Systeeminen prosessikonsultointi -koulutus syksy 2023

KUINKA NÄHDÄ, YMMÄRTÄÄ JA EDISTÄÄ ORGANISAATIOIDEN MUUTOSTA

Tämän päivän työympäristöt ovat sosiaalisia systeemejä, organisaatioita, instituutioita ja verkostoja joiden toiminnan kehittämiseen systeemiset ajattelutavat ja metodit sopivat hyvin. Tunnistamalla niiden toiminnan rakenteita ja vaikuttamalla systeemeissä ilmenevään dynamiikkaan voimme kehittäjinä tukea systeemin kykyä reagoida muutoksiin ja yllätyksiin, joita  maailmassa tapahtuu tahdissa.

Ohjelma antaa kokonaiskuvan systeemisistä ajattelusta ja sen työtavoista (metodeista) sekä niiden soveltamisesta organisaatioiden kehittämisessä. Yhdistämme ohjelmassa systeemisen ajattelun prosessikonsultoinnin ideoihin sekä kielen rakenteiden ja vaikutuksen ymmärtämiseen. Ohjelmassa perehdytään metodeihin, joilla voi luoda osallistavia, kokonaisvaltaisia muutosprosesseja. Kokonaisuus antaa käsitteellisiä välineitä hahmottaa monimutkaisia organisaatiokysymyksiä ja käytännön työtapoja fasilitoinnin tai coachingin haasteisiin.

Ohjelma perustuu laajaan teoreettiseen ajatteluun ja käytännön soveltamiskokemuksiin systeemien toiminnasta. Ohjelma tuo myös uutta tutkimustietoa organisaatioiden toiminnan ymmärtämiseen ja konsultaatiotyön käytännön kysymyksiin. Integroimme käytännön ja teorian ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi!

Ohjelmassa opit:

 •  näkemään ja ajattelemaan systeemisesti 
 •  jäsentämään ilmiöitä ja organisaatioita kokonaisuuksista käsin
 •  visualisoimaan ja kartoittamaan systeemejä
 •  hahmottamaan systeemisiä vaikutussuhteita ja niiden seurauksia
 •  tunnistamaan systeemin käyttämää kieltä ja vaikuttamaan sen kehittymiseen 
 •  havainnoimaan ja hyödyntämään kompleksisten systeemien jännitteitä  
 •  soveltamaan prosessikonsultoinnin ideoita omassa työssi

Ohjelma tuo tarjolle Metanoian yhteistyökumppaneiden, HSD Instituutin, TAOS Instituutin, Tavistoc Instituutin sekä Cabrera Lab:in tuottamaa tietämystä systeemien toiminnasta.

KÄYTÄNTÖ- JA ILMIÖLÄHTÖISYYS

Ohjelmassa työskennellään käytännön kysymysten ja ilmiöiden kautta. Osallistujat tutkivat omassa työssä kohtaamiaan ilmiöitä ja he saavat tuoda oman organisaationsa ja työnsä tilanteita ohjelmaan tutkittavaksi. Ohjelma tarjoaa runsaasti menetelmällisiä virikkeitä omaan työhön sovellettavaksi. Opiskeluun kytketään myös soveltavan taiteen työtapoja.

OHJELMAN RAKENNE

Ohjelmassa opiskelu rakentuu monimuotoisesta kokonaisuudesta joka pyrkii tukemaan erilaisia oppimistapoja ja integroimaan opiskelun ja työn.   

 1. Lähipäivät joista kullakin on oma teemansa (yhteensä 7pv)
 2. Ohjelmassa syntynyneiden ajatusten kokeilu ja soveltaminen oman työn käytäntöön 
 3. Soveltamista tukeva ja syventävä parityöskentely (yhteensä 8 × 2 h) 
 4. Pienryhmätyöskentely, jossa syvennetään teoreettista ja metodista ajattelua
 5. Coaching tapaamiset valmentajien kanssa verkossa
 6. Digitaalinen yhteistyö Howspace alustalla
 7. Itsenäinen perehtyminen ajankohtaisen tutkimustietoon perustuvaan lukemistoon

 

AJANKOHDAT JA TEEMAT

Jakso 1 Systeeminen ajattelu ja systeemien näkeminen
Ajankohta 31.8-1.9.2023

Ensimmäisellä jaksolla perehdytään kehittäjän tapaan ajatella ja nähdä kompleksista maailmaa systeemisesti. Jäsennetään systeemisen ajattelun perusteita, tapoja havainnoida ja nähdä eläviä kokonaisuuksia.

Sen aikana kysymme:

 • Kuinka hahmottaa maailmaa kompleksina systeemeinä? 
 • Mitä tarkoittaa systeemisen prosessiajattelun idea maailmasta jatkuvana liikkeenä?
 • Millaisia periaatteita ja työkäytäntöjä systeeminen prosessikonsultointi sisältää?
 • Miten ymmärtää organisoitumista kielellisenä sosiaalisena prosessina?
 • Miten soveltaa systeemistä ajattelua omaan kehittämistyöhön?

Jakso 2  Systeemien dynamiikan ymmärtäminen – kompleksisuus
Ajankohta 11.10.2023

Toisen jakson aikana syvennymme kompleksisuuden peruskäsitteisiin ja systeemien dynamiikan ymmärtämiseen. Jäsennämme jännitteiden merkitystä ja hyödyntämistä organisaatioiden ja verkostojen kehittymisessä. 

