä ja alati liikkeessä olevana tapahtumisena?
 • Miten ymmärtää organisaatioita sosiaalisina prosesseina?
 • Millaisen lähtökohdan organisoituvien systeemien viitekehys luo kehittämistoiminnalle?
 • Millaisin periaattein ja työkäytännöin prosessikonsultointi tapahtuu?
 1. Prosessikonsultaatio ja kompleksisuus organisaatiossa (24.3.2022)

Toisen jakson aikana jatkamme prosessikonsultoinnin idean äärellä ensimmäisen jakson jälkeistä     parityöskentelyä ja verkkokeskustelua hyödyntäen. Paneudumme kompleksisuuden peruskäsitteisiin.    Jaksolla kysymme:

 • Mitä on itseorganisoituminen ja millaisin ehdoin se tapahtuu?
 • Mitä organisaatioiden ja toimintaympäristöjen nopeat ja ennakoimattomat muutokset merkitsevät kehittämisen ja konsultoinnin kannalta?
 • Mikä merkitys ilmantuvilla häiriöillä on systeemin evoluutiossa?
 • Kuinka dialogiset ideat ovat muuttaneet prosessikonsultoinnin työmuotoja ja luoneet uutta konsultoivan työn paradigmaa (Dialogical OD)?
 1. Tiedon ja merkitysten luominen konsultoinnin tehtävänä (29.4.2022)

Kolmannella jaksolla syvennymme organisaatiota ohjaavan tiedon tuottamisen kysymyksiin ja syntymiseen vuorovaikutusprosesseissa. Tarkastelemme organisaatioita jatkuvasti muovautuvina ajattelun, ymmärryksen ja toiminnan tiloina eli prosesseina. Tutkimme vuorovaikutusta merkitystyönä, johon konsultoinnilla voidaan osallistua ja vaikuttaa. Jaksoa pohjustaa parityöskentely ja verkossa käyty pienryhmäkeskustelu. Jaksolla kysymme:

 • Kuinka kieli luo maailmaa ja tietoa siitä?
 • Millaisin eri tavoin organisaatioita voi hahmottaa ja mitä siitä seuraa?
 • Miten konsultointi kytkeytyy organisaation tietoa tuottavassa systeemissä?
 • Kuinka konsultoinnissa voidaan synnyttää refleksiivisiä prosesseja?
 1. Konsultointi keskusteluna (3.6.2022)

Neljännen jakson myötä ohjelmassa tutkitaan konsultointia keskustelujen rakentamisena ja keskustelutilanteiden ohjaamisena. Erittelemme keskustelujen vuorovaikutuksen ilmiöitä. Pohjana on jaksojen välillä tehty parityöskentely ja verkossa käyty ryhmäkeskustelu. Jaksolla kysymme:

 • Millaisia keskustelurakenteita konsultoinnissa voi toteuttaa ja mitä ne synnyttävät organisaation välisissä suhteissa?
 • Kuinka konsultointikeskusteluja voi ymmärtää yksityiskohtien kautta?
 • Kuinka konsultti voi vaikuttaa systeemiin metakommunikatiivisen puheen avulla?
 • Miten omaa keskustelutaitoa voi kehittää?
 1. Systeemin kehittymisen ohjaaminen  (8-9.9.2022)

Viides lähijakso integroi ohjelman aikana esiteltyjä käsitteellisiä aineksia ja luo siltaa käytettyjen työtapojen soveltamiseen systeemin kehittämisen ohjaamisessa. Jakso luo kokonaiskuvan systeemin kehittymisen käännekohdista ja prosessista. Jaksolla kysymme:

 • Millaisia säätelytehtäviä kehittämisen osapuolille muodostuu prosessin eri vaihiessa?
 • Kuinka ylläpitää prosessia avoimena itseorganisoitumisen tilana?
 • Millaisin keinoin prosessimaista työtä voi arvioida ja kuinka arviointi saadaan palvelemaan kehittämistä?
 • Millaisia soveltamisen mahdollisuuksia ohjelman prosessityöskentely on avannut?
 • Mitä prosessin jälkeen?

PAIKKA

Ohjelman lähitapaamiset toteutetaan Helsingin keskustassa sekä etätyöskentely Howspace-työtilassa. (Paikka tarkentuu lähempänä toteutusta.)

KOULUTTAJAT

Ohjelman kouluttajina ja työskentelyn ohjaajina toimivat Risto Puutio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Molemmat ovat suorittaneet yliopistotutkinnon systeemisestä työottesta (University of Bedfordshire, UK) ja opiskelleet kompleksisten systeemien tuntemusta HSD Instituutin (USA) ohjelmassa. Kumpikin kouluttaja omaa perehtyneisyyden prosessikonsultoinnin erityiskysymyksiin ja toimii konsultointityön ohella organisaation kehittämisen tutkijana.

