Metanoia Instituutti on ottanut tehtäväkseen organisaatioajattelun kehittämisen ja erityisesti sen sovellutusten koulutuksellisen edistämisen. Organisaatioajattelua on vaikea suoraan opettaa, mutta pyrimme tarjoamaan sellaista ajattelukumppanuutta ja sellaisia oppimisfoorumeita, joissa tähän uuteen näkökulmaan voi saada kosketusta.

Metanoia Instituutti pyrkii omassa ajattelussaan ja toiminnassaan yhdistämään uutta organisaatioajattelua, systeemisyyttä ja näkemystä organisaatiosta dynaamisena kokonaisuutena.

Organisaatioajattelun kehittäminen ei ole mikään itsetarkoitus. Tästä ajattelutyöstä seuraavat myös monet käytännölliset organisaatioiden kehittämisen ja hallinnan vaatimat toimenpiteet: johtaminen, kehittämistyö, konsultaatiotyö ja työnohjaustyö. Tästä näkökulmasta työn ja prosessoinnin avulla aukeavat monet käytännölliset  uudistumisen mahdollisuudet.

Toiminnan painopisteenä ovat tapahtumat ja koulutusohjelmat, jotka painottuvat organisaatioajattelun avaamiseen omakohtaisen kokemuksen kautta. Metanoian koulutuskokonaisuus muodostuu avoimista  foorumeista ja seminaareista ja toisaalta erilaisista peruskoulutusohjelmista ja edelleen syventävistä kouliintumispoluista. Organisaatioanalyytikoiden kouliintumispolku generoi tutkivia foorumeita ja tavoittelee uusien senioripositioiden rakentumista.

Organisaatioajattelun foorumit

Ajattelu vaatii kehittyäkseen erilaisia foorumeita. Ajattelun itsestäänselvyys on harhaa. Yksittäiset ajatukset vaativat tilaa ja tutkivaa työotetta  voidakseen jäsentyä integroituneeksi ajatteluksi. Lyhyet seminaarit pyrkivät kokoamaan erilaisia ”alan kulkijoita” dialogisiin foorumeihin. Seminaarit puolestaan edustavat ja tarjoavat suurempaa mahdollisuutta dialogiin uuden organisaatioajattelun ja kunkin osanottajan edustaman ajattelun välillä. Organisaatioajattelun foorumit ovat tässä mielessä yksilöllisten kehityspolkujen risteyspaikkoja ja oppimismielessä aina yllätyksiä.Kokonaisuuksien hahmottaminen ei ole kenenkään yksinoikeus. Se on harjoitteluaja harjaantumista vaativa taito. Tässä suunnassa teemme puoleltamme työtä, keräämme ja pyrimme jakamaan tietoa, kokemusta ja menetelmiä.

Kun kohtaamme sen, minkä tiedämme tulevaksi, koemme sen usein suurena yllätyksenä”

Metanoia Instituutti edustaa ja kehittää edelleen uutta organisaatioajattelua sekä Tavistock-Instituutissa kehitettyä työotetta, joka tutkimuksellisesta perusotteesta lähtien ja ammatillisuutta korostaen pyrkii tukemaan yksilöitä ja organisaatioita muutoksessa, henkisessä kasvussa ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Keskeisiä toimintaperiaatteita tässä ovat tutkiva perusote, ammatillisuus sekä näkemys, että ajankohtaisia kehittämiskysymyksiä tulee lähestyä useista eri näkökulmista. Toiminnassa on pyritty psykodynaamisen, systeemisen ja yhteisöllisen oppimisnäkökulman yhdistämiseen. Toiminnan alkuvaiheessa korostui systeemisen ja psykodynaamisen ajattelun integraatio, sittemmin painopiste on laajentunut kahdenvälisistä  ”objektisuhteista” kohti useamman toimijan muodostamaa kompleksista ”suhteissa olemista”. Tällä muutoksella on välittömiä vaikutuksia organisaatioajatteluun, johtamiseen ja yhteisödynamiikkaan. Instituutin julkaisemat kirjat koskettelevat lähemmin tätä käynnissä olevaa paradigman muutosta.

Metanoia

Instituutti odottaa itseltään ja asiakkailtaan, että pintailmiöihin keskittymisen asemesta pyritään kohti pysyvämpää henkilökohtaista ja yhteisöllistä uudistumista. Toiminnan laatu ja asiakkaan etu asetetaan aina määrän ja oman edun tavoittelun edelle. Peruskoulutusohjelmista alkaen instituutin kaikkien koulutusohjelmien vastuuhenkilöillä on seniori-tason koulutus. Metanoia – ryhmän konsultit tarjoavat ammatillisesti korkeatasoisia kehittämiskonsultatioita erillisten sopimusten mukaan. Toimeksiannot ovat pääsääntöisesti pitkäkestoisia. Kehittämistyön ammattilaiset ovat toiminnan erityinen asiakasryhmä. Tavoitteena on rajattujen ja huolellisesti kohdennettujen ammatillisten palvelujen tarjoaminen niille yksilöille ja organisaatioille, jotka vakavissaan etsivät keinoja itsensä ja tilanteidensa uudistumiseen.

“Metanoia” on vanha kreikankielen sana, jolla on mielenkiintoinen historia. Se tarkoittaa parannusta, mielen syvällistä uudistumista sekä asioiden oivaltamista uudessa valossa ja uudella tavalla. Metanoia Instituutti pyrkii toiminnallaan luomaan tilaa ja edellytyksiä tämän toteutumiselle.