Gilbert_WShakespeares_Plays

”Mielikuvitus on tietoisuuden muoto, jonka psykologia on unohtanut, mutta fysiikka ei.”  -Leena Krohn

Organisaatiodramaturgia III -työpajassa paneudutaan johtamisen ja kehittämisen kysymyksiin muuttuvassa ja kompleksisessa työelämässä. Sovellamme työpajassa dramaturgian työvälineitä ja käsitteitä johtamis- ja kehittämistyöhön. Työpajassa hahmotamme erilaisia johtamisfilosofioita ja -käytäntöjä Shakespearen kuningasnäytelmien kautta.

Johtamista koskeva ajattelu on ollut viime vuodet murroksessa. Työelämän jatkuva monimuotoistuminen ja ennakoimattomuus asettavat johtajuudelle ja konsultoinnille uudenlaisia haasteita. Ollaan siirtymässä perinteisestä johtamiskulttuurista systeemiseen, hajautuneeseen johtajuuteen ja yhteiskehittämiseen.

Työelämän kompleksisissa tilanteissa yhden oikean ja täydellisen ratkaisun sijaan johtamisessa korostuu kyky hahmottaa mahdollisten tulkintojen ja merkitysten kenttää. Toiminnan moninainen keskinäisriippuvuus ja ongelmien ja ratkaisujen yhteenkietoutuminen edellyttävät, että erittelevän analyysin rinnalle tuodaan yhdisteleviä ja uusia mahdollisuuksia avaavia lähestymistapoja. Draaman ns. interrogatiivinen, ehdottava, ihmettelevä ja rikastava luenta tarjoaa työvälineitä tähän.

Monitulkintaisuuden kutsuminen organisaatioiden kehittämisen voimavaraksi vaatii rohkeutta luopua valmiista käsikirjoituksista, tutuista toimintamalleista. Kehittämistyössä liian vahva tai yksipuolinen lopputuloksen korostaminen voi heikentää organisaation selviytymistä ja uudistumista. Ennakoimattomien muutosten maailmassa kognitiivinen epävarmuus lisääntyy ja silloin perinteinen suunnittelutyö ei luo riittävästi avauksia uuden rakentumiselle. Johtamisessa tulee tärkeäksi jatkuva havainnointi ja kyky kehittää erilaisuuksien ja uusien kaavojen huomaamista. Tässä taiteen keinot tulevat avuksi: ne monipuolistavat havainnointi- ja erottelukykyä sekä auttavat poikkeamien ja häiriöiden uudelleen tulkitsemisessa.

Shakespearen kuningasnäytelmissä vanhan ja tulevan (kuninkaan) dynamiikka kertoo toisaalta organisaation ja johtamisen muutoksiin liittyvistä vaaroista ja toisaalta uudistumisen mahdollisuuksista. Irtipäästäminen vanhasta voi kuljettaa uusien mahdollisuuksien äärelle. Se edellyttää antautumista sille, mitä emme vielä tunne ja hallitse. Ennakoimattoman kanssa eläminen synnyttää uutta, kun opimme olemaan sen kanssa vuorovaikutuksessa aktiivisesti ja kokeillen.

Työpajan vetäjät:

Helena Ihala, dramaturgi, työnohjaaja STOry ja Jukka-Pekka Heikkilä, PsM, Organisaatiokonsultti FINOD

Aika ja Paikka

19.11.2016 klo 10-16, Helsinki (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Hinta

195€ + alv

Ilmoittautuminen

Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.