HINTA

Ohjelman hinta on 2900€ + alv. Hinta sisältää lähijaksojen opetuksen sekä ohjauksen seminaaripäivien välillä tapahtuvaan työskentelyyn. Hinta ei sisällä majoitus- tai ruokailukuluja eikä oheiskirjallisuuden hankinnasta syntyviä kuluja. Hinta maksetaan kahdessa erässä.

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT

Ohjelmaan voi ilmoittautua 21.1.2022 saakka. Lisätietoja antavat Risto Puutio p. 0400-545519 (risto.puutio@metanoiainstituutti.fi) ja Jukka-Pekka Heikkilä, p. 040-5651439 (jukka-pekka.heikkila@metanoiainstituutti.fi). 1.1.2022 jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitamme 50% osallistumismaksusta.

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

  Organisaatiodramaturgian peruskoulutus 30.10.-4.12.2021

  Copyright Pieter Brueghel the Elder [Public domain]

  Organisaatiodramaturgia on dramaturgisen ajattelun ja dramaturgisten työvälineiden soveltamista työnohjauksessa, konsultaatiossa ja kehittämistyössä. Draaman dynamiikkaan perehdyttämällä organisaatiodramaturginen työote opettaa näkemään työelämän usein paradoksaalisten jännitteiden luovan potentiaalin organisaatioiden kehittämisessä. 

  Dramaturgian taju on hereillä oloa jatkuvasti tapahtuvalle muuttumiselle. Tekemällä jännitteet näkyviksi draamallisina vastavoimina organisaatiodramaturgia kuljettaa kokonaisuutta, organisaation draamaa, uuteen suuntaan. Organisaatiodramaturgia yhdistää draaman viisautta moderniin systeemi- ja kompleksisuusajatteluun.

  MITÄ KOULUTUKSESSA TAPAHTUU? 

  Koulutus johdattaa sinut askel askeleelta dramaturgian keskeisten käsitteiden ymmärtämiseen ja soveltamiseen organisaatioilmiöihin. Organisaatiodramaturgisen työotteen avulla opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden muutostilanteita ja tekemään organisaatiodramaturgisia hypoteeseja suunnittelutyön tueksi. Tutkimme, mikä on konfliktien draamallinen luonne ja hahmotamme organisaatioiden siirtymätilanteita dramaturgisina käännekohtina, joissa avautuu mahdollisuus toiminnan suunnan muuttamiselle ja uudistumiselle. Saat työvälineitä ammatillisten roolien tietoiseen draamalliseen työstämiseen ulkoisen ja sisäisen maailman yhteensovittamisena.

  MITÄ KOULUTUKSESTA SAAT?

  • Opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden siirtymä- ja konfliktitilanteita draamallisina jännitteinä, jotka mahdollistavat organisaatiossa oppimisen ja uudistumisen.
  • Organisaatiodramaturgian avulla pystyt tunnistamaan organisaation vanhoja, vakiintuneita käsikirjoituksia ja saat uudenlaisia työvälineitä systeemisten muutosten tukemiseen.
  • Peilaat oman työelämäsi tai ohjaamasi/johtamasi organisaation tilanteita klassikkodraamojen kohtauksiin ja antiikin myytteihin ja kehität näin organisaatiodramaturgista havaintokykyäsi.
  • Pääset tutkimaan organisatorisia rooleja näyttelijäntyön lähtökohdista käsin. Opit havaitsemaan roolien eri tasoja, tahdonsuuntia ja motiiveja. Ammattiroolien tietoinen työstäminen on syvällistä muutostyötä.
  • Voit tuoda yhteiseen oppimisprosessiin oman tapauskertomuksesi tai itseäsi kiinnostavan työelämäaiheen, jota työstämme organisaatiodramaturgisten harjoitusten avulla.
  • Organisaatiodramaturgian peruskoulutuksen käyneet voivat osallistua Organisaatiodramaturgian jatkokoulutukseen. (Seuraava jatkokoulutus järjestetään marraskuussa 2021).

  KENELLE?

  • Työnohjaajille, organisaatioiden kehittäjille ja esimiehille.
  • Kaikille, joita kiinnostaa työelämän dramaturginen tutkiminen ja kehittäminen.

  Kokemisemme ja havaintomme ovat perustaltaan dramaturgisesti jäsentyviä. Tästä syystä kaikilla ihmisillä on intuitiivista dramaturgista tietoa ja ymmärrystä. Sisäinen dramaturgian tajumme luo hyvät edellytykset organisaatiodramaturgisen työotteen omaksumiselle.

