Organisaatiodramaturgian perusteet 19.10.–14.12.2019

Copyright Pieter Brueghel the Elder [Public domain]

Organisaatiodramaturgia on dramaturgisen ajattelun ja dramaturgisten työvälineiden soveltamista työnohjauksessa, konsultaatiossa ja kehittämistyössä. Dramaturgian taju on kompleksisuuden tajua ja hereillä oloa jatkuvasti tapahtuvalle muuttumiselle. Se on tärkeä kyky nykyorganisaatioissa ja työelämän tämän hetkisessä murroksessa, jossa muutoskyky (resilienssi) ja sopeutuminen (adaptaatiokyky) edellyttävät jännitteiden sietämistä ja luovaa työstämistä.

 Fiktion mahdollisuuksista ammentavana organisaatiodramaturginen työote on vahva ja kiinnostava kehittämisen tapa. Se käynnistää luovan, symbolisen tason työskentelyn ja mahdollistaa organisaatiossa uudenlaisen oppimisen ja näkökulman kehittämistyöhön.

Koulutuksessa organisaatiota tarkastellaan eri teemoista ja jännitekentistä muodostuvana fiktiivisenä maailmana. Työelämän ilmiöiden työstäminen fiktion kautta on korotettuun todellisuuteen siirtymistä, jossa saadaan esille olennainen ja merkityksellinen. 

MITÄ KOULUTUKSESSA TAPAHTUU?

Koulutus johdattaa sinut askel askeleelta dramaturgian peruskäsitteiden ymmärtämiseen ja soveltamiseen organisaatioilmiöihin. Opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden muutostilanteita ja tekemään organisaatiodramaturgisia hypoteeseja suunnittelutyön tueksi. Tutkimme, mikä on konfliktien draamallinen luonne, mistä ne muodostuvat ja miten niitä voi organisaatiodramaturgin työvälinein hedelmällisesti työstää. Hahmotamme organisaatioiden siirtymätilanteita draamallisina käännekohtina, joissa avautuu mahdollisuus toiminnan suunnan muuttamiselle ja uudistumiselle. Erityisesti koulutuksessa kiinnitetään huomiota organisaatioiden ja työelämän kompleksisten ilmiöiden (mm. ennakoimattomuus, polkuriippuvuus, ns. viheliäiset ongelmat) jäsentämiseen rakentavalla tavalla ja niiden syvälliseen huomioimiseen suunnittelu- ja kehittämistyössä.

Koulutuksessa on mahdollisuus omakohtaisten työtilanteiden työstämiseen ohjattujen organisaatiodramaturgisten kirjoitusharjoitusten avulla seminaaripäivien välillä. Osallistuminen ei edellytä draamakirjoittamisen osaamista.

MITÄ KOULUTUKSESTA SAAT?

 • Opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden siirtymä- ja konfliktitilanteita draamallisina jännitteinä, jotka mahdollistavat organisaatiossa oppimisen ja uudistumisen.
 • Opit havaitsemaan roolien eri tasoja, tahdonsuuntia ja kompleksisia motiiveja. Ammatillisten roolien tietoinen työstäminen on syvällistä muutostyötä.
 • Kehität organisaatiodramaturgista havaintokykyäsi peilaamalla oman työelämäsi tai ohjaamasi/johtamasi organisaation tilanteita klassikkodraamojen kohtauksiin (mm. Shakespeare ja Tšehov) ja antiikin myytteihin. 
 • Organisaatiodramaturgian avulla pystyt tunnistamaan organisaation vanhat, vakiintuneet käsikirjoitukset ja saat uudenlaisia työvälineitä systeemisten muutosten tukemiseen. 
 • Saat monipuolisesti valmiuksia työelämän ilmiöiden draamallisen organisoitumisen ymmärtämiseen ja organisaatiodramaturgisen työotteen käyttämiseen kehittämistyössä.

OHJELMA JA KOULUTUSPÄIVÄT

1. Organisaatiodramaturgian ja organisaatiodramaturgisen työotteen perusteet (19.10.)

2. Muutoksen dramaturgia ja organisaatiodramaturgian työvälineet konflikti- ja siirtymätilanteissa (2.11.)

3. Organisaatiodramaturgi kehittämistyön erityisosaajana (23.11.)

4. Organisaatiodramaturginen työote työelämän murroksessa (14.12.)

KENELLE?

