Kuuntelupaikka

Kannamme yksilöinä ruumiissamme ja mielessämme monia kokemuksia. Nämä tunteet, ajatukset ja intuitiot ovat heijastuksia yhteisöjemme kysymyksistä, jännitteistä ja mahdollisuuksista. Yksilöllisen kokemuksen kantama tieto tulee hyödynnettäväksi ja muuttuu yhteisölliseksi voimavaraksi kuuntelemalla sitä herkästi.

Kuuntelupaikka-tapahtumassa jonkin asian yhdistämä verkosto tai yhteisö kokoontuu ohjatusti kuuntelemaan, jakamaan ja tutkimaan omia havaintojaan ja kokemuksiaan muutosten keskellä. Yhdessä alas istuen pyritään kuuntelemaan, mitä yhteisön kannalta tärkeitä arvoja, huolia, tarpeita ja potentiaaleja yksilöt kantavat.

Tapahtuma auttaa sanoittamaan koettua, jakamaan merkityksiä ja ajattelemaan yhdessä. Se auttaa tunnistamaan tulevan kannalta olennaisia ”hiljaisia singaaleja”. Ratkaisujen etsimisen sijaan tapahtumassa keskityään olennaisten kysymysten tunnistamiseen.

Tapahtumassa keskitytään kuuntelemaan herkästi yhteisön jäsenten omakohtaisia tuntoja ja mielikuvia – jopa unia. Kuuntelutyön pohjalta etsitään kysymyksiä, joita vielä ei ole osattu kysyä. Prosessi tuottaa uudenlaista keskustelua ja muutoksen ymmärrystä sekä tulevaisuuteen suuntaavaa yhteisöllistä kuvittelua.

Kuuntelupaikka soveltuu tueksi yhteisöllisten muutosten kohtaamiseen, kehittämistyön suunnitteluun tai murroskokemusten yhteisölliseen käsittelyyn.

Kuuntelupaikka toteutetaan 4-6 tuntia kestävänä kokonaisuutena tai lyhyemmistä (2 h) rupeamista muodostuvana prosessina. Toteutuksesta ja tutkittavista teemoista sovitaan ohjaajan kanssa etukäteen.

Kuuntelupaikkaa ohjaa työtapaan paneutunut konsultti tai työpari.

Ota yhteyttä

Risto Puutio (Etelä- ja Keski-Suomi), 0400-545519

Marianne Tensing (Pohjois-Suomi), 044-2986977

”Hyödynsimme kuuntelupaikkaa strategiatyön yhteydessä saadaksemme selville, mitä kaikkea henkilöstömme ja verkostojemme ihmisten mielessä liikkuu” – Simo Lampela, kirkkoherra, Muurame)

Kuuntelupaikan filosofia ja työtavan kehittäminen

Kuuntelupaikka-työtavan kehittäminen on saanut inspiraatiota kansainvälisestä projektista, Listening Post –seminaareista, jota Metanoia Instituutti toteuttaa vuosittain yhdessä brittiläisen OPUS:n (Organisation for Promoting Understanding of Society) ja Organisaatiodynamiikka FINOD ry:n kanssa. Jo yli 10 vuoden ajan Listening Post -seminaareja on toteutettu samanaikaisesti yli 30 eri maassa. Seminaarien tarkoituksena on tutkia ihmisen ja häntä ympäröivän maailman suhdetta osallistujien henkilökohtaisten kokemusten kautta. Seminaarien avulla on kyetty luomaan uutta ymmärrystä aikamme yhteiskunnallisista murroksista.

Listening Post ‐seminaari perustuu ajatukseen siitä, ihmisinä kannamme omassa mielessämme ja kokemuksissamme myös kaikkea itseämme ympäröivää. Meitä ympäröivät ulkomaailman tapahtumat eräällä tavalla läpäisevät sekä tietoisen että tiedostamattoman tajuntamme saaden aikaan meissä erilaisia olotiloja, mielikuvia, ajatuksia ja tunteita. Ympäröivä voi liittyä omiin ihmissuhteisiin, omiin kokemuksiin kansalaisena, ajankohtaisiin innostuksen tai huolen aiheisiin, paikallisiin tapahtumiin, työelämäkokemuksiin tai yhteiskunnan muutoksiin. Listening Post-seminaarissa kaikkia yksilöllisiä kokemuksia kohdellaan arvokkaina signaaleina ympäristössä ja ajassa olevasta. Kokemus on siis paitsi yksilöllistä, myös yhteisöllistä ilmaisua. Seminaarissa työstetään yhdessä hypoteeseja yksilöllisen ja yhteisöllisen suhteesta. Hypoteesit kirjataan raportiksi, jotka tulevat osaksi kansainvälistä OPUS-yhteisön tuottamaa vuosittaista raporttia. OPUS yhteisölle ja sen perustajalle Lionel Stapleylle Listening Post on ollut laaja tutkimushanke, jonka arvo on tunnustettu kansainvälisesti.

Listening Post-seminaareja on järjestetty Suomessa vuodesta XX Metanoia Instituutin ja Organisaatiodynamiikka FINOD:n yhteistyönä. Suomen seminaarien raportit ovat nähtävissä Metanoian ja FINOD:in verkkosivuilla (www.finod.fi). Kansainväliset raportit ovat esillä OPUS-yhteisön sivuilla, josta löytyy lisää aiheen kuvausta ja siihen liittyvää tutkimusta (www.opus.org.uk).

Metanoia Instituutissa on tunnistettu organisaatioiden ja verkostojen tarve kuulla jäsentensä kokemuksia. Pintaa syvemmälle menevään kuunteluun ei kuitenkaan ole aiemmin ollut tarjolla toimivia työmuotoja. Kuuntelupaikka vastaa yhteisöjen tarpeeseen kuulla ja hyödyntää kukin yhteisön jäsenen mielessään kantamaa arvokasta. Yhteisö pääsee eteenpäin kun se osaa pysähtyä kuuntelemaan itseään!