  OHJELMA JA KOULUTUSPÄIVÄT

  1. Organisaatiodramaturgian ja organisaatiodramaturgisen työotteen perusteet (la 30.10.)
  2. Muutoksen dramaturgia ja organisaatiodramaturgian työvälineet konflikti- ja siirtymätilanteissa (la 6.11.)
  3. Ammatillisten roolien syventäminen näyttelijäntyön ja dramaturgian työvälinein: roolien prosessiluonne (la 20.11.)
  4. Case workshop (pe 3.12.)
  5. Organisaatiodramaturginen työote työelämän murroksessa (la 4.12.)

  Kellonajat: Kellonajat: lauantait 30.10, 6.11. ja 20.11. klo 10-17, pe-la 3.-4.12. klo 10-16.

  TAUSTA

  Organisaatiodramaturgia on dramaturgi ja työnohjaaja (STOry) Helena Ihalan työnohjaus- ja konsultaatiotyöhön kehittämä työote, jossa uudella tavalla yhdistetään dramaturgian keskeiset käsitteet ja draaman teoria organisaatioiden kehittämiseen ja työnohjaukseen. Organisaatiodramaturgian juuret ovat antiikin Kreikan teatterissa, filosofiassa ja demokratiassa. Lue Helenan blogikirjoitus draaman, dialogisuuden ja työelämän yhteyksistä täältä.

  Ihala on nimetty organisaatiodramaturgian kehittäjäksi muun muassa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 4/2016 ”Taiteen menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa”. Metanoiassa Helena on järjestänyt koulutuksia organisaatiodramaturgiasta v. 2014 lähtien. Suomessa ei ole järjestetty koulutusta organisaatiodramaturgisesta työotteesta ennen häntä. Lue myös Helenan blogikirjoitukset ”Niin kuin tää olis Shakespearea” tästä ja ”Tragedian taju” tästä.

  Paikka: Lallukan taiteilijakoti, Apollonkatu 13 A, 00100 Helsinki. Koulutus voidaan tarvittaessa järjestää kokonaan webinaarina.

  Hinta: 1490 euroa + alv. sisältäen seminaaripäivien opetuksen sekä ohjauksen päivien välillä tapahtuvaan työskentelyyn.

  Ilmoittatuminen 4.10. mennessä.

  15.10. jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitamme 50% osallistumismaksusta.

  Lisätiedot: Helena Ihala, puh. 0443507144, helena.ihala@metanoiainstituutti.fi

   

  KOULUTUKSESTA SANOTTUA

  ”Parasta olivat uudet käsitteet ja uusi ajattelumaailma, ne olivat hyödyllisiä, uteliaisuutta herättäviä ja suoraan sovellettavia omiin toimintaympäristöihin. 

  – Jari Kalavainen, Koulutuspäällikkö/opettajankoulutus

  ”Työnäyttämöt avautuivat kuin uudenlaisessa valaistuksessa.” 

  -Soile Kero, Työnohjaaja, Werka kehitys Oy 

   ”Työelämän ja draaman yhdistämisestä saa todella paljon.” 

  -Markku Tynkkynen, Johtamisen ja työnohjauksen kouluttaja

   

  Ilmoittautuminen

   Henkilötiedot

   Nimi (*)

   Syntymävuosi

   Ammatti

   Katuosoite

   Postinumero ja -toimipaikka

   Puhelinnumero (*)

   Sähköposti (*)

   Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

   Nimi

   Osoite

   Postinumero ja -toimipaikka

   Puhelinnumero

   Sähköposti

   Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

   Työnohjauksen peruskoulutus (60 op) 2021-2023

   Työnohjaus on vuosien varrella kasvanut merkittäväksi ajattelufoorumiksi organisaatioissa, työyhteisöissä, tiimeissä sekä johtajien tueksi yksilötyönohjauksissa.  Se on erityisen tärkeä työmuoto nykyisessä, monella tavoin uudelleen muotoutuvassa maailmassa. Työnohjausprosessi tarkoittaa, että kerran kuukaudessa noin pari tuntia on mahdollista pysähtyä ajattelemaan ja tunnustelemaan, miten itse kullakin menee? Miten menee tiimillä tai yksiköllä tai koko organisaatiolla? Tällaiset kokonaisuutta, sen osia ja suhteita hahmottavat keskustelut luovat porukoissa yhteistä linjaa ja piirtävät punaista lankaa kaiken tekemisten keskelle ja ympärille. Tuloksena jokainen pystyy liittämään oman työnsä yhteiseen kokonaisuuteen.