 • Työnohjaajille, organisaatioiden kehittäjille ja esimiehille.
 • Kaikille, joita kiinnostaa työelämän dramaturginen tutkiminen ja kehittäminen.

Kokemisemme ja havaintomme ovat perustaltaan dramaturgisesti jäsentyviä. Tästä syystä kaikilla ihmisillä on intuitiivista dramaturgista tietoa ja ymmärrystä. Sisäinen dramaturgian tajumme luo hyvät edellytykset organisaatiodramaturgisen työotteen omaksumiselle.

Kouluttaja

Kouluttajana ohjelmassa toimii dramaturgi ja työnohjaaja (STOry) Helena Ihala. Hän on uudella tavalla yhdistänyt dramaturgian peruskäsitteet ja draaman teorian organisaatioiden kehittämiseen ja työnohjaukseen. Suomessa ei ole järjestetty koulutusta organisaatiodramaturgisesta työotteesta ennen häntä. Työote perustuu Ihalan kehitystyöhön* ja pitkään kokemukseen dramaturgi-ohjaajana. Metanoiassa Helena on järjestänyt koulutuksia organisaatiodramaturgiasta v. 2014 lähtien.

Työotteen juuret ulottuvat antiikin filosofiaan ja klassiseen draamaan. Lue Helenan blogikirjoitus draaman, dialogisuuden ja työelämän yhteyksistä täältä. Lue myös Helenan blogikirjoitus ”Niin kuin tää olis Shakespearea” tästä. 

*Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu ”Taiteen menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa” 4/2016.

KÄSITTEET

Organisaatiodramaturgia on dramaturgian keskeisten käsitteiden soveltamista organisaatioiden dynamiikan ymmärtämiseksi. Se yhdistää draaman teorioita organisaatiotutkimuksen systeemi- ja kompleksisuusajatteluun. Organisaatiodramaturginen työote on organisaatiodramaturgian soveltamista konsultaatio-, kehitys- ja työnohjaustyöhön. Organisaatiodramaturgi on organisaatioiden kehittämisen ammattilainen, joka käyttää dramaturgian käsitteitä ja organisaatiodramaturgista työotetta organisaatioiden tutkimiseen, ymmärtämiseen ja uudelleen suuntaamiseen. Dramaturgia on järjestämisen ja muotoilun taitoa, jonka tavoite on vaikuttaa kokemuksiimme, ajatuksiimme ja tunteisiimme.

Paikka: Helsingin keskusta

Hinta: 1175 euroa + alv. sisältäen seminaaripäivien opetuksen, aamu- ja iltapäiväkahvitarjoilun sekä ohjauksen päivien välillä tapahtuvaan työskentelyyn. Ilmoittautuminen 20.9.2019 mennessä.  Early bird -hinta 25.8. mennessä ilmoittautuneille 1075 euroa.

Osallistujamäärä max. 12 henkilöä.

Organisaatiodramaturgista osaamista voi syventää syksyllä 2020, jolloin järjestetään Organisaatiodramaturgian jatkokoulutus. 

Lisätiedot: Helena Ihala, puh. 0443507144, helena.ihala@metanoiainstituutti.fi

Ilmoittautuminen

Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Työnohjauksen peruskoulutus (60 op) 2020-2022


Koulutuksen tarkoitus

Työnohjauksen peruskoulutuksen tarkoituksena on välittää osallistujille perustiedot ja -taidot yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksesta. Koulutuksen aikana osallistujat opiskelevat työnohjauksen keskeisiä teoreettisia ja menetelmällisiin kysymyksiä sekä harjoittelevat työnohjaajan ammatillisia taitoja.
Koulutus perustuu organisaatioanalyyttiseen orientaatioon, joka sisältää erilaisia teorioita sekä ihmisen mielen että työn ja organisaatioiden muutosten ymmärtämiseen. Koulutus antaa metodisia työkaluja yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen ohjaukseen.

Käytyäsi ohjelman Sinulla on muodolliset valmiudet toimia työnohjaajana ja lisäksi halutessasi mahdollisuus hakea Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenyyttä. Koulutusohjelma täyttää niin laajuudelta kuin sisällöltä STOry:n antamat koulutussuositukset.

