elokuu, 2021

19eloallday22Tavistock-seminaari: Murrokset, mukautuminen ja uusi normaali

Aika

elokuu 19 (Torstai) - 22 (Sunnuntai)

Tapahtuman tiedot

Covid19 virus toi Suomeen poikkeusolosuhteet ja muutti tuntemaamme maailmaa perustavanlaatuisesti. Maanosat, valtiot ja organisaatiot sulkivat rajojaan ja käpertyivät ylläpitämään sisäistä turvallisuuttaan. Normaali arki ja päivittäinen elämä sai uudet puitteet. Olemme eläneet ja kokeneet globaalin pandemian arkea.

Nykyaika haastaa johtajat, johdettavat, organisoitumisen ja toimintatavat. Kuka päättää, uskaltaa päättää? Miten toimitaan – voiko pysähtyä? Mitä riskejä – mitä valintoja? Miten irrota vanhasta niin, että jatkuvuus säilyy? Miten toimia nopeasti – millä hinnalla? Kuka tietää? Mikä on oikein? Riittääkö osaaminen? Millaista on taitava johtaminen kompleksisen maailman syvissä kriiseissä? Entä itsejohtava ja –organisoituva toiminta käytäntöyhteisöjen muodostamissa ekosysteemeissä?

Yhden organisaation osaava toiminta ei enää riitä rakentamaan uutta tulevaisuutta, eikä yhden johtajan varaan rakentuva ajattelu menestyviä yhteiskuntia, systeemejä tai verkostoja. Tarvitsemme toisiamme, yhteistyöverkostoja luomaan jatkuvaa uudistumista ja vastuullista arkea. Johtaja ja työyhteisön jäsen määritellään uudelleen joustavien rajapintojen, roolien, toimintakäytäntöjen ja luottamuksen pohjalta.

Tavistock – seminaarin 2021 teema on kokemaamme kunnioittaen ja oppimiselle tilaa antaen ”Murrokset, mukautuminen ja uusi normaali”. Teema heijastelee aikaa ja ympäristössä tapahtuvaa, koska tuomme kokemuksemme ja historiamme mukanamme seminaariin tullessamme. Yhteisen toiminnan kautta seminaarista rakentuu ainutlaatuinen oppimisympäristö, jossa entinen ja tuttu voi yhdistyä uuteen ja yllätykselliseen. Kokemukset ja muotoutuva toiminta mahdollistavat sekä reflektoinnin että oivallukset ja oppimisen tässä-ja-nyt.

Metanoia Instituutin Tavistock-seminaari luo ajan ja paikan kokonaisvaltaiselle kokemukselliselle oppimiselle ja itsessä tapahtuvien transformaatioprosessien käynnistymiselle ja tutkimiselle. Se konkretisoi oppimista ja tukee oivaltamista organisaatioiden, yhteisöjen ja verkostojen kyvykkyydestä resilienssiin ja keinoista ylittää esteitä, rajoittavia rakenteita ja kapeuttavaa kulttuuria. Seminaarissa voit löytää itsestäsi uutta ja saada virikkeitä ammatilliselle identiteettityölle.

Seminaari toteutetaan Tavistock Instituutissa (Englannissa) vuosikymmenten aikana hiotuneella menetelmällä.  Vastaavia kokemuksellisen oppimisen ja ryhmädynaamisten ilmiöiden seminaareja toteutetaan eri puolilla maailmaa. Vuosittaisen toteutumispaikan se on saanut alkujuurilla, Englannin Leicesterissä. Näiden seminaarien tarkoituksena on luoda ainutlaatuiset olosuhteet kokemukselliselle oppimiselle ja sitä kautta organisaatiotyön sekä johtamisen uudelleen ymmärtämiselle.

Seminaari on rakennettu siten, että organisaatioiden erilaiset ja eri tasoilla vaikuttavat yhteenkietoutunut vuorovaikutusilmiöt, prosessit ja rakenteet, sekä tietoiset että tiedostamattomat, voivat tulla kokemuksellisen tarkastelun piiriin. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin yhdessä olemisen ja johtamisen puoliin, jotka jäävät helposti huomaamatta ja tulevat usein sivuutetuiksi.