   Työnohjaaja, joka ymmärtää kompleksisten systeemien dynamiikkaa ja vuorovaikutuksen vaikuttavuutta ihmistenvälisessä kanssakäymisessä, tuo keskusteluihin uusia näkökulmia ja jäsennyksiä sekä auttaa asiakasta tunnistamaan yhteisössä meneillä olevia ilmiöitä. Näiden ilmiöiden tunnistaminen ja niiden vaikutusten ennakointi auttavat asiakasta navigoimaan tässä jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Organisaatioanalyyttisessa työnohjaajien peruskoulutuksessa opiskellaan uusia teoreettisia hahmotuksia ja luodaan työnohjaajan tukemana ymmärrystä asiakasorganisaatioiden arkeen.

   Koulutuksen tarkoitus

   Työnohjauksen peruskoulutuksen tarkoituksena on välittää osallistujille perustiedot ja -taidot yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksesta. Koulutuksen aikana osallistujat opiskelevat työnohjauksen keskeisiä teoreettisia ja menetelmällisiin kysymyksiä sekä harjoittelevat työnohjaajan ammatillisia taitoja.
   Koulutus perustuu organisaatioanalyyttiseen orientaatioon, joka sisältää ajankohtaisia teorioita sekä ihmisen mielen että työn ja organisaatioiden muutosten ymmärtämisestä. Koulutus antaa metodisia työkaluja yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen ohjaukseen.

   Käytyäsi ohjelman Sinulla on muodolliset valmiudet toimia työnohjaajana. Voit halutessasi hakea Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenyyttä. Koulutusohjelma täyttää STOry:n antamat koulutussuositukset.

   Kenelle ohjelma soveltuu

   Koulutusohjelma soveltuu Sinulle, joka haluat kehittää ohjaustaitojasi ja aiot työskennellä työnohjaajana. Se soveltuu myös kaikille johtotehtävissä oleville henkilöille, jotka haluavat lisätä organisaatioymmärrystään ja vuorovaikutustaitojaan ihmisten johtamiseen.

   Ohjelma antaa Sinulle…

   • uuden ammatin ja pätevyyden harjoittaa työnohjaajan työtä erilaisissa organisaatioissa
   • henkistä rohkeutta, taitoja ja osaamista ohjata yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä haastavissa muutosprosesseissa
   • syvempää ymmärrystä ihmisen ja organisaation toiminnasta
   • välineitä luoda organisaatioihin tutkivia tiloja, jotka johtavat myönteiseen uudelleenorganisoitumiseen
   • erilaisia ajattelumalleja, joiden avulla voit hahmottaa systeemisiä kokonaisuuksia
   • ymmärrystä kompleksisten systeemien (organisaatioiden) kehittämisen logiikasta
   • välineitä tukea ihmistä ammatillisten identiteettien uudistumisprosessissa
   • oikeuden käyttää työnohjaaja OA (organisaatioanalyyttinen orientaatio) nimikettä.

   Koulutusohjelman sisältö ja ajankohdat

   Korona-pandemian vuoksi aloitamme koulutuksen ZOOM:n välityksellä ja siirrymme live-tapahtumiin, kun tilanne maassa on turvallinen.

   1. Seminaari 22.-23.10.2021 Mitä työnohjaus on? 
    • Mitä on organisaatioanalyyttinen työnohjaus?
    • Työelämän murros, kehittymisen suuntia
    • Työnohjauksen aloittaminen
    • Luottamuksen kysymykset
   2. Seminaari 3.-4.12.2021 Työnohjaus-systeemi 
    • Työnohjaussuhde ja -prosessi
    • Havainnointi ja kuuntelu
   3. Seminaari 21.-22.1.2022 Ammatillinen kasvu ja identiteetti 
    • Identiteettityö ja sen merkitys työroolien rakentamisessa
    • Työnohjaajan ammatilliset kasvupolut
   4. Seminaari 25.-26.3.2022 Ihmisen mieli ja kokemuksellinen oppiminen
    • Ihmismielen psykodynamiikkaa
    • Kokemuksellinen oppiminen ja reflektiivinen työskentely
    • Yksilötyönohjaus
   5. Seminaari 20.-21.5.2022 Dialogi, kieli ja kysymykset työnohjauksessa
    • Dialogin käsite ja tehtävä
    • Kielen merkitys ja tarinallisuus työnohjaus-suhteessa
   6. Seminaari 2.-3.9.2022 Ryhmädynamiikka
    • Ryhmän kehitys ja ilmiöt
    • Ohjaajan työ ryhmässä
    • Ryhmätyönohjaus
   7. Seminaari 7.-8.10.2022 Dynaamiset kompleksiset systeemit
    • Organisaatioiden systeemisyys
    • Systeemien hahmottaminen?
    • Työyhteisön työnohjaus
   8. Seminaari 25.-26.11.2022 Johtajuus ja johtaminen 
    • Kompleksisen systeemin johtaminen
    • Auktoriteettisuhteet
   9. Seminaari 27.-28.1.2023 Organisaatio prosessina
    • Yhdessäorganisoitumisen periaatteet ja käytännöt
    • Dynaaminen organisoituminen
    • Avososiometria
   10. Seminaari 24.-25.3.2023 Organisaatioanalyyttinen työnohjaus
    • Organisaation rakenteiden merkitys
    • Perustehtävän ja rajojen tutkiminen
    • Tunteet tiedon tuojina
   11. Seminaari25.-26.5.2023  Konfliktit ja jännitteet työnohjauksessa
    • Konfliktit, ristiriidat, häiriöt.
    • Ilkeät /pirulliset ongelmat
    • Konkretisoivat, visualisoivat menetelmät
   12. Seminaari  1.-2.9.2023 Työnohjauksen etiikka ja estetiikka
    • Työnohjauksen eettiset kysymykset
    • Estetiikka työnohjaussuhteessa
    • Työnohjausprosessin päättäminen
   13. Seminaari  Päätösseminaari