Kenelle ohjelma soveltuu

Koulutusohjelma soveltuu Sinulle, joka olet kiinnostunut omien ohjaustaitojesi kehittämisestä ja aiot tulevaisuudessa työskennellä työnohjaajana. Samalla se soveltuu myös kaikille johtotehtävissä oleville henkilöille, jotka haluavat opiskella ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja, dialogisuutta ja saada lisää ymmärrystä sekä ihmisen mielen että organisaation dynamiikasta.

Ohjelma antaa Sinulle…

 • uuden ammatin ja pätevyyden harjoittaa työnohjaajan työtä erilaisissa organisaatioissa
 • mahdollisuuden osallistua organisaatioiden järjestämää työnohjaajien kilpailutuksissa ja saada töitä
 • henkistä rohkeutta, taitoja ja osaamista ohjata yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä haastavissa muutosprosesseissa
 • syvempää ymmärrystä ihmisen mielen toiminnasta
 • välineitä luoda organisaatioihin tutkivia tiloja, jonka jälkeen uudelleenorganisoituminen voi tapahtua
 • erilaisia ajattelumalleja, joiden avulla voit hahmottaa systeemisiä kokonaisuuksia
 • ymmärrystä kompleksisten systeemien/organisaatioiden kehittämisen logiikasta
 • välineitä tukea ihmistä ammatillisten identiteettien uudistumisprosessissa
 • oikeuden käyttää työnohjaaja OA (organisaatioanalyyttinen orientaatio) nimikettä.

Koulutusohjelman sisältö

Lähiopetuspäiviä on yhteensä 30. Ohjelma alkaa helmikuussa 2020 ja päättyy kesäkuussa 2022. Päivien sisältöalueet ja ajankohdat ovat seuraavat:

 1. Seminaari 7.-8.2.2020 Mitä työnohjaus on?
  • Työelämän murros, kehittymisen suuntia, työnohjauksen historia.
  • Työnohjauksen tarkoitus, merkitys, moninaisuus.
  • Työnohjaajan rooli, kyvyt, taidot.
  • Organisaatioanalyyttinen työnohjaus.
 2. Seminaari 3.-4.4.2020 Työnohjaus-systeemi
  • Työnohjaussuhde ja -prosessi.
  • Tutkiva ja analysoiva työote.
 3. Seminaari 22.-23.5.2020 Ihmisen mieli ja kokemuksellinen oppiminen.
  • Ihmismielen psykodynamiikkaa
  • Kokemuksellinen oppiminen
  • Kokemus, kokemuksen erittely
  • Reflektiivinen työskentely
 4. Seminaari Ryhmädynamiikka
  • Ryhmän kehittymisen vaiheet
  • Ryhmän perusolettamustilat
  • Ryhmäilmiöt
  • Ohjaajan työ ryhmässä, ohjausvinkkeja.
 5. Seminaari Dialogi, kieli, kysymykset, ilmaisut työnohjauksessa
  • Dialogin käsite ja tehtävä
  • Kielen merkitys
 6. Seminaari Ammatillinen kasvu ja identiteetti
  • Työnohjaajan kasvupolut
  • Identiteettien merkitys työroolien rakentamisessa
 7. Seminaari Dynaamiset kompleksiset systeemit
  • Systeemisyys ja organisaatioajattelu
  • Systeemien kompleksisuus: miten sitä hahmottaa?
 8. Seminaari Organisaatio prosessina
  • Dynaaminen organisoituminen
  • Itseorganisoitumisen periaatteet ja käytännöt
 9. Seminaari Johtaminen ja johtajuus
  • Kompleksisen systeemin johtaminen
  • Johtajuus organisoitumisen palveluksessa
 10. Seminaari Organisaatioanalyyttinen työnohjaus
  • Organisaation rajojen ja rakenteiden analysointi
  • Perustehtävän tutkiminen
  • Työnohjaajan ajattelumallit
 11. Seminaari Työnohjauksen eettiset periaatteet
  • Työnohjaajan suhteet tilaajaan ja ohjattavaan
  • Työnohjaajan suhde itseensä
 12. Seminaari Konfliktit ja jännitteet työnohjauksessa
  • Konfliktit, ristiriidat, häiriöt.
  • Ilkeät konfliktit
  • Sisäiset ja ulkoiset konfliktit
 13. Seminaari Työnohjauksen menetelmät
  • Tutkiva työote, keskustelu
  • Tilanteiden tutkiminen toiminnallisilla menetelmillä
 14. Seminaari Työnohjauksen ajankohtaisia kysymyksiä v2022
 15. Seminaari Työnohjauksen ajankohtaisia kysymyksiä v2022