Jaksolla kysymme: 

 • Miten kompleksisuus ilmenee organisaatioiden kehittymisessä?
 • Mitä on itseorganisoituminen ja millaisin ehdoin se tapahtuu?
 • Millaisia keinoja on hyödyntää organisaatioiden jännitteitä niiden kehittämisessä?
 • Miten kehittäjänä kohdata organisaatioiden nopeita ja ennakoimattomia muutoksia? 
 • Miten edistää systeemistä oppimista kehittämisprosesseissa?
 • Kuinka hyödyntää dialogisia ideoita prosessikonsultoinnissa?

Jakso 3 Systeemien kieli – kehittäminen keskusteluna
Ajankohta 16.11.2023

Kolmannessa jaksossa tutkitaan systeemien kehittämis- ja konsultointityötä keskustelujen rakentamisena ja keskustelutilanteiden ohjaamisena. Erittelemme systeemin vuorovaikutusilmiöitä kielen ja keskustelujen rakenteiden ohjaamisen kautta. 

Jaksolla kysymme:

 • Kuinka organisaatiot hahmottuvat kielen käytön kautta?
 • Millainen on kielen muodostama systeemi ja kuinka se toimii?
 • Millaisia keskustelurakenteita systeemisessä konsultoinnissa voi toteuttaa?
 • Kuinka ymmärtää yksityiskohtien kautta konsultointikeskustelujen dynamiikkaa?
 • Kuinka konsultti voi vaikuttaa systeemiin metakommunikatiivisen puheen avulla?
 • Miten kehittää omaa systeemistä keskustelu- ja kysymistaitoa?

Jakso 4 Tiedon ja vallan rakentuminen systeemeissä
Ajankohta 13.12.2023

Neljännellä jaksolla syvennymme tiedon luomisen, tietämättämyyden ja oppimisen dynamiikkaan systeeminen kehittymisessä.  Tutkimme myös vallan rakentumista ja sen vaikutuksia systeemisissä kehittämisprosesseissa. 

Jaksolla kysymme:

 • Kuinka kohdata kehittämistyössä tietämistä ja tietämättömyyttä?
 • Miten tehdä näkyväksi ja kytkeä organisaatioon kehittämiprosesissa syntyvää tietoa?
 • Kuinka ymmärtää omaa kehittämisen työtä adaptiivisena, tilanteiden mukana mutoutuvana prosessina?  
 • Millainen on konsultin oman työotteen ‘muutoskartta ja -teoria’?
 • Millaisia metodeja voi soveltaa edistääkseen refleksiivisiä prosesseja systeemissä?

Jakso 5  Systeemisen kehittämisen ohjaaminen – omien prosessien laboratorio
Ajankohta 18-19.1.2024

Viides lähijakso integroi ohjelman aikana läpikäytyjä systeemisiä ajattelu- ja toimintatapoja. Jakso vahvistaa jokaisen osallistujan kykyjä soveltaa oppimaansa ja toimia prosessimaisen kehittämisen ohjaajana. Tavoitteena syventää kokonaiskuvaa systeemisen kehittämisen edellytysten luomisesta ja prosessien käännekohdista. 

Jaksolla kysymme:

 • Millaisia tehtäviä systeemisen kehittämisen osapuolille muodostuu prosessin eri vaiheissa?
 • Kuinka kehittäjänä ylläpitää systeemissä avointa ja oppivaa prosessitilaa?
 • Millaisin keinoin prosessimaista työtä ja sen vaikutuksia voi systeemisesti arvioida ja kuinka toiminnan arviointimenetelmät voivat palvella prosessimaista kehittämistä?
 • Millaisia soveltamisen mahdollisuuksia ohjelman prosessityöskentely on osallistujille avannut?
 • Miten oma kehittyminen systeemisenä konsulttina voi edetä?

PAIKKA

Ohjelman lähitapaamiset toteutetaan Helsingin keskustassa (paikka tarkentuu lähempänä toteutusta) ja etätyöskentely verkkotyötilassa. 

KOULUTTAJAT

Ohjelman kouluttajina ja työskentelyn ohjaajina toimivat Risto Puutio PsT, MSc ja Jukka-Pekka Heikkilä PsM, MSc. Molemmat ovat suorittaneet yliopistotutkinnon systeemisestä työottesta (University of Bedfordshire, UK) ja opiskelleet kompleksisten systeemien tuntemusta Taos ja HSD Instituutin (USA) ohjelmissa. Kumpikin kouluttaja omaa pitkän perehtyneisyyden prosessikonsultoinnin erityiskysymyksiin ja toimii konsultointityön ohella organisaation kehittämisen tutkijana.

KUSTANNUKSET

Ohjelman hinta on 2900€ + alv. Hinta sisältää lähijaksojen opetuksen sekä ohjauksen seminaaripäivien välillä tapahtuvaan työskentelyyn. Hinta ei sisällä majoitus- tai ruokailukuluja eikä oheiskirjallisuuden hankinnasta syntyviä kuluja. Kustannukset voi maksaa kahdessa erässä.

 

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT

Ohjelmaan voi ilmoittautua 18.8.2023 saakka. Lisätietoja antavat Risto Puutio p. 0400-545519 (risto.puutio@metanoiainstituutti.fi) ja Jukka-Pekka Heikkilä, p. 040-5651439 (jukka-pekka.heikkila@metanoiainstituutti.fi). 20.3.2022 jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitamme 50% osallistumismaksusta.

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lisätiedot

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)