   Koulutusohjelman kokonaisuuteen kuuluu näiden seminaaripäivien lisäksi ajankohtaisia tapahtumia, valinnaisia seminaareja ja konferensseja, esimerkiksi Listening Post -seminaari ja internaattimuotoinen (4 päivää) Tavistock-seminaari. Tavistock-seminaariin liittyvät majoitus- ja ruokailukustannukset (noin 400 €) laskutetaan koulutuksen perusmaksun lisäksi.

   Työskentelymuodot

   Ohjelmassa on käytössä monipuoliset työskentelytavat, jotka perustuvat niin yhteiseen kuin yksilölliseen työskentelyyn sekä teoriaosaamisen että käytännön metodien ja kokemusten kartuttamiseen.
   Työskentelymuodot: (1) Lähiopetuspäivät 30p, (2) vertaistyöskentely, (3) työnohjaus-harjoittelu/asiakkaiden ohjaus, (4) omakohtainen työnohjaus/saatu työnohjaus (yksilö ja ryhmän), (5) työnohjauksen työnohjaus, (6) kirjallisuuden itsenäinen opiskelu, (7) reflektiivinen kirjoittaminen, (8) lopputyö, (9) työskentely HOWSPACE- oppimisalustalla.

   Koulutusohjelman kustannukset

   Kouluksen hinta on 6400 € + 24 % alv. Koulutusohjelman kustannusten laskutuksen voi jakaa useampaan erään, myös kuukausittainen laskutus 2 vuoden aikana on mahdollinen.

   Hinta sisältää opetuksen lähiopetuspäivillä, opiskelumateriaalit, verkkotyöskentelyn HOWSPACE-ympäristössä sekä henkilökohtaisen ohjauksen. Tämän lisäksi osallistujat hankkivat ja kustantavat itse oman henkilökohtaisen työnohjauksensa sekä Tavistock-seminaarin ylläpitokustannukset.

   Koulutuksen paikka

   Koulutus toteutetaan Helsingissä tai COVID19-tilanteen poikkeusjärjestelyistä johtuen myös verkossa.

   Kouluttajat

   Metanoian työnohjauksen ohjelmassa toimivat kouluttajina alan ”raskaan sarjaan” ammattilaiset. Kaikilla on runsaasti tieto-taitoa työnohjaustyöstä, nykyorganisaatioiden uusista kehittymistrendeistä sekä haastavan uudistumis- ja muutostyön metodeista. Kouluttajat toimivat laajalti kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa: FINOD (Suomi), OPUS (UK), The Tavistock institute(UK), Group Relation verkosto, The TAOS institute (USA), The Human Systems Dynamics Institute (USA), IL NODO (Italia), Pary Center for New Learning (Italy).  Työnohjaaja peruskoulutuksen käynneillä on mahdollista tulla osaksi näitä verkostoja ja jatkaa itsenäisesti omaa ammatillista kehittymistä.

   Pääkouluttajat:

   Atso Juote, KM, työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko ja -konsultti FINOD, tutkija.

   Atsolla on 20 vuoden kokemus työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana toimimisesta. Työnohjaajana ja konsulttina hän on tehnyt töitä niin johtoryhmien, työryhmienkin kuin yksittäisten esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Työnohjaajana Atso on kiinnostunut ihmisen mielestä ja sen kytköksistä ihmisten välisiin suhteisiin ja dynamiikkaan. Ryhmiin ja organisoitumiseen liittyvät ilmiöt ovat Atson työn ytimessä. Organisaatioanalyyttinen ajattelu merkitsee hänelle kykyä tarkastella yksilöä ja yhteisöjä monien eri organisaatioteorioiden valossa. Arviointitutkijana Atso on kirjoittanut yli 40 artikkelia ja raporttia työyhteisöjen kehittämisestä ja muutostilanteista.  Atso Juote toimii aktiivisesti kansainvälisessä ryhmädynaamisessa liikkeessä ja hänellä on laajat kansainväliset kontaktit.