Koulutusohjelman kokonaisuuteen kuuluu näiden seminaaripäivien lisäksi ajankohtaisia tapahtumia, valinnaisia seminaareja ja konferensseja. Esimerkiksi Listening Post, Social Dreaming, Tavistock seminaari.

Työskentelymuodot

Ohjelmassa on käytössä monipuoliset työskentelytavat, jotka perustuvat niin yhteiseen kuin yksilölliseen työskentelyyn sekä teoriaosaamisen että käytännön metodien ja kokemusten kartuttamiseen.
Työskentelymuodot: (1) Lähiopetuspäivät 30p, (2) vertaistyöskentely, (3) työnohjaus-harjoittelu/asiakkaiden ohjaus, (4) omakohtainen työnohjaus/saatu työnohjaus (yksilö ja ryhmän), (5) työnohjauksen työnohjaus, (6) kirjallisuuden itsenäinen opiskelu, (7) reflektiivinen kirjoittaminen, (8) lopputyö, (9) työskentely HOWSPACE oppimisalustalla.

Koulutusohjelman kustannukset

Koulutusohjelman hinta on 5900€. (+24%alv). Laskutuksen voi jakaa useampaan erään 2,5v aikana. Hinta sisältää opetuksen lähiopetuspäivillä ja verkkotyöskentelyn HOWSPACE -ympäristössä sekä henkilökohtaisen opiskeluohjauksen ja opiskelumateriaalit. Tämän ohjelman lisäksi osallistujat hankkivat ja kustantavat itse oman henkilökohtaisen työnohjauksensa. Koulutuksellinen työnohjausprosessi sisältyy ohjelman hintaan.

Koulutuksen paikka


Koulutus toteutetaan Helsingissä, Pikku Huopalahdessa, Korpaanmäentie 36 LT 3.

Kouluttajat

Metanoian työnohjauksen ohjelmassa toimivat kouluttajina alan “raskaan sarjaan”  kuuluvat ammattilaiset. Kaikilla on runsaasti tieto-taitoa työnohjaustyöstä, nykyorganisaatioiden uusista kehittymistrendeistä sekä haastavan uudistumis- ja muutostyön metodeista. Kouluttajat toimivat laajalti kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa: FINOD (Suomi), OPUS (UK), The Tavistock institute(UK), Group Relation verkosto, The TAOS institute (USA), The Human Systems Dynamics Institute (USA), IL NODO (Italia), Pary Center for New Learning (Italy).  Työnohjaaja peruskoulutuksen käynneillä on mahdollista tulla osaksi näitä verkostoja ja jatkaa itsenäisesti omaa ammatillista kehittymistä.

 

Pääkouluttajina toimivat Marianne Tensing, LiM, työnohjaaja (STORY), organisaatiokonsultti (FINOD), TRO ja Atso Juote, KM, työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko ja -konsultti FINOD, tutkija.

Marianne on toiminut vuodesta 2000 lähtien kouluttajana, konsulttina ja työnohjaajana erilaisissa organisaatioissa. Koska hän on yhdistänyt työssään teoreettista työtä ja esimiesten, asiantuntijoiden sekä johtoryhmien ja moniammatillisten tiimien työnohjauksia, on hänelle syntynyt merkittävää tietotaitoa ymmärtää organisaatioiden, ryhmien ja yksilöiden kompleksista dynamiikkaa. Marianne on kiinnostunut erityisesti ihmisen kokemuksen ja mielen organisoitumisen sekä organisaation puolelta tulevan strategisen toiminnan suhteen ymmärtämisestä. Hän on myös kirjoittanut ja toimittanut aiheesta useita kirjoja Metanoia-kirjasarjaan. Ammatillista osaamista Marianne täydentää järjestelmällisesti kansainvälisessä Group Relations -verkostossa.