KENELLE SEMINAARI ON TARKOITETTU?

Seminaari on tarkoitettu johtajille, esimiehille, perojektien ja tiimien vetäjille, yrittäjille sekä kehittämistyön ammattilaisille. Kaikille, jotka haluavat nähdä ja ymmärtää organisaatiossa tapahtuvia ilmiöitä pintaa syvemmältä. Seminaari soveltuu erityisen hyvin myös heille, joiden työssä organisaatiodynamiikan ja ryhmäilmiöiden tunteminen on keskeistä.

Seminaari ei edellytä osallistujilta aikaisempaa koulutusta. Halu oppia työstämään omia kokemuksia riittää.

Seminaarin jälkeen on mahdollisuus osallistua 21.9. klo 13.00 – 15.00 seminaarin kokemusten jaettuun reflektointiin.

OPPIMISMENETELMÄ

Rakenteet ja työskentelytavat on valittu siten, että tekemisen-kokemisen kautta osallistujat luovat oppimistilan, jossa uusi ja vielä organisoimaton saa mahdollisuuden muotoutua. Havainnointi, ilmiöiden tunnistaminen ja tulkitseminen tapahtuu sekä toiminnassa tässä ja nyt hetkessä, että syvenee myöhemmin reflektiivisessä työskentelyssä.

Opiskelukokonaisuuteen sisältyy tiiviitä teoreettisempia työskentelyitä, jotka avaavat käsitteellisellä tasolla meneillään olevien ryhmäilmiöiden, systeemisyyden ja kompleksisuuden hahmottamista, tunnistamista, tulkitsemista ja ymmärtämistä. Työskentely kokonaisuudessa toteutetaan ryhmissä ja vaihtelevissa tapahtumissa, joista jokaisella on oma erityinen tehtävänsä.Ryhmät on suunniteltu siten, että osallistujien on mahdollista toimia erilaisissa rooleissa ja positioissa, analysoida ja reflektoida seminaarin aikana koettua sekä liittää opittua omaan työhön ja laajempaan arjen kontekstiin.

OHJELMA

Tavistock-seminaarin ohjelma ja tapahtumien kuvaukset. löytyvät tästä:

SEMINAARIN JOHTO

Terttu Malo – johtaja
Marianne Tensing – varajohtaja

KONSULTIT

Atso Juote
Risto Puutio
Jyrki Kauppinen
Jorma Ahonen
Jarmo Manner
Kari Karvonen

SEMINAARIN PAIKKA

Seminaarin paikkana on Keski-Suomi, Keuruu, hotelli Keuruunselkä.

HAKEMINEN

Seminaari on täynnä. Hakeminen on päättynyt. Ensi vuonna järjestetään Tavistock -seminaari 25.-28.8.2022.

HAKEMUSLOMAKE

  Etunimi

  Sukunimi

  Mikä Tavistock seminaarissa sinua kiinnostaa? Mikä saa sinut hakemaan Tavistock -seminaariin?

  Millaisia yhteistyökysymyksiä kohtaat omassa työssäsi?

  Mitä muuta haluat kertoa itsestäsi?

  Oletko aikaisemmin osallistunut Tavistock seminaariin tai vastaavaan ryhmä- ja organisaatiodynamiikkaa tutkivaan seminaariin? Mihin seminaariin?

  Titteli, jolla haluat tulla esitellyksi seminaarin ohjelmassa.

  Mistä sait tietoa Tavistock -seminaarista?

  Opiskeletko tällä hetkellä jossakin Metanoia koulutusohjelmassa? Missä?

  Tavistock seminaari on 4-päivän intensiivitapahtuma, joka saattaa olla psyykkisesti kuormittava, mikäli omassa elämässäsi on meneillä akuuttikriisi. Onko sinun elämässäsi tapahtunut äskettäin jotakin, josta kouluttajilla olisi hyvää tietää?

  Erityisruokavalio

  Matkapuhelin (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Laskutusosoite

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  NB! Tähän lomakkeeseen kerätyt tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä käyttävät vain seminaarin johto ja konsultit ainoastaan Tavistock-seminaarin työskentelyn suunnittelussa.

   

  X