   Marianne Tensing LitM, työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko, työnohjaajien kouluttaja.

   Marianne on toiminut työnohjaajana, organisaatiokonsulttina ja kouluttajana vuodesta 2003. Työnohjaajana hän on tehnyt töitä niin yksilöiden, ryhmien kuin työyhteisöjen kanssa ohjannut esimiehiä, johtajia ja johtoryhmiä erityyppisissä organisaatioissa.  Marianne on kiinnostunut ihmismielen ja kokemuksen organisoitumisen prosessista ja erityisesti organisaatioiden muutostilanteissa. Organisaatioanalyyttinen orientaatio merkitsee hänelle kyvykkyyttä tarkastella yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä kompleksisina psykodynaamisina systeemeinä. Ammatillista osaamista Marianne täydentää kansainvälisissä Group Relation -verkostoissa, lähinnä OPUS:ssa ja TIHR:ssa.

   Riitta Ylikomi (PsM) on psykologi, työnohjaaja STORY, psykoterapeutti (VET), kouluttajapsykoterapeutti (psykoanalyyttinen ja traumapsykologinen viitekehys)

   Riitta on toiminut 20 vuotta kehittämistehtävissä mm. sote-alan järjestöjen moniammatillisissa tiimeissä. Koulutus, konsultaatio ja työnohjaus ovat kuuluneet hänen tehtäviinsä läpi vuosien. Nykyään Riitta toimii päätoimisena työnohjaajana.  Organisaatioanalyyttinen viitekehys inspiroi häntä pohtimaan yhteyksiä yksilön kokemuksen, ryhmien ja organisaatioiden toiminnan sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden välillä. Riitan erityinen kiinnostuksen kohde on eläytymis- ja empatiakyvyn merkitys työn prosesseissa. Tampereen yliopiston väitöskirjatutkijana hän osallistuu turvapaikkapuhuttelun vuorovaikutuksen ja käytänteiden monitieteiseen analyysiin.

   Ohjelmassa vierailevat myös

   Risto Puutio (PsT, MSc, TRO) on organisaatioanalyytikko, työ- ja organisaatioiden erikoispsykologi, työnohjaaja (STORY), tutkija ja tietokirjailija. Hänen intohimonsa on  ymmärtää ihmisten välisen organisoitumisen, luovan työskentelyn ja  yhteistyön ehtoja. Risto haluaa edistää organisaatioiden systeemidynamikan tuntemusta ja organisaatiohin kätkeytyvien potentiaalien tunnistamista.

   Jukka-Pekka Heikkilä (PsM, MSc) toimii organisaatiokonsulttien ja -kehittäjien työnohjaajana (STORY) ja kouluttajana sekä Humap Consultation Oy:ssä että Metanoia Oy:ssä. Hän on erikoistunut soveltamaan kompleksuusajattelun tarjoamia mahdollisuuksia jatkuvasti muuttuvien organisaatioiden kehittymishaasteisiin.

   Hakeminen ja lisätiedot

   Koulutusohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka jälkeen haastattelemme kaikki osallistujat. Edellytämme osallistumista koko ohjelmaan. Varaamme oikeuden koulutusohjelman päivämäärien muutoksiin. Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2021.

   Huom. Koulutusohjelman aikana opiskelijat saavat 20 % alennuksen Metanoian muista seminaareista, tapahtumisista ja konferensseista.

   Lisätietoja ohjelmasta Marianne Tensing puh. 0442986977 marianne.tensing@metanoiainstituutti.fi

    Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

    Henkilötiedot

    Nimi (*)

    Syntymävuosi

    Ammatti

    Katuosoite

    Postinumero ja -toimipaikka

    Puhelinnumero (*)

    Sähköposti (*)

    Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

    Nimi

    Osoite

    Postinumero ja -toimipaikka

    Puhelinnumero

    Sähköposti

    Peruskoulutus ja tiedot aiemmista työnohjauskoulutuksista

    Mikä sai sinut kiinnostumaan Metanoia Instituutin työnohjaajien koulutuksesta?

    Systeeminen prosessikonsultointi (2021)

    Perehdy systeemiseen työtapaan organisaation kehittämisessä!