Atsolla on 20 vuoden kokemus työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana toimimisesta. Työnohjaajana ja konsulttina hän on tehnyt töitä niin johtoryhmien, työryhmienkin kuin yksittäisten esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Työnohjaajana Atso on kiinnostunut ihmisen mielestä ja sen kytköksistä ihmisten välisiin suhteisiin ja dynamiikkaan. Ryhmiin ja organisoitumiseen liittyvät ilmiöt ovat Atson työn ytimessä. Organisaatioanalyyttinen ajattelu merkitsee hänelle kykyä tarkastella yksilöä ja yhteisöjä monien eri organisaatioteorioiden valossa. Arviointitutkijana Atso on kirjoittanut yli 40 artikkelia ja raporttia työyhteisöjen kehittämisestä ja muutostilanteista.  Atso Juote toimii aktiivisesti kansainvälisessä ryhmädynaamisessa liikkeessä ja hänellä on laajat kansainväliset kontaktit.

Koulutuksessa vierailevat:

Risto Puutio (PsT, MSc, TRO) on organisaatioanalyytikko, työ- ja organisaatioiden erikoispsykologi, työnohjaaja (STORY), tutkija ja tietokirjailija. Hänen intohimonsa on  ymmärtää ihmisten välisen organisoitumisen, luovan työskentelyn ja  yhteistyön ehtoja. Risto haluaa edistää organisaatioiden systeemidynamikan tuntemusta ja organisaatiohin kätkeytyvien potentiaalien tunnistamista.

Jukka-Pekka Heikkilä (PsM, MSc) toimii organisaatiokonsulttien ja -kehittäjien työnohjaajana (STORY) ja kouluttajana sekä Humap Consultation Oy:ssä että Metanoia Oy:ssä. Hän on erikoistunut soveltamaan kompleksuusajattelun tarjoamia mahdollisuuksia jatkuvasti muuttuvien organisaatioiden kehittymishaasteisiin.

Timo Totro (TT, HuK) on organisaatioanalyytikko FINOD, seniori työnohjaaja STORY, tietokirjailija. Työnohjaustyön ja kouluttamistyön lisäksi hän on kirjoittanut runsaasti artikkeleita eri julkaisuihin sekä kirjoja organisaatioiden muutostyöstä. Viimeinen kirja “Jumala prosessissa…”, ilmestyi 2018 lopussa, analysoi Matti Hyrkin elämäntyötä ja ajattelua.

Leila Keski-Luopa (YTT) psykologi, psykoanalyytikko ja ryhmä-psykoanalyytikko, tietokirjailija. Leilan työ työnohjauksen alalla on monipuolinen. Viime vuonna 2018 valmistui hänen väitöskirjansa “Kohti kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa…”. Hänen edellinen kirja “Työnohjaus vai Superviisaus …”  on laajasti luetuin ja muuttunut jo työnohjaustyön klassikkokirjaksi.

Hakeminen ja lisätiedot

Koulutusohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka jälkeen haastattelemme kaikki osallistujat. Edellytämme osallistumista koko ohjelmaan. Koulutukseen valitaan max16 osallistujaa. Varaamme oikeuden koulutusohjelman päivämäärien muutoksiin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.1.2020.

Huom. Koulutusohjelman aikana opiskelijat saavat 20% alennuksen Metanoian muista seminaareista, tapahtumisista ja konferensseista.

Lisätietoja ohjelmasta Marianne Tensing puh. 0442986977

Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Syntymävuosi

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Peruskoulutus ja tiedot aiemmista työnohjauskoulutuksista

Mikä sai sinut kiinnostumaan Metanoia Instituutin työnohjaajien koulutuksesta?

Systeeminen prosessikonsultointi (2020)

Perehdy systeemiseen työtapaan organisaation kehittämisessä!

