Metanoia Instituutti tarjoaa konsultteille ja työnohjaajille konferensseja, seminaareja ja pidempiä koulutusohjelmia organisaatiodynamiikan osaamisen kehittämiseksi.

Tästä voit tutustua erityisesti  työnohjaajien jatkokoulutusohjelmaan.

Lue alta, kuinka metanoialaiset kuvaavat systeemisyyden, kompleksisuuden ja organisaatiodynamiikan hyötyjä ja soveltamisen anteja työnohjaus- ja konsultaatiotyössä.


Marianne Tensing, organisaatioanalyytikko, organisaatiokonsultti FINOD, työnohjaaja STOry, TRO, LitM

Minulle kompleksisuusajattelun, systeemisyyden ja organisaatiodynamiikan ymmärtäminen tarjoa ajatuksellisia välineitä olla työnohjaustilanteessa, kuulla ja jäsentää ohjattavien kertomusta sekä tehdä hypoteeseja ihmiselämän ja organisaatiokokonaisuuden yhteistyön näkökulmasta. Edellä mainitut käsitteet ja abstraktiot edustavat meta- ja erityisteorioita, joita pitää soveltaa konkreettiseen kontekstiin ja tapahtumiin. Ilman soveltamista niillä ei ole tehtävää, ne jäävät irralliseksi ja liian abstraktiksi ajatusrakennelmiksi. Huomaan, että nykyisten organisaatioiden suuret siirtymät, muutoskset ja uudelleenorganisoitumiset, erityisesti julkisen sektorin soteen ja koulutuksen alueella, haastavat voimakkaasti työntekijöiden inhimillisiä voimavaroja ja osaamista. Miten tässä runsauden vauhdissa pitäisi asennoitua? Miten keskittää voimavaroja ja pärjätä? Mikä on olennainen ja mikä toissijainen?

Työnohjaus on paikka, jossa näitä asioita pohditaan, jossa ikään kuin tehdään diiliä/integraatiotyötä itseen liittyvien tarpeiden, merkitysten, osaamisen sekä organisaation monipuolisten tarpeiden, nopean rytmin, merkitysten, osaamisten välillä. Organisaatiodynamiikan ymmärtäminen edellämainittujen teorioiden avulla antaa siihen ajattelutyöhön keinoja, auttaa näkemään kokonaisuuden monia ulottuvuuksia, sidoksia ja vaikuttamisen alueita. Työnohjaajien jatkokoulutuksessa rakennamme areenan, jossa näitä keinoja voi tutkia/harjoitella.             

Risto PuutioPsT, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), TRO, organisaatiokonsultti FINOD

Yhteiskunta elää murrosta.  Organisaatiot hakevat  sen myötä uusia muotoja toimia ja kytkeytyä toisiinsa. Niiden tuottama hyöty syntyy yhä useammin yhdessä tehtävän työn kautta. Organisaatioiden väliset suhteet ja uudelleen organisoitumisen kysymykset tulevat yhä merkityksellisemmäksi. Tämä muuttaa  myös työnohjauksen asetelmia ja vaateita sille, miten ohjauksessa toimitaan. Ohjaajan on kyettävä hahmottamaan organisaatiotason siirtymiä, uusia organisoitumisen muotoja ja näiden synnyttämää moniulotteisuutta. 

Metanoia Instituutti ammentaa uudenlaista työnohjaajuuden hahmotusta erilaisten näkökulmien integraation kautta. Voidaksemme toimia työnohjaajina, meidän on ymmärrettävä ohjaussuhteen rakentumisen ohella kokonaisuutta: systeemien erilaisia tasoa, siirtymien dynamiikkaa, organisoitumisen ja kompleksisuuden ilmiöitä.  

Systeeminen näkökulma on itselleni välttämätön lähtökohta tarkastella ihmistä kokonaisuutena, työssään ja suhteessa organisaation systeemiin. Organisaatiodynaaminen näkökulma auttaa puolestaan havainnoimaan ja kysymään pinnan alla olevia tekijöitä. Kompleksisuus on avainsana muuttuvien organisaatiomuotojen hahmottamiseen. Työnohjaajien jatkokoulutusohjelma tarjoaa paikan tehdä omaa integrointityötä työnohjaustyön syventämiseksi sekä oman ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämiseksi.      

Jukka-Pekka Heikkilä, psykologi, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), organisaatiokonsultti FINOD.

Työelämä sisältää runsaasti ennakoimattomuutta ja yllätyksellisyyyttä, joka haastaa monet perinteiset ajattelu- ja toimintatavat ihan uudella tavalla. Metanoian pitkät koulutusohjelmat, mm työnohjaajien jatkokoulutusohjelma, tarjoavat tilaisuuden syventää omaa ymmärrystä siitä, miten työskennellä nopealiikkeisten ilmiöiden ja yllättävien vaihteluiden keskellä päivittäin niin, että kykenee tavoitteelliseen ja johdonmukaiseen toimintaan. 

Systeemiset toimintatavat ja kompleksisuusajattelu keskittyvät toimintatapoihin, periaatteisiin ja malleihin joilla voi menestyä alati muuttuvissa olosuhteissa. Työnohjaalle kyky hahmottaa kompleksisuuden luomia ilmiöitä ja tapahtumia tarjoaa mahdollisuuden toimia asiakasyhteistyössä tilannekohtaisen älykkäästi, ketterästi kokeillen ja oppien. Työnohjaajien jatkokoulutusohjelma luo sekä käytönnön että teorian kautta puitteet oppia systeemistä ajattelua ja sen soveltamista omaan työhön.

Atso Juote organisaatioanalyytikko kand., organisaatiokonsultti (FINOD), työnohjaaja STOry, tukija.

Yksittäisen työntekijän tai työryhmän työnohjaus jää helposti vain työhyvinvoinnin kannatteluksi, jolloin työnohjauksen laajempi vaikuttavuus koko yhteisöön jää puuttumaan. Voimaantumisenkin tavoite on työnohjauksessa kyseenalaista, ellei toimijoiden vastavuoroinen halu/kyky, saada toistensa voimavarat käyttöönsä, lisäänny. Pahimmillaan työnohjaus vain vahvistaa huonosti toimivia puolustusmekanismeja ja työnohjaajasta tulee työnohjattavien tarinoiden vanki sekä koko yhteisön jännitteiden ylläpitäjä, kirjoittaa Päivi Hökkä ect 2014 käsittelevässä julkaisussa. 

Kannatan edelläkuvattua ajatusta ja kokemusten perusteella uskon, että systeeminen näkökulma antaa työnohjaajalle välineitä eli mahdollisuuden tunnistaa ja ymmärtää koko yhteisön dynamiikkaa ja myös sitä jännitteiden verkkoa, jonka osana omat työnohjattavat yksilöinä tai ryhmänä ovat. Suuressa systeemissä dynamiikat ovat monimutkaisia sekä monitasoisia ja jännitteet lukuisia, siellä täällä esiin ponnahtavia. Tunnistaminen ja ymmärtäminen eivät tapahdu helposti tai nopeasti, pikemminkin vähitellen ja muotoutuen.

Kun työnohjaajan ja sitä kautta työnohjattavienkin käsitys kokonaisuudesta ja itsestään osana sitä lisääntyy, on mahdollista miettiä jännitteiden säätelyä ja tukea ohjattavia muuttamaan asemaansa koko yhteisön dynamiikassa. Sitä kautta voidaan ehkä puhua ohjattavien voimaantumisesta.