    Ohjelma antaa kokonaiskuvan systeemisestä työtavasta ja sen soveltamisesta organisaatioiden kehittämisessä. Ohjelma valmentaa konsultoivan työtavan hyödyntämiseen prosessikonsultoinnin ideoita ja käytäntöjä soveltaen ja antaa käsitteellisiä välineitä hahmottaa monimutkaisia organisaatiokysymyksiä.
    Ohjelma perustuu laajaan teoreettiseen ajatteluun ja käytännön soveltamiskokemuksiin systeemien toiminnasta. Ohjelma tuo uutta tutkimustietoa organisaatioiden toiminnan ymmärtämiseen ja konsultaatiotyön käytännön kysymyksiin. Ohjelma integroi käytännön ja teorian ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi!

    Ohjelma tuo tarjolle Metanoian yhteistyökumppaneiden, HSD Instituutin ja TAOS Instituutin tuottamaa tietämystä systeemien toiminnasta.

    Käytäntö- ja ilmiölähtöisyys

    Ohjelmassa työskennellään käytännön kysymysten ja ilmiöiden kautta prosessikonsultoinnin ja sen systeemisiä sovellusmuotoja hyödyntäen. Osallistujat tutkivat omassa työssään kohtaamiaan ilmiöitä ja he saavat tuoda oman organisaationsa ja työnsä tilanteita ohjelmaan tutkittavaksi. Ohjelma tarjoaa runsaasti menetelmällisiä virikkeitä omaan työhön sovellettavaksi. Opiskeluun kytketään myös soveltavan taiteen työtapoja.

    Ohjelman rakenne

    Ohjelma muodostuu vuoden 2020 aikana seitsemästä lähipäivästä. Lähipäivien teemoja, jäsennyksiä ja menetelmiä sovelletaan oman työn arkeen. Tätä tukee opiskelutyöpareina työskentely (8×2 h) sekä pienryhmätyöskentely (4 x 1,5 h). Opiskelua tukee prosessikonsultointiin sopiva digitaalinen yhteistyöalusta. Ohjelma tarjoaa ajankohtaisen, tutkimustietoon perustuvan lukemiston, johon perehdytään itsenäisesti jaksojen välillä.

    Jaksojen sisällöt ja ajankohdat

    1. Systeeminen ajattelu organisaatioiden ymmärtämisen ja kehittämisen lähtökohtana (16.4.2021)

    Ensimmäisellä jaksolla perehdytään ohjelman ajattelutapaan ja viitekehykseen. Sen aikana kysymme:

    • Kuinka hahmottaa maailmaa systeeminä ja alati liikkeessä olevana tapahtumisena?
    • Miten ymmärtää organisaatioita sosiaalisina prosesseina?
    • Millaisen lähtökohdan organisoituvien systeemien viitekehys luo kehittämistoiminnalle?
    • Millaisin periaattein ja työkäytännöin prosessikonsultointi tapahtuu?
    1. Prosessikonsultaatio ja kompleksisuus organisaatiossa (3.6.2021)

    Toisen jakson aikana jatkamme prosessikonsultoinnin idean äärellä ensimmäisen jakson jälkeistä     parityöskentelyä ja verkkokeskustelua hyödyntäen. Paneudumme kompleksisuuden peruskäsitteisiin.    Jaksolla kysymme:

    • Mitä on itseorganisoituminen ja millaisin ehdoin se tapahtuu?
    • Mitä organisaatioiden ja toimintaympäristöjen nopeat ja ennakoimattomat muutokset merkitsevät kehittämisen ja konsultoinnin kannalta?
    • Mikä merkitys ilmantuvilla häiriöillä on systeemin evoluutiossa?
    • Kuinka dialogiset ideat ovat muuttaneet prosessikonsultoinnin työmuotoja ja luoneet uutta konsultoivan työn paradigmaa (Dialogical OD)?
    1. Tiedon ja merkitysten luominen konsultoinnin tehtävänä (9-10.9.2021)

    Kolmannella jaksolla syvennymme organisaatiota ohjaavan tiedon tuottamisen kysymyksiin ja syntymiseen vuorovaikutusprosesseissa. Tarkastelemme organisaatioita jatkuvasti muovautuvina ajattelun, ymmärryksen ja toiminnan tiloina eli prosesseina. Tutkimme vuorovaikutusta merkitystyönä, johon konsultoinnilla voidaan osallistua ja vaikuttaa. Jaksoa pohjustaa parityöskentely ja verkossa käyty pienryhmäkeskustelu. Jaksolla kysymme:

    • Kuinka kieli luo maailmaa ja tietoa siitä?
    • Millaisin eri tavoin organisaatioita voi hahmottaa ja mitä siitä seuraa?
    • Miten konsultointi kytkeytyy organisaation tietoa tuottavassa systeemissä?
    • Kuinka konsultoinnissa voidaan synnyttää refleksiivisiä prosesseja?
    1. Konsultointi keskusteluna (29.10.2021)