Ohjelma antaa kokonaiskuvan systeemisestä työtavasta ja sen soveltamisesta organisaatioiden kehittämisessä. Ohjelma valmentaa konsultoivan työtavan hyödyntämiseen prosessikonsultoinnin ideoita ja käytäntöjä soveltaen ja antaa käsitteellisiä välineitä hahmottaa monimutkaisia organisaatiokysymyksiä.
Ohjelma perustuu laajaan teoreettiseen ajatteluun ja käytännön soveltamiskokemuksiin systeemien toiminnasta. Ohjelma tuo uutta tutkimustietoa organisaatioiden toiminnan ymmärtämiseen ja konsultaatiotyön käytännön kysymyksiin. Ohjelma integroi käytännön ja teorian ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi!

Ohjelma tuo tarjolle Metanoian yhteistyökumppaneiden, HSD Instituutin ja TAOS Instituutin tuottamaa tietämystä systeemien toiminnasta.

Käytäntö- ja ilmiölähtöisyys

Ohjelmassa työskennellään käytännön kysymysten ja ilmiöiden kautta prosessikonsultoinnin ja sen systeemisiä sovellusmuotoja hyödyntäen. Osallistujat tutkivat omassa työssään kohtaamiaan ilmiöitä ja he saavat tuoda oman organisaationsa ja työnsä tilanteita ohjelmaan tutkittavaksi. Ohjelma tarjoaa runsaasti menetelmällisiä virikkeitä omaan työhön sovellettavaksi. Opiskeluun kytketään myös soveltavan taiteen työtapoja.

Ohjelman rakenne

Ohjelma muodostuu vuoden 2020 aikana seitsemästä lähipäivästä. Lähipäivien teemoja, jäsennyksiä ja menetelmiä sovelletaan oman työn arkeen. Tätä tukee opiskelutyöpareina työskentely (8×2 h) sekä pienryhmätyöskentely (4 x 1,5 h). Opiskelua tukee prosessikonsultointiin sopiva digitaalinen yhteistyöalusta. Ohjelma tarjoaa ajankohtaisen, tutkimustietoon perustuvan lukemiston, johon perehdytään itsenäisesti jaksojen välillä.

Jaksojen sisällöt ja ajankohdat

 1. Systeeminen ajattelu organisaatioiden ymmärtämisen ja kehittämisen lähtökohtana (16.-17.1.2020)

Ensimmäisellä jaksolla perehdytään ohjelman ajattelutapaan ja viitekehykseen. Sen aikana kysymme:

 • Kuinka hahmottaa maailmaa systeeminä ja alati liikkeessä olevana tapahtumisena?
 • Miten ymmärtää organisaatioita sosiaalisina prosesseina?
 • Millaisen lähtökohdan organisoituvien systeemien viitekehys luo kehittämistoiminnalle?
 • Millaisin periaattein ja työkäytännöin prosessikonsultointi tapahtuu?
 1. Prosessikonsultaatio ja kompleksisuus organisaatiossa (20.3.2020)

Toisen jakson aikana jatkamme prosessikonsultoinnin idean äärellä ensimmäisen jakson jälkeistä     parityöskentelyä ja verkkokeskustelua hyödyntäen. Paneudumme kompleksisuuden peruskäsitteisiin.    Jaksolla kysymme:

 • Mitä on itseorganisoituminen ja millaisin ehdoin se tapahtuu?
 • Mitä organisaatioiden ja toimintaympäristöjen nopeat ja ennakoimattomat muutokset merkitsevät kehittämisen ja konsultoinnin kannalta?
 • Mikä merkitys ilmantuvilla häiriöillä on systeemin evoluutiossa?
 • Kuinka dialogiset ideat ovat muuttaneet prosessikonsultoinnin työmuotoja ja luoneet uutta konsultoivan työn paradigmaa (Dialogical OD)?
 1. Tiedon ja merkitysten luominen konsultoinnin tehtävänä (15.5.2020)

Kolmannella jaksolla syvennymme organisaatiota ohjaavan tiedon tuottamisen kysymyksiin ja syntymiseen vuorovaikutusprosesseissa. Tarkastelemme organisaatioita jatkuvasti muovautuvina ajattelun, ymmärryksen ja toiminnan tiloina eli prosesseina. Tutkimme vuorovaikutusta merkitystyönä, johon konsultoinnilla voidaan osallistua ja vaikuttaa. Jaksoa pohjustaa parityöskentely ja verkossa käyty pienryhmäkeskustelu. Jaksolla kysymme:

 • Kuinka kieli luo maailmaa ja tietoa siitä?
 • Millaisin eri tavoin organisaatioita voi hahmottaa ja mitä siitä seuraa?
 • Miten konsultointi kytkeytyy organisaation tietoa tuottavassa systeemissä?
 • Kuinka konsultoinnissa voidaan synnyttää refleksiivisiä prosesseja?
 1. Konsultointi keskusteluna (4.9.2020)

Neljännen jakson myötä ohjelmassa tutkitaan konsultointia keskustelujen rakentamisena ja keskustelutilanteiden ohjaamisena. Erittelemme keskustelujen vuorovaikutuksen ilmiöitä. Pohjana on jaksojen välillä tehty parityöskentely ja verkossa käyty ryhmäkeskustelu. Jaksolla kysymme:

 • Millaisia keskustelurakenteita konsultoinnissa voi toteuttaa ja mitä ne synnyttävät organisaation välisissä suhteissa?
 • Kuinka konsultointikeskusteluja voi ymmärtää yksityiskohtien kautta?
 • Kuinka konsultti voi vaikuttaa systeemiin metakommunikatiivisen puheen avulla?
 • Miten omaa keskustelutaitoa voi kehittää?
 1. Systeemin kehittymisen ohjaaminen  (29.-30.10.2020)

Viides lähijakso integroi ohjelman aikana esiteltyjä käsitteellisiä aineksia ja luo siltaa käytettyjen työtapojen soveltamiseen systeemin kehittämisen ohjaamisessa. Jakso luo kokonaiskuvan systeemin kehittymisen käännekohdista ja prosessista . Jaksolla kysymme:

 • Millaisia säätelytehtäviä kehittämisen osapuolille muodostuu prosessin eri vaihiessa?
 • Kuinka ylläpitää prosessia avoimena itseorganisoitumisen tilana?
 • Millaisin keinoin prosessimaista työtä voi arvioida ja kuinka arviointi saadaan palvelemaan kehittämistä?
 • Millaisia soveltamisen mahdollisuuksia ohjelman prosessityöskentely on avannut?
 • Mitä prosessin jälkeen?

Paikka

Ohjelman lähijaksot toteutetaan Helsingin keskustassa tai sen tuntumassa. Kunkin jakson paikka ilmoitetaan lähemmin.

Kouluttajat

Ohjelman kouluttajina ja työskentelyn ohjaajina toimivat Risto Puutio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Molemmat ovat suorittaneet yliopistotutkinnon systeemisestä työottesta (University of Bedfordshire, UK) ja opiskelleet kompleksisten systeemien tuntemusta HSD Instituutin (USA) ohjelmassa. Kumpikin kouluttaja omaa perehtyneisyyden prosessikonsultoinnin erityiskysymyksiin ja toimii konsultointityön ohella organisaation kehittämisen tutkijana.

Hinta

Ohjelman hinta on 2900€ + alv. Hinta sisältää lähijaksojen opetuksen sekä ohjauksen seminaaripäivien välillä tapahtuvaan työskentelyyn. Hinta ei sisällä majoitus- tai ruokailukuluja eikä oheiskirjallisuutta hankinnasta syntyviä kuluja. Hinta maksetaan kahdessa erässä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Ohjelmaan ilmottautuminen 1.12.2019 saakka. Lisätietoja antavat Risto Puutio p. O400-545519 (risto.puutio@metanoiainstituutti.fi) ja Jukka-Pekka Heikkilä, p. 040-5651439 (jukka-pekka.heikkla@metanoiainstituutti.fi). 30.12.2019 jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitamme 50% osallistumismaksusta.

Ilmoittaudu koulutusohjelmaan

Osallistujat kertovat – mitä uutta ja tärkeää koit ohjelman tuoneen sinulle?

“Sain uuden viitekehyksen ja uusia työvälineitä työhöni. Oikeastaan kaikki oli tärkeää, koska koin saavani vastauksia asiakastyössä syntyviin kysymyksiin. Laitoin kaikkea omaksumaani heti käytäntöön.”

“Työkaluja. Systeeminen ja vuorovaikutussuhteiden muuttuminen on se “mekanismi”, jonka kautta asioita alkaa tapahtua.”