    Neljännen jakson myötä ohjelmassa tutkitaan konsultointia keskustelujen rakentamisena ja keskustelutilanteiden ohjaamisena. Erittelemme keskustelujen vuorovaikutuksen ilmiöitä. Pohjana on jaksojen välillä tehty parityöskentely ja verkossa käyty ryhmäkeskustelu. Jaksolla kysymme:

    • Millaisia keskustelurakenteita konsultoinnissa voi toteuttaa ja mitä ne synnyttävät organisaation välisissä suhteissa?
    • Kuinka konsultointikeskusteluja voi ymmärtää yksityiskohtien kautta?
    • Kuinka konsultti voi vaikuttaa systeemiin metakommunikatiivisen puheen avulla?
    • Miten omaa keskustelutaitoa voi kehittää?
    1. Systeemin kehittymisen ohjaaminen  (9-10.12.2021)

    Viides lähijakso integroi ohjelman aikana esiteltyjä käsitteellisiä aineksia ja luo siltaa käytettyjen työtapojen soveltamiseen systeemin kehittämisen ohjaamisessa. Jakso luo kokonaiskuvan systeemin kehittymisen käännekohdista ja prosessista . Jaksolla kysymme:

    • Millaisia säätelytehtäviä kehittämisen osapuolille muodostuu prosessin eri vaihiessa?
    • Kuinka ylläpitää prosessia avoimena itseorganisoitumisen tilana?
    • Millaisin keinoin prosessimaista työtä voi arvioida ja kuinka arviointi saadaan palvelemaan kehittämistä?
    • Millaisia soveltamisen mahdollisuuksia ohjelman prosessityöskentely on avannut?
    • Mitä prosessin jälkeen?

    Paikka

    Ohjelman kaksi ensimmäistä jaksoa toteutetaan etätyöskentelynä Howspace työtilassa. Jaksot 3-5 toteutetaan lähijaksoina Helsingin keskustassa tai sen tuntumassa (paikka ilmoitetaan lähemmin).

    Kouluttajat

    Ohjelman kouluttajina ja työskentelyn ohjaajina toimivat Risto Puutio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Molemmat ovat suorittaneet yliopistotutkinnon systeemisestä työottesta (University of Bedfordshire, UK) ja opiskelleet kompleksisten systeemien tuntemusta HSD Instituutin (USA) ohjelmassa. Kumpikin kouluttaja omaa perehtyneisyyden prosessikonsultoinnin erityiskysymyksiin ja toimii konsultointityön ohella organisaation kehittämisen tutkijana.

    Hinta

    Ohjelman hinta on 2900€ + alv. Hinta sisältää lähijaksojen opetuksen sekä ohjauksen seminaaripäivien välillä tapahtuvaan työskentelyyn. Hinta ei sisällä majoitus- tai ruokailukuluja eikä oheiskirjallisuutta hankinnasta syntyviä kuluja. Hinta maksetaan kahdessa erässä.

    Ilmoittautuminen ja lisätiedot

    Ohjelmaan voi ilmoittautua 1.4.2021 saakka. Lisätietoja antavat Risto Puutio p. O400-545519 (risto.puutio@metanoiainstituutti.fi) ja Jukka-Pekka Heikkilä, p. 040-5651439 (jukka-pekka.heikkla@metanoiainstituutti.fi). 1.1.2021 jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitamme 50% osallistumismaksusta.

     Henkilötiedot

     Nimi (*)

     Syntymävuosi

     Ammatti

     Katuosoite

     Postinumero ja -toimipaikka

     Puhelinnumero (*)

     Sähköposti (*)

     Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

     Nimi

     Osoite

     Postinumero ja -toimipaikka

     Puhelinnumero

     Sähköposti

     Osallistujat kertovat – mitä uutta ja tärkeää koit ohjelman tuoneen sinulle?

     ”Sain uuden viitekehyksen ja uusia työvälineitä työhöni. Oikeastaan kaikki oli tärkeää, koska koin saavani vastauksia asiakastyössä syntyviin kysymyksiin. Laitoin kaikkea omaksumaani heti käytäntöön.”

     ”Työkaluja. Systeeminen ja vuorovaikutussuhteiden muuttuminen on se ”mekanismi”, jonka kautta asioita alkaa tapahtua.”

     ”Vahvuutta omaan työidentiteettiin. Uutta ajattelua omaan työhön ja asiakas-casehin. Uutta tulokulmaa, kuinka voin olla tukemassa eri organisaatioiden tarpeita niiden eri vaiheissa. Myös vaikeissakin vaiheissa.”