“Vahvuutta omaan työidentiteettiin. Uutta ajattelua omaan työhön ja asiakas-casehin. Uutta tulokulmaa, kuinka voin olla tukemassa eri organisaatioiden tarpeita niiden eri vaiheissa. Myös vaikeissakin vaiheissa.”

Organisaatioanalyytikoiden® kouliintumispolku (4v)

Organisaatioanalyytikoiden kouliintumispolku on kokeneille organisaatiotyön ammattilaisille tarkoitettu kehittymisfoorumi. Kouliintumispolku tarjoaa tilan, tuen ja verkoston oman työotteen syventämiselle ja oman osaamisen integroimiselle ehjäksi seniori-identiteetiksi.  Ohjelman käyminen tuottaa oikeuden Organisaatioanalyytikko FINOD® nimikkeen käyttöön.

Perusajatus:  Kouliintumispolku rakentaa kyvykkyyttä organisaatioiden syvälliseen ja monipuoliseen ymmärtämiseen sekä taitoa niiden uutta luovaan kehittämiseen. Polku on paikka uudistaa omaa ammatillista identiteettiä ja kehittää herkkyyttä havaita asioita. Työskentelyä inspiroi systeemis-yhteisödynaaminen perusorientaatio, tutkiva työote, taiteellisuus  ja kriittinen reflektio. Osanottajien oman ainutlaatuisuuden tunnistaminen ja kirvoittaminen ovat työskentelyn lähtökohtana. Ohjelma on perusrakenteensa puitteissa itseorganisoituva prosessi, uutta luova tila.

Ohjelman sisältö: Ohjelma rakentuu teoreettisesta lukemis-, ajattelu- ja kirjoitustyöstä, case-työskentelystä, oman työkäytännön puitteissa tehtävästä soveltavasta ja tutkivasta työstä, omakohtaiseen uudistumiseen tähtäävästä työstä sekä yksilöllisestä taiteellisesta, tieteellisestä tai yhteiskunnallisesta toiminnasta. Sisältöä moninaistavat kaunokirjallisuus ja elokuvat ja muu taiteellinen työ. Myös joogaa ja sosiaalista mediaa käytetään hyväksi.

Laajuus: Polkukokonaisuuden yksilöllisen työskentelyn ohjeellinen laajuus on 120 op.  Tähän lasketaan kouliintumispolkuseminaarien lisäksi kaikki FINOD:n jäsenyyden jälkeen Metanoiassa käydyt seminaarit ja tapahtumat. Kouliintumispolut kestävät 4 vuotta, noin 12 päivää/vuosi. Toteutus on eri ympäristöissä Suomessa ja ulkomailla.

Edellytykset: Kouliintumispolulle hyväksymisen edellytyksenä on jo saavutettu ammattipätevyys, työkokemus sekä henkilökohtainen halu syventävään organisaatiotyöhön. Ohjelmaan hyväksytään haastattelun kautta.

Käytännön järjestelyistä: Kokeneista konsulteista muodostunut pilottiryhmä on aloittanut työskentelynsä 2010 ja ensimmäinen uusien opiskelijoiden sisäänotto tapahtui vuoden 2013 alussa. Ohjelman “slow-open”-rakenne mahdollistaa uusien osanottajien mukaantulon joustavasti. Ohjelmasta kiinnostuneilla on kuitenkin jo nyt mahdollisuus osasuoritusten ja kokemusten hankkimiseen Metanoian seminaarien kautta. Lukukausimaksu on 1250 € + alv + mahdolliset muut erikseen sovitut kulut (ulkomaiset matkat, ja erilliset kulut tms.). Osallistujilla on 50 %:n alennus Metanoian tapahtumiin, seminaareihin ja konferensseihin.

Ohjelman sisällön tuottamisesta vastaa pilottiryhmän konsultit ja erikseen ohjelmaan kutsutut seniorikonsultit Suomesta ja ulkomailta. Myös osallistujien oma panos ja tästä syntyvä itseorganisoituminen on toteutuksessa tärkeää.

Hakemukset: Ohjelmaan voi liittyä vapaamuotoisella hakemuksella. Se osoitetaan Risto Puutiolle Metanoia Instituuttiin. Hän antaa myös lisätietoja ohjelmasta kiinnostuneille.